Necenzurované Noviny
ročník 4, výtisk 9
Ohlasy na kauzu Přemysla Coufala


 
Tento  seriál,  ktorý  mal  deväť  častí  a  vychádzal od č. 
30/1993  až  po  č. 04/1994,  vzbudil  veľký  ohlas.  Prišlo 
množstvo  dopisov,  telefonických  ohlasov,  ale aj osobných 
stretnutí. Dostal  som mnohé závažné podnety,  ktoré v rámci 
ďalšieho   šetrenia   nemôžem   z   pochopiteľných   dôvodov 
zatiaľ  zverejniť.  Po  ich  objasnení  bude  ale čitatelská 
verejnosť informovaná. 
Jediný  kritický ohlas  prišiel od  pána Pokorného  z Prahy, 
ktorý mal pocit,  že z množstva mien a  informácii si nebolo 
možné urobiť konkrétny obraz. Mal pocit, že v kratšom podaní 
tejto kauzy by sme dokázali viac. 
Zaujímavé  veci  sa  nám  podarilo  zistiť  o JUDr. Antonovi 
OBRANCOVI,    bývalom   príslušníkovi    XII.   Správy   FMV 
v Bratislave, ktorý  mal P. Coufala  ešte počas jeho  života 
pod dohľadom.  Po novembri 1989  sa stal z  neho podnikateľ, 
toho  času je  vo vyšetrovacej  väzbe za  podvody a krátenie 
daní. 
V tejto súvislosti  mi znovu prichádza na  myseľ úplatok pre 
príslušníkov ŠtB vo  výške 20. 000 Kčs, na  ktorý P. Coufala 
naviedol RNDr. Štefan Drgoň, za ktorý, po jeho odovzdaní cez 
jeho osobu, mal mať od  nich pokoj. To sa samozrejme nestalo 
a záhadná smrť RNDr. Drgoňa niekoľko dní po odovzdaní tohoto 
úplatku čosi hovorí. 
V uznesení  GP   SR,  ktoré  28.   6.  1991  podpísala   jej 
vyšetrovateľka   JUDr.  Lýdia   Rácková,  sa   na  str.   40 
konštatuje, že matka P. Coufala uviedla ohľadom pitvy svojho 
syna, že študenti medicíny, ktorí tam boli prítomní, mali na 
jeho smrť iný názor. 
Pitevný sanitár Oskár DŽURNÝ sa  pre odstup času na pitvu už 
nepamätal.  Dalo  by  sa   to  aj  pochopiť,  keby...  matka 
dotyčného, JUDr.  Júlia DŽURNÁ NEBOLA  NA FUNKCII RIADITEĽKY 
PRIESKUMNÉHO ODBORU  GP SR. Predložil  som dostatok dôkazov, 
ktoré  GP SR  usvedčujú, že  v tejto  kauze šetrenie  viedli 
neodborne a lajdácky. 
Čitateľ, ktorý si neprial  byť menovaný, vo svojom obsiahlom 
dopise  mimo  iného  napísal:  "Získali  jste velké množství 
čtenářů  otištěním  článků  na  pokračování,  kde popisujete 
bestiální  vraždu   a  umučení  oblíbeného   dp.  Coufala  v 
Bratislavě ze strany sadistů StB. 
Pokračujte laskavě v  odhalování zločinů na římsko-katolické 
církvi." 
Obsiahly  dopis nám  zaslal pán  Osvald Hofman  z Benešova u 
Boskovic. Spomína  na popravu pátera  Jana BULU na  Pankráci 
30. mája 1950 a kňazov Františka PAŘILA a Václava DRBOLA dňa 
3.  augusta  1951  v  Jihlave.  Z  výpovedí svedkov popisuje 
mučenie  týchto  kňazov,  strhávanie  nechtov  z ich prstov, 
drvenie kostí na rukách a iné. 
Popisuje  inscenovanú  samovraždu  študenta  teológie  Pavla 
ŠVANDU a katolíckeho kňaza dr. KOUTNÉHO. 
V závere svojho dopisu  vyslovuje veľmi zaujímavé myšlienky, 
z ktorých citujem: "Kdo dnes po létech může vrahy usvědčit a 
pohnat  před  spravedlnost?  Když  za  pomoci pohrobků rodné 
strany  a  nedůslednosti  těch,  kteří  mohou  a nechtějí do 
tohoto  kyselého  jablíčka   kousnout.  Přehlížejí,  jak  se 
neuplatňuje lustrační  zákon a místo   vypořádání se zločiny 
podávají poslanci  stížnost k soudu  proti zákonu žádajícímu 
aspoň  morální  odsouzení  strany,  která  zdevastovala naši 
vlast." 
Dva  dopisy nám  poslal pán  ThDr. Ladislav  BRABEC z Prahy, 
ktorý  už  niekoľko  rokov  nielen  hľadá  materiály k tejto 
kauze, ale na jej objasnenie žiada  o pomoc jak naše, tak aj 
zahraničné inštitúcie. 
V septembri   1993  mu   Parlament  ČR   poslal  nasledujúce 
vyjadrenie:  "Místopředseda  Poslanecké  sněmovny Parlamentu 
České republiky  pan Ing. Jan  Kasal mne pověřil,  abych Vám 
poděkoval za dopis a projevenou důvěru. 
Seznámil jsem se s Vaším článkem o brutální vraždě pana Ing. 
Přemysla Coufala,  CSc. Sdílím Váš  názor, že je  nutné znát 
pravdu a  věřím, že se  podaří rozplést spletité  nitky této 
události. Celou záležitostí se budeme dále zabývat." 
Podpísaný  je  tu  Ing.  Jan  MÁLEK,  poradca miestopredsedu 
Poslaneckej snemovne. 
Veľmi  pekné  ohlasy  prišli   od  pána  Františka  MOUKU  z 
Prostějova,  ktorý  za  minulého  režimu  aktívne pracoval v 
podzemnej   cirkvi,   podieľal   sa   na  tvorbe  kresťansky 
orientovaných  samizdatov,  ako  boli  "INFORMACE O CÍRKVI", 
"VELEHRAD", "KŘESŤANSKÉ OBZORY" a iné. 
Pozná viacero predstaviteľov bývalého katolíckeho disentu na 
Slovensku  a  po  novembri  1989  mal  ohľadom  kauzy COUFAL 
konflikt s agentom ŠtB arcibiskupom Jánom SOKOLOM. 
Dňa  13.  januára  1994   poslal  otvorený  dopis  Václavovi 
HAVLOVI, z ktorého vyberáme: 
"Dne  10.  července  1991  se  na  Vás  obrátila s naléhavou 
prosbou o pomoc paní Zděnka Coufalová. Učinila tak po marném 
desetiletém úsilí  dopátrat se pravdy o  násilné smrti svého 
jediného syna Ing. Přemysla Coufala, CSc. 
Paní Coufalová  12. září 1991 zemřela,  aniž se dočkala Vaší 
odpovědi. Teprve 7. ledna 1992 po mnoha žádostech a naléhání 
příbuzných,  přátel a  v minulosti  vězněných kněží požádala 
Kancelář prezidenta ČSFR, Generální prokuraturu o přešetření 
případu a podání zprávy o něm. 
V příloze   dopisu,  který   jsem  tehdy   obdržel  od   dr. 
Neubauerové, je  mj. uvedeno: "Vyčkejte,  prosím, naší další 
zprávy." UPLYNULY DVA ROKY A ŽÁDNÁ DALŠÍ ZPRÁVA NEPŘIŠLA. 
Pane  prezidente,  způsob,  jakým  jste  "vyřídil"  ZOUFALOU 
PROSBU UMÍRAJÍCÍ MATKY,  které komunističtí zločinci umučili 
jediného syna, ve mně vyvolal pocit hlubokého zklamání. Vámi 
často  zdůrazňované  heslo  "žít   v  pravdě",  stejně  jako 
revoluční "Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí" 
působí dnes  ve světle Vašich konkrétních  činů a rozhodnutí 
jako POKRYTECTVO A NEUPŘÍMNOST. 
Pravda je někdy trpká, je však silnejší než sebeklam. Zdá se 
mi, pane prezidente, že oddanost pravdě jste dnes zaměnil za 
cosi, co se odvažuji nazvat CYNISMEM. A cynismus - jak známo 
- NEMÁ  NIC  SPOLEČNÉHO  S   ODVAHOU,  NAOPAK,  JE  PROJEVEM 
ZBABĚLOSTI." 
Ďalší otvorený dopis ohľadom tejto kauzy poslal pán Mouka 1. 
februára  1994  pražskému  arcibiskupovi  pánovi Miloslavovi 
VLKOVI. Z niektorých jeho myšlienok vyberám: 
"Před třinácti roky byl v Bratislavě, za dosud neobjasněných 
okolností, zavražděn řádový kněz  Ing. Přemysl Coufal, rodák 
z Kostelce na Hané. 
Patrně  si  vzpomínáte  na  dopis,  který  jsem  Vám  v této 
žáležitosti zaslal  v prosinci 1991.  Ve Vaší odpovědi  bylo 
mimo  jiné uvedeno,  že se  mám obrátit  na pana arcibiskupa 
GRAUBNERA  v  Olomouci.  Setkání   s  ním  nepřineslo  žádný 
pozitivní   výsledek.  Navíc   pan  arcibiskup   v  té  době 
NEDOPORUČIL  redakci měsíčníku  Velehrad zveřejnit rozhovor, 
který jsem o osudu Ing. Coufala poskytl. 
Na začátku  loňského roku se  okolnostmi smrti Ing.  Coufala 
zabýval ve  slovenském tisku novinář  z deníku Práca  Marcel 
Samuhel.  V  dubnu  1993  na  turistické  výpravě  v Tatrách 
záhadně zmizel a dodnes je nezvěstný. 
Nemusím snad  dodávat, že o  případu Ing. Coufala  byl velmi 
dobře  informován  také  prezident  V.  Havel,  který zřejmě 
nepovažuje tuto tragédii za něco,  čím by se v "rámci života 
v pravdě" měl zabývat. 
Bylo  by absurdní  řídit  se  myšlenkou, že  tato záležitost 
PATŘÍ  JEN PŘED  BOŽÍ SOUD.  Křesťané v  této zemi  přinesli 
velké  oběti  ideálům  spravedlnosti  a  svobody. MAJÍ PROTO 
PRÁVO  BÝT  UCHRÁNĚNI  dalších  potencionálních  zločinců ze 
strany  těch,  kdož  za  jejich  40-leté pronásledování byli 
odměněni  statisícovými částkami  odstupného a  společenskou 
beztrestností. 
Chci Vás proto opětovně požádat  (a to i jménem příbuzných a 
přátel Ing. Coufala), abyste  apeloval na kompetentní orgány 
s cílem objasnění tohoto zločinu a potrestání pachatelů." 
Niekoľko  dopisov  došlo  aj  zo  Slovenska.  Zväčša  adresa 
pisateľov   uvedená  nebola,   ale  o   to  boli  informácie 
závažnejšie.  Všetko nasvedčuje  tomu, že  mali dobré zdroje 
informácii a  vôbec sa im  nečudujem, prečo sa  nepodpísali. 
Dokážem ich  strach pochopiť. Mnohé  poznatky si preverujeme 
a niektoré  zapadli  presne  do  toho,  k  čomu  sme  sa  už 
dopátrali. 
Pokiaľ by si  niekdo myslel, že GP SR  bude reagovať, tak je 
na veľkom omyle. Ako tí "mečiarovskí jazveci" zabarikádovaní 
v samostatnej a  zvrchovanej nore, tváriac sa,  že ich sa to 
netýka. Asi budem nútený voči  nim zvoliť taký spôsob, ktorý 
aj  mne  je  protivný.  Hlavne  ale,  že  účel  bude  svätiť 
prostriedky. 
 
 
Vladimír PAVLÍK 
 
Čas zpracování: 0.17 s
Zpracováno 5 záznamů

Tento seznam má pouze informativní charakter, je neprodejný a byl pořízen na internetu
dne: 25.08.2019, 16:12:49 hod.

Informace jsou čerpány z databáze N.I.T.C., s.r.o., aktualizované dne 01.05.2000
Obsahové připomínky a reklamace zasílejte na adresu petr@cibulka.cz


Copyright © 1999 GreenBottle SoftwareTOPlist