Necenzurované Noviny
ročník 3, výtisk 34
Budú vrahovia P. Coufala potrestaní?


5. časť 
 
Z funkcionárov  ZNB bol  vypočutý aj  JUDr. Štefan Lastovka, 
zástupca  náčelníka Odboru  všeobecnej kriminality  Mestskej 
správy VB  v Bratislave. Uviedol,  že keď prišiel  na miesto 
činu,  viacero príslušníkov  bezpečnosti stálo  na chodbe  a 
čakalo na  nejakých príslušníkov štátnej  bezpečnosti, asi z 
Prahy a že  sa z toho dôvodu nevykonávala  ani ohliadka. Ani 
jemu nebolo umožnené vojsť do bytu. 
V tomto  smere  je  výpoveď  svedka  v  rozpore s tvrdeniami 
ostatných  svedkov. Z  výpovedí najmä  Jána Adamíka  a JUDr. 
Ondreja Kukuka  však vyplýva, že do  bytu Ing. Coufala, CSc. 
sa najprv dostavil výjazd Obvodnej správy ZNB Bratislava IV, 
potom  výjazd  Mestskej  správy  VB  v  Bratislave  a  až po 
vykonaní  ohliadky mala  vec prebrať  štátna bezpečnosť.  Je 
pravdepodobné, že JUDr. Lastovkovi  nebolo umožnené vojsť do 
bytu až  po vykonaní ohliadky,  lebo pokyn, že  vec preberie 
štátna  bezpečnosť,  bol  vyšetrovateľom  obdržaný  až počas 
ohliadky. 
V osobe, ktorá sa JUDr. Jaroslavovi Tomanovi pred bytom Ing. 
Coufala  CSc.  legitimovala  a  ktorého  registroval technik 
Obvodnej  správy  ZNB  Bratislava  IV.  Ernest  Kálman,  bol 
stotožnený svedok Miloš Dospiva. 
V tejto  súvislosti svedkovia  Miloš Dospiva  a JUDr.  Anton 
Obranec uviedli,  že keď sa  Ing. Coufal, CSc.  na dohodnuté 
stretnutie  25.  februára  1981  nedostavil,  volali  mu  do 
zamestnania. Keď im bolo oznámené, že sa v práci nenachádza, 
zašli  k  nemu  po  pracovnej  dobe  na  byt. Keďže im nikto 
neotváral,  dohodli sa,  že ráno  JUDr. Obranec zatelefonuje 
opätovne do zamestnania a svedok Dospiva zájde na jeho byt a 
keď ho nenájdu, odcestuje späť do Prahy. 
Svedok  Dospiva  priznal,  že  bol  práve  pred  bytom  Ing. 
Coufala,  CSc.,  keď  menovaného  našli  mŕtveho.  Potom  sa 
poinformoval  čo sa  stalo a  odišiel na  Oblastný odbor  I. 
Správy FMV  v Bratislave. Odtiaľ  nechal vo veci  vyrozumieť 
JUDr. Obranca. Ešte v ten deň odcestoval do Prahy. 
Prítomnosť  ďalších osôb  pri nájdení  mŕtvoly Ing. Coufala, 
CSc. a pri prehliadke miesta činu nebola zistená. 
Zo   zápisnice   o   ohliadke   miesta   činu,   ako   aj  z 
fotodokumentácie  založenej  v  pôvodnom  vyšetrovacom spise 
vyplýva,  že  prakticky  v  celom  jednoizbovom  byte, okrem 
balkónu,  sa nachádzali  stopy krvi.  Miesta nálezu  krvných 
stôp   boli  dokumentované   v  podstate   zhodne,  ako  ich 
zaznamenala MUDr. Janka Oberučová.  Krvné stopy boli zistené 
vo WC na dvierkach ku  plynomeru a na plynomere, v predsieni 
pri vchodových dverách na podlahe,  v kúpelni v umývadle, vo 
vani, na  stene, v kuchyni na  podlahe, na kuchynskom dreze, 
na dverách vedúcich z kuchyne do izby, v izbe na skrinke, na 
stene, na podlahe,  na záclone. Išlo o krvné  stopy vo forme 
striekancov,   kvapancov,  mazancov   a  stečenej   krvi.  V 
zápisnici   o  ohliadke   miesta  nálezu   mŕtvoly  sa  tiež 
konštatoval  nález  zakrvavených  predmetov  obdobne,  ako v 
zápisnici MUDr.  Oberučovej o ohliadke  mŕtvoly. V zápisnici 
sa  naviac konštatuje,  že ističe  v skrinke  boli v  polohe 
"vypnuté", v  obývacej izbe na  stole okrem iných  predmetov 
boli  aj  sviečka  a  cigarety  Olympia.  V záverečnej časti 
zápisnice    je   poznamenané,    že   pracovníkmi    odboru 
kriminalisticko-technických  expertíz Mestskej  správy VB  v 
Bratislave   boli  zaistené   biologické  stopy,   vlákno  z 
ulomeného  kľúča zo  skrinky v  izbe, úlomok  skla s  krvnou 
stopou z izby a vlasy z koberca v izbe a z hlavy mŕtvoly. 
V tejto súvislosti treba však  konštatovať, že napriek tomu, 
že zaistenie uvedených stôp  bolo poznamenané v zápisnici, v 
spisovom materiáli sa nenachádza zmienka o ich vyhodnotení. 
Z vyššie  uvedených  dôkazov  vzťahujúcim  sa  k okolnostiam 
nájdenia  mŕtvoly  vyplýva,  že  svedkovia  JUDr. Rudavský a 
JUDr. Toman vypovedali o rozdielnej polohe nájdenej mŕtvoly. 
Treba však uviesť, že svedok Rudavský nebol na mieste nálezu 
mŕtvoly, o  veci bol informovaný  iba sprostredkovane očitým 
svedkom   Némethom.  U   svedka  Németha   je  preto   väčší 
predpoklad, že  si na skutočnosti lepšie  pamätá, než svedok 
Rudavský. Pokiaľ ide o svedka JUDr. Tomana, nie je vylúčené, 
že  menovaný  videl  mŕtvolu  v   inej  polohe,  než  je  to 
dokumentované inými dôkazmi. 
Je však zrejmé, že mŕtvolu musel  takto vidieť až po tom, čo 
ňou bolo  hýbané z titulu  lekárskej ohliadky. Naviac  treba 
uviesť, že po násilnom otvorení bytu Ing. Coufala, CSc. bolo 
dostatočným   dôkazovým  materiálom   dokumentované,  že   s 
mŕtvolou nebolo  hýbané až do  príchodu ohliadajúcej lekárky 
MUDr. Oberučovej. 
Pokiaľ ide o otázku, či  v čase nájdenia mŕtvoly fungovalo v 
byte  nebohého  elektrické   osvetlenie,  túto  okolnosť  sa 
nepodarilo dôkazmi objasniť. Zo  zápisnice o ohliadke miesta 
nálezu mŕtvoly, ako aj z fotodokumentácie a výpovedí svedkov 
Holeca, Machovičovej a Klíčovej  vyplýva, že Ing. Coufalovi, 
CSc. v období krátko pred jeho smrťou nefungovalo elektrické 
osvetlenie.  Žiaden  zo  svedkov,  ktorý  bol  v  byte  Ing. 
Coufala, CSc. po nájdení  mŕtvoly, sa nevedel rozpamätať, či 
fungovalo  osvetlenie, alebo  či ho  skúšal. Zo  zápisnice z 
ohliadky  miesta  nálezu  mŕtvoly  však  vyplýva,  že v čase 
vykonávania  ohliadky  boli   ističe  vypnuté.  Vzhľadom  na 
celkový rozsah zadovážených dôkazov, a teda celkové výsledky 
vyšetrovania  možno  predpokladať,  že   v  čase  úmrtia  už 
fungovalo  osvetlenie  a  ističe  boli  vypnuté  až z titulu 
nájdenia  mŕtvoly  z  bezpečnostných  dôvodov.  Nie  je však 
vylúčená  ani  tá  možnosť,  že  ističe  z  obáv pred možným 
výbuchom  plynu vypol  samotný Ing.  Coufal, CSc.  Z dôkazov 
totiž  vyplýva,  že  svoju  smrť  chcel  urýchliť aj otravou 
zemným plynom. 
Podľa  záznamu ohliadajúcej  lekárky a  zápisnice o ohliadke 
miesta  nálezu mŕtvoly  nebohý  mal  košelu i  zelený sveter 
klínovite  roztrhnuté   a  miestu  poškodenia   tohto  odevu 
korešpondovalo povrchové zodretie kože  na chrbáte. V dolnej 
časti knižnice  bol pritom zalomený  kľúč a na  jeho zvyšnej 
zasunutej  časti  bolo  zachytené  zelené  vlákno.  Z týchto 
zistení možno usudzovať, že  nebohý pred svojou smrťou padol 
na  knižnicu, pričom  pri  zošmyknutí  sa zavadil  o kľúčik, 
váhou svojho  tela ho zlomil  a roztrhol si  pritom košeľu a 
sveter.  Keďže   bol  sveter  nájdený   na  stoličke,  možno 
predpokladať, že si ho nebohý  po páde vyzliekol v čase, keď 
si  spôsobil zranenia  na  rukách,  resp. niektoré  z týchto 
zranení, pretože sa sveter nezachoval (bol zničený na Ústave 
súdneho  lekárstva  LF  UK  po  tom,  čo  ho  matka nebohého 
odmietla prevziať) a v uvedených zápisniciach niet zmienky o 
tom, či sa  na svetri nachádzala krv alebo  nie. Z uvedeného 
dôvodu sa nemožno jednoznačne vyjadriť ani k tomu, či nebohý 
padol na  knižnicu v šokovom stave  dôsledkom rezných rán na 
rukách, alebo či išlo o náhodný pád, alebo zošmyknutie. 
Po vykonanej ohliadke bola mŕtvola odvezená na Ústav súdneho 
lekárstva  Lekárskej  fakulty  UK  v  Bratislave  za  účelom 
vykonania súdnej pitvy. Znalecký  posudok z odvetvia súdneho 
lekárstva podali  Prof. MUDr. Milan  Kokavec, DrSc. a  MUDr. 
Jaroslav Sochor. 
Podľa   záverov   znaleckého   posudku   uvedených   znalcov 
bezprostrednou  príčinou smrti  Ing. Přemysla  Coufala, CSc. 
bolo  vykrvácanie z  ciev v  oblasti rozsiahlych  dostatočne 
hlbokých  rezných rán  v oboch  lakťových jamách  a na oboch 
predlaktiach.  Vonkajšou  ohliadkou  bola  zistená rozsiahla 
odierka  na  čele,  rozsiahle  hlboké  rezné  rany  v  oboch 
lakťových  jamách  a  v  dolnej  časti  oboch  predlaktí  na 
palcovej strane s porušením  viacerých ciev a viaceré krátke 
zreteľne  povrchové  nárezy  na  bruškách  pravého ukazováka 
prostredného  prsta.  Vnútornou   prehliadkou  bolo  zistené 
minimálne difúzne prekrvácanie  lebečných pokrývok v čelovej 
oblasti,   hniloba  vnútorných   orgánov  stredného  stupňa, 
zreteľné  odkrvenie  vnútorných   orgánov,  bodkovité  krvné 
výronky  pod podpľúcnicou  a vnútroblanou  srdca, kôrnatenie 
vencovitých  tepien  srdca,  pľúcnych  tepien  a  srdcovnice 
stredného stupňa a žlčníkové kamene. 
Ďalej  podľa záverov  znaleckého posudku  v oboch  lakťových 
jamách  a  v  dolných  častiach  oboch  predlaktí  vznikli v 
dôsledku miestneho  účinku rezného nástroja  s ostrou reznou 
hranou.  Odierka na  čele vznikla  miestnym účinkom neveľkou 
silou  predmetom s  veľkou pomerne  rovnou styčnou  plochou. 
Nevýrazné  plytké  zárezy  na  bruškách  pravého ukazováka a 
pravého  stredného  prsta  vznikli  miestnym účinkom rezného 
nástroja  pohybujúceho  sa  len  na  krátku  vzdialenosť pri 
neveľkom tlaku nástroja na  brušká prstov. Tieto zárezy boli 
spôsobené žiletkou. Ide o typický nález pri samovraždách. 
Pri pitve neboli zistené žiadne známky násilia, menovite nie 
známky zápasu alebo sebeobrany.  Neboli zistené ani chorobné 
stavy, ktoré by so smrťou súviseli. 
Z výsledkov laboratórnych vyšetrení vyplýva, že nebohý nebol 
v čase smrti pod vplyvom alkoholu. 
Podľa   znalcov,  mechanizmus   potrebný  na   vznik  vyššie 
uvedených  rezných  rán  na  horných  končatinách nevylučuje 
možnosť   spôsobenia   takých   rán   samotným   poškodeným. 
Zastavením krvácania  z rezných rán v  lakťových jamách a na 
predlaktiach  bezprostredne po  vzniku rán,  resp. v krátkom 
čase po  ich vzniku bolo  možné smrti zabrániť.  Vzhľadom na 
rozvoj  posmrtných  zmien  s  prihliadnutím na predpokladanú 
priemernú teplotu vykurovaného bytu znalci predpokladajú, že 
k smrti Ing. Coufala, CSc. došlo približne 24.2.1981. 
Ďalším vyšetrovaním bolo zistené,  že byt Ing. Coufala, CSc. 
upratali   na  pokyn   vyšetrovateľa  Obvodnej   správy  ZNB 
Bratislava  IV  Ondreja  Maráka  svedkyne  Anna  Machovičová 
a Pavla  Klíčová. Prvýkrát  boli v  byte v  piatok, t.j. dňa 
27.2.1981 spoločne s nájomníkmi vchodu Rudolfom Huberom z 8. 
poschodia a Ing. Eugéniou Kiselyovou zo 7. poschodia. 
Svedkyne  Klíčová a  Machovičová uviedli,  že boli  zhrozené 
tým,  čo videli.  S  upratovaním  hneď nezačali,  iba zbežne 
prehliadli  byt, namočili  dlážku a  zvesili krvou  domazané 
záclony. Keď išli upratovať  nasledujúci deň, pred bytom ich 
čakali dvaja muži, ktorí sa predstavili, že sú z bezpečnosti 
a odviezli ich  na výsluch na Obvodnú  správu Bratislava IV. 
Po  výsluchu  sa  vrátili  na  byt.  Upratovanie dokončili v 
nedeľu. 
Obe svedkyne podrobne vypovedali k tomu, čo všetko si všimli 
v byte.  Ic  výpovede   v  podstate  korešpondujú  poznatkom 
obsiahnutým v zápisnici o  ohliadke miesta nálezu mŕtvoly, v 
zázname    ohliadajúcej   lekárky    MUDr.   Oberučovej    a 
fotodokumentácii.   Iba  v   niektorých  smeroch  vypovedali 
odlišne, čo možno vysvetliť viacerými skutočnosťami. V prvom 
rade svedkyne  videli byt až  po vykonaní prvotných  úkonov, 
teda v čase,  keď bolo v byte mnohými  vecami hýbané. Ďalej, 
na  niektoré veci  sa  evidentne  pri porovnaní  s ostatnými 
dôkazmi nevedeli  s istotou rozpamätať, resp.  si pre odstup 
času niektoré  veci mýlili. Napríklad,  svedkyňa Machovičová 
uviedla, že v umývadle a vo  vani v kúpeľni bolo omnoho viac 
zrazenej krvi, než je uvedené na fotodokumentácii. Na zemi v 
obývacej izbe našla rozšliapané  cigarety. Podľa nej boli na 
plynovom  sporáku otvorené  všetky štyri  kohútiky a  uzáver 
plynu v zadnej časti sporáku bol zatvorený. 
Obe  svedkyne  si  však  všimli  aj  také skutočnosti, ktoré 
nasvedčovali  tomu,  že  po  byte  okrem  nich,  ešte niekto 
chodil. Svedkyňa  Machovičová uviedla, že  založený kľúčik v 
skrinke  knižnice pri  ďalšom upratovaní  nenašli. Túto istú 
skutočnosť  potvrdila   i  svedkyňa  Klíčová.   Táto  naviac 
uviedla,   že  si   všimla,   že   v  knižnici   boli  knihy 
porozhadzované,  na stole  v  obývacej  izbe boli  veci inak 
uložené, než  ich videla predtým pri  upratovaní, z čoho jej 
bolo zrejmé, že nimi niekto hýbal. Mala dojem, že ich niekto 
z bezpečnosti kontroloval, či riadne upratujú. 
V priebehu vyšetrovania  bolo zistené, že  tieto pozorovania 
svedkýň boli pravdivé. ŠtB sa  po smrti Ing. Coufala, CSc. z 
konšpiratívnych dôvodov rozhodla  zahladiť stopy svedčiace o 
snahe  získať Ing.  Coufala, CSc.  k spolupráci.  Ešte v ten 
istý deň,  ako bola nájdená  mŕtvola, vykonali vo  večerných 
hodinách tajnú domovú prehliadku príslušníci ŠtB JUDr. Anton 
Obranec, Milan  Havlík a JUDr. Ján  Tkáč. Nebolo zistené, že 
by našli niečo, čo by mohlo ohroziť ich konšpiráciu. 
Tajná  prehliadka  bytu  príslušníkmi  ŠtB  bola teda ďalším 
dôvodom, prečo  svedkyne Machovičová a  Klíčová v niektorých 
smeroch  vypovedali  o  stave  v  byte  odlišne  od  dôkazov 
obsiahnutých v  zápisnici o ohliadke miesta  činu, v zázname 
ohliadajúcej lekárky MUDr. Oberučovej a vo fotodokumentácii. 
Mŕtvolu  identifikovali dňa  2. 3.  1981 Zdeňka  Coufalová a 
Anna  Machovičová.  Obe  uviedli,  že  v  pitevni im pitevní 
zriadenci  mŕtvolu nechceli  odkryť. Videli  jej iba  hlavu. 
Svedkyňa Coufalová uviedla, že  jej syn mal viaceré zranenia 
na  tvári,   ktoré  podľa  nej   nenasvedčovali  samovražde. 
Napríklad,  videla  vrchnú  peru  natrhnutú  asi  na štyroch 
miestach, ľavé  ucho zospodu odtrhnuté,  na čele malú  ranu, 
rozmačkaný  nos, líce  prevalené  do  mesiačika, na  krku na 
ľavej  strane rez,  doudieranú  tvár  s červenými  a modrými 
fľakmi,   jedno   oko   úplne    vypúlené,   pod   ním   asi 
trojcentimetrový  dlhý  rez.  Ďalej  uviedla,  že jej chceli 
odovzdať odevné zvršky, ale ona ich nechcela zobrať. 
Svedkyňa Machovičová uviedla, že  tiež videla, že nebohý mal 
pravé oko vonku, druhú  stranu tváre zmačknutú, nos maličký, 
inakšie  pery, vľavo  na čele  ranu o  veľkosti 5-korunáčky, 
ľavé  ucho akoby  natrhnuté, fialové,  od ucha  ku krku  ako 
poškrabané. Potvrdila,  že im boli núkané  odevné zvršky i s 
nožom. 
Ďalej svedkyne uviedli, že po identifikácii mŕtvoly zašli za 
pitvajúcim  lekárom  MUDr.  Sochorom,  ktorý  sa  pred  nimi 
vyjadril,  že  išlo  o  samovraždu.  Svedkyňa Coufalová však 
nadobudla dojem, že lekár nehovoril pravdu. 
Ing.  Coufal,   CSc.  bol  pochovaný   dňa  5.  3.   1981  v 
Hrubčiciach. Pochovával ho dekan Ján Malý. Menovaný uviedol, 
že nebohého pochovával ako farára. 
Pohrebu  sa  zúčastnili  viacerí  príbuzní a spolupracovníci 
Ing.  Coufala, CSc.  Aj títo  uviedli, že  na tele  nebohého 
videli zranenia, ktoré nenasvedčovali samovražde. 
Otec  Leopold Coufal  má za  to, že  na čele  bola rana  ako 
prerazenina  do kosti,  Věra Foukalová  videla ranu  na čele 
niečim   zalepenú,  jedno   oko  vystúple,   tenké  rezy  na 
posledných článkoch prstov, zranenie  na ľavej strane hrdla, 
Věra Hornová si všimla  na končekoch prstov, akoby žiletkou, 
zmenenú prepadnutú tvár, čelo  niečim zapudrované a zdalo sa 
jej, že  jedno oko pod  zakrytým viečkom chýbalo.  Stanislav 
Pazdera videl  na čele jednu  ranu, namodralé a  zašpicatené 
končeky prstov. Eva Spurná a Přemysl Žalák si všimli ranu na 
čele, deformovaný  nos a posledné články  prstov. Eva Spurná 
mala  tiež dojem,  že chýbali   zuby a  že pod  nechtami mal 
vpichy. 
 
 
Pokračovanie v budúcom čísle. 
 
Vladimír  PAVLÍK 
 
Dodatok: PROSÍM VŠETKÝCH, KTORÍ  O TEJTOM KAUZE NIEČO VEDIA, 
ABY NEMLČALI. MLČANÍM A ZBABELOSŤOU NAHRÁVATE VRAHOM. 
 
Čas zpracování: 0.30 s
Zpracováno 7 záznamů

Tento seznam má pouze informativní charakter, je neprodejný a byl pořízen na internetu
dne: 25.08.2019, 17:02:16 hod.

Informace jsou čerpány z databáze N.I.T.C., s.r.o., aktualizované dne 01.05.2000
Obsahové připomínky a reklamace zasílejte na adresu petr@cibulka.cz


Copyright © 1999 GreenBottle SoftwareTOPlist