Necenzurované Noviny
ročník 4, výtisk 2
Budú vrahovia P. Coufala potrestaní?


 
7. časť 
 
K veci  boli  vypočutí  aj   ďalší  nájomníci.  Zo  siedmeho 
poschodia  boli  vypočuté  Ing.  Eugénia  Kiselyová, Taťjana 
Šidlová a Marta Turoková. Tesne pod bytom Ing. Coufala, CSc. 
bývala  Marta  Krejčová.  Od   jej  výsluchu  bolo  upustené 
vzhľadom na  jej zdravotný stav.  Bola vypočutá jej  suseda, 
nájomníčka Taťjana Šidlová. Menovaná  uviedla, že v pondelok 
v noci sa  strhla zo spánku na  pomerne hlasný výkrik, ktorý 
jej  pripadal ako  zvierací  a  ktorý mal  vzápätí klesajúcu 
tendenciu. Bezprostredne  po tom počula  rinčanie skla a  po 
chvíľke  nasledoval  hlas   nájomníčky  Borsódyovej,  čo  ju 
prinútilo   nevenovať   veci   pozornosť,   lebo   v  rodine 
Borsódyovcov boli často hádky medzi  23. až 03. hodinou. Keď 
sa následne  na to bavila so  susedou Neubauerovou, ktorá sa 
zmienila o tom, že v  byte Ing. Coufala, CSc. videla rozbité 
zrkadlo sekretára,  uvedomovala si, že  vtedy počula v  noci 
rinčanie skla a že Borsódyovci nezvykli rozbíjať pri hádkach 
sklo,  čo si  u nich  napokon aj  overila. Ďalej uviedla, že 
v pondelok   alebo  v   utorok  cítila   cesnakovú  vôňu  na 
schodišti. 
V protiľahlých  bytoch na  7. poschodí  bývali Ing.  Eugénia 
Kiselyová  a Marta  Turoková. Obe  uviedli, že  z bytu  Ing. 
Coufala, CSc. kritického  večera neregistrovali žiaden hluk, 
ani krik. 
Zo 6.  poschodia bola vypočutá  Alžbeta Koczmannová a  Mária 
Písečná,  z  bytov  na   5.  poschodí  boli  vypočutí  Boris 
Ferjenčík a Helena Akácsová, z 2. poschodia Štefan Holocsy a 
z 1. poschodia  Margita Divinková a Štefan  Kľučka. Žiaden z 
menovaných  nepostrehol  také  skutočnosti,  ktoré  by mohli 
súvisieť s uvedeným prípadom,  okrem svedkýň Ing. Kiselyovej 
a Márie Písečnej,  ktoré uviedli, že po  smrti Ing. Coufala, 
CSc. videli niekoľko dní  svietiť v komôrke nebohého svetlo. 
V tejto súvislosti  treba však uviesť,  že svetlo v  komôrke 
mohli  zabudnúť zhasnúť  aj svedkyne  Machovičová a Klíčová, 
ktoré  v  byte  upratovali,  aj  keď  tieto  takúto  možnosť 
nepripúšťajú,  ale  i  príslušníci  ŠtB,  ktorí  po  nájdení 
mŕtvoly a  vykonaní prvotných úkonov  vykonali v byte  tajnú 
prehliadku. 
V sťažnostiach  rodičov   Coufalových  sa  namietala   i  tá 
skutočnosť,  že v  čase pred  smrťou ich  syna sa  vo vchode 
obytného bloku,  v ktorom býval  ich syn, pohyboval  neznámy 
muž,  ktorý  sa  pred  nájomníkmi  mal  vyjadriť,  že  je  z 
poisťovne a že na 8. poschodí nikto nikdy nie je doma. Tohto 
muža  rodičia Coufaloví  stotožňujú s  neznámym mužom, ktorý 
mal viackrát zvoniť na byt Janky Machovičovej v Košiciach, u 
ktorej sa nachádzal  na návšteve ich syn a  ktorý podľa nich 
sledoval ich syna. V tejto súvislosti sa podarilo zistiť, že 
prvotná  informácia o  mužovi,  ktorý  mal byť  z poisťovne, 
pochádza od nájomníčky Márie  Písečnej. Menovaná uviedla, že 
asi mesiac pred  smrťou Ing. Coufala, CSc. bol  u nej v byte 
starší, nižší, silnejší pán, ktorý sa jej spýtal, či si nedá 
poistiť byt.  Keď odmietla, odišiel  a viac ho  už nevidela. 
Svedkyňa  Janka  Machovičová  uviedla,  že  asi  tri  dni po 
odchode  Ing. Coufala,  CSc.  trikrát  zazvonil na  jej byte 
neznámy muž, ktorý niekoho hľadal, ale ona mu neotvorila. 
Nepotvrdilo sa  teda podozrenie, že neznámy  muž z poisťovne 
sledoval Ing. Coufala, CSc. a jeho byt. 
Svedkyňa Coufalová tiež uviedla, že  pri pitve jej syna mali 
byť prítomní  i študenti medicíny, ktorých  mienka o príčine 
smrti  bola odlišná  od mienky  znalcov. V  tejto súvislosti 
žiadala   vypočuť   pitevného   sanitára   a   študentov.  Z 
existujúcej dostupnej dokumentácie  Ústavu súdneho lekárstva 
LF UK v Bratislave bolo zistené, že dňa 27. 2. 1981, kedy sa 
konala pitva Ing. Coufala, CSc., sa na praktických pitevných 
cvičeniach    nezúčastnil   žiaden    poslucháč   do   úvahy 
prichádzajúcich  ročníkov V.  a VI.  ročníka LF  UK. Pitevný 
sanitár Oskár Džurný sa pre odstup času na pitvu nepamätá. 
V priebehu  vyšetrovania bol  zadovážený i  celý rad ďalších 
dôkazov,  ktoré v  spojitosti s  ostatnými vyššie  uvedenými 
dôkazmi potvrdzujú správnosť  terajších záverov vyšetrovania 
príčin úmrtia Ing. Pěmysla  Coufala, CSc. Jedná sa napríklad 
o spis MV SSR č. IM-27/Sť-1982 o prešetrení sťažnosti Zdeňky 
a Leopolda Coufalových, zdravotnú dokumentáciu Ing. Coufala, 
CSc., svedecké výpovede Jána  Hyvnara, Augustína Navrátila a 
Františka  Líznu,  ktorí  sa  osobne  pokúsili  o objasnenie 
príčin úmrtia Ing. Coufala, CSc. a ďalšie dôkazy. 
Záverom  treba konštatovať,  že rozsiahly  dôkazný materiál, 
ktorý  bol  v  danej  veci  zadovážený,  nasvedčuje tomu, že 
vyšetrovaniu príčin úmrtia Ing.  Přemysla Coufala, CSc. bola 
venovaná tentoraz náležitá  pozornosť. Výsledky vyšetrovania 
s najväčšou  pravdepodobnosťou  svedčia  o  tom,  že  išlo o 
samovraždu.  Okolnosti úmrtia  ako i  motív samovraždy  boli 
dostatočne preukázané. Keďže  v priebehu vyšetrovania neboli 
zistené žiadne také skutočnosti, ktoré by umožnili vysvetliť 
smrť  iným  spôsobom,  bolo  potrebné  trestné  stíhanie pre 
trestný čin vraždy v danej veci zastaviť. 
 
POUČENIE:  Proti  tomuto  uzneseniu  je  prípustná sťažnosť, 
ktorú možno  podať do 3 dní  od jeho doručenia na 
GP SR v Bratislave. Sťažnosť má odkladný účinok. 
 
 
Vyšetrovateľka GP SR: 
 
JUDr. Lýdia  RÁCKOVÁ 
 
Vyšetrovateľka GP  SR JUDr. Lýdia Rácková  uznesením III. Vg 
7/90 zo dňa 28. 6. 1991 podľa § 172 ods. 1 písm. b) Tr. por. 
zastavila trestné  stíhanie pre trestný  čin vraždy podľa  - 
219  ods. 1,  2 písm.  b) Tr.  zák., Ing.  Přemysla Coufala, 
CSc., nar. 9. 1. 1932. 
K zastaveniu  trestného  stíhania  nebol  dôvod.  Mohla  tak 
urobiť iba vtedy, AK  BY VYŠETROVANÍM BOLI ROZPTÝLENÉ VŠETKY 
POCHYBNOSTI O TOM, ŽE NA SMRTI PŘEMYSLA COUFALA NENESIE VINU 
INÁ  OSOBA. TOTO  VYŠETROVANÍM PREUKÁZANÉ  NEBOLO. NAOPAK!!! 
VYŠETROVANIE TIETO POCHYBNOSTI IBA PREHĹBILO!!! 
Procesne  vyšetrovateľka mohla  postupovať iba  podľa §  173 
ods.  1 písm.  c) Tr.  por., lebo  "...sa nepodarilo  zistiť 
skutočnosti  oprávňujúce  vykonať   trestné  stíhanie  proti 
určitej  osobe..."  -  ako  znie  presná  dikcia zákona. Jej 
povinnosťou preto bolo  uznesením trestné stíhanie PRERUŠIŤ. 
Ešte pred prerušením trestného stíhania bolo potrebné urobiť 
všetko, čo  je potrebné na  zabezpečenie úspešného vykonania 
trestného stíhania  a ak dôvody prerušenia  odpadnú, v tomto 
okamžite pokračovať. 
Nad   priebehom  vyšetrovania   vykonával  dozor   Generálny 
prokurátor SR  JUDr. Vojtech Bacho a  vec sledoval Generálny 
prokurátor ČSFR JUDr. Ivan Gašparovič, toho času predseda NR 
SR.  Prokurátorovi  toto  uznesenie  o  zastavení  trestného 
stíhania  bolo  podľa  §  172  ods.  3  Tr.  por. doručené v 
priebehu   48   hodín.   Jeho   povinnosťou  bolo  uznesenie 
vyšetrovateľky preskúmať spolu s vyšetrovacím spisom. 
Vzhľadom na to, že rozhodnutie vyšetrovateľky je nezákonné a 
vychádza  z  nedostatočne  zisteného  skutkového stavu, bolo 
jeho povinnosťou postupovať podľa § 174 ods. 2. písm. c) Tr. 
por.  a UZNESENIE  AKO NEZÁKONNÉ  ZRUŠIŤ. Zároveň  mal vydať 
písomné pokyny  v akom smere vyšetrovanie  doplniť, aby toto 
viedlo   k   usvedčeniu   páchateľov   tejto   beštiálnej  a 
organizovanej vraždy. 
GENERÁLNY  PROKURÁTOR   SR  JUDr.  VOJTECH   BACHO  SI  TÚTO 
POVINNOSŤ PRIKÁZANÚ ZÁKONOM NESPLNIL. 
Zrušenie  uznesenia o  zastavení trestného  stíhania v tejto 
veci možno podľa právneho poriadku platného v SR dosiahnúť v 
súčasnosti iba  mimoriadným opravným prostriedkom,  o ktorom 
by rozhodnul Najvyšší súd SR v Bratislave. 
Hrubým  porušovaním   procesných  predpisov  v   tejto  veci 
najvyšší predstavitelia slovenskej  justície dali dostatočne 
najavo,  že  usvedčiť  páchateľov  tejto  a  podobných vrážd 
kňazov(Polák -  Borovce, okr. Trnava a  iné), nemajú záujem. 
Aj preto NR SR neusiluje  o prijatie zákona O PROTIPRÁVNOSTI 
KOMUNISTICKÉHO REŽIMU A NEPREMLČATELNOSTI JEHO ZLOČINOV. 
V NR SR sedí 99  poslancov, ktorí vlastnili legitimáciu KSČ. 
Po novembrovej fraške  v roku 1989 a podľa  réžie KSČ a ŠtB, 
ktorú  na Slovensku  realizovalo VPN  a KDH,  bol do čela GP 
ČSFR   postavený    JUDr.   Pavol   Sitár,    priateľ   Jána 
Čarnogurského, v  NN evidovaný ako  agent ŠtB, ev.  č. 19111 
a 91111O,  kr.   meno  Schwarz.  Po   jeho  odstúpení  kvôli 
pozitívnemu výsledku lustrácie  bol do čela GP ČSFR  a GP SR 
postavený ďalší priateľ Jána  Čarnogerského Tibor Böhm, v NN 
č.32  evidovaný  ako  dôverník  ŠtB,  ev.  č.  23960, kr. m. 
Obhájca, na ktorého založil SPO (spis previerky osoby) v tom 
čase pracovník 12. Správy z 2. odboru FMV v Bratislave Milan 
Dúbravka, krycím menom  Horňáček. Neskôr spis preregistroval 
na KTS. 
Potom  bol  vybraný  na  funkciu  Generálneho prokurátora SR 
ďalší  zahmlievač   zákonnosti  a  predĺžená   ruka  súdruha 
Mečiara,  JUDr.  Vojtech  Bacho,  v  NN  č. 32 evidovaný ako 
dôverník ŠtB, ev. č. 28540  a 37101, pod krycími menami Béla 
a Rádio. Takže sa ani nemôžeme  čudovať, že títo tzv. svätí, 
doplnení o  kovaného bolševika Gašparoviča asi nemali záujem 
odhaliť komunisticko-eštebácke praktiky. 
Vzhľadom k  tomu, že sa  nám podarilo získať  aj zápisnicu z 
pitevného protokolu P. Coufala,  dátovanú 28. 3. 1981, ktorú 
podpísali Prof.  MUDr. Milan Kokavec, CSc.  a MUDr. Jaroslav 
Sochor, odcitujeme jej podstatné pasáže. 
V zápise o vonkajšej obhliadke sa  mimo iného píše: "Na čele 
sa   nachádza  rozsiahla   odierka  červenožltej   farby  so 
zaschnutým povrchom a s ostrými okrajmi nepravidelne oblého, 
približne  rožkovitého tvaru  s konkavitou  otvorenou smerom 
doľava. 
V pravej lakťovej jame nachádza  sa naširoko roztvorená rana 
s hladkými okrajmi  a s priamočiarym  priebehom dĺžky 7  cm, 
orientovaná  priečne na  dlhú  os  končatiny. Konce  rany sú 
tvorené  ostrými uhlami,  hĺbka  rany  sa plynule  smerom zo 
stredu zmenšuje  obojstranne ku koncom  rany. Rana rovnakého 
charakteru avšak menších rozmerov nachádza sa v dolnej časti 
vnútornej plochy pravého predlaktia pri jeho palcovej hrane, 
ktorá  je dlhá  len 3   cm. Na  bruškách prstov  pravej ruky 
(ukazováka  a  prostredného  prsta)  nachádzajú  sa  viaceré 
krátke  zreteľne  povrchové   nárezy,  nepresahujúce  zväčša 
hrúbku   pokožky,   dlhé   0,5-1,5   cm,   svojim  priebehom 
orientované priečne vzhľadom na dĺžku prstov. 
V ľavej lakťovej  jame sa nachádza  priečne orientovaná rana 
dĺžky 6 cm rovnakého charakteru, ako v pravej lakťovej jame. 
V dolnej časti  vnútornej plochy predlaktia  vľavo, pri jeho 
palcovej hrane,  nachádza sa rezná  rana približne rovnakého 
charakteru,   ako  rana   v  ľavej   lakťovej  jame,   avšak 
pozostávajúca   z   dvoch   vzájomne   súvisiacich   ramien, 
zvierajúcich  ostrý uhol.  V  okolí  rany sa  nachádzajú dva 
nárezy pokožky, prebiehajúce približne rovnobežne s každým z 
dvoch ramien rany. 
Spoločným  znakom  vyššie  popísaných  rán, lokalizovaných v 
oboch lakťových jamách a v  dolnej časti oboch predlaktí pri 
ich palcovej  hrane je, že  majú zreteľne zaschnuté  okraje, 
ktoré sú  hladké a že  v ranách sa  nachádzajú viaceré úplne 
prerušené cievy." 
Potom sa popisuje vnútorná obhliadka dutiny lebečnej, dutiny 
hrudnej,  dutiny brušnej  a niektoré  pomocné vyšetrenia. Po 
týchto úkonoch bol vypracovaný  posudok o príčine smrti Ing. 
Coufala, ktorý ma deväť bodov. 
1. Bezprostrednou príčinou smrti Ing. Přemysla Coufala, CSc. 
bolo  vykrvácanie z  ciev v  oblasti rozsiahlych  dostatočne 
hlbokých  rezných rán  v oboch  lakťových jamách  a na oboch 
predlaktiach menovaného. 
2.  Rozsiahla  strata  krvi  v  dôsledku  krvácania  z úplne 
prerušených ciev väčšieho kalibru  v oblasti oboch lakťových 
jám   a   v   dolných   častiach   oboch   predlaktí  viedla 
bezprostredne k  zlyhaniu srdcovocievneho systému  a krvného 
obehu, čím priamo privodila smrť Ing. Přemysla Coufala, CSc. 
3. Rany v oboch lakťových  jamách i v dolných častiach oboch 
predlaktí  Ing. Přemysla  Coufala, CSc.  vznikli v  dôsledku 
miestneho  účinku rezného  nástroja s  ostrou reznou hranou, 
pri vedení nástroja  v mieste vzniku rán v  smere ich dĺžky, 
za súčasného tlaku nástroja. 
4. Odierka  na čele vznikla miestnym  účinkom neveľkou silou 
pôsobiaceho  predmetu  s   veľkou,  pomerne  rovnou  styčnou 
plochou. 
Nevýrazné  plytké  nárezy  na  bruškách  pravého ukazováka a 
pravého  stredného  prsta  vznikli  miestnym účinkom rezného 
nástroja,  pohybujúceho  sa  len  na  krátku vzdialenosť pri 
neveľkom tlaku nástroja na brušká prstov. 
5.  Mechanizmus,  potrebný  pre  vznik  rezných  rán v oboch 
lakťových  jamách  i  na  oboch  predlaktiach  Ing. Přemysla 
Coufala, CSc. nevylučuje  možnosť spôsobenia predmetných rán 
samotným menovaným. 
Nález krátkych  plytkých rezných raniek  na bruškách pravého 
ukazováka  a   pravého  prostredného  prsta   Ing.  Přemysla 
Coufala,  CSc.  je  typický  pre  účinok  nedokonale držanej 
žiletky na  rezanú podložku a  v dôsledku pohybu  žiletky po 
podložke. 
6.  Pri  pitve  mŕtvoly  Ing.  Přemysla  Coufala,  CSc.  sme 
nezistili  žiadne iné  známky násilia,  menovite nie  známky 
zápasu alebo sebaobrany. Rovnako sme nezistili také chorobné 
stavy, ktoré by so smrťou súviseli, smrť urýchlili, na smrti 
sa  spolupodieľali,   prípadne  ktoré  by   smrť  umožňovali 
vysvetliť iným spôsobom. 
7.  Výsledok  vyšetrenia   koncentrácie  alkoholu  v  krvnej 
vzorke, odobratej  pri pitve mŕtvoly  Ing. Přemysla Coufala, 
CSc. dokazuje,  že menovaný v  čase smrti nebol  pod vplyvom 
alkoholu. 
8. Zastavením  krvácania z rezných rán  v lakťových jamách a 
na  predlaktiach  menovaného  bezprostredne  po  vzniku rán, 
resp.  v  krátkom  čase  po  ich  vzniku,  bolo  možné smrti 
zabrániť. 
9. Vzhľadom  na rozvoj posmrtných  zmien s prihliadnutím  na 
predpokladanú    priemernú   teplotu    vykurovaného   bytu, 
pretrvávajúcu  kontinuálne po  smrti Ing.  Přemysla Coufala, 
CSc.  možno  predpokladať,  že   k  smrti  menovaného  došlo 
približne 24. 2. 1981. 
Pod tento  elaborát sa podpísali Prof.  MUDr. Milan Kokavec, 
CSc.  a  MUDr.  Jaroslav  Sochor,  znalci  z  Ústavu súdneho 
lekárstva v Bratislave. 
Toľko  z  autentických  dokumentov,  ktoré  sa  prikláňajú k 
verzii  samovraždy. Myslím  si, že  každý mysliaci  čitateľ, 
ktorý   si   prečítal    tento   seriál,   musí   pochybovať 
o hodnovernosti  orgánov  zaoberajúcich sa touto kauzou. 
Často  som  sa  zamýšľal,  prečo  po  novembri  1989  neboli 
cirkevní hodnostári na Slovensku, včetne Jána Čarnogurského, 
Františka   Mikloška  a   časti  bývalej   podzemnej  cirkvi 
schopní dotiahnúť túto tragédiu  do takého stavu objasnenia, 
aby pravda  vyšla na svetlo  božie. Čo ich  k tomu viedlo  a 
vedie?  Čoho sa  obávajú? Veď  dnes je  všeobecne známe,  že 
cirkevná rozviedka pod názvom  "Opus dei", ktorá pôsobila do 
novembra 1989 ilegálne, bola pod dozorom ŠtB. 
Bolo  by zaujímavé,  keby  prehovoril  bývalý šéf  FMV JUDr. 
Richard Sacher, ktorý z titulu  svojej funkcie v roku 1990 s 
hrôzou  zistil,  ako  táto  údajne  zakonšpirovaná  cirkevná 
rozviedka   neutajila  pred   ŠtB  žiadnu,   v  tých  časoch 
významnejšiu akciu. 
Až  dnes,  keď  som  mal  možnosť  oboznámiť sa so závažnými 
materiálmi, ktoré zverejňujem na pokračovanie, si uvedomujem 
dosah  slov, ktoré  mi niekedy  v roku  1991 povedal v Prahe 
jeden vysoký  dôstojník ŠtB, ktorý  mal cirkevné záležitosti 
na starosti.  Obsah jeho monológu  dával asi ten  zmysel, že 
pokiaľ by sa  národ mal dozvedieť o cirkvi  plnú pravdu, tak 
by to bola katastrofa. Vtedy  mi to pripadalo ako klamstvo a 
dezinformácia. Dnes už ale nie. Dokonca už verím aj tomu, že 
boli  aj takí  kňazi, ktorí  eštebákom vyzradzovali spovedné 
tajomstvá. 
Je tragédiou dnešného Slovenska,  že tých kňazov, ktorých sa 
ŠtB  za minulého  režimu  nepodarilo  zlomiť, sú  dnes znovu 
prenasledovaní tými cirkevnými  funkcionármi, ktorí už dávno 
svoju dušu upísali nielen diablovi,  ale aj ŠtB. 
Z vyše 500  - stránkovej dokumentácie  a po konzultáciach  s 
viacerými  odborníkmi  sa  nám  podarilo  nazhromaždiť veľké 
množstvo  dôkazov, ktoré  svedčia, že  Ing. Přemysl  Coufal, 
CSc. nemohol spáchať samovraždu. 
 
 
Pokračovanie v budúcom čísle. 
 
Vladimír  PAVLÍK 
 
Dodatok: PROSÍM  VŠETKÝCH, KTORÍ O TEJTO  KAUZE NIEČO VEDIA, 
ABY NEMLČALI. MLČANÍM A ZBABELOSŤOU NAHRÁVATE VRAHOM. 
 
Čas zpracování: 0.34 s
Zpracováno 7 záznamů

Tento seznam má pouze informativní charakter, je neprodejný a byl pořízen na internetu
dne: 25.08.2019, 15:52:58 hod.

Informace jsou čerpány z databáze N.I.T.C., s.r.o., aktualizované dne 01.05.2000
Obsahové připomínky a reklamace zasílejte na adresu petr@cibulka.cz


Copyright © 1999 GreenBottle SoftwareTOPlist