Necenzurované Noviny
ročník 4, výtisk 4
Budú vrahovia P.Coufala potrestaní?


9. časť. 
 
V predchádzajúcich  častiach sme  predložili dosť  závažných 
argumentov,  ktoré by  mali príslušné  orgány v  ČR viesť  k 
tomu,  aby  si  od  slovenskej  justície vyžiadali kompletnú 
dokumentáciu ohľadom záhadnej  smrti českého občana Přemysla 
Coufala v Bratislave. 
V priebehu  písania tejto  záverečnej časti  seriálu sa  nám 
podarilo získať ďalšie veľmi závažné informácie, ktoré chcem 
prezentovať  čitateľom NN.  Dnes už  môžem v  uznesení GP SR 
z 28. 6.  1991 považovať za jednu  z najdôležitejších, pasáž 
na str. 5 a 6. 
Citujem:..."V tejto  súvislosti svedok Jozef  Marášek, ktorý 
sa rovnako ako  Ing. Coufal, CSc. zaujímal o  život v cirkvi 
v zahraničí,  uviedol, že  sa mu  menovaný pred  odchodom na 
poslednú zahraničnú  cestu zdôveril s tým,  ŽE NA POŽIADANIE 
VATIKÁNU MÁ  VYPRACOVAŤ SPRÁVU O  SITUÁCII V CIRKVI  U NÁS." 
(Myslí sa tým slovenská časť bývalej ČSSR, pozn. V.P.) 
Z informácii, ktoré sa mi  podarilo získať, sa dá usudzovať, 
že správy, ktoré P. Coufal  pripravil pre Vatikán, boli dve. 
Jedna   z  nich   bola  fingovaná,   ktorá  mala   vyhovovať 
klérofašistickým  a  nacionalistickým  kruhom  v  slovenskej 
podzemnej  cirkvi. Tieto  kruhy  mali  totiž aj  vo Vatikáne 
svojich tútorov. 
Druhá správa, ktorá veľmi  pravdivo mapovala vtedajší obraz, 
bola však  veľmi nepriaznivá hlavne pre  dotyčné kruhy, lebo 
P. Coufal v  nej mimo iného písal aj o  agentoch ŠtB z radov 
podzemnej cirkvi.  Samozrejme, aj pre určité  kruhy ŠtB táto 
správa bola pohromou, lebo hrozilo odhalenie jej agentov. 
Všetko  nasvedčuje tomu,  že ŠtB  sa musela  dozvedieť aj  o 
tejto druhej správe P. Coufala, no  nebola si istá, či sa mu 
ju podarilo odoslať. Podľa  informácii, ktoré sa mi podarilo 
získať, sa P. Coufalovi túto správu odoslať podarilo. 
Ďalej sa mi podarilo zistiť,  že bol tiež informovaný, že je 
vo vážnom  nebezpečí a bol pripravený  jeho ilegálny prechod 
do Polska. V  dňoch 21. až 22. 2.  1981 keď bol poslednýkrát 
na  návšteve  u  svojich  rodičov,  už  sa  nemal  vracať do 
Bratislavy.  Mal vytočiť  dohovorené číslo  telefónu a  jeho 
cesta by sa bola realizovala. 
Čo ho viedlo  k návratu do Bratislavy, sa  nám zatiaľ zistiť 
nepodarilo, no  ja osobne verím,  že sa k  tomu dopracujeme. 
To, že si bol vedomý,  v akom je nebezpečenstve, dokazuje aj 
svedectvo  Pavly  Klíčovej,  s  ktorou  cestoval naposledy k 
svojim rodičom  a späť. Menovaná  uviedla, že jej  P. Coufal 
pri  rozlúčke  v  mestskej  hromadnej  doprave  v Bratislave 
doslovne povedal, citujem: "TU MI IDE O ŽIVOT." 
Veľmi  zaujímavo   tiež  vyznieva,  ako   trávili  svoj  čas 
príslušníci ŠtB  Miloš Dospiva a JUDr.  Obranec v čase, kedy 
P. Coufal  už nebol medzi  živými a ktorí  ho vlastne lámali 
k spolupráci, ktorú on odmietal. Tí na str. 25, Uznesenia GP 
SR z 28. 6. 1991 uviedli, že "mali s Ing. Coufalom dohodnuté 
stretnutie dňa  25. februára 1981,  na ktoré sa  nedostavil. 
Volali  mu  do  zamestnania.  Keď  im  bolo  oznámené, že sa 
v práci nenachádza,  zašli k nemu po  pracovnej dobe na byt. 
Keďže im nikto neotváral, dohodli  sa, že ráno JUDr. Obranec 
zatelefonuje opätovne do zamestnania  a svedok Dospiva zájde 
na jeho byt a keď ho nenájdu, odcestuje späť do Prahy". 
Trochu  zvláštne  počínanie,  priam  nesmelé, na pracovníkov 
ŠtB.  Čo  si  o  tom   myslíš  vážený  čitateľ?  Pritom  mám 
hodnoverne  zistené,  že  Miloš  Dospiva  prišiel  rady  ŠtB 
posilniť už pred rokom 1948!!! 
Ako dôkaz uvediem obsah Protokolu,  ktorý bol spísaný 29. 5. 
1948  pobočkou  Oblastnej  úradovne   ŠtB  v  Zlíně.  Tu  je 
zaznamenané,  ako  strážmajstri  Miloš  DOSPIVA  a Vlastimil 
DANĚK,  ako  vtedajšie  zdravé  jadro  ŠtB  vykonali  domovú 
prehliadku u pána Jozefa VÁVRU, v Lhote u Malenovic, č. 506, 
za účelom pátrania po protištátnych materiáloch. Ako dôvod k 
prehliadke  bolo  uvedené  podozrenie,  citujem:  "za účelom 
súdneho vyšetrovania podľa § 65 a služobných inštrukcií". 
Z výsledku  prehliadky sa  môžeme dočítať,  že bol  zabavený 
vojenský  ďalekohľad  Dinstglas  6x30,  čís.  314294, značky 
H/6400  a  rôzne  tiskoviny  a  písomnosti,  majúce  vzťah k 
partizánskej brigáde Jana Žižku z Trocnova. 
Ako  svedok  bol  prítomný  miestopredseda  Národného výboru 
František JANOTA. 
Ako vidieť, Miloš Dospiva musel  byť dostatočne tvrdý k tzv. 
triednym nepriateľom, keď to stačil dotiahnúť až k I. Správe 
FMV   v  Prahe,   ktorá  bola   elitou  tých  najkovanejších 
eštebákov. POCHYBUJEM, ŽE BY  VOČI P. COUFALOVI BOL POUŽÍVAL 
NEJAKÉ    DOJEMNÉ,   ALEBO    NEDAJBOŽE   OTCOVSKÉ    METÓDY 
PRESVEDČOVANIA. 
Všetko  nasvedčuje tomu,  že  agenti  ŠtB z  radov podzemnej 
cirkvi museli P. Coufala  udať príslušníkom ŠtB. Nakoniec aj 
v Uznesení GP SR  z 28. 6. 1991 sa na  str. č. 8 hovorí, že: 
"Prípad  Ing. Coufala,  CSc. rozpracovávali  príslušníci ŠtB 
Miloš Dospiva,  krycím menom Kotva,  referent 31. odboru  I. 
Správy  FMV   v  Prahe  a  JUDr.   Anton  Obranec,  referent 
Oblastného odboru I. Správy FMV v Bratislave. 
Obaja  menovaní  zhodne  vypovedali,  že  Ing. Coufala, CSc. 
začali  rozpracovávať  v  roku  1980  NA  ZÁKLADE OBDRŽANÉHO 
POZNATKU  O  JEHO  NELEGÁLNEJ  ČINNOSTI  V  CIRKVI  A ÚZKYCH 
KONTAKTOCH S CIRKEVNÝMI PREDSTAVITEĽMI V ZAHRANIČÍ". 
V záujme  pravdy  pri  objasnení  tejto  kauzy bude nezbytne 
nutné  toto zistiť  a s  patričným dôrazom  sa opýtať GP SR, 
prečo  o toto  nejavili  pri  vyšetrovaní záujem.  Pritom sa 
jednalo  o  jeden  z  kľúčových  momentov,  ktorý mohol veľa 
napovedať. 
V tomto   9-dielnom  pokračovaní   sme  predložili  dostatok 
kvalifikovaných dôkazov,  ktoré by mali  dať podnet na  nové 
obnovenie tejto kauzy. Samozrejme,  bude nanajvýš nutné, aby 
noví vyšetrovatelia boli nielen  odborníci na svojom mieste, 
ale  aby  to  boli   tiež  ľudia,  nezaťažení  komunistickou 
minulosťou. 
Ako sa zachová česká strana? (podnadpis) 
Keďže sa jedná o občana ČR, ktorý zatiaľ neobjasnenou smrťou 
zahynul  na Slovensku,  je morálnou,  občianskou a  zákonnou 
povinnosťou  dotyčnej vlády,  parlamentu, orgánov  činných v 
trestnom  konaní a  samozrejme aj  tzv. humanistu  a hľadača 
pravdy Václava Havla, absolvovať túto zaťažkávajúcu skúšku. 
V ČR platí zákon O PROTIPRÁVNOSTI KOMUNISTICKÉHO REŽIMU, cez 
ktorý môžu  ich orgány naplniť  realizáciu pravdy a  zákona. 
Rozhodujúcu  úlohu   by  tu  mala   zohrať  nielen  cirkevná 
hierarchia, ale aj radoví kňazi a veriaci občania. 
Nie  je predsa  mysliteľné, aby  sme sa  riadili myšlienkami 
niektorých nehodných kňazov, ktorí  tvrdia, že táto kauza je 
vecou  Božieho súdu.  Ja na  rozdiel od  ních si  myslím, že 
pokiaľ  vrahovia  prídu  pred  Boží  súd,  tak  by  mali byť 
postavení aj pred súd pozemský. 
Preto si budem považovať za  svoju povinnosť, že po skončení 
tejto  záverečnej  časti  budem  adresovať  otvorené  dopisy 
nielen čelným predstaviteľom vlád a parlamentov ČR a SR, ale 
aj  justičným  orgánom  a  cirkevným  predstaviteľom  týchto 
republík.  Za naše  noviny a  svoju osobu  môžem sľúbiť,  že 
pokiaľ   bude   snaha   niektorých   inštitúcii  túto  kauzu 
bagatelizovať,  alebo  zahrať  do  autu,  tak  to nebudú mať 
jednoduché. 
Nedovolím, aby sa opakovala situácia z roku 1992, keď som na 
II. Medzinárodnej konferencii o  zločinoch komunizmu v Prahe 
obžaloval  akademika  Milana   Čiča  z  podpory,  propagácie 
a schvaľovania   zločineckých   komunistických   zákonov  č. 
231/1948 Zb. a č. 232/1948 Zb, ešte v roku 1972, hoci vedel, 
že podľa  nich bola obesená  aj MILADA HORÁKOVÁ.  Hoci český 
rozhlas  a  oznamovacie   prostriedky  dali  tomu  primeranú 
publicitu, politici typu HAVLA,  KLAUSA A UHDEHO, nemali ani 
toľko  cti,  aby  tohoto  politického  "prostitúta"  morálne 
odsúdili,  (vtedy  bol  podpredseda   vlády  ČSFR),  ale  sa 
"postavili" na stranu komunisticko-eštebáckeho zločinu. 
 
Koniec 
 
Vladimír  PAVLÍK 
 
DODATOK: PROSÍM  VŠETKÝCH, KTORÍ O TEJTO  KAUZE NIEČO VEDIA, 
ABY NEMLČALI. MLČANÍM A ZBABELOSŤOU NAHRÁVATE VRAHOM. 
 
Čas zpracování: 0.14 s
Zpracováno 5 záznamů

Tento seznam má pouze informativní charakter, je neprodejný a byl pořízen na internetu
dne: 25.08.2019, 15:53:10 hod.

Informace jsou čerpány z databáze N.I.T.C., s.r.o., aktualizované dne 01.05.2000
Obsahové připomínky a reklamace zasílejte na adresu petr@cibulka.cz


Copyright © 1999 GreenBottle SoftwareTOPlist