Necenzurované Noviny
ročník 3, výtisk 33
Budú vrahovia P. Coufala potrestaní?


4. časť 
 
JUDr.  Obranec  vypovedal,  že   v  čase  pred  uskutočnením 
plánovanej schôdzky  vo februári 1981,  kedy čerpal študijné 
voľno, obdržal od Ing.  Coufala, CSc. prostredníctvom svojho 
kolegu telefonický odkaz, aby mu zavolal. Na jeho naliehanie 
sa s ním potom osobne stretol v Bratislave pred reštauráciou 
Slávia. Ing. Coufal, CSc.  mu nevedel presne vysvetliť dôvod 
stretnutia.  Povedal, že  sa veľmi  bojí, čo  aj bolo na ňom 
vidieť. 
Ďalej svedok  uviedol, že celú  dobu ho musel  uspokojovať a 
nakoľko  sa  mu  pre  študijné  povinnosti  nemohol náležite 
venovať, prehovoril ho, aby stretnutie uskutočnili v pôvodne 
dohodnutom termíne  (malo ísť o  25. február 1981).  Napriek 
tomu, že sa Ing. Coufal,  CSc. bál, niekoľkokrát mu povedal, 
že  spoluprácu  prijme  a   dokonca  požadoval  priniesť  na 
nasledujúce  stretnutie  písomné  prehlásenie  o spolupráci, 
ktoré chcel podpísať. 
Potom sa svedok Obranec vyjadril, že asi po 15-tich minútach 
schôdzku  ukončil, aj  keď videl,  že by  sa bol  s ním Ing. 
Coufal,  CSc. rád  pozhováral. Keď  sa lúčili,  Ing. Coufal, 
CSc. ho dojímavo objal rukou okolo ramena a krku a chytil mu 
ruku do  oboch svojich rúk. Na  tento dojímavý, priateľský a 
úprimný stisk rúk,  sa veľmi dobre pamätá. Až  po jeho smrti 
si  dodatočne uvedomil,  že v  skutočnosti to  bolo posledné 
lúčenie. 
Z vyššie  uvedených dôkazov  vyplýva, že  Ing. Coufal,  CSc. 
napokon v  dôsledku tlaku ŠtB  nezvládol situáciu. V  presne 
nezistenej dobe z 23. na 24. februára 1981 spáchal vo svojom 
byte samovraždu.  Jeho mŕtvola bola nájdená  až 26. februára 
1981. 
Keď sa Ing. Coufal, CSc. po dvoch dňoch nedostavil do práce, 
jeho  spolupracovníci  ho  začali  intenzívnejšie  hľadať. Z 
podnetu Ing.  Angely Kopčovej zašli dňa  26. februára 1981 v 
raňajších  hodinách na  jeho  byt  Anna Machovičová  a Pavla 
Klíčová, ktoré  mu chodili upratovať. Keď  sa kľúčami, ktoré 
im zveril Ing. Coufal, CSc., nemohli dostať do bytu, nakoľko 
kľúče  im nešli  zasunúť do  zámku a  keď nikto neotváral na 
búchanie  a  zvonenie,  privolali  bezpečnosť.  Dostavil  sa 
príslušník  Miestneko oddelenia  VB v  Dúbravke Ján  Németh, 
ktorý  nechal privolať  údržbára bytového  družstva. Údržbár 
Milan Holec dvere vylomením zámku otvoril. 
Svedkyne uviedli, že príslušník VB ich do bytu nepustil, iba 
údržbárovi prikázal  uzavrieť plyn na WC.  Ďalej uviedli, že 
vo dverách bytu našli zastrčený lístok, v ktorom sa hovorilo 
o elektrine. Svedkyňa Machovičová  upresnila, že z rozhovoru 
medzi  údržbárom  a  príslušníkom  VB  vyrozumela,  že  Ing. 
Coufal, CSc.  tesne pred svojou smrťou  nemal v byte svetlo, 
pričom údržbár ho spomínaným lístkom odkázal na elektrikára. 
Ďalej uviedla, že podľa nej zámok na vchodových dverách bytu 
nebol uzamknutý, nakoľko pri vylamovaní nepočula lusknutie a 
že v čase otvorenia bytu cítila niečo podobné ako aceton. 
Svedkyňa Klíčová  pri pôvodnom vyšetrovaní  uviedla, že mala 
dojem, že unikal plyn. 
Svedkyne  Machovičová  a  Klíčová  napokon  uviedli,  že  po 
príchode ďalších  príslušníkov ZNB v uniformách  i v civile, 
boli poslané von a keďže stáli pri zadnom shodišti, nevideli 
odvážať  mŕtvolu. Z  výsluchov, ktoré  boli s  nimi vykonané 
ešte v ten deň, vyrozumeli, že Ing. Coufal, CSc. mal spáchať 
samovraždu, čomu nechceli veriť. 
K násilnému  otvoreniu  bytu   bol  vypočutý  aj  príslušník 
Obvodného  oddelenia  VB  v  Dúbravke  Ján  Németh,  údržbár 
bytového družstva Milan Holec a náčelník Obvodného oddelenia 
VB v Dúbravke JUDr. Vojtech Rudavský. 
Svedok Ján  Németh uviedol, že  k bytu Ing.  Coufala, CSc sa 
dostavil na príkaz svojho  náčelníka Rudavského. Keď zistil, 
že  sa do  bytu nedá  dostať kľúčami  svedkýň Machovičovej a 
Klíčovej, nechal privolať údržbára, ktorý zlomil zámok a keď 
potom  pootočil vnútorným  jazýčkom, počul,  ako padla druhá 
strana zámku na  zem. Podľa neho byt bol  z vnútornej strany 
zamknutý. 
Ďalej uviedol,  že prvé čo  registroval, bol typický  zápach 
plynu. Z  uvedeného dôvodu nechal  uzavrieť údržbárom hlavný 
uzáver plynu.  V byte nebol,  videl však, že  tam bolo šero, 
závesy v  kuchyni boli zatiahnuté, pričom  Ing. Coufal, CSc. 
ležal v  kuchyni na chrbte.  Potom o veci  informoval svojho 
náčelníka   JUDr.  Rudavského,   ktorý  prisľúbil   vyslanie 
výjazdu. Až  dodatočne sa dopočul, že  Ing. Coufal, CSc. mal 
dorezané lakte a zápästia. 
Údržbár   Milan   Holec   bol   vypočutý   aj  pri  pôvodnom 
vyšetrovaní.  Uviedol,  že  sa  pridržiava  svojej  pôvodnej 
výpovede.  Opätovne potvrdil,  že v  zámku kľúče  neboli iba 
pootočené, ale že bol byt  z vnútornej strany aj zamknutý. V 
opačnom prípade  by bol byt otvoril  za pomoci plátku pílky, 
ktorú  používal  na  otváranie  dvier  ako údržbár. Podrobne 
popísal pritom postup pri vylamovaní zámku. 
Ďalej svedok  uviedol, že po  násilnom otvorení dvier  cítil 
plyn. Na pokyn príslušníka  VB uzatvoril hlavný uzáver plynu 
vo  WC.  Dodal,  že  často  otvára  byty, preto dobre poznal 
zápach unikajúceho plynu. 
Pokiaľ  ide o  elektrinu uviedol,  že mu  Ing. Coufal,  CSc. 
hodil lístok  do schránky, že nemá  v byte svetlo. Keď  sa s 
ním stretol,  povedal mu, že elektrinu  neopravuje, chcel mu 
však oznámiť  telefónne číslo elektrikára.  Nepamätal si už, 
kedy to bolo, keď mu nechal lístok vo dverách, uviedol však, 
že  určite  najprv  klopal  a  zvonil,  až potom mu zastrčil 
lístok do dverí. 
JUDr.  Vojtech  Rudavský  uviedol,  že  na  požiadanie dvoch 
občianok  vyslal na  byt Ing.  Coufala, CSc.  príslušníka VB 
Jána Németha.  S menovaným bol v  telefonickom kontakte. Bol 
ním  informovaný, že  byt otvorili,  že v  kuchyni sedí  muž 
prevalený  nad stolom,  je tam  veľa krvi  a že  uniká plyn. 
Neskôr obdržal informáciu, že na mieste je už výjazd. 
Z uvedených   dôkazov  vyplýva,   že  okolnostiam  násilného 
otvorenia bytu Ing. Coufala, CSc. svedkovia vypovedali úplne 
zhodne. Kým  podľa výpovedí svedkov  Németha a Holeca  kľúče 
boli  z vnútornej  strany bytu  zamknuté a  pootočené, podľa 
výpovede  svedkyne  Machovičovej  boli  kľúče  v  zámku  iba 
pootočené. V pôvodnom konaní  bolo náležité objasnenie tejto 
otázky opomenuté. 
Pri  hodnotení dôkazov  treba však  za vierohodnú  považovať 
výpoveď svedkov  Németha a Holeca, pričom  svedok Holec sa k 
danej  veci vyjadril  nielen ako  priamy účastník  otvárania 
bytu,  ale  ako  kvalifikovaný  pracovník.  Výpoveď svedkyne 
treba preto v tomto smere považovať za neobjektívnu, laickú. 
Pravdivosť tvrdení svedkov Németha a Holeca potvrdilo naviac 
aj  odborné  vyjadrenie   Kriminalistického  a  expertízného 
ústavu Policajného zboru SR. 
Pokiaľ ide  o plyn, výpovede svedkov  treba hodnotiť obdobne 
ako v predchádzajúcom prípade.  Niet dôvodov neveriť svedkom 
Holecovi  a  Némethovi.  Úniku  plynu  napokon  svedčí aj tá 
skutočnosť, že pri pitve  bol v pľúcnych skliepkoch nebohého 
zistený metán. 
Ďalším  vyšetrovaním bolo  zistené, že  na obhliadku  miesta 
nálezu  mŕtvoly  sa  dostavili  výjazdové  skupiny  Obvodnej 
správy ZNB Bratislava IV a  Mestskej správy VB v Bratislave. 
Za účelom  ohliadky tela mŕtvoly bola  privolaná MUDr. Janka 
Oberučová z Ústavu súdneho  lekárstva LF UK Bratislava. Pred 
lekárskou   ohliadkou  mŕtvoly   bol  byt   vyfotografovaný. 
Fotodokumentáciu  vyhotovoval  technik  Obvodnej  správy ZNB 
Bratislava IV Ernest Kálman. Menovaný uviedol, že prišiel už 
do vyvetraného  bytu, plyn už necítil.  Pamätá sa, že nebohý 
mal dorezané  ruky na oboch laktiach  a predlaktiach. Presne 
nevedel uviesť, aké stopy zistil.  Má však za to, že vykonal 
všetky  potrebné úkony.  Usudzuje, že  zaistil lovecký  nôž, 
ktorý  vidno  na  záberoch  z  fotodokumentácie.  Na balkóne 
nenašiel žiadne stopy. Všimol si niektoré skutočnosti, ktoré 
mu   pripadali  nepochopiteľné   pri  samovražde.  Napríklad 
zakrvavený nôž našiel na drese  a bol tupý, krvavý zapalovač 
na plyn bol zavesený na  vešiačiku, na plynovom sporáku boli 
otvorené iba tri kohútiky na plyn, pri hlavnom uzávere plynu 
videl na  stene stečenú krv, ale  inde boli striekance krvi, 
záclony  domazané  od  krvi   neboli  strhnuté.  Nevedel  si 
spomenúť, či skúšali pri ohliadke elektrické osvetlenie a či 
na vylomenom  zámku bol vysunutý jazýček.  Pri ohliadke však 
nenašiel  nič, čo  by nasvedčovalo  poslednej vôli nebohého. 
Svedok  ďalej  uviedol,  že  pri  príchode  na miesto nálezu 
mŕtvoly išiel zo schodišťa od  dvier bytu Ing. Coufala, CSc. 
jeden starší muž  vo veku asi 40 rokov,  o ktorom mal pocit, 
že patril do ich rezortu. Videl  ho rozprávať sa s niekým na 
medziposchodí. 
Podľa záznamu obhliadajúcej  lekárky MUDr. Janky Oberučovej, 
ktorý  bol   založený  do  pôvedného   vyšetrovacieho  spisu 
vyplýva, že nebohý  v čase ohliadky ležal v  kuchyni na zemi 
na  chrbáte   medzi  kuchynskou  linkou   a  stolom,  hlavou 
orientovanou ku  špajzke. Košeľu mal  na chrbáte viac  vľavo 
klínovite  roztrhnutú  a  v  tých  miestach  mal  na  chrbte 
povrchové  zodretie  pokožky.  Na  čele  temer uprostred mal 
povrchovú  zaschnutú, nepravidelnú,  tvarovanú odreninu kože 
hnedej farby.  Povrchové, drobné zodretia  pokožky mal i  na 
zadnej časti krku vpravo, na brade  a na čele vľavo. V obočí 
vľavo sa nachádzala drobná tržnozhmoždená rana s vytekajúcou 
tekutou  krvou.  Horné  končatiny  mal  rozhodené  od  tela. 
Nachádzali sa na nich viaceré rezné, silne prekrvácané rany. 
V obidvoch  lakťových  jamách  vpravo  i  vľavo  mal široké, 
hlboké rezné  rany, z ktorých  pravá bola viditeľne  hlbšia. 
Rezné rany mal  i na palcových stranách zápästia  a to vľavo 
dve, vpravo jednu. Ruky boli pritom silne potriesnené krvou. 
Dolné končatiny  mal ohnuté v kolenách  a oddialené od seba. 
Celé telo ležalo v  kaluži čiastočne zaschnutej krvi. Krížom 
cez telo ležala zakrvavená, vytrhnutá noha od stola. 
Zo  zápisnice  z  ohliadky  tela  mŕtvoly  ďalej vyplýva, že 
ohliadajúca   lekárka  MUDr.   Oberučová  pomerne   podrobne 
zaznamenala  aj  ďalšie  poznatky  z  miesta nálezu mŕtvoly. 
Konštatovala,  že na  stoličke bol  zavesený zelený  sveter, 
ktorý  mal  na  chrbáte  trhlinu  klínovitého tvaru menšieho 
rozsahu  ako bola  trhlina  na  košeli. Na  kuchynskom drese 
silne zatriesnenom krvou bol zakrvavený lovecký nôž dĺžky 23 
cm  s  čepeľou  14  cm.  Na  plynovom  sporáku  bol zavesený 
kuchynský  zapaľovač zamazaný  od krvi.  Na stole  bol ďalší 
lovecký  nôž dĺžky  18 cm   s čepeľou  9 cm  s hrdzavohnedou 
škvrnou.  Ďalej boli  na stole  lieky Bellaspon.  Pod stolom 
vedľa  tela boli  dva zakrvácané  uteráky a  prázdna fľaša s 
vignetou "Nitianske knieža". V izbe boli zakrvavené záclony, 
koberec  a dlážka.  Išlo o  kvapky krvi,  mazance a  kalužky 
krvi. Dvere na loggiu neboli  zavreté, bola v nich zaseknutá 
roleta. Na knižnici bola rozbitá jedna tabla vitríny, pričom 
sklo  bolo  tiež  silne  potriesnené  krvou.  Na  stene bolo 
povrchové  zodretie,  ktoré  tvarom  pripomínalo odreninu na 
čele  nebohého. V  dolnej časti  knižnice bol  zlomený kľúč, 
pričom  na zvyšnej  časti zasunutej  v zámku  bolo zachytené 
zelené  vlákno.  Na  stole  boli  lieky  Diazepan. V kúpeľni 
priamo v umývadle bol krvou  zamazaný obal z umelej hmoty na 
žiletky, v ktorom bola  žiletka zabalená v krvavom papieriku 
a vedľa bola  žiletka zamazaná od krvi.  Okrem toho tam bolo 
prázdne,  krvou   zamazané  bakelitové  púzdro   na  holiaci 
strojček. Čisté žiletky boli po obidvoch stranách vane. 
V závere svojho záznamu ohliadajúca lekárka konštatovala, že 
smrť   Ing.  Coufala,   CSc.  mohla   nastať  podľa  rozvoja 
posmrtných škvŕn  24.2.1981 a bezprostrednou  príčinou smrti 
bolo  pravdepodobne  vykrvácanie  z  rezných  rán na horných 
končatinách. Vzhľadom  na nejasné príčiny  úmrtia doporučila 
vykonať súdnu pitvu. 
Obhliadku miesta  nálezu mŕtvoly vykonal  vyšetrovateľ JUDr. 
Ondrej Kukuk ako člen  výjazdovej skupiny Mestskej správy VB 
v Bratislave. Menovaný uviedol, že  toto úmrtie bolo jediným 
prípadom,  čo po  ňom mala  prevziať vec  ŠtB. Z  operačného 
strediska dostal  vysielačkou pokyn ničoho  sa nechytať, nič 
neotvárať,  všetko  nechať  na  svojom  mieste,  urobiť  len 
vizuálnu ohliadku, zadokumentovať ju písomne a stopy zaistiť 
s tým, že vec prevezmú pracovníci ŠtB. Nevedel uviesť, či už 
niekto  pred ním  v byte  bol, do  bytu sa  však dostal  bez 
prekážok,  pričom   pred  bytom  stáli   už  najmenej  dvaja 
príslušníci  VB. Na  tvári miesta  spísal ručne  zápisnicu o 
ohliadke. Pred  odchodom dal JUDr.  Klobučníkovi, zástupcovi 
náčelníka  Obvodnej  správy  ZNB  Bratislava  IV,  pokyn  na 
zaistenie  bytu   pred  nepovolanými  osobami   do  príchodu 
príslušníkov ŠtB. 
Ďalším  členom  výjazdovej  skupiny  Mestskej  správy  VB  v 
Bratislave bol  npor. Ján Adamík. Svedok  uviedol, že v čase 
príchodu ich  čakal jeden príslušník  VB z obvodu  IV, ktorý 
ich  informoval,  že  ide  o  samovraždu,  lebo dvere museli 
vylamovať a  že výjazd Obvodnej správy  ZNB Bratislava IV už 
odišiel. V byte videl  mŕtvolu, ktorá mala porezané zápästia 
a lakťové jamy, pričom v celom  byte boli kvapance, kaluže a 
mazance  krvi. Na  dreze videl  jeden krvavý  nôž, o  ktorom 
usudzoval, že  je tupý. Na  čele nebohého registroval  jednu 
malú  ranu, niečo  ako po  páde. V  obývačke na  stene videl 
jeden fľak, nebolo však zrejmé od čoho bol. Nenašiel nič, čo 
by  nasvedčovalo  poslednej  vôli  nebohého.  Pred ukončením 
ohliadky   vyšetrovateľom  a   technikom  odišiel   zisťovať 
svedkov.  Nezistil  však  žiadnych,  ktorí  by  vedeli niečo 
uviesť k úmrtiu. 
Na  mieste  nálezu  mŕtvoly  sa   z  Mestskej  správy  VB  v 
Bratislave    dostavili   aj    dvaja   pracovníci    Odboru 
kriminalisticko-technických expertíz Miroslav  Babčan a Ing. 
Imrich  Zácsik.  Menovaní  sa  nevedeli  na  vec  dostatočne 
rozpamätať. Svedok Babčan uviedol, že hoci pracoval na úseku 
kriminalistickej    fotografie,   miesto    nálezu   mŕtvoly 
nefotografoval a  nevyhotovoval ani fotodokumentáciu,  čo si 
overil  aj v  knihe  spotreby  materiálu. Usudzuje,  že jeho 
účasť  na  ohliadke  bola  nadbytočná.  Svedok  Ing.  Zácsik 
považoval prípad  za bežný. Nevedel  si spomenúť, aké  stopy 
zaisťoval a  či vypracovával v  danej veci posudok  z odboru 
kriminalistickej chémie, v ktorom pracoval. 
Z Obvodnej  správy  ZNB  Bratislava  IV  sa  ako funkcionári 
dostavili na byt Ing. Coufala, CSc. zástupcovia tejto správy 
JUDr. Jaroslav Toman a JUDr. Jozef Klobučník. 
Svedok  JUDr. Toman  vypovedal, že  prípad mu  bol nahlásený 
oficiálnou  cestou. Už  v čase  príchodu videl  na schodišti 
neznámeho muža, ktorý sa mu  legitimoval a predstavil sa, že 
je  z  FMV,  hovoril  po  česky.  Jeho  meno si nezapamätal. 
Registroval tam  však aj členov výjazdu  Obvodnej správy ZNB 
Bratislava IV  a neskôr aj Mestskej  správy VB v Bratislave. 
Ďalej  uviedol, že  mŕtvolu videl  ležať dolu  tvárou a že v 
byte  bola  všade  krv.  V  poobedňajších  hodinách  bol  na 
Obvodnej správe  požiadaný príslušníkmi ZNB,  medzi nimi bol 
aj spomínaný  muž z FMV, o  poskytnutie priestorov za účelom 
rokovania. Asi  po dvoch rokoch  sa dozvedel, že  nebohý mal 
byť významnou osobou, tajne vysväteným biskupom. 
Svedok Klobučník uviedol, že sa  pamätá, že v byte bolo veľa 
krvi. Keďže  tento prípad považoval za  zvláštny, mal za to, 
že  vec musí  byť realizovaná  v rámci  vyšetrovania. V čase 
jeho  príchodu  na  mieste  nálezu  mŕtvoly  bol  už  výjazd 
Obvodnej správy ZNB Bratislava IV. 
Vodič  Obvodnej správy  ZNB Bratislava  IV Emil  Zajko si na 
prípad pamätá  iba matne. Uviedol, že  v byte nebol, dopočul 
sa  však, že  tam bol  veľký zápach,  čomu svedčí  aj to, že 
členov výjazdu videl v oknách bytu nebohého. 
 
 
Pokračovanie v budúcom čísle. 
 
Vladimír  PAVLÍK 
 
Dodatok: PROSÍM  VŠETKYCH, KTORÍ O TEJTO  KAUZE NIEČO VEDIA, 
ABY NEMLČALI. MLČANÍM A ZBABELOSŤOU NAHRÁVATE VRAHOM. 
 
Čas zpracování: 0.28 s
Zpracováno 7 záznamů

Tento seznam má pouze informativní charakter, je neprodejný a byl pořízen na internetu
dne: 25.08.2019, 16:26:13 hod.

Informace jsou čerpány z databáze N.I.T.C., s.r.o., aktualizované dne 01.05.2000
Obsahové připomínky a reklamace zasílejte na adresu petr@cibulka.cz


Copyright © 1999 GreenBottle SoftwareTOPlist