Sdělení č. 9

         Dne 21.4.1978 byli zadrženi (viz. sdělení č. 2) ing. Pavel Novák, nar. 26.2.1943 , ekonom a od r. 1970 dělník, bytem Jihlava, Krajní 2, te. 24676, otec dvou dětí (8a 5 let), bývalý předseda KAN v Jihlavě a Josef Brichta (nar. 17.3.1932), zástupce vedoucí obchodu se stavebninami a nábytkem, bytem Jihlava, U Větrníku 37, tel. 23777, bývalý místopředseda KAN v Jihlavě. Jsou obviněni z trestného činu podvracení republiky podle ş 98 odst. l tr. zák. (s trestní odpovědností od l roku do 5 let odnětí svobody). Oba jsou ve vazbě ve věznici MS Brno-Bohunice (podle ş 67/5,6 tr. ř.)

         Údajný trestný čin spočívá v tom, že Pavel Novák " v dubnu l973 na svém psacím stroji vyhotovil letáky s názvem Všem lidem, jejichž obsah útočí proti socialistickému společenskému a státnímu zřízení ČSSR a v přesně nezjištěné době vyhotovil na shora uvedeném psacím stroji větší počet písemností, jejichž obsah hrubým způsobem útočí proti (... zřízení ČSSR , které jsou zejména Josefem Brychtou rozšiřovány mezi občany v Jihlavě". Dále se uvádí, že 29.4.1973 bylo zahájeno trestní stíhání , které však bylo 29.6.1973 přerušeno, neboť se tehdy nepodařilo zjistit skutečnosti, opravňující konat trestní stíhání proti určité osobě. Nyní bylo rozhodnuto, že se v trestním stíhání pokračuje s tím, že inkriminované letáky jsou psány na psacím stroji, kterým byly vyplněny žádosti o devizový příslib manželů ing. Pavla a Danuše Novákových.

         Pokračování v trestním stíhání v době , kdy uplynula nebo v několika dnech měla uplynout promlčecí doba (, vzbuzuje naše znepokojení. Při domovních prohlídkách, které se konaly 21.4.1978 , nebyl nalezen ani inkriminovaný leták ani jiné písemnosti tohoto druhu. Zato byla odňata Všeobecná deklarace lidských práv OSN, fotografie Alexandra Dubčeka, cestovní pas Josefa Brychty a v bytě invalidního 25 letého syna Josefa Brychty v druhé polovině dvojdomku, kde byla domovní prohlídka provedena nezákonně (bez předchozího souhlasu prokurátora, který nebyl ani dodatečně doručen), byly odňaty texty písní Plastic People, magnetofonové pásky s nahrávkami, propagační lístek na vstoupení zpěváka Jaroslava Huťky apod.

         Manželky obviněných Danuše Nováková a Marie Brychtová bydlí na uvedených adresách. Adresa obviněných do vazby je Brno 2, pošt. schránka č. 151. Pavla Nováka obhajuje JUDr. Michal Rezek, adv. poradna pracoviště B, Brno ,Orlí l8, obhájcem Josefa Brychty je JUDr. Oldřich Volný, adv. poradna pracoviště A, Brno, nám. 25.února č. l.

         Výbor bude nadále sledovat, zda trestní stíhání Pavla Nováka a Josefa Brychty není účelovým aktem msty za politickou činnost, vykonávanou před deseti , resp. pěti lety. V každém případě pohlíží na Pavla Nováka a Josefa Brychtu jako na občany, kteří jsou uvězněni jen proto, že jednali v souladu se svým politickým přesvědčením.

22.5.1978 Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

 

+ /Podle příslušných zákonných ustanovení zaniká po pěti letech trestnost trestného činu podvraceí republiky podle 98 odst. l trestního zákona. V daném případě promlčecí doba běžela po celých pět let, a to i přes trestní stíhání, (neznámeho pachatele) z 29.4.-29.6.1973, neboť v jeho rámci nebylo vzneseno obvinění.