Sdělení č. 188 /Jan Šinogl ve vazbě/

 

Dne 4.3.1980? byl zatčen Jan Šinogl /narozen 1948/, bytem Strachotice /okres Znojmo/, zaměstnanec Okresního průmyslového podniku Znojmo jako opravář plynových spotřebičů.

V bytě Jana Šinogla byla tentýž den vykonána domovní prohlídka, přičemž povolení k prohlídce uváděla jako její důvod podezření, že se v bytě nacházejí předměty, související s právě zahájeným trestním stíháním proti Jana Šinoglovi podle § 132/1 trestního zákona /rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví/. Při domovní prohlídce však nebyly žádné takové předměty hledány ani nalezeny. Naproti tomu byly v bytě zabaveny některé strojopisy knih vydaných v edici Petlice. Příznačné je, že příslušníci STB zaměřovali svou pozornost výhradně na samizdatové písemnosti.

Tentýž den byl Jan Šinogl vzat do vazby - důvodem vazby je obava, že by obviněný mohl mařit vyšetřování a obava z pokračování v trestné činnosti /§ 67/b, c. tr. ř./. Jan Šinogl byl obviněn z trestného činu podle § 132/1 tr. z. o několik dní později také z tr. činu podle § 100/1 tr. z. - pobuřování.

Obvinění podle § 132/1 tr.z. viní Jana Šinogla z toho, že jako opravář plynospotřebičů vykazoval neprovedené opravy, čímž vznikla škoda asi 5000 Kčs, z nichž se však Jan Šinogl obohatil jen o část / přibližně třetinu/. Vykazování neprovedené práce - pouze při opravách v Železničním učilišti v Moravské Krumlově - bylo ve skutečnosti výhodné pro zákazníka, neboť Jan Šinogl vzhledem k pracovnímu vytížení neměl možnost dojíždět do Želzničního učiliště, tak často jak bylo nutné, a místní opravář by k provedení naléhavých oprav neobdržel náhradní díly jinak, než právě vypsáním neprovedené opravy Janem Šinoglem. Opravu potom v případě potřeby provedl bez prodlení místní opravář sám. Tato praxe je však mezi podniky naprosto běžná právě pro nedostatek různých součástek a náhradních dílů.

Souběžně je prováděno vyšetřování trestného činu podle § 100/1 tr. z. Při vyšetřování byl vyslechnut jako svědek brněnský spisovatel Jan Trefulka jehož výpověď však nepotvrdila žádná tvrzení obvinění, které Jana Šinogla viní z rozmnožování a rozšiřování strojopisné edice Petlice. Dále byla jako svědkyně vyslechnuta Drahomíra Šinoglová, která je matkou dvou malých dětí, byla během měsíce května také obviněna z trestného činu pobuřování § 100/1 tr. z. a je trestně stíhána zatím na svobodě.

Vzhledem k okolnostem případu se trestní stíhání Jana Šinogla podle § 132/1 tr. z. jeví jako účelové, sloužící k zastínění politického charakteru druhého trestního stíhání.O tom svědčí kromě skutkové podstaty spáchání trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví i uvedené okolnosti domovní prohlídky a také fakt, že trestné činy podle tohoto paragrafu trestního zákona takto malého rozsahu nabývají zpravidla stíhány všeobecně.

Janu Šinoglovi byla po dvou měsících vyšetřovací vazba prodloužena o další měsíc. Jan Šinogl je ve vazbě ve věznici MS v Brně-Bohunicích.

Upozorňujeme, že rozmnožování a rozšiřování strojopisných knižních edicí není v rozporu se zákonem, a proto považujeme trestní stíhání Jana Šinogla a jeho manželky podle § 100/1 tr. z. za nezákonné.

 

18.června1980

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

Československá liga pro lidská práva

člen Mezinárodní federace pro lidská práva