Necenzurované Noviny
ročník 5, výtisk 14
Jen zločinecký režim a jeho politici nechali promlčet zločiny proti lidskosti


JEN ZLOČINECKÝ REŽIM A JEHO POLITICI 
NECHALI PROMLČET ZLOČINY PROTI LIDSKOSTI 
Dokument, odvysílaný 8. 2. 1995 na ČT1, o neobjasněné smrti tajně vysvěceného  
kněze Ing. Přemysla COUFALA v únoru 1981 v Bratislavě, znovu potvrdil, že komp 
etentní orgány nemají zájem o objasnění této kauzy. To bylo názorně vidět, hla 
vně na odpovědích a tzv. argumentech ředitele odboru na Generální prokuratuře  
SR JUDr. Ivana SEGEŠE. 
Usvědčený ze lži (podnadpis) 
Pan Segeš v tomto dokumentu řekl několik výroků, které stojí za to si znovu př 
ipomenout. Konkrétně: "NEBYLO ZJIŠTĚNÉ ZAVINĚNÍ JINÉ OSOBY. Šlo o smrt, kterou 
 si nebohý způsobil SÁM, sebevraždou..." 
"Skutečnost, že ve věci byla zainteresována StB, evokuje u určitých osob možno 
st nějakého politického pozadí. Určité osoby se nemohou vyrovnat se závěrem, k 
terý v této věci udělala Generální prokuratura SR..." 
"Pro posouzení, jestli šlo o sebevraždu, anebo zavinění jinou osobou, je rozho 
dující znalecký posudek..." 
Je paradoxní, že i když v usnesení GP SR z 28. 6. 1991 je přímo konstatováno,  
že vyšetřování smrti Přemysla Coufala bylo NEDOSTATEČNÉ, pan Segeš tvrdí, že š 
etření GP SR bylo objektivní. Proč ale potom vyšetřovatelka GP SR na str. 2-3  
napsala - Analýzou obsahu vyšetřovacího spisu bylo však zjištěné, že meritorní 
 rozhodnutí vyšetřovatelů o zastavení trestního stíhání (myslí se v roce 1981  
- pozn. V.P.) BYLI PŘINEJMENŠÍM VYDANÉ PŘEDČASNĚ. V POSTUPU VYŠETŘOVATELŮ BYLI 
 TOTIŽ ZJIŠTĚNÉ TAKOVÉ NEDOSTATKY, KTERÉ VÁŽNĚ ZPOCHYBNILI ZÁKONNOST A OBJEKTI 
VNOST CELÉHO VYŠETŘOVÁNÍ. 
(Takže, co si o tom myslíš, vážený čtenáři? Není tato kauza veřejnou hanbou pr 
o ty polistopadové politiky a církevní hodnostáře, kteří se postavili na stran 
u Satana a komunistického zločinu a doposud z titulu svých postavení neudělali 
 nic pro objasnění této kauzy? - pozn. V.P.) 
Na otázku pana Romana Svobody z ČT1 - Proč nejsou stíhaní přislušníci StB, kdy 
ž v usnesení se mluví, že COUFAL NEVYDRŽEL TLAKY StB, pan Segeš odpovídá: 
"Účast na sebevraždě, případně porušení povinnosti veřejného činitele nebylo m 
ožné vykonat, PROTOŽE TO BYLO PROMLČENÉ." 
I když pan Segeš věděl, že se to nezakládá na pravdě, vědomě lhal. Přemysl Cou 
fal přišel o život koncem února 1981. Nové šetření bylo obnoveno v dubnu 1990. 
 Je pravdou, že od roku 1981 do roku 1990 uplynulo 10 let. Jenomže, plných 10  
let je 120 měsíců. Když od roku 1981 odečteme 2 měsíce (smrt Přemysla Coufala  
koncem února) a z roku 1990 odečteme 8 měsíců (obnovené šetření v dubnu 1990), 
 tak nám vychází, ŽE OD ÚNORA 1981 DO DUBNA 1990 UPLYNULO 110 MĚSÍCŮ. TO PŘECE 
 NENÍ 10 LET !!! DO KONCE PROMLČECÍ DOBY ZŮSTALO JEŠTĚ 10 MĚSÍCŮ!!! 
Jestliže se pan Segeš dovolává znaleckého posudku z roku 1981 a podle takzvané 
 pravdivosti tohoto posudku Generální prokuratura SR dokazuje že se jedná o se 
bevraždu, PROČ DOTYČNÁ VYŠETŘOVATELKA NEPOŽÁDALA V LETECH 1990-1991 O VYJÁDŘEN 
Í NEZÁVISLÝCH SOUDNÍCH ZNALCŮ, KTEŘÍ BY K TOMU ZAUJALI STANOVISKO? 
To, že ve znaleckém posudku z roku 1981 bylo množství nesrovnalostí, se můžeme 
 přesvědčit i z vyjádření nezávislých soudních znalců z roku 1993 k dotyčnému  
vyjádření z roku 1981. Cituji: 
"Znalci vůbec nezaznamenali odření kůže na zádech, kde byla roztrhnutá i košil 
e, stejně jako i jiné odřeniny na kůži hlavy a krku, které podrobně popsala lé 
kařka, provádějící ohledání. Ta popsala dokonce otevřené krvácející poranění v 
 obočí. Určitě po zhodnocení všech nálezů NEBYLA PŘESVĚDČENA O POUHÉ SEBEVRAŽD 
Ě, nemohla vyloučit ani zásah jiné nebo jiných osob a proto navrhla soudní pit 
vu. 
Mrvola Ing. Coufala byla určitě přivezena na pitvu oblečená, ALE PROHLÍDKA ŠAT 
STVA NENÍ SOUČÁSTÍ ZÁPISU ZE SOUDNÍ PITVY, přestože v takovýchto případech je  
to pravidlem, protože z prohlídky šatstva je možno ihned POZNAT, ZDA NEŠLO O Z 
ÁPAS NEBO MANIPULACI PŘED SMRTÍ RESP. MANIPULACÍ PO SMRTI. Udělali vůbec znalc 
i prohlídku šatstva? Jestliže ano, proč není zapsána jako nedílná součást Zápi 
su ze soudní pitvy?" 
"Znalci se dokonce vůbec nezajímali konkrétně o předměty, které způsobily zran 
ění, JAKO DOLIČNÝMI PŘEDMĚTY V POSUDKU. Toto je další závažný nedostatek znale 
ckého posudku. Ani dodatečně se vyšetřovatelé znalců neptali na nic, nežádali  
doplnění výslechu ani doplnění posudku. Stejně tak nic nežádala ani prokuratur 
a. VŠECHNO BYLO TAK JEDNODUCHÉ...SEBEVRAŽDA A DOST." 
Předlistopadoví komunističtí zločinci a polistopadoví političtí zločinci jako  
jedna rodina (podnadpis) 
I tato kauza mi dala jednoznačně za pravdu, že vysokou politiku tvoří z 80% TL 
UPY POLITICKO-ZLOČINECKÝCH GAUNERŮ, pro které i rána kulkou mezi oči by byla s 
píš odměnou, než trestem. A slušnému člověku musí být na zvracení, když vidí j 
ak tyto garnitury polistopadových politických zločinců mají v sobě ještě tolik 
 drzosti, že se nám prezentují v kostelech jako takzvaní věřící a CHTĚJÍ NÁM K 
ÁZAT O LÁSCE KE SLOVENSKU A LÁSCE K LIDEM. 
Všechno nasvědčuje tomu, že předlistopadoví komunisticko-fašističtí zločinci n 
emusí mít zatím obavy z nějakého potrestání za svoje činy. Jejich prodloužené  
ruce - polistopadoví političtí zločinci - JSOU TOHO ZATÍM ZÁRUKOU. Vždyť jen k 
valifikovaní a plnohodnotní bezcharakterní amorální cynici jsou schopni NECHAT 
 PROMLČET A TÍM ZAMEZIT POTRESTÁNÍ ZLOČINU PROTI LIDSKOSTI. A možná i právě z  
tohoto důvodu si myslím, že je třeba nejenom o tom co nejčastěji psát, ale být 
 i mnohonásobně tvrdší a nepovažovat za hulváctví, anebo neslušnost, POKUD SE  
ZLOČIN NAZVE ZLOČINEM, A ZLOČINEC ZLOČINCEM. 
Vladimír PAVLÍK 
 
Čas zpracování: 0.16 s
Zpracovány 4 záznamy

Tento seznam má pouze informativní charakter, je neprodejný a byl pořízen na internetu
dne: 25.08.2019, 17:29:00 hod.

Informace jsou čerpány z databáze N.I.T.C., s.r.o., aktualizované dne 01.05.2000
Obsahové připomínky a reklamace zasílejte na adresu petr@cibulka.cz


Copyright © 1999 GreenBottle SoftwareTOPlist