Necenzurované Noviny
ročník 4, výtisk 3
Budú vrahovia P. Coufala potrestaní ?


 
8. časť 
 
Zvrchované piruety GP SR (podnadpis) 
 
V siedmej  časti  seriálu  sme  začali  zverejňovať  závažné 
argumenty,  ktoré usvedčujú  GP SR,  že v  uznesení o  kauze 
P.Coufala,  ktorým sa  zastavuje trestné  stíhanie vraždy so 
spolupáchateľstvom,  stojí  na   veľmi  vratkých  nožičkách. 
Všetko  nasvedčuje tomu,  že niektoré  úkony, ktoré  by boli 
túto  kauzu  objasnili,  NEBOLI  ZO  STRANY  ORGÁNOV ČINNÝCH 
V TRESTNOM KONANÍ V ROKU 1981  UROBENÉ! 
Pokiaľ  sa v  uznesení hovorí,  že dvere  do bytu P. Coufala 
museli  byť  násilne  otvorené,   potom  mala  byť  vykonaná 
MECHANOSKOPICKÁ EXPERTÍZA.  To znamená, že  z dverí mal  byť 
vybratý zámok, hneď na mieste  mal byť zapäčatený a okamžite 
poslaný na expertízu do Prahy. Toto urobené nebolo. Prečo? 
Je zaujímavé, že v uznesení GP SR z 28. 6. 1991 sa na strane 
č.  2 a  3 píše,  citujem:..."Vzhľadom na  to, že výsledkami 
vyšetrovania  nebolo zistené  zavinenie iných  osôb, vo veci 
bolo  opakovane  trestné   stíhanie  zastavené"...(myslí  sa 
obdobie v roku 1981, pozn. autora V.P.) 
Ale    hneď    nasledujúcim    odstavcom    GP   SR   tvrdí, 
citujem:..."Analýzou  obsahu vyšetrovacieho  spisu bolo však 
zistené, že meritórne rozhodnutia vyšetrovateľov o zastavení 
trestného  stíhania  boli  prinajmenšom  vydané predčasne. V 
POSTUPE VYŠETROVATEĽOV  BOLI TOTIŽ ZISTENÉ  TAKÉ NEDOSTATKY, 
KTORÉ  VÁŽNE  SPOCHYBNILI  ZÁKONNOSŤ  A  OBJEKTÍVNOSŤ CELÉHO 
VYŠETROVANIA. 
Predovšetkým nebola venovaná  náležitá pozornosť zisťovaniu, 
zaisťovaniu a vyhodnocovaniu stôp. Bez povšimnutia boli tiež 
ponechané   také  skutočnosti   vyplývajúce  z  jednotlivých 
dôkazov,   ktoré  boli   významné  pre   posúdenie  pohnútky 
samovraždy,  ev.  vraždy.  Napokon  ani  dôkazy,  ktoré boli 
zadovážené,   NEBOLI  VYKONANÉ   KVALITNE,  najmä   výsluchy 
svedkov"... 
Je paradoxné,  prečo vyšetrovateľka GP SR  z toho nevyvodila 
dôsledky.   Veď  z   predchádzajúcich  riadkov   jednoznačne 
vyplýva,  že  v  tom  čase  orgány  činné  v trestnom konaní 
zneužívali  svoju   právomoc  a  marili   objasnenie  tohoto 
závažného trestného činu. 
Veľmi  závažné rozpory  sú aj  na str.  9, kde ako svedkovia 
vypovedajú  príslušníci  ŠtB  Miloš  Dospiva,  referent  31. 
odboru I. Správy FMV v Prahe a JUDr. Anton Obranec, referent 
Oblastného odboru I. Správy FMV v Bratislave. 
Obaja tvrdia, citujem:..."Že  Ing. Coufal vypovedal pravdivo 
o svojej nelegálnej  činnosti v cirkvi,  o prenášaní tajných 
správ  do   zahraničia,  o  situácii  v   cirkvi  u  nás,  o 
organizovaní  tajných  vysviacok  kňazov  v  zahraničí  a  o 
ďalších skutočnostiach. 
Že schôdzky s menovaným mali dobrý priebeh, uskutočnili sa v 
priatelskej  atmosfére.  Stačilo  mu  niečo  naznačiť  a sám 
postupne  o veciach  hovoril. Nebolo  schôdzky, na  ktorú by 
nedoniesol niečo nové, napriek tomu  však bolo na ňom vidno, 
že vie toho ešte viac"... 
Ale na strane 11  sa už píše, citujem:..."Ďalšími výsledkami 
vyšetrovania bolo zistené, že  Ing. Coufal, CSc. k ponúkanej 
spolupráci  v  uvedenej  sfére  nemienil  pristúpiť pre svoj 
hlboký vzťah k viere a svoje poslanie v cirkvi"... 
Tu ako autor  musím poznamenať, že keby som  nepoznal časť z 
minulosti kovaného eštebáka Miloša  Dospivu, možno by som aj 
jeho  báchorkám uveril.  Príslušníkom tejto  zložky sa  stal 
v roku 1948 a existujú  záznamy, ako v hodnosti strážmajstra 
už v  tomto období sa  zúčastňoval na domových  prehliadkách 
tzv. triednych nepriateľov. 
Veľmi závažné  rozpory sú aj o  posledných dňoch pred smrťou 
P. Coufala.  Na strane 15  sa v uznesení  konštatuje, že dva 
dni  pred  tragickou  udalosťou  bol  na  návšteve u svojich 
rodičov a pri odchode sa s nimi rozlúčil pozdravom "zbohom". 
Rodičia aj príbuzní uviedli, že bol veľmi smutný a vydesený. 
Ale na strane 17 sa môžeme dočítať z výpovede JUDr. Obranca, 
ktorý sa s ním stretol tesne  pred jeho smrťou, že P. Coufal 
mu povedal, že sa veľmi bojí, čo vraj aj bolo na ňom vidieť. 
Ďalej menovaný  eštebák vo svojej výpovedi  tvrdí, že nebohý 
mu  niekoľkokrát  povedal,  že  spoluprácu  príjme a dokonca 
požadoval   PRINIESŤ  NA   NASLEDUJÚCE  STRETNUTIE   PÍSOMNÉ 
PREHLÁSENIE O SPOLUPRÁCI, KTORÉ CHCEL PODPÍSAŤ. 
Tvrdí, že  keď sa s  Ing. Coufalom lúčil,  tento ho dojímavo 
objal rukou okolo ramena a krku  a chytil mu ruku do svojich 
rúk. 
Ale  hneď  v  nasledujúcom  odstavci  na  strane 18 sa píše, 
citujem:..."Z  vyššie  uvedených  dôkazov  vyplýva,  že Ing. 
Coufal,  CSc.   napokon  v  dôsledku   TLAKU  ŠtB  NEZVLÁDOL 
SITUÁCIU.  V presne  nezistenej dobe  z 23.  na 24. februára 
1981 spáchal vo svojom byte samovraždu"... 
Takže,  s  rodičmi  sa   rozlúči  normálnym  pozdravom  a  s 
eštebákom sa lúči  citovo a s objatím. To  sú ale paradoxy?! 
Ale superparadoxným svinstvom je, že GP SR skonštatuje, že v 
dôsledku  TLAKU ŠtB  SI SIAHOL   NA ŽIVOT,  NO NIKTO  NIE JE 
TRESTNE  STÍHANÝ. Ako  vidieť, tento  orgán svoju bolševickú 
ideológiu nezaprie. 
Veľmi  závažné  sú  aj  rozpory  ohľadom  polohy  mŕtveho P. 
Coufala.   Na   str.   20   uznesenia   GP   SR  sa  hovorí, 
citujem:..."JUDr. Vojtech Rudavský uviedol, že na požiadanie 
dvoch občianok vyslal na  byt Ing. Coufala, CSc. príslušníka 
VB Jána  Németha. S menovaným  bol v telefonickom  kontakte. 
Bol ním informovaný, že byt  otvorili, ŽE V KUCHYNI SEDÍ MUŽ 
PREVALENÝ NAD STOLOM, je tam veľa krvi a že uniká plyn"... 
Ale hneď  na str. 21  sa cituje záznam  ohliadajúcej lekárky 
MUDr. Janky Oberučovej, kde sa doslovne hovorí:..."ŽE NEBOHÝ 
V ČASE OHLIADKY LEŽAL V KUCHYNI NA ZEMI"... 
Na  str.  27  sa  píše,  že:..."Naviac  treba  uviesť, že po 
násilnom otvorení  bytu Ing. Coufala,  CSc. bolo dostatočným 
dôkazovým  materiálom  dokumentované,  ŽE  S MŔTVOLOU NEBOLO 
HÝBANÉ   AŽ   DO   PRÍCHODU   OHLIADAJÚCEJ   LEKÁRKY   MUDr. 
OBERUČOVEJ"... 
Pokiaľ máš Vážený čitateľ pocit hrôzy a hnusu, tak sa ti ani 
nečudujem.  A   to  nie  sme  ešte   ani  v  polovici  nášho 
dokazovania  pri  usvedčovaní  orgánov  činných  v  trestnom 
konaní.  Odcitujme  si  ďalšiu  závažnú  pasáž  zo  str. 23, 
že:..."Ohliadku  miesta nálezu  mŕtvoly vykonal vyšetrovateľ 
JUDr.  Ondrej  Kukuk  ako  člen  výjazdovej skupiny Mestskej 
správy  VB v  Bratislave. Menovaný  uviedol, ŽE  TOTO ÚMRTIE 
BOLO JEDINÝM  PRÍPADOM, ČO PO  ŇOM MALA PREVZIAŤ  VEC ŠtB. Z 
operačného  strediska  dostal  vysielačkou  pokyn  ničoho sa 
nechytať,  nič neotvárať,  všetko nechať  na svojom  mieste, 
urobiť  len vizuálnu  ohliadku, zdokumentovať  ju písomne  a 
stopy zaistiť s tým, ŽE VEC PREVEZMÚ PRACOVNÍCI ŠtB"... 
Ako to ale potom dopadlo, sa  môžeme dočítať na str. 26, kde 
sa  doslovne  hovorí,  citujem:..."V  tejto súvislosti treba 
konštatovať,  že napriek  tomu, že  zaistenie uvedených stôp 
bolo  poznamenané  v  zápisnici,  V  SPISOVOM  MATERIÁLI  SA 
NENACHÁDZA ZMIENKA O ICH VYHODNOTENÍ"... Pýtam sa, prečo? 
Veľmi   zaujímavou  pasážou   v   uznesení   GP  SR   sú  aj 
spochybňovania  svedectiev  niektorých   svedkov,  ktoré  sa 
bagatelizujú ako  laické. Priznáva sa  im len to,  kde sa už 
nedá vycúvať.  Názorný príklad môžeme nájsť  na str. 26, kde 
sa  mimo iného  píše:..."Obe  svedkyne  si však  všimli také 
skutočnosti, ktoré nasvedčovali tomu, že po byte okrem nich, 
ešte niekto chodil. 
V priebehu vyšetrovania  bolo zistené, že  tieto pozorovania 
svedkýň boli  pravdivé. Štátna bezpečnosť  sa po smrti  Ing. 
Coufala,  CSc. z  konšpiratívnych dôvodov  rozhodla zahladiť 
stopy svedčiace o  snahe získať ho k spolupráci.  Ešte v ten 
istý deň,  ako bola nájdená  mŕtvola, VYKONALI VO  VEČERNÝCH 
HODINÁCH TAJNÚ DOMOVÚ PREHLIADKU príslušníci ŠtB JUDr. ANTON 
OBRANEC, MILAN HAVLÍK a JUDr. JÁN TKÁČ"... 
Ako   sa  možno   ďalej   v   uznesení  dočítať,   aj  medzi 
vyšetrujúcimi orgánmi boli v  tom čase slušní jedinci, ktorí 
neboli ochotní  sa podriadiť k  deformácii zákona. Tu  možno 
ako svetlú  výnimku zaradiť JUDr. ANTONA  CICÁKA, v tom čase 
náčelníka Obvodnej správy ZNB Bratislava IV. Na str. 37 a 38 
dotyčného  uznesenia  GP  SR  z  r.  1991  sa doslovne píše, 
citujem:..."Napríklad   bolo   zistené,    že   v   koncepte 
vyšetrovacieho spisu  Obvodnej správy ZNB  Bratislava IV bol 
založený  pokyn  náčelníka   Obvodnej  správy  JUDr.  Antona 
Cicáka,  ktorý  v  prípade  jeho  splnenia  by  bol viedol k 
objasneniu viacerých tých skutočností, ktoré boli zistené až 
týmto   vyšetrovaním,  ALE   POKYN  ZOSTAL   NESPLNENÝ.  Bol 
adresovaný vtedajšiemu náčelníkovi oddelenia vyšetrovania VB 
Alojzovi  Uhercovi,  ktorý  mal  okrem iného prostredníctvom 
zástupcu  náčelníka Obvodnej  správy JUDr.  Jaroslava Tomana 
zistiť  pracovníkov  I.  Správy  FMV,  ktorí  boli na mieste 
nálezu mŕtvoly"... 
Mám veľmi divný pocit z  tohoto uznesenia, v ktorom sa často 
vyskytuje,   že   jeden   argument   odporuje  druhému.  Pri 
rozhodovaní   či  išlo   o  vraždu,   alebo  samovraždu,  je 
nemysliteľné  používať  také  výrazy,  ako napr."s najväčšou 
pravdepodobnosťou",  alebo  "pravdepodobne",  alebo  niekoho 
usvedčiť a nevyvodiť z toho dôsledky. 
Nezrovnalosti v pitevnom protokole (podnadpis) 
V pitevnom protokole ohľadom  nevyjasnenej smrti P. Coufala, 
ktorý  28. 3.  1981 vypracovali  Prof. MUDr.  Milan Kokavec, 
CSc. a  MUDr. Jaroslav Sochor,  ktorého podstatné časti  sme 
zverejnili  v   siedmej  časti  tohoto   seriálu,  je  mnoho 
rozporov. 
Obhliadky  vykonáva vždy  odborne erudovaný  súdny lekár  na 
mieste  nálezu  tela  mŕtveho.  Čo  najpodrobnejšie popisuje 
a hodnotí situáciu na mieste,  kde podľa možností sa vyjadrí 
o príčine  smrti a  niektorých okolnostiach  aj v súvislosti 
s prostredím a predmetmi, kde sa mŕtvola nachádza. 
Takúto obhliadku  vykonala aj MUDr.  Jana Oberučová, odborný 
súdny  lekár  s  dostatočnou  praxou  a  skúsenosťami, o čom 
svedčí aj  podrobný a objektívny záznam  z ohliadky. Lekárka 
si všimla a zaznamenala viac  podrobností na tele mŕtvoly čo 
do poranení, ako si všimli znalci  v pitevni, kde mali na to 
lepšie podmienky. 
Je tu nápadný základný  rozpor s inak profesionálne dôkladne 
napísaným  pitevným  protokolom  -  zápisnicou  z  vonkajšej 
aj vnútornej  obhliadky znalcov Prof.  MUDr. Milana Kokavca, 
CSc. a MUDr. Jaroslava Sochora, jeho asistenta. 
Znalci  vôbec NEZAZNAMENALI  ZODRETIE KOŽE  NA CHRBÁTE,  kde 
bola roztrhnutá aj košeľa, ako aj iné odreniny na koži hlavy 
a krku,   KTORÉ  PODROBNE   POPÍSALA  OBHLIADAJÚCA  LEKÁRKA, 
dokonca  v obočí  otvorené krvácajúce  poranenie. Určite  po 
zhodnotení  všetkých  nálezov  nebola  presvedčená  o  púhej 
samovražde, nemohla  vylúčiť zásah inej, resp.  iných osôb a 
preto navrhla súdnu pitvu. 
MŔTVOLA P.  COUFALA BOLA URČITE NA  PITVU DOVEZENÁ OBLEČENÁ, 
AVŠAK OBHLIADKA ŠATSTVA NIE  JE SÚČASŤOU ZÁPISNICE ZO SÚDNEJ 
PITVY,  HOCI JE  TO PRAVIDLOM  V TAKÝCHTO  PRÍPADOCH, LEBO Z 
OBHLIADKY  ŠATSTVA MOŽNO  TIEŽ  SPOZNAŤ,  ČI NEŠLO  O ZÁPAS, 
ALEBO  MANIPULÁCIU  PRED  SMRŤOU,  RESP.  PO SMRTI. Skrátka, 
obhliadka  šatstva  nie  je  uvedená.  Bola  znalcami  vôbec 
urobená?  Ak áno,  prečo nie  je zaznamenaná  ako integrálna 
súčasť Zápisnice zo súdnej pitvy? 
Pri vonkajšej obhliadke nie  sú spomenuté tie morfy, (zmeny) 
ktoré na tele našla obhliadajúca lekárka MUDr. Oberučová deň 
predtým. Nie  je výslovne uvedené,  že v oblasti  vnútorných 
plôch ramien  a podpazušia nevykazujú  známky násilia (napr. 
podliatiny z  pomliaždenín, ktoré by  vznikli, AK INÁ  OSOBA 
EŠTE  ZAŽIVA DVÍHA,  PRENÁŠA, skrátka  manipuluje s  telom a 
drží ho prstami  rúk za ramená, popod pazuchy,)  na čo si má 
súdny lekár dať zvlášť veľký pozor. 
Nie  sú   popísané  podrobnejšie  nechty,   ani  oblasť  pod 
nechtami,  nie  je  nikde  zaznamenané,  ČI BOLI ZABEZPEČENÉ 
VZORKY OBSAHU SPOD NECHTOV  na ďalšie laboratórne vyšetrenia 
aj v  súčinnosti s kriminalistami, v  záujme vylúčenia alebo 
potvrdenia obrany, zápasu s inou osobou. 
Nárezy  na koži  prstov rúk  by bolo  možné hodnotiť  aj ako 
zranenia,  KTORÉ VZNIKLI  PRI OBRANNÝCH  POHYBOCH, manévroch 
rukami, ak sa obeť bráni  pred útočníkom, ktorý útočí rezným 
nástrojom,  pričom  to  nemusí  byť  len  nôž,  ale napr. aj 
žiletka. O tejto možnosti znalci vôvec neuvažovali??? 
Popisované hlboké a hlbšie,  či menej hlbšie rezné poranenia 
lakťov a predlaktí obojstranne sú nápadne symetrické, pričom 
u praváka spravidla dominujú PORANENIA VĽAVO A OPAČNE. 
Nikdo sa nezaoberal aspon odhadom množstva krvi, ktorá mohla 
vytiecť  z  rezných  poranení  a  ktorej  krvné  stopy  boli 
prakticky  síce   v  celom  byte,  okrem   balkóna,  ale  to 
neznamená,  že muselo  ísť až  o také  straty krvi, ktoré by 
jednoznačne   museli   navodiť   smrť   vykrvácaním,   resp. 
hemoragickým šokom.  Ani v Zápisnici z  pitvy, ani v posudku 
nie  je  zmienka  o  tom,   že  by  bolo  vykonané  PODROBNÉ 
HISTOLOGICKÉ VYŠETRENIE výkrojkov z orgánov a tkanív, kde by 
bolo  možné  potvrdiť,  preukázať  práve  také šokové zmeny, 
ktoré by svedčili pre hemoragický šok! 
Bolo síce  vykonané vyšetrenie krvi na  alkohol s negatívnym 
výsledkom. (len málokedy, aj to len abstinent pristupuje pri 
samovražednom konaní  k svojmu činu po  rozhodnutí úplne bez 
alkoholu).  Naviac  sa  na  mieste  činu  našli  liekovky  s 
Bellasponom a Diazepamom, liekmi tlmiacimi nervový systém. 
Avšak    v   posudku    nie   je    ani   len    zmienka   o 
chemicko-toxikologickom vyšetrení biologických tekutín (krv, 
moč) na skrínig liečiv a  ich metabolitov, ktoré samé o sebe 
mohli byť dôležitým faktorom pri smrti. Bolo vôbec vykonané? 
Bol materiál na takéto vyšetrenia zabezpečený? 
Zistenie metanu v pľúcnych  skliepkoch bolo vyšetrené vysoko 
špecializovanou metódou, ale  tento samotný fakt pozitívneho 
výsledku  ešte neznamená,  ŽE  IDE  O SAMOVRAŽDU,  lebo plyn 
nemusel  pustiť ten,  o kom  je reč.  NIET NIČ  ĽAHŠIEHO PRE 
SKÚSENÝCH  PROFESIONÁLOV ŠtB,  ABY ZINSCENOVALI  VŠETKO TAK, 
AKO MOŽNO  ZISTIŤ ZO SPISOV A  ZÁPISNÍC, ABY KONEČNÝ VERDIKT 
ZNALCOV  ZNEL TAK,  AKO JE  TO V  BODOCH 5-6 POSUDKU, PRIČOM 
MOŽNO POSUDOK HODNOTIŤ MINIMÁLNE AKO POVRCHNÝ a už vôbec nie 
podrobne   a   úplne,   vyčerpávajúco   vysvetľujúci  všetky 
okolnosti smrti v danom konkrétnom prípade. 
Znalci  sa dokonca  vôbec nezaoberali  zraňujúcimi predmetmi 
konkrétne, ako  doličnými predmetmi v  posudku, čo je  ďalší 
ZÁVAŽNÝ   NEDOSTATOK   ICH   POSUDKU.   Ani   dodatočne   sa 
vyšetrovatelia  znalcov, ba  ani tak  inokedy veľmi  zvedavá 
prokuratúra   nepýtali  nič,   žiadne  dopočutia,  doplnenie 
posudku. Všetko bolo tak jednoduché... samovražda a dosť. 
Na dokreslenie treba  dodať, že už v 50-tich  rokoch boli na 
Slovensku  povestné temné  praktiky Prof.  HERMANA KRSEKA, z 
katedry Súdneho  lekárstva v Bratislave,  podľa ktorého boli 
po  jeho smrti  pomenované  Súdnolekárske  dni. Konali  sa v 
bývalej ČSSR každý rok v máji. Išlo síce o odborné a vedecké 
stretnutia  súdnych  lekárov  nielen  z našej socialistickej 
republiky, ale aj zo susedných štátov z východného bloku. 
Pri zahájeniach boli  vždy prítomní prominentní komunistickí 
funkcionári,  lebo   vtedajšia  totalita  si   zakladala  na 
loajálnosti súdnej medicíny. Povráva sa, že dlhé roky bol na 
týchto  seminároch  pravidelným  hosťom  a  neskôr  vraj  aj 
patrónom  jeden z  najkomunistickejších, úlisne  ukovaný a v 
každom režime  slúžiť pripravený súdruh  akademik MILAN ČIČ, 
toho času predseda Ústavného súdu SR. 
Taktiež som si zisťoval, aké boli ďalšie osudy tých, ktorí v 
roku 1981 vypracovali tak rozpoluplnú súdnu pitvu ohľadom P. 
Coufala. Profesor  Milan Kokavec je  už takmer v  dôchodku a 
jeho  bývalý asistent  MUDr. Jaroslav  Sochor po absolvovaní 
CSc. bol nomenklatúrny káder,  pripravovaný na post vedúceho 
ústavu po prof. M. Kokavcovi. Avšak po havlonežnom podvode v 
novembri  1989 dal  údajne prednosť  dealerskej činnosti  so 
zahraničnými firmami. 
Nie je kňaz, ako kňaz (podnadpis) 
Ako som už naznačil v prvej časti tohoto seriálu, jedná sa o 
kauzu, ktorá je nielen háklivá, lebo zasahuje do sfér, ktoré 
musia ostať  navždy utajené, ale všetko  nasvedčuje aj tomu, 
že kvôli tejto téme sa siaha na ľudský život. 
Dopátrať pravdy sa snažil  bývalý člen františkánskej rehole 
a neskôr   redaktor  slovenského   denníka  "PRÁCA",  MARCEL 
SAMUHEL, ktorý v apríli  1993 za záhadných okolností zmiznul 
na túre  vo Vysokých Tatrách  a doteraz je  nezvestný. Tieto 
záhadné okolnosti budú námetom  pre ďalší seriál, ktorý bude 
mať názov:"MATKIN ŽIAĽ A HYENIZMUS MOCNÝCH". 
Osobitné  poďakovanie  chcem   vysloviť  otcovi  FRANTIŠKOVI 
LÍZNOVI z  Brna, páterovi jezuitského rádu,  ktorý s ďalšími 
slušnými  kňazmi, kresťanmi  a  veriacimi  sa už  vyše desať 
rokov  snažia  odhaliť  tajomstvo  tohoto strašného zločinu. 
Títo  statoční  služobníci  Boží  na  rozdiel  od cirkevných 
agentov  ŠtB,  ktorí  pokrytecky  tvrdia,  že  táto kauza je 
záležitosťou Božieho súdu, si na  rozdiel od nich myslia, že 
vrahovia by  mali byť potrestaní aj  podľa pozemského zákona 
a súdu. 
Som zdesený a  šokovaný, že tí, čo sa  na Slovensku hrajú na 
kresťansko-cirkevné veličiny,  či už sa  jedná o JUDr.  Jána 
Čarnogurského,   Františka    Mikloška,   kardinála   Korca, 
arcibiskupa Sokola a ďalších, tí všetci zbabelo mlčia. Dobre 
viem, že  z titulu svojich politických  a cirkevných funkcií 
by mohli dokázať veľa. No  ich dvojtvárnosť a farizejstvo im 
to nedovolí. 
Zároveň   chcem   verejne   upozorniť,   že   tieto  otrasné 
skutočnosti  mohli  byť   publikované  aj  zásluhou  osobnej 
statočnosti a  charakteru nášho šéfredaktora  Petra Cibulku. 
Neverím,  že  by  sa  v  ČR  a  SR  našli  noviny, alebo iný 
šéfredaktor, ktoré,  alebo ktorí by boli  dali taký podrobný 
a vyčerpávajucí priestor tejto kauze, ako NN. 
Na rozdiel od  Václava Havla, ktorý sa po  novembri 1989 tak 
dojemne zaujímal  o problémy súdruha Kapka,  v tomto prípade 
nehnul ani prstom,  hoci bol o to požiadaný.  Ako vidieť, aj 
humanizmus, pravda a láska k blížnemu majú veľa podôb. 
Preto si myslím, že niekedy aj drsnejšia pravda dokáže viac, 
ako falošne predstierajúce životné hodnoty. 
 
 
 
 
Dokončenie v budúcom čísle. 
 
Vladimír  PAVLÍK 
 
Dodatok: PROSÍM  VŠETKÝCH, KTORÍ O TEJTO  KAUZE NIEČO VEDIA, 
ABY NEMLČALI. MLČANÍM A ZBABELOSŤOU NAHRÁVATE VRAHOM. 
 
Čas zpracování: 0.36 s
Zpracováno 7 záznamů

Tento seznam má pouze informativní charakter, je neprodejný a byl pořízen na internetu
dne: 25.08.2019, 17:14:13 hod.

Informace jsou čerpány z databáze N.I.T.C., s.r.o., aktualizované dne 01.05.2000
Obsahové připomínky a reklamace zasílejte na adresu petr@cibulka.cz


Copyright © 1999 GreenBottle SoftwareTOPlist