Sdělení č. 591 (souhrnné sdělení o případech sledovaných VONS k 1. 12. 1986)

 

     Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných se ustavil 24. dubna 1978, aby v duchu poslání Charty 77 sledoval případy osob, které jsou trestně stíhány nebo vězněny za projevy svého přesvědčení, nebo které se staly obětmi policejní či justiční svévole. Zabývá se výjimečně jinými případy nespravedlivého stíhání, zvláště tam, kde se nepřímo týkají jeho hlavního zaměření. Jeho snahou je seznamovat s těmi to případy veřejnost i úřady a postiženým dle možností pomáhat. V prosinci 1979 se VONS jako československá liga pro lidská práva stal členskou ligou Mezinárodní federace pro lidská práva FIDH, participující na práci OSN jako nevládní organizace s konzultativním statutem. FIDH zvolila 18. listopadu 1984 člena VONS Ladislava Lise svým místopředsedou a pověřila jej mj. i zastupováním svých zájmů u orgánů OSN ve Vídni. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných vydal k dnešnímu dni 591 sdělení.

     Členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných jsou:

ing. Rudolf Battěk, Křižíkova 78, Praha 8

Otta Bednářová, Havelská 21, Praha 1

Jarmila Bělíková, Novovysočanská 12, Praha 9

dr. Václav Benda, Karlovo nám. 18,, Praha 2

Petr Cibulka, Vrázova 53, Brno

Albert Černý, Kotlářská 37, Brno

dr. Josef Danisz, W. Piecka 81, Praha

Stanislav Devátý, Revoluční 1285, byt č. 312, Gottwaldov

Jiří Dienstbier, Nekázanka 17, Praha 1 - Nové Město

Karel Freund, Mánesova 90, Praha 2

Václav Havel, Hrádeček 5, Vlčice, okr. Trutnov

              nábřeží B. Engelse 78, Praha 2

Zbyněk Hejda, Nešporova 573, Praha 4 - Háje

Ivan Martin Jirous, Stará Říše 33, okr. Jihlava

Ladislav Lis, Sosnová 84, okr. Česká Lípa

              pošt. styk: Šiškova 1228, Praha 8

ing. Jan Litomiský, Výskytná 2, okr. Pelhřimov

Václav Malý, Nad pomníkem 2, Praha 5

Michal Matzenauer, Přemyslvoská 8, Praha 2

Lenka Marečková-Müllerová, Praha

Dana Němcová, Ječná 7, Praha 2

dr. Luděk Pacovský, Washingtonova 9, Praha 1

ing. Pavel Roubal, Častrov 131, okr. Pelhřimov

Jan Ruml, Kremelská 104/150, Praha 10

Jiří Ruml, Kremelská 104/150, Praha 10

dr. Gertruda Sekaninová-Čakrtová, Palackého 962, Polná, okr. Jihlava

Andrej Stankvoič, Hroznová 5, Praha 1

Anna Šabatová, Anglická 8, Praha 2

Petruška Šustrová, Kolínksá 13, Praha 3

dr. ing. Jakub Trojan, Riegrovy sady 223, Kostelec nad Labem

Petr Uhl, Anglická 8, Praha 2

Věra Vránová, Cimburkova 24, Praha 3

 

     V zahraničí se na činnosti VONS dále podílejí tito členové:

Zina Freundová, 53 B Florence Rd., London N4, Velká Británie

                tel. 00-44-1-2630013

dr. Martin Hybler, 4 rue André Massager, Limoges, Francie

                tel. 00-33-55-333659

Ivan Medek, Nettergasse 12/1/25, 1170 Wien, Rakousko

            tel. 0043-222-454113

Jiří Němec, Schönbrunnenstrasse 16/4 1050, Wien, Rakousko

            tel. 0043-222-5750882

Jaroslav Suk, Norrdalsvägen 4248, 74100 Knivsta, Švédsko

              tel. 00-46-18-788234

 

     Styky s VONS s Amnesty International (přidruženou organizací OSN) a dalšími zahraničními institucemi zprostředkovává člen AI prof. dr. František Janouch, Bergtorsväg 62, 18363, Täby, Švédsko, tel. 00-46-87-564828.

 

     VONS vítá jakoukoli spolupráci a pomoc, zejména při zjišťování jednotlivých případů i při podpoře postižených. Pro naši práci jsou nezbytné zejména tyto údaje: (pokud možno v úplnosti):

- jméno a příjmení postiženého, datum narození, adresa, povolání (sociální postavení)

- údaje o event. předchozím trestním stíhání a event. jiných postizích

- údaje o rodině a jejím sociálním postavení (též počet a věk dětí)

- fotografie postiženého (podobenky i rodinné - pokud možno negativ)

- údaje o zahájení tr. stíhání (kým a jak)

- usnesení, jím ž byla nařízena domovní prohlídka a protokol o jejím výsledku, popřípadě fotokopie či přesný opis dokumentu

- podrobná oficiální verze skutkové podstaty, příp. skutečné důvody tr. stíhání a popis jednání, za něž je postižený de facto stíhaný

- v jakém stavu je tr. stíhání

- jméno obhájce a advokátní poradna

 

     V průběhu trestního stíhání je třeba neprodleně informovat o všech důležitých právních úkonech, jako je:

- případná změna obvinění, seznámení s výsledky vyšetřování, doručení obžaloby, nařízení hlavního líčení (přesný termín a místo) a odvolacího řízení

- maximum údajů z obžaloby a rozsudku (rozsudků)

- výše trestu, za jaké trestné činy byl postižený odsouzen (včetně označení podle trestního zákona - paragraf a odstavec)

- kdo a kdy věc soudil (jména soudců)

 

     V případě vazby navíc:

- oficiální důvody vazby, od kdy trvá, zdravotní stav vězněného a jméno a adresa příbuzného, s ním ž je vězněný ve styku, adresa věznice

 

     V případě výkonu trestu tytéž údaje jako u vazby a navíc:

- nápravně výchovná skupina, kdy byl trest nastoupen (jde-li o nástup trestu z "volné nohy")

- podmínky ve výkonu trestu (izolace, pracovní zařazení, kázeňské tresty)

- adresa nápravně-výchovného ústavu včetně úseku, bloku apod., jméno náčelníka NVÚ, event. vychovatele, vězeňského lékaře apod.

 

     Prosíme o poskytnutí opisů rozsudků, obžaloby, usnesení o zahájení trestního stíhání a jiných důležitých dokumentů, o jména vyšetřovatelů, prokurátorů apod., záznamy ze soudního jednání. Obracejte se na členy VONS, nejlépe přímo a osobně.

     V tomto souhrnném sdělení jsme se pro přehlednost omezili na výčet případu, které jsou aktuální. Rozdělili jsme je do tří skupin. V první jsou evidovány případy momentálně vězněných, v druhé těch, kteří jsou podrobeni ochrannému dohledu a ve třetí jsou zařazeny aktuální případy podmíněných odkladů trestů nebo jejich zbytků a ty případy, u nichž je vedeno trestní stíhání na svobodě.

     (Pokud není uvedeno jinak, značí "trest" nepodmíněný trest odnětí svobody s výkonem v I. nápravně výchovné skupině. Není-li uveden jiný právní předpis, jsou uvedené paragrafy z trestního zákona. Zkratky: OS - okresní soud nebo obvodní soud, MS - městský soud, KS - krajský soud, NVÚ - nápravně výchovný ústav, NVS - nápravně výchovná skupina, SNV - sbor nápravné výchovy ministerstva spravedlnosti ČSR nebo SSR. V závorce jsou čísla sdělení VOSN, týkající se daného případu.)

 

 

I. věznění

1. Miloš Drda, nar. 8. 2. 1913, bytem K Ryšánce 7, Praha 4 (manželka Marie Drdová, tamtéž), důchodce. 2. 9. 1986 vzat do vazby při policejním zákroku proti Jazzové sekci pražské pobočky Svazu hudebníků ČSR jako její pokladník a obviněn z tr. či. nedovoleného podnikání podle ş 118/odst. 1, 2 písm. a pro údajnou spoluúčast na vydávání publikací bez úředního povolení a za účelem zisku, ve skutečnosti za nezávislou kulturní aktivitu. (467, 508, 555, 559) Ve věznici MS v Praze - Ruzyni.

 

2. Vlastimil Drda, nar. 30. 4. 1962, bytem Ke Krčšské stráni 611, Praha 4 (manželka Jana Drdová, tamtéž), zaměstnanec JRD Kamenice nad Cirochou. 2. 9. 1986 vzat do vazby při policejním zákroku proti Jazzové sekci pražské pobočky Svazu hudebníků ČSR a obviněn podle ş 118/odst. 1, 2 písm. a pro údajnou spoluúčast za nezávislou kulturní aktivitu. (Jako člen Jazzové sekce jí z pronajal část svého domku k dlouhodobému užívání.) Ve věznici MS v Praze - Ruzyni. (467, 508, 555, 559)

 

3. Jan Dus, nar. 18. 7. 1931, bytem Školní č. 1, Neratovice - Libiš (manželka tamtéž), evangelický farář bez státního souhlasu, vědecký pracovník v oboru Starého zákona, signatář Charty 77. Uvězněn 20. 5. 1986 a obviněn podle ş 112 (poškozování zájmů republiky v cizině). 20. 6. 1986 rozšířeno obvinění o ş 98/odst. 1, 2 a, b (podvracení republiky a dále v říjnu 1986 o ş 174/1 (křivé obvinění). Prvních dvou trestných činů se měl dopustit údajným autorstvím a rozšiřováním písemností, neboli tzv. podvratnými akcemi, které měl provádět "ve spojení s představiteli nelegálních organizací Charta 77 a VONS a cizími činiteli", třetího pak tím, že v otevřeném dopise prezidentu republiky měl křivě obvinit pracovníky StB, že vyrobili falešný důkaz - vulgární dopis G. Husákovi, jehož autorství připsali Heřmanu Chromému (viz). Ve věznici MS v Praze - Ruzyni. (514, 515, 527, 565, 581)

 

4. Stanislav Filo, nar. 1945, bytem v Banské Bystrici, psycholog pedagogicko-psychologické poradny tamtéž, otec dvou nezletilých dětí. V dubnu 1985 odsouzen OS v Banské Bystrici podle ş 100 (pobuřování) k 11 měsícům podmíněného trestu. Tento trest změněn KS v Banské Bystrici na 6 měsíců nepodmíněného trestu odnětí svobody v I. NVS. Měl údajně rozšiřovat nepovolené knihy (Orwell: 1984, Milan Šimečka). Byl již držen ve vazbě na počátku 70. let jako studentský funkcionář z roku 1968. Od června 1986 ve výkonu trestu v NVÚ Ilava. (570)

 

5. ing. Petr Hauptmann, nar. 7. 8. 1946, bytem Klánovická 705/5, Praha 9, samostatný odborný referent na intendanční základně Ústřední správy Federálního ministerstva zahraničního obchodu. Dne 14. 10. 1982 emigroval do NSR, dne 7. 12. téhož roku se z rodinných důvodů vrátil do ČSSR. Dne 12. 9. 1983 po opětovných výsleších uvězněn a dne 9. 2. 1984 odsouzen MS v Praze k 10 letům vězení v II. NVS a k zákazu činnosti ve státních orgánech na 5 let pro údajné tr. činy podle ş 109/1 (opuštění republiky) a podle ş 105/2 (vyzvědačství). Vyzvědačství se měl dopustit tím, že v době pobytu v NSR podal při výsleších informace o svém předchozím zaměstnání, jejichž obsah považoval za irelevantní. Vězněn v NVÚ Minkovice. Ve společném dokumentu VONS s Chartou 77/5/86 se navrhuje, aby byl zahrnut do příští výměny vězňů Východ-Západ. (391, 455, 492, 505)

 

6. Josef Hejlek, nar. 10. 8. 1922, bytem trvale Javornice 21, okres Rychnov nad Kněžnou, přechodně Školní 158, Semtín, okres Pardubice, stavební dělník v důchodu. 27. 2. 1986 vzat do vazby a obviněn podle ş 100/1, písm. a, c (pobuřování) pro údajné verbální výroky proti zřízení republiky. 30. 5. 1986 odsouzen OS v Hradci Králové ke 33 měsícům vězení ve III. NVS a k následné ambulantní psychiatrické léčbě. 27. 6. 1986 snížil při odvolacím řízení KS v Hradci Králové na 2 roky ve II. NVS. V minulosti čtyřikrát odsouzen za delikty, které měly politický kontext. Těžce nemocen. (539, 540)

 

7. Dalibor Helštýn, nar. 12. 4. 1963, bytem Komenského 158, Frýdek-Místek, dělník, 29. 4. 1986 odsouzen s pěti spoluobžalovanými OS ve Frýdku-Místku podle ş 100/1 písm. a, c (pobuřování) a ş 136 (poškozování majetku v socialistickém vlastnictví) k 20 měsícům vězení v I. NVS a 5 000 Kčs peněžité pokuty za psaní nápisů v podchodu ve Frýdku-Místku a na zeď místní polikliniky. Pakliže byl KS v Ostravě 28. 7. 1986 rozsudek potvrzen, je ve výkonu trestu. (523)

 

8. Pavel Horák, nar. 8. 4. 1954, bytem Čapkova 5, Teplice, otec jednoho dítěte. Uvězněn 23. 1. 1986 a obviněn z tr. či. podle ş 100/1 (pobuřování). OS v Teplicích odsouzen na jaře 1986 ke 14 měsícům vězení v I. NVS. 30. 5. 1986 při odvolacím řízení u KS v Ústí nad Labem trest zvýšen na 18 měsíců. Odsouzen za leták, v němž oznamoval úplný program pohřbu nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta. (504, 545)

 

9. ing. Čestmír Huňát, nar. 31. 10. 1950, bytem Nad Šárkou 104, Praha 6 (manželka Dana Huňátová, tamtéž), referent investic Správy ubytovacích zařízení Obchodu Praha, otec dvou dětí. 2. 9. 1986 vzat do vazby při policejním zákroku proti Jazzové sekci pražské pobočky Svazu hudebníků ČSR jako člen jejího výboru a obviněn podle ş 118/1, 2 písm. a (nedovolené podnikání) pro údajnou spoluúčast (s dalšími 6 obviněnými) na vydávání publikací bez úředního povolení, ve skutečnosti za nezávislou kulturní činnost. Ve věznici MS v Praze-Ruzyni. Trpí nevyléčitelnou srdeční chorobou, vyžadující stálou lékařskou kontrolu. (555, 559)

 

10. Heřman Chromý, nar. 29. 9. 1947, bytem sídliště Podolí 2762, Mělník (manželka Marcela Chromá, tamtéž), úředník, otec tří dětí, signatář Charty 77. Uvězněn 9. 4. 1986 a nejprve obviněn podle ş 100/1, písm. a, c (pobuřování). Později obvinění překvalifikováno podle ş 98/1 (podvracení republiky). 25. 7. 1986 odsouzen KS v Praze ke 2 letům odnětí svobody v I. NVS. 9. 10. 1986 nejvyšším soudem ČSR rozsudek potvrzen. Údajným trestným činem mělo být šíření nezávislé literární tvorby (i vlastní) mezi spolupracovníky a verbální projevy na pracovišti,jakož i údajné autorství vulgárního dopisu prezidentu republiky G. Husákovi, jež H. Chromý vyloučil, a který evangelický farář J. Dus, u něhož byl nalezen, označil za padělek. (514, 515, 534, 538, 546, 550, 572, 574) Vězněn v NVÚ Plzeň-Bory, úsek 3/1.

 

11. Bystrík C. Janík, nar. 5. 1. 1952, přechodně bytem Jiráskova 629, Roztoky u Prahy, trvale Liptovská Teplička 69, okres Poprad, vedoucí skladu, katolický kněz bez státního souhlasu, člen Františkánského řádu. 4. 2. 1986 odsouzen OS v Popradě podle ş 250/1a, 2b (podvod) k 28 měsícům v I. NVS. Odvolací soud (KS v Košicích) 29. 5. 1986 rozsudek potvrdil. Bystrík C. Janík je od 15. 10. 1985 stíhán také podle ş 178 (maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi) pro svou činnost ve františkánském řádu, což je také pravým důvodem zástupného odsouzení za údajný kriminální čin. (497, 512)

 

12. Ján Juhaščík ml. (viz sdělení 492/II - 5)

 

13. Ján Juhasčík st. (viz sdělení 492/I - 6)

 

14. Walter Kanis, nar. 1940, signatář Charty 77, německé národnosti, vězněn nepřetržitě od 13. 6. 1977. Odsouzen původně na 7 let pro údajné rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví (ş 132). dále odsouzen dvakrát vždy na dva roky za pokus o poškozování zájmů republiky v cizině (ş 7/1 k ş 112), neboť se pokoušel propašovat z vězení do ciziny zprávu o své situaci. Je vážně nemocen a i nadále ve věznici extrémně šikanován i při svém vážném zdravotním stavu. Trest odpykává ve III. NVS ve Valdicích. Ve společném dokumentu VONS a Charty 77 (Ch 77-5-86) se navrhuje, aby byl zahrnut do příští výměny vězňů mezi Východem a Západem. (218, 242, 455, 492, 505, 543)

 

15. Ivo Kantoš, nar. 5. 10. 1963, bytem K hájku 2957, Frýdek-Místek, dělník, 28. 4. 1986 odsouzen OS ve Frýdku-Místku s pěti spoluobžalovanými podle ş 202/1 (výtržnictví a ş 136 (poškozování majetku v socialistickém vlastnictví) k 1 roku vězení a k peněžité pokutě 5 000 Kčs za psaní nápisů údajného protisocialistického obsahu v podchodu a na zeď místní polikliniky v letech 1983-1984. Pokud KS v Ostravě 28. 7. 1986 rozsudek potvrdil, je ve výkonu trestu. (523)

 

16. Igor Kohout, nar. 26. 2. 1965, bytem E. Krásnohorské 2095, Frýdek-Místek, dělník, tč. ve vojenské službě. 28. 4. 1986 odsouzen OS ve Frýdku-Místku s pěti spoluobžalovanými podle ş 202/1 (výtržnictví) k šesti měsícům vězení a 3 000 Kčs peněžitého trestu za psaní nápisů údajného protisocialistického obsahu v podchodu a na zeď místní polikliniky v letech 1983-84. Pokud KS v Ostravě 28. 7. 1986 rozsudek potvrdil, může být buď ve výkonu trestu, nebo bude muset trest nastoupit ihned po návratu ze základní vojenské služby. (523)

 

17. Stanislav Kolář - viz sdělení č. 492/I - 8

 

18. Vlastimil Kouřil, nar. 10. 11. 1944, bytem Čkalovova 5, Praha 6 (manželka Jarmila Kouřilová, tamtéž), projektant v Metroprojektu, otec dvou dětí. 2. 9. 1986 vzat do vazby při policejním zákroku proti Jazzové sekci pražské pobočky Svazu hudebníků ČSR jako člen jejího výboru a obviněn podle ş 118/1, 2 a (nedovolené podnikání) pro údajnou spoluúčast (s dalšími šesti spoluobviněnými) na vydávání publikací bez úředního povolení, ve skutečnosti za nezávislou kulturní aktivitu. Ve věznici MS v Praze - Ruzyni. (555, 559)

 

19. Bohumil Koždoň, nar. 2. 9. 1963, bytem Husova 5, Havířov, dělník, tč. vojín základní služby. 2. 12. 1985 odsouzen OS ve Frýdku-Místku podle ş 202/1 (výtržnictví), ş 164 (podněcování), ş 7/1 k ş 153/1 (příprava k útoku na státní orgán a orgán společenské organizace) a ş 165/1 (schvalování trestného činu) k úhrnnému trestu 1 roku vězení. Údajným deliktem měla být jeho účast na nejprve povoleném a potom zakázaném koncertu rockové hudby v Šenově u Ostravy, jehož byl organizátorem. Výsledek odvolacího řízení VONS nezná, pokud však byl trest potvrzen, nebo jak žádal ve svém odvolání prokurátor, dokonce zvýšen, B. Koždoň je buď ve výkonu trestu, nebo bude muset trest nastoupit bezprostředně po návratu ze zákl. vojenské služby. (509)

 

20. Tomáš Křivánek, nar. 4. 1. 1955, bytem Dejvická 31, Praha 6 (manželka Rostislava Křivánková, bytem tamtéž), spojový mechanik OS telekomunikací Praha - Sever, otec dvou dětí. 2. 9. 1986 vzat do vazby při policejním zákroku proti Jazzové sekci pražské pobočky Svazu hudebníků ČSR jako člen jejího výboru a obviněn podle ş 118/1, 2 a (nedovolené podnikání) pro údajnou spoluúčast (s dalšími šesti obviněnými) na vydávání publikací bez úředního povolení, ve skutečnosti za nezávislou kulturní aktivitu. Ve vězení MS v Praze - Ruzyni. Trpí jaterní nemocí, manželka na neplacené mateřské dovolené, rodina existenčně zcela nezajištěná. (555, 559)

 

21. ing. Pavel Křivka, nar. 2. 6. 1960, bytem Češkova 1488, Pardubice, vědecký pracovník Okresního muzea v Jičíně. Uvězněn 29. 4. 1985 a KS v Hradci Králové dne 21. 11. 1985 odsouzen ke 3 letům vězení podle ş 98/1 (podvracení republiky). Rozsudek potvrzen nejvyšším soudem ČSR 14. 2. 1986. Odsouzen za korespondenci s přítelem v zahraničí, kritiku ekologické situace a parodii na Vánoční mši J. J. Ryby s aktuálním obsahem. Je vězněn v I. NVS v Plzni - Borech (475, 484, 489, 492 a 503)

 

22. Petr Kubíček, nar. 24. 6. 1964, bytem Hornická 30, Havířov - Suchá, písmomalíř, tč. vojín základní služby. 2. 12. 1985 odsouzen OS ve Frýdku-Místku podle ş 202/1 (výtržnictví), 153/1 (útok na státní orgán a orgán společenské organizace) a ş 164 (podněcování) k odnětí svobody na osm měsíců. Údajným deliktem měla být jeho účast na nejprve povoleném a potom zakázaném koncertu rockové hudby v Šenově u Ostravy 1. 12. 1984. Výsledek odvolacího řízení VONS nezná, nelze však vyloučit, že pokud byl trest potvrzen nebo zvýšen, jak žádal v odvolání prokurátor, je P. Kubíček buď ve výkonu trestu nebo ho nastoupí bezprostředně po návratu ze základní vojenské služby. (509)

 

23. Lubomír Kubis, nar. 14. 3. 1966, bytem Sušilova 5, Ostrava - Mariánské Hory, dělník. 2. 12. 1985 odsouzen OS ve Frýdku-Místku podle ş 202/1 (výtržnictví) a ş 153/1 (útok na státní orgán a orgán společenské organizace) k 7 měsícům odnětí svobody. Údajným deliktem měla být jeho účast na událostech okolo nejprve povoleného a potom zakázaného rockového koncertu v Šenově u Ostravy 1. 12. 1984. Výsledek odvolacího řízení VONS nezná, nelze však vyloučit, že L. Kubis je ještě ve výkonu trestu, pokut byl trest potvrzen nebo dokonce zvýšen, jak to žádal prokurátor.

 

24. Roman Matula, nar. 2. 4. 1961, bytem Gottwaldovo nám. 37, Kojetín, dělník, 2. 12. 1985 odsouzen OS ve Frýdku-Místku podle ş 202/1 (výtržnictví), ş 153/1 (útok na státní orgán a orgán společenské organizace) a ş 10/1 b k ş 156 a (podněcování a návod k trestnému činu ztěžování pravomoci výkonu veřejného činitele) k 10 měsícům vězení. Údajným deliktem měla být jeho účast na událostech okolo nejprve povoleného a potom zakázaného rockového koncertu v Šenově u Ostravy 1. 12. 1984. Výsledek odvolacího řízení VONS nezná, je však pravděpodobné, že R. Matula je ještě ve výkonu trestu, zvláště pokud byl, jak to žádal prokurátor, jeho trest zvýšen. (509)

 

25. Michal Mrtvý, nar. 19. 6. 1964, bytem Karla Vaníčka 42, Olomouc, elektromechanik, otec jednoho dítěte. 24. 7. 1986 uvězněn a obviněn podle ş 100 odst. 1 a, c a odst. 3a (pobuřování). 29. 10. 1986 ho však OS v Olomouci neshledal vinným ve smyslu obžaloby, nýbrž pouze podle ş 178 (maření státního dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi) a odsoudil ho ke 13 měsícům odnětí svobody podmíněně na 3 roky za rozmnožování náboženské literatury, její rozšiřování a shromažďování a držení rozmnožovacího zařízení. Z vazby nicméně nebyl propuštěn, neboť prokurátor se nejen odvolal proti rozsudku, ale podal i stížnost proti usnesení o propuštění z vazby. (551, 559, 584)

 

26. Milan Oboda, nar. 12. 11. 1961, bytem Lidových milicí 75, Frýdek-Místek, řidič. 28. 4. 1986 odsouzen s pěti spoluobviněnými OS ve Frýdku-Místku podle ş 202/1 (výtržnictví) a ş 136 (poškozování majetku v socialistickém vlastnictví) k 18 měsícům vězení v I. NVS a 5 000 Kčs peněžité pokuty za psaní tzv. protisocialistických nápisů v podchodu ve Frýdku-Místku, na zdi místní polikliniky. Pokud byl KS v Ostravě 28. 7. 1986 rozsudek potvrzen, je ve výkonu trestu. (523)

 

27. Josef Römer, nar. 7. 10. 1955, dělník, adresa matky: Ema Anderlová, nám. Pionýrů 3470, Gottwaldov. Odsouzen za údajné vyzvědačství (ş 105/1) v roce 1978 na 11 let. Vězněn v NVÚ Valdice. Zahrnut do seznamu navrhovaných čs. vězňů při příští výměně Východ-Západ, sdělení VONS č. 505, dokument Charty 77 5/86. VONS původně tento případ nedokumentoval.

 

28. Josef Skalník, nar. 23. 3. 1948, bytem U letenského sadu 10, Praha 7 (manželka Jana Skalníková, tamtéž), výtvarník, otec tří dětí. 2. 9. 1986 vzat do vazby při policejním zákroku proti Jazzové sekci pražské pobočky Svazu hudebníků ČSR jako člen jejího výboru a obviněn podle ş 118/1, 2 a (nedovolené podnikání) pro údajnou spoluúčast (s dalšími šesti spoluobviněnými) za vydávání publikací bez úředního povolení, ve skutečnosti za nezávislou kulturní aktivitu. Ve věznici MS v Praze-Ruzyni. Je ve špatném zdravotním stavu, trpí chronickým onemocněním očí a dolních končetin. (555, 559)

 

29. Sobanoš, viz sdělení 492/I - 15.

 

30. Karel Srp, nar. 18. 1. 1938, bytem Vostrovská 42, Praha 6 (tamtéž i jeho manželka Marie Srpová), pomocný dělník JRD Kamenice nad Cirochou. Jako předseda výboru Jazzové sekce pražské pobočky Svazu hudebníků ČSR byl nejprve stíhán od 6. 12. 1985 na svobodě podle ş 127 (porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky). 2. 9. 1986 vzat do vazby při policejním zákroku proti Jazzové sekci a obviněn podle ş 118/1, 2 a (nedovolené podnikání) pro údajnou spoluúčast (s dalšími 6 spoluobviněnými) na vydávání publikací bez úředního povolení, ve skutečnosti za nezávislou kulturní aktivitu. Ve věznici MS v Praze-Ruzyni. (555, 559)

 

31. Ladislav Ševec, nar. 5. 7. 1959, dělník z Brna. V roce 1978 odsouzen k 9 letům odnětí svobody podle ş 180 a/1 (pokus ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku) zcela neúměrně faktické skutkové podstatě. Za konflikt ve vězení ve II. NVS (NVÚ Minkovice) odsouzen v roce 1983 k dalšímu trestu 9 měsíců. V Minkovicích má i nadále špatné podmínky. (124, 125, 562)

 

32. Pavel Škoda, nar. asi 1960, bytem Květná 12, Praha 2, býv. asistent Vysoké školy zemědělské v Praze. Od 29. 4. 1985 trestně stíhán na svobodě spolu s ing. Pavlem Křivkou (viz) podle ş 100/1 (pobuřování a 21. 11. 1985 odsouzen k 20 měsícům odnětí svobody v I. NVS pro korespondenci s přítelem v zahraničí, kritiku ekologické situace a parodii mše vánoční J. J. Ryby. (475, 484, 489, 492, 503)

 

33.Jaroslav Švestka, nar. 20. 4. 1942, trvale bytem Boženy Němcové 739, Protivín, přechodně Železničárská 2, České Budějovice. Vzat do vazby 17. 9. 1984 a obviněn podle ş 112 (poškozování zájmů republiky v cizině). Ve vazbě držen do 17. 11. 1984. Později bylo jeho obvinění překvalifikováno a byl stíhán na svobodě podle ş 98/1 (podvracení republiky). 28. 4. 1986 ho KS v Českých Budějovicích odsoudil na dva roky odnětí svobody s následným ochranným dohledem a téhož dne ho vzal opět do vazby, z níž byl propuštěn 5. 6. 1986. Při odvolacím řízení mu byl nejvyšším soudem ČSR 28. 8 následný dohled. Od 6. 10 .1986 ve výkonu trestu v NVÚ Plzeň - Bory, úsek 2/3. Odsouzen fakticky za to, že se pokusil odeslat příteli do zahraničí část literárního deníku, který si vedl v roce 1984 a nazval ho "Orwellův rok". Má být vězněn do 27. 6. 1987. (401, 518, 535, 566, 580)

 

34. Eduard Vacek, nar. 20. 4. 1947, elektromechanik, manželka Helena Vacková bydlí 25. února č. 1534/14, Teplice II. Vzat do vazby 22. 1. 1986 a obviněn podle ş 202/1 (výtržnictví). Po ukončení vyšetřování 14. 3. 1986 propuštěn. Dále stíhán na svobodě. 3. 6. 1986 odsouzen OS v Teplicích k 1 roku odnětí svobody. Jako výtržnictví byla označena jeho vlastní literární produkce a údajné rozšiřování undergroundových časopisů Vokno a PAKO. Od 29. 9. 1986 ve výkonu trestu v NVÚ v Pardubicích, propuštěn by měl být 9. 8. 1987. Otec dvou dětí. (501, 510, 529, 532, 556, 569)

 

35. Jiří Vocan, viz sdělení č. 492/I - 17

 

36. Jiří Wolf, nar. 5. 1. 1952, bez trvalého bydliště, dělník, signatář Charty 77. Od 16. 2. 1978 vězněn a tehdy odsouzen ke třem letům odnětí svobody podle ş 98/1 (podvracení republiky). Ve vězení byl přeřazen do II. a nakonec do III. NVS, trest mu byl prodloužen o dalších 6 měsíců podle ş 174/1 (křivé obvinění, jež mělo spočívat v tom, že uvedl, jak s ním bylo při vyšetřování zacházeno). Od 17. 5. 1983 znovu vězněn podle ş 98(1, 2 a (podvracení republiky), jehož se měl dopustit tím, že poskytl rakouskému velvyslanectví zprávu o poměrech v NVÚ Minkovice na základě vlastních zkušeností. 21. 12. 1983 odsouzen MS v Praze k 6 rokům odnětí svobody do III. NVS. Vězněn v NVÚ Valdice. Je ve špatném zdravotním stavu a je šikanován, nejnověji má být podán vězeňskou správou návrh na jeho umístění v zostřené izolaci. Byl ve společném dokumentu VONS a Charty 77 (Ch 77/5/86) navržen pro příští výměnu vězňů mezi Východem a Západem. (43, 50, 63, 69, 71, 80, 123, 176, 195, 219, 293, 339, 343, 349, 351, 356, 455, 492, 505, 542, 590)

 

37. Jiří Wonka, nar. 8. 4. 1950, bytem Nové Město nad Metují, okres Náchod, vedoucí skladu. 26. 5. 1986 uvězněn (spolu se svým bratrem Pavlem) a obviněn podle ş 100/1a (pobuřování). Údajné trestné činnosti se měl dopustit výroky v dopisech státním orgánům. Otec malého dítěte. Ve věznici MS v Hradci Králové. (536, 544, 585)

 

38. Pavel Wonka, nar. 23. 1. 1953, bytem Pražská 384, Vrchlabí, okr. Trutnov, automechanik. 26. 5. 1986 uvězněn (spolu se svým bratrem Jiřím) a obviněn podle ş 100/1 a (pobuřování) a podle ş 155/1 a (útok na veřejného činitele). Jeho údajná trestná činnost měla spočívat v rozšiřování vlastního volebního programu pro volby do Federálního shromáždění v květnu 1986, v nichž se chtěl Wonka představit jako nezávislý kandidát. Dále je viněn z konfliktu se soudcem, který přišel do jeho bytu zabavit část majetku. první z obvinění 9. 10. 1986 překvalifikováno na ş 98/1 (podvracení republiky). Ve věznici MS v Hradci Králové. Matka bratří Wonků pí Gerta Wonková bydlí U nemocnice 869, Vrchlabí I., okres Trutnov. (536, 544, 585)

 

II. ochranný dohled

1. Petr Cibulka, nar. 27. 10. 1953, bytem Vrázova 53, Brno, dělník, signatář Charty 77 a od r. 1985 člen VONS. Člen Jazzové sekce. V letech 1978-1980 dva roky vězněn pro údajné pobuřování (vydávání samizdatové literatury a šíření nekonformní hudby), ve vězení odsouzen na další rok pro údajné maření úředního výkonu (hladovkou). dne 28. 3. 1985 vzat do vazby a obviněn podle ş 198 b (hanobení národa, rasy a přesvědčení), jehož se měl dopustit výroky v restauraci. Z vazby propuštěn 28. 6. 1985, avšak 29. 9. 1985 odsouzen OS v Praze 2 k 7 měsícům vězení v II. NVS. Při odvolacím řízení 15. 1. 1986 u MS v Praze byla původní výměra trestu ponechána, avšak trest byl rozšířen o zákaz pobytu v Praze a tříletý ochranný dohled po vykonání trestu. Trest vykonal od 20. 3. do 18. 7. 1986. 11. 9. 1986 znovu uvězněn a obviněn z přečinu podle ş 7e zákona o přečinech (porušování podmínek ochranného dohledu). 7. 10. 1986 odsouzen MS v Brně ke dvěma měsícům ve II. NVS. 11. 11. 1986 propuštěn a nyní je nad ním vykonáván ochranný dohled. (349, 434, 442, 443, 455, 460, 468, 472, 493, 500, 511, 563, 673)

 

2. Jiří Gruntorád - viz sdělení 492/II - 1.

 

3. Ivan Martin Jirous - viz sdělení 492/II - 2.

 

4. Ladislav Lis - viz sdělení 492/II - 3.

 

Od 15. 1. 1986 nebyl žádný další ochranný dohled v případech, jež VONS dokumentoval, uložen.

 

III. v trestním řízení na svobodě

1. František Adamík, nar. 27.4 4. 1932, bytem Šírava 21, Přerov, dělník. Otec pěti dětí. 11. 11. 1985 obviněn podle ş 178 (maření státního dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi). Toto obvinění 30. 7. 1986 překvalifikováno na ş 7/1 k ş 98/1, 2 b (podvracení republiky). 6. 11. 1986 ho KS v Ostravě na základě tohoto obvinění, aniž však použil kvalifikace podle odstavce 2b ş 98, odsoudil ke dvěma rokům v I. NVS za rozšiřování náboženské literatury a držení rozmnožovacího zařízení v rámci akce proti katolickému samizdadu na Moravě. F. Adamík se odvolal, rozsudek tedy nenabyl právní moci. (491, 552, 575, 576, 578, 589)

 

2. ing. Rudolf Battěk - viz sdělení 492/III - 2.

 

3. Renata Bílá, nar. 27. 5. 1963, bytem Nerudova 6, Havířov, dělnice, nyní na mateřské dovolené. Obviněna podle ş 202/1 (výtržnictví) a podle ş 153/1 (útok na státní orgán a orgán společenské organizace) s dalšími osmi spoluobviněnými pro události okolo nejprve povoleného a potom zakázaného rockového koncertu v Šenově u Ostravy. 1. 12. 1984 a 2. 12. 1985 odsouzena OS ve Frýdku-Místku k osmi měsícům podmíněně na dva roky. (509)

 

4. Bronislav Borovský - viz sdělení 492/III - 4.

 

5. Eduard Buňka, nar. 1933, bytem Svatopluka Čecha 826, Kojetín, okres Přerov, invalidní důchodce. 11. 11. 1985 obviněn podle ş 178 (maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi) a 11. 8. 1986 odsouzen OS v Přerově k 7 měsícům podmíněně s 18 měsíční lhůtou za to, že rozepisoval signatáři Charty 77 Augustinu Navrátilovi (viz) jeho texty na psacím stroji. (557)

 

6. ing. Pavel Dudr, nar. 2. 12. 1949, bytem Obeciny 3901, Gottwaldov, konstruktér. 11. 11. 1985 vzat do vazby a obviněn podle ş 100/1, 3a (pobuřování). 21. 4. 1986 propuštěn a dále i se spoluobviněným Jaromírem Němcem stíhán na svobodě pro údajné rozšiřování samizdatové literatury, zejména náboženské. (486, 490, 519, 548, 577)

 

7. ing. Václav Dvořák, nar. 6. 1937, trvale bytem Sokolovská 150, Praha 8, přechodně Vratišov 16, okres Písek, pracovník generálního ředitelství Oseva Praha. 11. 4. 1985 vzat do vazby a obviněn podle ş 178 (maření dozoru státu nad církvemi a náboženskými společnostmi) pro rozšiřování náboženské literatury. 15. 5. 1985 z vazby propuštěn a trestně stíhán na svobodě. 28. 5. 1986 byl OS pro Prahu 4 zproštěn viny, rozsudek však nenabyl právní moci, neboť prokurátorka se odvolala a odvolací řízení dosud neproběhlo. (436, 438, 446, 449, 455, 522, 524, 530)

 

8. RNDr. Vladimír Fučík CSc., nar. 13. 7. 1934, bytem Schnirchova 33, Praha 7, vědecký pracovník Ústavu molekulární genetiky ČSAV. 11. 4. 1985 vzat do vazby a obviněn podle ş 178 (maření dozoru státu nad církvemi a náboženskými společnostmi) pro rozšiřování náboženské literatury. 22. 5. 1985 z vazby propuštěn a trestně stíhán na svobodě. 28. 5. 1986 OS pro Prahu 4 odsouzen k 8 měsícům podmíněn na dva roky. (436, 438, 446, 449, 455, 522, 524, 530)

 

9. Lubomír Gono, nar. 25. 8. 1964, bytem ul. kpt. Jasioka č. 35/723, Havířov-Suchá, stavební dělník. Obviněn podle 202/1 (výtržnictví) a podle ş 153 odst. 1 (útok na státní orgán a orgán společenské organizace) pro údajnou účast na událostech kolem nejprve povoleného a potom zakázaného rockového koncertu v Šenově u Ostravy 1. 12. 1984. 2. 12. 1985 OS ve Frýdku-Místku zproštěn viny, prokurátor se však odvolal, VONS není známo, zda už proběhlo odvolací řízení a s jakým výsledkem. (509)

 

10. Radim Hložanka, nar. 4. 1. 1923, bytem Petřvald 135, okr. Nový Jičín, katolický kněz bez státního souhlasu, důchodce. 11. 4. 1985 obviněn podle ş 178 (maření dozoru státu nad církvemi a náboženskými společnostmi) pro rozšiřování náboženské literatury s dalšími pěti spoluobviněnými. 28. 5. 1985 stál spolu s nimi před OS pro Prahu 4, jeho případ však byl vyňat a hlavní líčení proti němu odročeno na neurčito. Je těžce nemocen. Už v minulosti byl z téhož důvodu vězněn. (436, 438, 446, 449, 455, 522, 524, 530)

 

11. Michal Holeček, nar. 29. 10. 1936, bytem U trati 16, Praha 10, technik podniku Textil Středočeský kraj. 11. 4. 1985 obviněn podle ş 178 (maření dozoru státu nad církvemi s náboženskými společnostmi) pro rozšiřování náboženské literatury. 28. 5. 1986 byl OS pro Prahu 4 zproštěn viny, rozsudek však nenabyl právní moci, neboť prokurátorka se odvolala a odvolací řízení dosud neproběhlo. (436, 438, 446, 449, 455, 522, 524, 530)

 

12. Michal Hreško, nar. 13. 2. 1930, bytem Mníšek nad Hnilcom č. 311, okres Spišská Nová Ves, pastor evangelické církve augšpurského vyznání tamtéž. 24. 10. 1985 obviněn podle ş 178 (maření dozoru státu nad církvemi a náboženskými společnostmi). Podle neověřených zpráv po jistou dobu držen ve vazbě, pak propuštěn a stíhán na svobodě za údajnou pastorační aktivitu mimo povolený rozsah (biblické hodiny na rekreační chatě Jána Vecana - viz. Byl mu také okamžitě odňat státní souhlas pro výkon duchovenské činnosti. (517)

 

13. Jaroslav Janeček - viz sdělení č. 492/III - 14.

 

14. Štefan Javorský, nar. 7. 12. 1924, bytem Obrancov mieru 246, Spišský Štvrtok, okr. Spišská Nová Ves, důchodce, katolický kněz bez státního souhlasu. V minulosti dvakrát v úhrnu 4 roky nespravedlivě vězněn (odsouzen v r. 1975 a 1982). 12. 3. 1986 obviněn podle ş 178 (maření dozoru státu nad církvemi a náboženskými společnostmi) pro údajné nedovolené konání liturgických úkonů. (291, 528)

 

15. Věra Jirousová, nar. 25. 2. 1944, bytem Kostelní Vydří 12, okr. Jindřichův Hradec, v domácnosti. 24. 10 .1986 obviněna podle ş 7/1 k ş 198 b (příprava k tr. činu hanobení národa, rasy a přesvědčení), poté co u ní byly při domovní prohlídce 19. 8. 1986 nalezeny různé samizdatové písemnosti v jednom exempláři. (587)

 

16. Tomáš Konc, viz sdělení č. 492(III - 17.

 

17. ing. Mária Kotrisová, nar. 20. 8 .1953, bytem Čsl. armády 59, Bratislava, výzkumná pracovnice. Po domovní prohlídce z 5. 11. 1985 byla den 1. 4. 1986 obviněna podle ş 112 (poškozování zájmů republiky v cizině) a ş 100/1 a (pobuřování). 10. 6. 1986 odsouzena OS v Bratislavě k 10 měsícům odnětí svobody nepodmíněně za překlad knihy Atentát (o atentátu na Jana Pavla II.), který pořídila v rámci svých katolických aktivit. 29. 9. 1986 MS v Bratislavě rozsudek změnil na podmíněný, s odkladem na 2 roky. Je matkou malého dítěte. (525, 553, 582)

 

18. Zdeněk Kotrlý - viz sdělení 492/III - 18.

 

19. ing. Petr Kozánek - viz sdělení č. 492/III - 19.

 

20. Květoslava Kuželová, nar. 14. 3. 1923, bytem Magistrů 7, Praha 4, důchodkyně. 11. 4. 1985 obviněna podle ş 178 (maření dozoru státu nad církvemi a náboženskými společnostmi) pro rozšiřování náboženské literatury. 28. 5. 1986 byla OS pro Prahu 4 odsouzena k 8 měsícům podmíněně na 2 roky. Proti rozsudku se odvolala, odvolací řízení však dosud neproběhlo, nenabyl tedy právní moci. (436, 438, 446, 449, 455, 522, 530)

 

21. Zdeněk Lacina, nar. 15. 5. 1960, bytem Leninova 26, Havířov, elektromontér. Obviněn podle ş 202/1 (výtržnictví) a ş 153/1 (útok na státní orgán a orgán společenské organizace) pro účast na událostech kolem nejprve povoleného a potom zakázaného rockového koncertu v Šenově u Ostravy. 2. 12. 1985 odsouzen OS ve Frýdku-Místku k 8 měsícům podmíněn na dva roky, prokurátor se však odvolal. VONS není známo, zda už proběhlo odvolací řízení a s jakým výsledkem.

 

22. Vlastimil Marek, nar. 23. 8. 1946, bytem Slovenská 17, Praha 2, aktivista Jazzové sekce, úředník. Vzat do vazby 5. 8. 1986 a obviněn podle ş 112 (poškozování zájmů republiky v cizině). 3. 10. 1986 z vazby propuštěn, nadále je trestně stíhán na svobodě. Předmětem trestního stíhání je jeho kulturní aktivita v oblasti propagace jógy a zenu a neoficiální mírové aktivity. (555, 559, 564, 571)

 

23. Augustin Navrátil, nar. 20. 12. 1928, bytem Lutopecny 14, pošta Zlobice, okr. Kroměříž, otec 9 dětí. 11. 11. 1985 vzat do vazby v souvislosti s akcí proti katolickému samizdatu na Moravě a obviněn podle ş 100/3 a (pobuřování) pro vyhotovení cyklostylované písemnosti "Otevřený dopis č. 2", upozorňující na nejasné okolnosti smrti řeckokatolického kněze Přemysla Coufala. V prosinci 1985 byl převezen na uzavřené psychiatrické oddělení léčebny v Praze-Bohnicích a v průběhu vazby podroben dlouhodobému vyšetření. Dne 18. 3. 1986 byl na základě znaleckého posudku psychiatrů propuštěn z vazby, avšak současně byl internován v psychiatrické léčebně v Kroměříži. Teprve 21. 4. 1986 mu byla OS v Kroměříži nařízena tzv. ochranná léčba, které byl podroben tamtéž. Po mnoha stížnostech A. Navrátila, jenž tento postup považuje právem za sankci za svou občanskou a náboženskou aktivitu, rozhodl KS v Brně dne 8. 10. 1986 o změně jeho ústavního léčení na ambulantní. A. Navrátil byl propuštěn z léčebny až 21. 10. 1986. (486, 490, 491, 492, 498, 513, 558, 567, 586)

 

24. ing. Mária Nechalová, nar. 23. 2. 1948, bytem Nábrežie ČSLA, Prievidza, přechodně bytem Novomeského 3, Žilina, vývojová pracovnice VÚVT. 18. 11. 1985 byla u ní vykonána domovní prohlídka v souvislosti s obviněním podle ş 146 (ohrožení devizového hospodářství), pro který byla mezitím nepravomocně odsouzena. Při prohlídce byla zabavena samizdatová literatura náboženská a magnetofonové nahrávky, takže 28. 7. 1986 obviněna i podle ş 7/1 k ş 100/1a, 2 (příprava k pobuřování). OS v Žilině 15. 10. 1986 odsouzena k souhrnnému trestu 14 měsíců podmíněně na 2 roky. (561, 563, 583)

 

25. Jaromír Němec, nar. 16. 1. 1935, bytem Družstevní 4565, Jižní svahy, Gottwaldov, technik, signatář Charty 77. 11. 11. 1985 vzat do vazby a obviněn podle ş 100/1, 3 a (pobuřování), 21. 4. 1986 propuštěn a i se spoluobviněným ing. Pavlem Dudrem dále stíhán na svobodě pro údajné rozšiřování samizdatové literatury, zejména náboženské. (446, 490, 491, 519, 548, 577)

 

26. Matěj Németh, viz sdělení č. 492/III - 21 a č. sd. (402, 452, 455, 485, 494)

 

27. Josef Nos, viz sdělení č. 492/III - 22.

 

28. Miroslav Procházka, nar. 6. 3. 1966, bytem Kounicova 8/1116, Ostrava 1 - Moravská Ostrava, dělník. Obviněn podle ş 202/1 (výtržnictví) a ş 153/1 (útok na státní orgán a orgán společenské organizace) pro účast na událostech okolo nejprve povoleného a pak zakázaného koncertu rockové hudby v Šenově u Ostravy 1. 12. 1984. 2. 12. 1985 odsouzen OS ve Frýdku-Místku k 8 měsícům podmíněně na 2 roky, prokurátor se však odvolal. VONS není známo, zda už odvolací řízení proběhlo a s jakým výsledkem. (509)

 

29. Adolf Rázek, nar. 30. 11. 1930, bytem Trnovského 16, Praha 4, technik Matematického ústavu ČSAV. 11. 4. 1985 vzat do vazby a obviněn podle ş 178 (maření dozoru státu nad církvemi a náboženskými společnostmi) pro rozšiřování náboženské literatury. 20. 5. 1985 z vazby propuštěn a trestně stíhán na svobodě. 25. 5. 1986 byl OS pro Prahu 4 shledán vinným pouze přípravou tohoto trestného činu (7/1 k ş 178) a na druhé straně navíc shledán vinným ohrožením devizového hospodářství (ş 146/1) a odsouzen k 6 měsícům podmíněně na dva roky. Proti rozsudku se odvolal, odvolací řízení však dosud neproběhlo, takže nenabil ještě právní moci. (436, 438, 446, 449, 455, 522, 524, 530)

 

30. Marek Roháček, viz sdělení č. 492/III - 26.

 

31. Pavel Záleský, nar. 28. 2. 1955, bytem Střed č. 1330, Gottwaldov - Otrokovice. V listopadu 1985 u něj byla provedena domovní prohlídka v rámci akce proti moravskému katolickému samizdatu. V té souvislosti byl 25. 3. 1986 obviněn podle ş 175/1 a, b (křivá výpověď), neboť prý při svědecké výpovědi v trestní věci Jaromíra Němce a spol. (viz) zamlčel důležité okolnosti a vypovídal nepravdivě. V červenci 1986 však OS v Gottwaldově tuto obžalobu nepřijal a vrátil k prošetření prokurátorovi. (490, 520, 547)

 

     Ve sděleních 349, 400 a 492 jsme uvedli dalších 34 osob, které byly trestně stíhány. V průběhu posledních tří let jsme nedostali zprávy ani o zastavení trestního stíhání, ani o jakémkoli jeho pokračování.

     V tomto sdělení nejsou zahrnuty případy dalších 189 osob, jimiž se VONS zabýval, kde však trest již byl vykonán nebo bylo trestní řízení zastaveno.

     Dále uvádíme, že

- pokud jde o Augustina Navrátila, pokusy vyšetřovatele a prokuratury o zapojení psychiatrie do jeho perzekuování registrujeme v jeho samostatném hesle v oddílu III. tohoto souhrnného sdělení

- VONS ve svém sdělení č. 493 (O kampani za Milana Vlka) vyvrátil nepravdivé pověsti o tom, že se čs. psychiatři dali zneužít k politické represi.

- VONS také upozornil na konkrétní případy policejních perzekucí a šikanování. (Sdělení č. 521, 526, 549, 588)

     S Chartou 77 vydal VONS dva společné dokumenty. Šlo o výzvu k československé účasti na příští výměně vězňů V7chod-Západ, tentokráte v širším měřítku než poprvé; navrženi dlouhodobě věznění Jiří Gena (mezitím propuštěn), ing. Petr Hauptmann, Jiří Römer, František Veis a signatáři Charty 77, věznění za politické delikty, Jiří Wolf a Walter Kania (signováno jako dokument Charty 77 5/86 a sdělení VONS č. 505).

     Dále byl vydán dokument nazvaný "Na obranu Jazzové sekce" a výzvou politickým a stáním orgánům přinášející však i přehled kulturních aktivit sekce. (Signován jako dokument Charty 77 24/86 a sdělení VONS č. 559.)

 

Mimosoudní represe

     Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných pravidelně referoval a referuje i o nich. Jde o krátkodobá zadržení, většinou do jednoho týdne, osobní a domovní prohlídky, protizákonné postupy při výsleších (i dětí), různé druhy ponižování, bití, omezování osobní svobody, svobody pohybu, střežení bytů a domů, pokousání policejním psem, odcizování či poškozování věcí, fotografování, filmování, poškozování pověsti a další. Dosud bylo takto postiženo 559, některé i po několikáté.

     Zároveň upozorňujeme, že VONS v daných podmínkách může zaregistrovat jen zlomek případů soudní a mimosoudní represe a získat k nim patřičnou dokumentaci.

 

20. listopadu 1986

 

     Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

     čs. liga pro lidská práva

     člen Mezinárodní federace pro lidská práva (FIDH)

 

 

Errata

V závěru sdělení č. 591 je uvedena číslovka 599, za ni je třeba doplnit slovo "osob". Na dvou místech je třeba nahradit nesprávné Jiří Römer na správné Josef Römer. V informaci o ing. Petru Hauptmannovi je třeba doplnit slovo "celní" v názvu instituce: Ústřední celní správa FMZO. Podle dosud nezveřejněných informací o odvolacím řízení v tr. věci proti Bohumilu Koždoňovi a spol. (Frýdek-Místek, konflikt s VB při zásahu proti koncertu), je třeba přeřadit z oddílu I. do oddílu III. uvedeného sdělení Bohumila Koždoně, neboť mu odvolací soud trest podmíněně odložil na tři roky a Petra Kubíčka, který už byl k podmíněnému trestu (s dvouletou lhůtou) odsouzen prvoinstančním soudem; do oddílu I. byl tedy zařazen nedopatřením. Z oddílu III. je třeba vypustit Lubomíra Gono, neboť zpršťující rozsudek je pravomocný. další změna je u Lubomíra Kubise, jemuž odvolací soud trest zvýšil ze sedmi měsíců na deset v I. NVS. Lubomír Kubis a Roman Matula mají nastoupit dne 10. října 1986 své tresty. U Romana Matuly, Zdeňka Laciny, Renáty Bílé a Miroslava Procházky byly výroky o trestu odvolacím soudem potvrzeny.