Necenzurované Noviny
ročník 5, výtisk 7
Poďakovanie a úcta pre ČT1 v Brně


POĎAKOVANIE A ÚCTA PRE ČT1 V BRNE OHĽADOM 
DOKUMENTU O PŘEMYSLOVI COUFALOVI 
V stredu 8. 2. 1995 vysielala ČT1 o 20.25 hod. dokument pod názvom - BEZ PARDO 
NU - CAUSA P.C. NEOBJASNĚNÁ SMRT KNĚZE PŘEMYSLA COUFALA. 
Myslím si, že televízni diváci v Čechách a na Slovensku museli byť po skončení 
 tohto dokumentu nielen otrasení, ale aj šokovaní. Keďže patrím medzi tých, kt 
orí sa touto kauzou nielen zaoberajú, ale majú aj snahu dotlačiť kompetentných 
 k tomu, aby nielen pravda o tomto zločine vyšla na svetlo Božie, ale docieliť 
 aj to, aby konkrétni vinníci boli podľa zásluhy potrestaní, JE ODVISIELANÝ DO 
KUMENT ZO STRANY ČT1 NAŠIM VEĽKÝM SPOLOČNÝM ÚSPECHOM. 
Priznám sa, že ešte nikdy som nemal taký strach o život ako v tom období, keď  
som spracovával túto kauzu na základe množstva dokumentov, ktoré pozostávali z 
 niekoľkých stoviek listín, obsahujúcich fotografie, svedectvá, úradné šetreni 
a a rozhodnutia, z ktorých potom naše noviny urobili rozsiahly 10-dielny seriá 
l. Nikdy za svojho života som si neprial tak vrúcne žiť - ako práve v tomto ni 
ekoľkotýždňovom období. Nikdy za svojho života som nebol tak ostražitý ako prá 
ve v tomto období. 
Keď som to mal všetko hotové a rozmnožené na viacerých disketách a spadla zo m 
ňa tá strašná ťarcha bremena zodpovednosti, strachu o prežitie, cítil som sa t 
ým najšťastnejším človekom na tomto svete. Tento krásny a blažený pocit by mi  
nebolo vynahradilo ani niekoľko miliónov korún. 
S úctou a láskou som si spomínal na tie chvíle, kedy zásluhou Božej vôle mi st 
atočný jezuitský kňaz František LÍZNA dal svoju dôveru a odovzdal mi množstvo  
cenných dokumentov ohľadom tejto kauzy. Čo mohlo byť vlastne v tej chvíli pre  
mňa ešte dôležitejšie? Nič iné, len aby som s pomocou Božou prežil a BYŤ NÁPOM 
OCNÝ V REALIZÁCII TOHO, ČO ON SĽÚBIL NA SMRTEĽNEJ POSTELI UMIERAJÚCEJ MATKE PŘ 
EMYSLA COUFALA. 
Hoci o tomto prípade sa hovorilo a písalo nielen pred novembrom 1989, hlavne v 
 zahraničí, ale aj po novembri 1989, žiadne noviny nevenovali tomu taký priest 
or ako Necenzurované noviny. Veľkú zásluhu na tom má aj Peter Cibulka, lebo ni 
elen ako vydavateľ a šéfredaktor týchto novín, ALE HLAVNE AKO ČLOVEK VERNÝ SVO 
JIM IDEÁLOM PRAVDY A SPRAVODLIVOSTI, za ktoré obetoval mnoho rokov väzenia v k 
omunistických koncentrákoch, nepodľahnul falošným hlasom, a dal tejto kauze pr 
iestor v našich novinách. 
Veľmi záslužnú úlohu tu zohral aj Český rozhlas a hlavne redaktor Rádiofóra To 
nko ZELENKA, ktorý na túto tému pripravil začiatkom roku 1994 besedu, na ktore 
j som sa zúčastnil spolu s pánom Adolfom RÁZKOM z Prahy. 
Poďakovanie a úcta pre ČT1 (podnadpis) 
No za najväčší úspech pre nás všetkých, ktorí sa touto kauzou zaoberáme, bolo  
rozhodnutie ČT1 v Brne NATOČIŤ O TOMTO DOKUMENT. Priznám sa, že bolo obdobie,  
keď som už prestal veriť, že sa to bude realizovať. Nepochybujem o tom, že NIE 
KTORÉ SÚČASNÉ POLITICKÉ A CIRKEVNÉ KRUHY NA SLOVENSKU NIE SÚ Z TOHTO DOKUMENTU 
 VâBEC NADŠENÉ. HLAVNE TÍ PONOVEMBROVÍ POLITICKÍ ZLOČINCI, KTORÍ SU PREDĹŽENOU 
 RUKOU PREDNOVEMBROVÝCH KOMUNISTICKO-FAŠISTICKÝCH ZLOČINCOV - A TIE CIRKEVNÉ K 
RUHY, KTORÉ SLÚŽILI A SLÚŽIA SATANOVI. 
S veľkým napätím som preto očakával, ako sa pracovníci ČT1 v Brne zhostia tejt 
o úlohy. Po odvysielaní tohto dokumentu 8. 2. 1995 na ČT1 môžem povedať - BOLO 
 TO PERFEKTNÉ A NA VYSOKEJ PROFESIONÁLNEJ ÚROVNI. Mimo iného sa tu usvedčil z  
totálneho klamstva RIADITEĽ ODBORU NA GP SR JUDr. IVAN SEGEŠ - A TO OHĽADOM PR 
EMLČANIA TOHTO ZLOČINU SPÁCHANÉHO ŠtB ZO STRANY GENERÁLNEJ PROKURATÚRY SR. 
Cestou týchto novín ďakujem nielen za seba, ale aj v mene všetkých slušných ľu 
dí režisérovi tohto dokumentu pánu RUDOLFOVI CHUDOBOVI, scenáristovi pánu ROMA 
NOVI SVOBODOVI A CELÉMU ICH ŠTÁBU Z ČT1 BRNO, KTORÍ NA TOMTO DOKUMENTE S NIMI  
SPOLUPRACOVALI. 
Analytický rozklad tohto dokumentu, ktorý bude zároveň aj verejnou obžalobou G 
enerálnej prokuratúry Slovenskej republiky, pripravíme do niektorého z najbliž 
ších čísel Necenzurovaných novín. 
ZÁROVEŇ PROSÍM A VYZÝVAM VŠETKÝCH SLUŠNÝCH ĽUDÍ ABY VYTVORILI A VYTVÁRALI TLAK 
Y NA KOMPETENTNÉ ORGÁNY - A NEDOVOLILI, ABY TÁTO KAUZA OSTALA NEOBJASNENÁ. Sam 
ozrejme, že naše noviny a ja osobne sa taktiež budeme o to usilovať. 
Vladimír PAVLÍK 
 
Čas zpracování: 0.11 s
Zpracovány 4 záznamy

Tento seznam má pouze informativní charakter, je neprodejný a byl pořízen na internetu
dne: 25.08.2019, 16:25:59 hod.

Informace jsou čerpány z databáze N.I.T.C., s.r.o., aktualizované dne 01.05.2000
Obsahové připomínky a reklamace zasílejte na adresu petr@cibulka.cz


Copyright © 1999 GreenBottle SoftwareTOPlist