Obsah přílohy 7/1991

 

Dvořák Bohdan: bez názvu

 

KAN

 

Kostlan František: bez názvu

 

Pánis sa vyznamenal

 

Přehled hlasování podle klubu

 

Bedřich Karel: Rozchod federace

 

Slovenská národná jednota

 

Usnesení sjezdu KAN – Bohdan Dvořák

 

Kostlan František: Vážení čtenáři

 

Kostlan František: Zákaz KSČ, KSS a jejich právních nástupců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+------------------------------------------------------------------------------+

¦Autor: Kostlán František                                                      ¦

¦Název: Zákaz KSČ, KSS a jejich právních nástupců                              ¦

¦Zdroj: NNp                               Ročník........: 0001/007   Str.: 001 ¦

¦Vyšlo: 01.01.1991                        Datum události:   .  .     Rok: 1991 ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

Úplný obsah:

-----------

Dnes pokračujeme v našem  seriálu"Jak hlasují poslanci o zákonech

sledujících  očistu   společnosti  nebo  porušujících   lidská  a

občanská  práva"-pozměňovacími návrhy  k zákonu  o "Sdružování  v

politických stranách a v politických hnutích".K lepšímu pochopení

situace  v  parlamentu  se  musím  vrátit  k  již  odsouhlasenému

"Lustračnímu zákonu".

Přestože  "Lustrační zákon"prošel  hlasováním,nemohli se  někteří

"demokraté"  shodnout  na  preambuli   tohoto  zákona  a  někteří

skuteční  demokraté raději  na preambuli  netrvali,aby zákon  měl

větší  možnost projít  v radikálnější  podobě.Neprošli ani návrhy

poslanců Ladislava Kvasničky (KDH) a Pavla Bratinky (ODA):

Preambule,poř.č.12,posl.Kvasnička

Doplnit preambuli tohoto znění:

"V  období   komunistické  diktatury  bylo   nespočetné  množství

lidí,kteří  nezřídka i  velmi krutě  platili za  to,že se  řídili

především   svým   svědomím,přísnou   logikou   a  nedeformovanou

etikou.Bylo  tu  však  i  mnoho  takových,kteří  se  z  touhy  po

penězích,po  moci,po  privilegiích  dopouštěli  velmi  zlých činů

proti lidskosti.Pro naplnění alespoň jistého minima spravedlnosti

a tím i  pro morální ozdravění naší  společnosti je třeba alespoň

ty,kteří se nejvíce provinili,vykázat  z funkcí,pro jejichž výkon

je nezbytné požadovat mimo  vysoké způsobilosti odborné i vysokou

způsobilost morální.

Federální shromáždění ČSFR se proto usneslo na tomto zákoně:"

Preambule,poř.č.18,posl.Bratinka

Doplnit preambuli tohoto znění:

"Vycházejíce  z  usnesení  Federálního  shromáždění  č.142 ze dne

23.5.1991  konstatujeme,že  režim  systematického útlaku,uvedeným

usnesením     odsouzený,byl    udržován     především    aparátem

KSČ,StB,spolupracovníky StB a Lidovými milicemi.

Považujeme proto za nutné v zájmu bezpečnosti demokratického řádu

a posílení úcty k lidské důstojnosti přijmout následující zákon:"

Takže tento zákon byl odhlasován  bez patřičného úvodu a je tudíž

o hodně    lépe   napadnutelný,protože    fakticky   nezdůvodňuje

rozhodnutí  v zákonu  obsažená.(Kdo napadá  zákony,které se snaží

očistit   společnost   víme      z   hlasování   o  "Lustračním

zákonu").Rozporuplnou  situaci  v  parlamentě  nejlépe  dokreslil

poslanec   Petr  Uhl   (ředitel  ČTK)   z  Občanského  hnutí-Levé

alternativy  (Levá  alternativa   je  extrémně  levicová,částečně

marxistická   organizace,úzce  spolupracující   s  anarchisty   a

komunistickou  mládeží),který    sám  po  léta  komunisty a StB

žalářován a  diskriminován zamítl i "stínový"  návrh vlády (tento

vládní  návrh   nazvali  někteří  poslanci   zákonem  na  ochranu

estébáků),a  prosazoval,aby příslušníci  a spolupracovníci  StB a

komunističtí  funkcionáři mohli  i nadále  bez jakýchkoli omezení

vykonávat  všechny  funkce.V  tom  jej  podpořil poslanec Richard

Sacher (ČSL),který vyzval k "národnímu usmíření".

Proti  těmto snahám  legalizovat komunistické  zločiny vystoupili

někteří  pravicoví  poslanci,mezi  nimiž  vynikli:poslanec Václav

Benda  (KDS),Petr  Toman  (ODS),Stanislav  Devátý  (ODS),Bohuslav

Hubálek (neorg.Konfederace politických vězňů) a další.

V této  atmosféře se  začal projednávat  i zákon  o "Sdružování v

politických stranách a v politických hnutích".Tento zákon je,jako

naprostá  většina,zákonem nedokonalým  a demokracii umezujícím,je

dobrým  příkladem  toho,jak  se  realismus p.Pitharta-vyhledávání

reálného  středu,konsensu  (souhlasu)   a  kompromisu  za  každou

cenu-naplňuje v praxi.

Například  v    4  zakazující  se  strany  a  hnutí  v písmenech

b),c),d), se píše:"které nemají  demokratické stanovy nebo nemají

demokraticky ustanovené orgány,které SMĚŘUJÍ  k uchopení a držení

moci,zamezujícím  druhým stranám  a hnutím  ucházet se  ústavními

prostředky o  moc nebo které  SMĚŘUJÍ k potlačení  rovnoprávnosti

občanů,jejichž  program  nebo  činnost  ohrožují mravnost,veřejný

pořádek nebo práva a svobodu občanů."

Vzhledem  k tomu,že   stačí porušení  každého článku  zvlášť nebo

dokonce pouze části každého  článku,může být zakázána strana nebo

hnutí  na základě  přesně  nedefinovatelných  a různými  částmi a

skupinami   obyvatelstva   odlišně   chápaných   pojmů,jako  jsou

demokratické stanovy,směřování(?) k  uchopení moci,směřování(?) k

potlačení      rovnoprávnosti      občanů,činnosti     ohrožující

mravnost,veřejný pořádek.

O rozpuštění  či  postavení  činnosti   strany  nebo  hnutí  bude

rozhodovat Nejvyšší soud ČSFR,ČR,SR.Ptám se jak vyloží tyto různě

chápané,blíže  nedefinované pojmy,když  navíc u  nás není možnost

precedentního rozhodování?

Návrh  na  rozpuštění  či  postavení  činnosti  strany nebo hnutí

nebude  Nejvyššímu   soudu  předkládat  parlament,jak   by  se  v

demokratické  společnosti   dalo  očekávat,nýbrž  president,vlády

ČSFR,ČR,SR  a  příslušní  generální  prokurátoři.Je  tak umožněno

presidentovi  a členům  vlád,kteří mohou  být příslušníky  jediné

politické   strany,pokusit  se   zlikvidovat  touto   cestou  své

politické  odpůrce.Mějme  při  posuzování  této  části  zákona na

paměti,že i Hitler se dostal k moci demokratickou cestou.

Paragraf  č.4  byl  ostatně  nejspornějším  bodem  a padlo k němu

nejvíce   pozměňovacích  návrhů,např.   návrh  poslance   Michala

Horského (VPN):

 4 doplnit novým písmenem d),které zní:

"d)které   šíří   fašismus,nacionalismus   a  rasismus.",poslance

Bohuslava Hubálka (neorganizovaný,Konfederace politických věžňů):

 4 doplnit novými písmeny d) a e),které zní:

"d)politická strana nebo politické  hnutí (dále jen "organizace")

budou  zakázány,pokud  jejich   činnost  porušovala  či  porušuje

základní lidská práva

e)zakazuje  se jakákoliv  organizace,v jejímž  názvu se vyskytuje

slovo "komunistický" ve všech gramaticky možných tvarech.",

poslance Jozefa Kloknera (KDH):

Doplnit o nové písmeno d),které zní:

"d)které  se hlásí  k fašismu,marx-leninismu  nebo jiné totalitní

ideologii,která   směřuje  k   nastolení  diktatury,k   omezování

lidských a občanských práv a likvidaci principů demokracie.",

a poslance Ladislava Kvasničky (KDH):

 4 doplnit novým písmenem d) tohoto znění:

"d)  ktoré stratili  dôveru  väčšiny  občanov tým,že  v minulosti

zhanobili ľudskosť a štát a propagovali triednu nenávisť."

Ani jeden z těchto pozměňovacích návrhů nebyl schválen.

My  se  dnes  budeme  věnovat  taktéž neschválenému pozměňovacímu

návrhu  poslance  Jiřího  Jílka  (ODS),který  navrhoval doplnit -

4-zakazují se strany a hnutí-doplnit písmenem d) KSČ,KSS a jejich

právní nástupci.

Jiří  Jílek  zde,podle  mého  názoru  výborně  vycítil,že  pokusy

zakázat  jenom  počínání jež se  dá kvalifikovat  jako fašistické

nebo nacistické  a opomenout  přitom počínání   komunistické není,

mírně řečeno,adekvátní  situaci.Nacismus  a  komunismus  jsou,jak

řekl na mezinárodní  konferenci  o  zločinech  komunismu profesor

Alain Besangon z Francie,zrůdná dvojčata dvacátého století.

Tento a někteří další poslanci  na rozdíl od jiných nezapomněl,co

sliboval  svým  voličům  před  volbami  do  parlamentů,kdy drtivá

většina   občanů  požadovala   zákaz  Komunistické  strany,Státní

bezpečnosti  a  Lidových  milic,jejich  prohlášení  za zločinecké

organizace a postavení mimo zákon.

Demokracie se němůže začít  prosazovat v prostředí,ve kterém jsou

i strany,které   v   minulosti   porušovaly   základní   principy

demokracie,v demokratických  zemích uznávané,a základní  lidská a

občanská   práva.U   nás   se   tato   zásada  týká  Komunistické

strany,respektive důvěry  v její proklamovanou  přeměnu na stranu

demokratickou.Poslanci   (i   ostatní   veřejní   činitelé),kteří

komunistům    důvěřují,ať        s    dobrými   či   nečestnými

úmysly,oddalují-odmítáním zákazu  nedemokratické strany-prosazení

skutečné  demokracie,demokracie  bez  omezujících  prvků v nových

zákonech.  Dva  hlavní  argumenty  odpůrců  zákazu  KSČ a dalšího

ozdravění společnosti:neuznání principu  kolektivní viny a vysoký

počet   voličů,kteří   volili   KSČ,smetli   do   propasti  dějin

představitelé  Sovětského  svazu  a  Ruska  po porážce levicového

puče. S  podporou většiny obyvatelstva a  bez svatozáře falešného

humanismu,tolik  vlastnímu některým našim představitelům,zakázali

činnost    Komunistické     strany.Umožnili    tím,mimo    jiné,i

komunistům,kteří  se  chtějí  skutečně  očistit,aby  si  založili

stranu novou,ovšem  se stejnými rozjezdovými  možnostmi,jaké mají

nově vzniklé a vznikající  strany-bez miliardového majetku.(U nás

se,jak víte,majetkové záležitosti  řešily zvláštním zákonem,který

se  však  svpou  kvalitou  nelišil  od  zákonů  předcházejících a

umožnil-opět   mimo   jiné-aby   na   návrh  ministryně  Kontroly

K.Kořínkové    udělila    federální    vláda    asi   miliardovou

výjímku.Jinými slovy:komunisté mají i nadále majetkový a finanční

náskok  před  stranami  ostatními.Vlk  se  nažral  a koza zůstala

celá.Federální vláda,místo novely špatného zákona,vyslyšela návrh

nomenklaturního kádru komunistického  režimu ministryně Kořínkové

(OH).Z    několika    možných     kroků,to    byl    jistě    ten

nejjednodušší.kromě těchto výjímek je majetek převeden do různých

akciových  společností,které  vedou  komunističtí  funkcionáři  a

hospodářští   pracovníci,přesně   v   duchu   návodu,který   jsme

zveřejnili  v  Necenzurovaných  novinách  TY  RUDÁ  KRÁVO  č.4.Je

zajímavé,že   nikdo   nenavrhl   zákon,který   by  toto  "legální

rozkrádání neumožnil a případně postihoval).

Pozměňovací  návrh  poslance  Jílka  neprošel,protože  o něm měli

pochybnosti   i  někteří   poslanci  pravicových  stran.Především

poslanci Občanské  demokratické aliance,o nichž  je známo,že jsou

úzce provázání s Václavem Havlem  a do značné míry podléhají jeho

vlivu  (disidentský  komplex),především  pak  nesprávně chápanému

pojmu-humanismus,a  jejichž "radikalismus"  se projevuje většinou

mimo   parlament   na   různých   demonstracích  a  shromážděních

občanů,ale i poslanci Občanské demokratické strany. U pragamatiků

typu Václava  Klause to už ani  nepřakvapuje (jako člen federální

vlády  se podílel  na výjímkách  při navrácení  majetku KSČ "lidu

ČSFR",má  též  na   svědomí  začátek  fungování  tkzv.nástupnické

organizace Národní fronty-Shromáždění politických stran a hnutí a

tudíž  i zachování  APARÁTU  NF),překvapuje  to však  u některých

dalších    členů    ODS,především    u    těch,kteří    hlasování

ignorovali.Možná by bylo zajímavé zkusit vysledovat,kteří členové

ODS jsou bývalými komunisty.

Naopak  nepřekvapuje hlasování  stran levicových."Pro"  hlasovali

jen tři zástupci zatím jediné legitimní demokratické strany,hnutí

Asociace   sociálních   demokratů    (zatím   člen   OH)   Albert

Černý,Jinřich konečný,Jiří Souček.

Potěšila  Křesťansko-demokratická   strana  v  čele   s  Václavem

Bendou,s  výjímkou Miroslava  Tyla,jenž hlasování  ignoroval,déle

osvědčení   jedinci  z   ODS:Stanislav  Devátý,Milan  Hruška,Jiří

Jílek,Erich Kříž,Michal Malý,Petr Toman a další.

Situaci  měla   nejlépe  vyjasněnou  Veřejnost   proti  násilí  a

Křesťansko demokratické hnutí.Z obou  hnutí hlasovali "pro" téměř

všichni poslanci.

Svým  hlasováním a  postoji v  parlamentě dává  jasně najevo všem

pochybovačům bývalý komunistický  novinář,signatář Charty 77,Jiří

Ruml,na kterou stranu se  dnes staví.Hlasoval pro Lustrační zákon

i pro zákaz KSČ,KSS a právních nástupců.

Na závěr bych  rád řekl svůj osobní názor na  práci a výšku platu

poslanců.byl jsem,na rozdíl  od mnohých kritiků,přítomen nejednou

jednání  poslanců.Nevím  jak  ve   výborech,ale  při  jednání  ve

sněmovně  jsem byl  nucen  během  asi dvanácti  hodin vyslechnout

tolik     nesmyslných     blábolů,protichůdných     tvrzení     a

neinteligentních žvástů,že jsem jen  tak tak neodešel.Zůstal jsem

jenom proto,že jsem si  slíbil,že vydržím totéž co poslanci.Tímto

způsobem trpí  pravděpodobně i poslanci  levicově smýšlející,když

si   musí  vyslechnout   bláboly  ze   strany  druhé,od  poslanců

pravicových.     průměrná    práce     12-14    hodin,práce    ve

výborech,povinnost prostudovat návrhy zákonů (třeba i po čtrnácti

hodinové   šichtě,navíc,když   vím,že    mne   druhý   den   čeká

totéž),připomínkovat zákony a vedle toho všeho si ještě najít čas

pro své  voliče a běžnou drobnou  práci-já smekám.Jsou samozřejmě

poslanci,kteří   často   chybí,nepracují   tolik   intenzivně,ale

ujišťuju vás,že se  dají za poměrně krátkou dobu  odlišit od těch

pilných. Za "první" republiky prý  byl poslanecký plat 40 000 Kčs

(při  tehdejší tvrdosti  měny).Nechci to  samozřejmě přehánět,ale

dnešní plat těm pilným poslancům rozhodně nezávidím.

František Kostlán

Návrh poslance Jiřího Jílka:

Doplnit    4  -  zakazují  se  strany  a  hnutí - novým písmenem

d),které zní:

"d)KSČ,KSS a jejich právní nástupci"

 

 

 

 

 

+------------------------------------------------------------------------------+

¦Autor:                                                                        ¦

¦Název: Přehled hlasování podle klubu                                          ¦

¦Zdroj: NNp                               Ročník........: 0001/007   Str.: 002 ¦

¦Vyšlo: 01.01.1991                        Datum události: 02.10.1991 Rok: 1991 ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

Úplný obsah:

-----------

Datum:2.10.1991 čas:14:34:55

:17.SPOL.FS-pozm.návrh poslance Jílka

strana:1                    PRO   PROTI  ZDRZ. NRHL.  NEPRIT

VPN   Adam   Gejza                        *

VPN   Adriánová Mária        *

VPN   Bačinský  Štefan       *

VPN   Bakšay    Jozef                                  *

VPN   Bláha     Michal      *

VPN   Čalfa     Marián                                 *

VPN   Farkaš    Marián      *

VPN  Gémesi     Karol                                  *

VPN   Glezgo    Štefan      *

VPN   Hacaj    Ján          *

VPN   Haško     Alfréd      *

VPN   Hlávková  Sonja       *

VPN   Honner,CSc.  Karol    *

VPN   Horský    Michal                     *

VPN   Kováč    Ladislav    *

VPN   Kukučka   Martin      *

VPN   Kulan     Peter       *

VPN   langoš    Ján         *

VPN   Mlynárik,CSc. Ján     *

VPN   Morovič,CSc.  Ján                                 *

VPN  Peter  František                      *

VPN  Posluch,CSc. Marian                                *

VPN  Rašev  Peter                          *

VPN  Roubal  Miloslav       *

VPN  Sahligerová  Eva                                   *

VPN  Sándorová Eleonóra                    *

VPN  Savčinský Vladimír     *

VPN  Smržík  Kornel                        *

VPN  Szölösová  Helena                     *

VPN  Šebej  František                      *

VPN  Šepetka Jozef                                      *

VPN  Šútovec,CSc.  Milan           *

VPN  Valko  Ernest                 *

VPN  Világi Oszkár          *

 

KSČS Adamec,Csc. ladislav           *

KSČS Arnošt František               *

KSČS Benčík,CSc. Michal             *

KSČS Borgula Michal                                      *

KSČS Danihel Vincent                *

KSČS Dospíšil Ivan                          *

KSČS Drešerová Dana                         *

KSČS Filip Vojtěch                  *

KSČS Gebas Jaromír                  *

KSČS Grebeníček,CSc Miroslav        *

KSČS Jansta Miroslav                                      *

KSČS Jedinák Zdeněk                         *

KSČS jenerál jaroslav               *

KSČS Kanis,CSc. Pavol                                *

KSČS Koncl Jiří                             *

KSČS Korman Miroslav                *

KSČS Kos jaroslav                   *

KSČS Kostya Libor                   *

KSČS Košnár,DrSc. Jozef                                    *

KSČS Kováč marián                                          *

KSČS Kubíček František              *

KSČS Kvačkaj Peter                  *

KSČS Ledl Lubomír                   *

KSČS Masopust,DrSc. Zdeněk          *

KSČS Maštálka Jiří                  *

KSČS mečl,CSc. Josef                *

KSČS Měrák pavel                    *

KSČS Mináč Vladimír                                         *

KSČS Mišura Jozef                   *

KSČS Mohorita vasil                 *

KSČS Muška Milan                    *

KSČS Novotný,CSc. Ivo               *

KSČS Olej,CSc. Jozef                *

KSČS Pernica Josef                  *

KSČS Ransdorf,CSc. Miloslav         *

KSČS Richterek Richard                     *

KSČS Rothmayerová Gabriela          *

KSČS Sedlák Jiří                    *

KSČS Seman karol                                            *

KSČS Serenčéš,CSc. Peter                   *

KSČS Stank,CSc. Jozef                               *

KSČS Svoboda Jiří                   *

KSČS Sýkora Michal                                           *

KSČS Šidlík Mikuláš                                          *

KSČS Tolar,CSc. Vladimír                   *

KSČS Vodehnal Jan                                            *

KSČS Zán.CSc. Ján                   *

 

HSD II Adámek Jiří            *

HSD II Kladivo Aleš                         *

HSD II Ovčáčíková Alena                     *

HSD II Tomis Václav                         *

HSD II Váňa Vladimír                        *

HSD II Žáček ladislav                       *

 

SNS Adámek Miroslav                                          *

SNS Andelová Olga                                            *

Sns Baštigál Eduard                         *

SNS Hrivík,CSc. Pavol                       *

SNS Molnár Juraj                                             *

SNS Moric,CSc. Víťazslav                                     *

SNS Pánis Stanislav                         *

SNS Pavúková Oľja                           *

SNS Roman ladislav                          *

SNS Slota Ján                                                *

SNS Syč Ján                                                  *

SNS Šedovič Jozef                                            *

SNS Tvrdá Zuzana                                             *

SNS Vrabec Marián                           *

 

KDH Ambros rafael           *

KDH Anderko Anton           *

KDH Babálová Marta          *

KDH Bobovický Július                         *

KDH Čičmanec,CSc. pavel                      *

KDH Horník Ján              *

KDH Hrušovský  Pavol        *

KDH Jambor,CSc. Augustín                                      *

KDH Kakačka Jozef           *

KDH Kapitulíková Mária      *

KDH kapusta Marián                                            *

KDH Klokner Jozef           *

KDH Krištofík Štefan                         *

KDH Kučera,CSc. Stanislav                                     *

KDH Kurťák Michal           *

KDH Kvasnička Ladislav      *

KDH Mornár Peter                                              *

KDH Petrovič Alfonz         *

KDH Polanský Ivan                                             *

KDH Rajnič Alojz                                              *

KDH Šimko Ivan              *

KDH tahy Miroslav           *

KDH Viktorín,CSc. Konštantín*

KDH Volek,CSc Imrich        *

KDH Vosček Ján                                *

 

MKDH Bajnok Štefan          *

MKDH batta István                             *

MKDH Boros Zoltán                                             *

MKDH Duray Miklós                             *

MKDH Magyar.CSc.František                     *

MKDH Molnár ladislav M.     *

MKDH Niedoba Vladislav                        *

MKDH Novitzký,CSc.Vojtěch                               *

MKDH SZöcs,DrSc. ferenc                       *

MKDH Varga  olivér                 *

 

KDU Bartončík Josef                                            *

KDU Benda Václav            *

KDU Cuhra jaroslav          *

KDU Černý Jiří                                *

KDU Frič Jan                *

KDU Hanák Stanislav                           *

KDU Kaplanová Marie         *

KDU Lux Josef                                 *

KDU Michálek František                        *

KDU Motyčka Ludvík                            *

KDU sacher Richard                            *

KDU Šimečková Irena                           *

KDU Šlápota Jaromír                           *

KDU Tomsa Josef                               *

KDU Tyl Miroslav                                       *

 

OH Battěk Rudolf                              *

OH Branná dana                                *

OH Brodský petr                      *

OH Bružek Zdeněk                              *

OH Čejková Mahulena                           *

OH Černý Albert            *

OH Diensbier st.Jiří                                         *

OH Diensbier ml.Jiří                          *

OH Doksanský Josef                            *

OH Gürtler Štefan                                       *

OH Hlavička Bohumil                  *

OH Hradílek Tomáš                    *

OH Humpál Václav                                              *

OH Chýlek Stanislav                           *

OH Janča Bohumil                              *

OH Jégl Pavel                        *

OH Ježek,CSc. Karel                  *

OH Jičínský,DrSc. Zdeněk                                  *

OH kačer Jan                                                   *

OH Konečný Jindřich        *

OH Kučera Petr                                *

OH Lis Ladislav                      *

OH Mikan Vladimír                                              *

OH Miller Petr                                *

OH Musílek Jiří                               *

OH Mlynář Ivan                                *

OH Němcová Dana                                                *

OH patočka jaromír                            *

OH Rynda Ivan                                 *

OH Sokol Jan                                  *

OH Souček Jiří             *

OH Soukup Jiří                                *

OH Ševčík Vlastimil                           *

OH Šolc jan                                   *

OH Šormová Rút                                                 *

OH Tarhoviská Soňa                            *

OH Uhl Petr                          *

OH Valtr Vlastislav                           *

OH Vild Jan                                   *

OH Vrchovský ladislav                         *

OH Zeman Miloš                                *

 

HZDS Bellušová Edita                 *

HZDS Čič Milan                                                 *

HZDS Kňažko Milan                                              *

HZDS Kočtúch,DrSc. Hvezdoň                    *

HZDS Kontra,CSc. Martin                       *

HZDS Kováč Michal                    *

HZDS Kováč,CSc. Michal                        *

HZDS Laluha,CSc. Ivan                         *

HZDS Mečiar Vladimír                                           *

HZDS Minka,CSc. Július                                         *

HZDS Ondrejkovič Anton                        *

HZDS Soboňa Viliam                            *

HZDS Šimko Eduard                                              *

HZDS veverka,CSc. Jozef                                        *

HZDS Vicen Vlastimil                                           *

HZDS Zelenay,CSc. Roman                                        *

HZDS Zlocha Jozef                              *

 

ODA Blažek Antonín                             *

ODA Bratinka Pavel                             *

ODA Dlouhý,CSc. Vladimír                                       *

ODA Kroupa Daniel                              *

ODA Kudláček Libor                             *

ODA Novosád Karel            *

ODA Parkanová Vlasta                           *

ODA prokop Michal                              *

ODA Skalický Jiří                              *

ODA Štern  Jan                                 *

ODA Vandas Pavel                               *

 

neorg. Bugár Vojtech                           *

neorg. Burian Petr                                           *

neorg. Doležal Bohumil               *

neorg. Dubček Alexander                                      *

neorg. Hubálek Bohuslav       *

neorg. Mandler Emanuel                                       *

neorg. Ropek Radomil                                         *

neorg. Samková Klára                                         *

neorg. Vincze Daniel                            *

neorg. Zálešáková Eliška                               *

 

ODS Bureš Jiří                                  *

ODS Devátý Stanislav          *

ODS Gandalovič Petr                             *

ODS Houška František                                   *

ODS Hruška milan              *

ODS Huml Ondřej                                 *

ODS Jílek Jiří                *

ODS Jurečka jaroslav                            *

ODS Kessler Zdeněk                                           *

ODS Klaus,CSc. Václav                           *

ODS Kobylka Jan               *

ODS Kopřiva Tomáš                                        *

ODS Kovář Jiří                                  *

ODS Kříž Erich                *

ODS Lacina Jiří               *

ODS Macek Miroslav                              *

ODS Malina Zdeněk                               *

ODS Malý Michal               *

ODS Mlčák Jaroslav            *

ODS němec Igor                                                *

ODS Petrová jana                                 *

ODS Piskoř jaromír                               *

ODS Pobežal jan                                               *

ODS Pohanka,CSc. Milan                           *

ODS

Pospíšil Jiří                  *

ODS Richter,CSc. Miroslav                        *

ODS Roček Miroslav                               *

ODS Selner Jaroslav            *

ODS Schneider Jiří                               *

ODS Sláma Věroslav                               *

ODS Soldát Miloslav                              *

ODS Stome Karol                *

ODS Suchánek jaroslav          *

ODS Sychra Miroslav                              *

ODS Šebek Pavel                                  *

ODS Šedivý Filip                                 *

ODS Tejkl Milan                                  *

ODS Toman Petr                 *

ODS Vidím Jan                                    *

ODS Voleník Lubomír                              *

ODS zahrádka pavel                               *

ODS zavřel Miroslav            *

ODS Žalud Stanislav            *

 

NOF Deyl Vojtěch                                 *

NOF Hladík jaroslav            *

NOF Hrušínský Rudolf                                         *

NOF Kocáb Michael                                            *

NOF Kovaříková Drahomíra                          *

NOF Ruml Jiří                  *

NOF Senjk Rostislav                                          *

 

SDO Dostál pavel                       *

SDO Fišera Ivan                                              *

SDO Kavan Jan                                                *

SDO Komárek DrSc. Valtr                                      *

SDO Sochor Vítězslav                   *

SDO Šamalík,DrSc. František            *

SDO Šilhán,CSc. Věněk                                        *

SDO Špaček Josef                                   *

SDO Wagner Jozef                       *

SDO Zukal,CSc. Rudolf                  *

 

HSD-SMS I Konečný pavel        *

HSD-SMS I Krejcar Miloš        *

HSD-MSM I Matochová Soňa       *

HSD-SMS I Nazari Marta                              *

HSD-MSM I Nováková Eva                                        *

HSD-MSM I Pernica František    *

HSD-MSM I Tichý Bohumil                             *

HSD-MSM I Vysloužil Zdeněk                          *

HSD-MSM I Zapletal Pavel       *

 

 

 

 

 

+------------------------------------------------------------------------------+

¦Autor: Kostlán František                                                      ¦

¦Název: Vážení čtenáři                                                         ¦

¦Zdroj: NNp                               Ročník........: 0001/007   Str.: 004 ¦

¦Vyšlo: 01.01.1991                        Datum události:   .  .     Rok: 1991 ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

Úplný obsah:

-----------

pouze ten,kdo je obeznámen se všemi fakty,může proniknout do tajů

fungování mašinérie Státní bezpečnosti.Odsuzování a zpochybňování

"registru  svazků",ve  kterém  jsou  zaneseni  i  spolupracovníci

StB,"lustračního"  aktu  i   "Lustračního  zákona"  těmi,kdož  se

neseznámili     se     všemi     fakty     lze    směle    nazvat

diletantstvím,zpochybňování  a odsuzování  výše uvedeného těmi,jež

se už  s fakty seznámili  nemůžeme pak nazvat  jinak,než úmyslným

napomáháním příslušníkům a spolupracovníkům StB.

Nemyslíme si,že  lze všechny bývalé komunisty  naházet do jednoho

pytle,avšak   ti  bývalí,kteří   se  bohužel   nedokázali  zbavit

komunistického  způsobu myšlení  a zbytků  marxistické dialektiky

jsou dnes,jako  členové Občanského hnutí  a Československé strany

sociálně  demokratické  (a  dalších  levicových  stran  a  hnutí)

roztroušeni ve  vládách a parlamentech  a zcela vážně  se věnují

zachování kolektivismu,socialismu - zásadní  roli státu v oblasti

plánování   a  sociálního   zabezpečení  -   a  dalším  levicovým

výstřelkům,které v historii  vedly k násilí a k  porobě národů či

skupin obyvatelstva (šlechta třídní nepřítel,židé a podobně).

V rámci   tohoto   úsilí   brání   odchodu   lidí  loajálních  či

kolaborujících  s komunistickým  režimem z  funkcí důležitých pro

zdárný chod státu,protože  s příchodem nových,nezkompromitovaných

lidí se "starý režim" budovat nedá a brání seznámení veřejnosti s

informacemi    o    fungování    represivních   složek,sloužících

teroristickému EXTRÉMNĚ-LEVICOVÉMU režimu.

Z těchto  důvodů  jsme  pro  vás  připravili  podstatné  ukázky z

rozkazů (zatím neodtajněných!) ministra  vnitra Obziny,v nichž se

blíže seznámíte s organizací činnosti Státní bezpečnosti.

Zároveň se všemi soudnými občany si klademe tyto otázky:

Proč  tyto  rozkazy  a   další  podobné  dokumenty  nebyly  dosud

odtajněny a zveřejněny?

Je to i z toho důvodu,že dnešní ministerstvo vnitra chce používat

stejné metody?

Nebo  proto,že  levicová  část  vládnoucí  garnitury cítí potřebu

uchovat stav věcí v dnešní podobě?

Je  toto chování  Občanského hnuti  a dalších  levicových stran  a

jednotlivců ve shodě s tím co jsme žádali po 17.listopadu 1989?

Dnes tedy výňatek z rozkazu ministra vnitra Obziny:

Směrnice pro práci se spolupracovníky kontrarozvědky.

František Kostlán

Bedřich Karel

Petr Cibulka

 

ROZKAZ

MINISTRA VNITRA

ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

Ročník 1978  V Praze dne 25.ledna 1978  Číslo 3

PŘÍSN2 TAJNÉ !

 

Ministr vnitra:

doc.PhDr.Jaromír OBZINA,CSc.,v.r.

 

RMV ČSSR č.3/1978 (příloha

ČÁST II

Výběr,prověřování a získávání

tajných spolupracovníků

 

Výběr kandidátů

tajných spolupracovníků

 

Čl. 26

Pracovník  kontrarozvědky  vychází  při  výběru kandidátů tajných

spolupracovníků  (dále  jen   "kandidáti")  z  důkladné  znalosti

situace  a z    vyplývající  konkrétní potřeby  využití tajných

spolupracovníků k plnění státobezpečnostních úkolů

2)Směrnice   pro   evidenci,statistiku   a   administrativu   při

kontrarozvědné činnosti (A-oper-II-1) vydané RMV ČSSR č.4/1978.

 

Čl. 27

Při  výběru   kandidátů  se  uplatňují   jednak  obecná  hlediska

vztahující se  na všechny tajné  spolupracovníky,jednak speciální

hlediska    daná    konkrétní    státobezpečnostní    situací   a

předpokládanými úkoly,které má kandidát po získání plnit.

 

Čl. 28

Obecná       hlediska       zahrnuji       zejména       základní

intelektuální,psychologické      a       fyzické      předpoklady

kandidáta,objektivní a subjektivní podmínky spolupráce.

 

Čl. 29

Speciální  hlediska  jsou  například  požadavky,aby  kandidát měl

předpoklady  k pronikání  do nepřátelských  rozvědných centrál  a

emigrantských seskupení,k rozpracování  konkrétního případu a pro

plnění zpravodajských úkolů ve specifickém prostředí.

 

Prověrka Kandidáta

Čl. 30

Pracovník   kontrarozvědky   musí   v   období  výběru  kandidáta

shromáždit  podklady  k  jeho  prověrce. Rozsah  a  hloubka těchto

podkladů  vychází  z  charakteru  kandidáta  a  z  předpokládaných

úkolů,které má plnit po  získání.prověrka musí být prováděna vždy

důkladně tak,aby její výsledek byl co nejobjektivnější.

 

Čl. 31

(1)Podklady k prověrce kandidáta získává pracovník kontrarozvědky

administrativní  prověrkou,kontrarozvědnými prostředky  a osobním

stykem s kandidátem.

(2)Administrativní prověrkou jsou při dodržování zásad konspirace

a za využívání stanovených legend získávány údaje z oficiálních i

polooficiálních    pramenů,jako   jsou    služební   a   pracovní

hodnocení,zprávy o pověsti a jiná vyjádření.

(3)Při   prověrce   kandidáta   kontrarozvědnými   prostředky  se

využívají   především   tajní   spolupracovníci   a   důvěrníci.V

odůvodněných případech se podklady k prověrce kandidáta získávají

též pomocí zpravodajsko-technických úkonů a sledování.

 

Čl. 32

(1)Pracovník   kontrarozvědky   prověřuje   zejména   předpoklady

kandidáta  pro plnění  státobezpečnostních úkolů,jeho  politickou

spolehlivost,hodnověrnost    a    serióznost,stupeň    důvěry   u

rozpracované   osoby,schopnost  navazovat   styky  se   zájmovými

osobami,schopnost dodržovat konspiraci apod.

(2)Prověrku  a  soustřeďování  materiálů  k  osobě kandidáta vede

pracovník kontrarozvědky v osobním spise kandidáta až do doby,kdy

bude předložen a příslušným náčelníkem schválen ke spolupráci.

(3)Prověrka kandidáta je prováděna jen  po dobu nezbytně nutnou k

získání všech důležitých materiálů k objektivnímu posouzení osoby

kandidáta.

 

ČL. 33

(1)Osobní   styk   s   vybraným   kandidátem   slouží  pracovníku

kontrarozvědky  k   osobnímu  poznání,k  ověření   a  prohloubení

poznatků,které   o   něm   získal   administrativní  prověrkou  a

kontrarozvědnými prostředky,dále  ke zjištění vztahu  kandidáta k

Státní bezpečnosti a ochoty sdělovat informace.

(2)Osobní styk s kandidátem  musí být uskutečňován tak,aby nebyla

předem  narušena konspirace  budoucího tajného  spolupracovníka a

nebyly  mu  odkryty  formy   a  metody  práce  kontrarozvědky,ani

skutečný důvod styku.

 

vyhodnocení prověrky

kandidáta

Čl. 34

Po  soustředění   potřebných  poznatků  o   kandidátu  přistupuje

pracovník   kontrarozvědky   k   jejich   vyhodnocení.Dojde-li  k

závěru,že    kandidát   odpovídá    požadavkům   pro    něž   byl

vybrán,zpracuje   návrh   na   získání   ke   spolupráci  tajného

spolupracovníka   (příloha  č.2),který   předkládá  ke  schválení

náčelníku  s  příslušnou  schvalovací  pravomocí.Tím  se  uzavírá

období výběru a prověřování kandidáta.

 

Čl. 35

Dojde-li pracovník kontrarozvědky k závěru,že kandidát neodpovídá

požadavkům,seznámí   s   výsledky   vyhodnocení   náčelníka,který

rozhodne o tom,zda se osobní spis kandidáta:

a)uloží do archivu (nejméně na dobu 5 let),

b)nebo   zruší  (nemají-li   materiály  žádnou  státobezpečnostní

hodnotu)  a  v  evidenci  se  uloží  jen  záznam  o  získávání ke

spolupráci a uvedením důvodu,proč bylo od záměru upuštěno.

 

Motivace získávání

tajných spolupracovníků

Čl. 36

Tajní spolupracovníci jsou získávání:

a) na základě ideových pohnutek

b) na základě výhod

c) na základě kompromitujících skutečností

 

Čl. 37

(1)Žádný ze způsobů získávání tajných spolupracovníků uvedených v

čl.36 nelze považovat za přednostní  sám o sobě, volba způsobu je

vždy  dána  obsahem  získaných  podkladů  s  předpokládaným cílem

využití  tajného  spolupracovníka,přičemž  platí  vždy  zásada,že

získávaný tajný spolupracovník se  rozhoduje na základě vlastního

uvážení a  rozhodnutí.Dobrovolnost ze strany  získávaného tajného

spolupracovníka je  základní a nejvhodnější  zásada při získávání

tajných spolupracovníků.

(2)Za určitých specifických podmínek práce kontrarozvědky,zejména

tam,kde by  byly ohroženy zvlášť  důležité obranné,politické nebo

ekonomické  zájmy  státu,je  možno  s  ohledem  na povahu případu

spolupráci  vyžadovat.Takovým  případem  je  např.  bezprostřední

nebezpečí  vyzvědačství,teroru,sabotáže,záškodnictví   nebo  jiné

případy  zvlášť  závažného  ohrožení  československé  ekonomiky a

ekonomik socialistických států.

 

Čl. 38

Ideové pohnutky

Ideovou  pohnutkou  je  osobní  přesvědčení  získávaného  tajného

spolupracovníka  o  nutnosti  boje  proti  vnějšímu  i  vnitřnímu

nepříteli,vyplývající    z    marxisticko-leninského    světového

názoru,socialistického   vlastenectví,odporu  k   imperialismu  a

imperialistickým  válkám,nenávisti  k  imperialistickým rozvědkám

nebo  některým  jejich  pracovníkům,odporu  k vnitřnímu nepříteli

(zejména po  zkušenostech z roku  1968),nutnost ochrany a  obrany

politických,ekonomických   i   vojenských   zájmů  Československé

socialistické   republiky   a   ostatních   zemí   socialistického

společenství.Ideové pohnutky mohou být rovněž založeny na osobním

zájmu   získávaného   tajného   spolupracovníka   o  bezpečnostní

problematiku a činnost kontrarozvědky.

 

Čl. 39

Výhody

(1)Dobrovolné rozhodnutí spolupracovat  s kontrarozvědkou se může

opírat  o  určité  výhody  poskytované  tajnému spolupracovníku v

průběhu spolupráce.

(2)Mezi   hmotné  výhody   může  patřit   pravidelný  plat,hmotné

zajištění   rodiny    tajného   spolupracovníka,ukládání   předem

stanovených částek  na jeho vkladní  knížku,cílové prémie a  jiné

formy  hmotných  odměn  nebo  jiných  výhod,které  mohou být mezi

tajným  spolupracovníkem  a  kontrarozvědkou  předem dohodnuty na

počátku  nebo   v  průběhu  spolupráce,popřípadě   stanoveny  ve

smlouvě.

 

Čl. 40

Kompromitující skutečnosti

Ve zdůvodněných případech jsou získávání tajní spolupracovníci na

základě    kompromitujících    skutečností.tajný   spolupracovník

získávaný  tímto  způsobem  se   rozhodne  na  základě  vlastního

uvážení,zda spolupráce  s kontrarozvědkou je  pro něho výhodnější

než  důsledky,které by  ho použitím  kompromitujících skutečností

postihly.

 

Čl. 41

(1)Kompromitující skutečnosti ohrožují pověst získávaného tajného

spolupracovníka ne veřejnosti,v zaměstnání či osobním životě nebo

umožňují  jeho  postih  pro  porušení  zákonů  a  jiných právních

předpisů.V  takovém  případě  musí  jít  zpravidla  o  činy nižší

společenské   nebezpečnosti,která   současně   není   vyšší   než

nebezpečnost předpokládané trestné  činnosti,k jejímuž odhalení má

být   tajný    spolupracovník   využit.Závažnost   kompromitující

skutečnosti nutno posuzovat z  hlediska osoby získávaného tajného

spolupracovníka a prostředí,ve kterém žije a pracuje.

(2)U  cizince může  jít též  o kompromitaci  před zákony mateřské

země,před   institucemi   nebo   organizacemi,jejichž   úkoly   v

Československé     socialistické      republice     plní     nebo

skutečnosti,které ohrožují jiné zájmy.

 

Čl. 42

Nejde-li   k   získání   tajného   spolupracovníka   na   základě

kompromitujících   skutečností,rozhodne  náčelník   s  příslušnou

pravomocí,při   respektování   zákonů,zda   a   jak   budou  tyto

skutečnosti použity.

 

Čl. 43

Na základě  kompromitujících skutečností mohou  být získávání jen

agenti,v žádném případě však držitelé PB a rezidenti.

 

Získávání ke spolupráci

a vázací akt

Čl. 44

(1)Po  schválení   návrhu  na  získání   tajného  spolupracovníka

příslušným  náčelníkem provádí  pracovník kontrarozvědky přípravu

na  vázací   akt,která  vychází  z   předem  stanoveného  postupu

uvedeného v návrhu.Vázací akt musí  být uskutečněn v co nejkratší

době,nejpozději do 30 dnů  po schválení návrhu.Jsou-li odůvodněné

překážky,zpracuje  pracovník  kontrarozvědky  doplněk  návrhu  se

zdůvodněním a předloží doplněk ke schválení náčelníku,který návrh

schválil.

(2)Vázací akt se provádí  v prostředí,které zaručuje jeho utajení

a ničím  nerušený průběh.Nejvhodnější  jsou k  tomu účelu vybrané

místnosti umožňující  konspirativní příchod a  odchod získávaného

tajného spolupracovníka.

(3)Vázání     tajného    spolupracovníka     provádí    pracovník

kontrarozvědky,který    ho    bude    řídit.Příslušný    náčelník

rozhodne,zda se vázacího aktu zúčastní sám,nebo podle potřeby jim

určený další pracovník.

 

ČL. 45

(1)Během vázacího  aktu dodržuje pracovník  kontrarozvědky předem

stanovený  postup,který upravuje  podle vývoje  situace a chování

získávaného  tajného spolupracovníka,zejména  z hlediska  využití

kompromitujících skutečností.

(2)Ve   složitých   případech    vázání   (zejména   na   základě

kompromitujících   skutečností,vázání   cizinců,zvláštního  zájmu

apod.)  zaznamenává se  průběh vázacího  aktu nahrávací technikou

nebo se provádí jiná dokumentace při zachování zásad konspirace.

(3)Při vázacím  aktu a instruktáži se  neodhalují všechny formy a

metody práce a zájmy  kontrarozvědky,postupuje se pouze v rozsahu

nutném pro počáteční spolupráci a přihlíží se k úkolům,které bude

tajný spolupracovník v počátku spolupráce plnit.

 

Čl. 46

(1)Souhlasí-li     získávaný      tajný     spolupracovník     se

spoluprací,podepisuje připravený  závazek ke spolupráci  nebo jej

sepíše sám volnou formou.

(2)Písemný závazek  se nevyžaduje v případech,kdy  by jeho podpis

mohl ohrozit  dobrý vztah získávaného  tajného spolupracovníka ke

spolupráci  s  kontrarozvědkou.V   tomto  případě  postačí  ústní

souhlas získávaného tajného spolupracovníka.

(3)Získaný    tajný   spolupracovník    si   sám    zvolí   krycí

jméno,neučiní-li tak,určí je pracovník kontrarozvědky.

 

Čl. 47

Po  přijetí  písemného  nebo  ústního  závazku  provede pracovník

kontrarozvědky instruktáž  získaného tajného spolupracovníka,při

které ho poučí o obsahu  a hlavních zásadách spolupráce,zejména o

zásadách konspirace.Současně  s ním projedná  nejbližší konkrétní

úkoly,způsob jejich plnění a způsob vzájemného styku.

 

ukončení vázacího aktu

Čl. 48

Po skončení vázacího aktu  sepíše pracovník kontrarozvědky o jeho

průběhu záznam,ve kterém stručně zhodnotí průběh rozmluvy,chování

získávaného   tajného  spolupracovníka,zejména   jeho  reakci  na

nabídku  spolupráce,dále podstatu  informací poskytnutých  tajným

spolupracovníkem    a    uvede     první    úkol,který    tajnému

spolupracovníkovi uložil.

 

Čl. 49

Záznam o průběhu vázacího  aktu předloží pracovník kontrarozvědky

náčelníku,který    schvaloval    návrh    na    získání   tajného

spolupracovníka.Po     jeho    souhlasu     registruje    tajného

spolupracovníka podle příslušných směrnic 3).

3)Směrnice   pro   evidenci,statistiku   a   administrativu   při

kontrarozvědné činnosti (A-oper-II-1) vydané RMV ČSSR č.4/1978.

 

Čl. 50

(1)Nebylo-li dosaženo závazku ke  spolupráci nebo na základě nově

vzniklých okolností  v průběhu vázacího  aktu bylo od  získání ke

spolupráci   upuštěno,pracovník   kontrarozvědky   uzavře  zprávu

návrhem na uložení materiálů do archivu.

(2)Po souhlasu  příslušného náčelníka se  zpráva ukládá se  všemi

podklady   do   archivu.nemají-li   materiály   státobezpečnostní

hodnotu,postupuje se podle čl.35 písm.b/.

 

získávání tajných

spolupracovníků - cizinců

Čl. 51

(1)Cizinec může být získáván  ke spolupráci s kontrarozvědkou jen

jako agent.

(2)Při  získávání  cizinců  ke  spolupráci  s  kontrarozvědkou se

postupuje podle  obecných principů uplatňovaných  u všech tajných

spolupracovníků,přičemž  je  třeba  dbát  některých  specifických

rysů.

(3)Vázacímu   aktu   musí   předcházet   důkladné  kontrarozvědné

rozpracování  cizince.Po skončení  rozpracování,kdy cizinec ukáže

jako vhodný typ agenta,je zpravidla uplatňována metoda postupného

připoutávání,při  kterém pracovníci  kontrarozvědky vystupují při

styku  s cizincem  buď pod  krytím (legendou)  nebo otevřeně (bez

legendy).

(4)Zásadou  při uplatňování  styku  s  cizincem je,aby  byl veden

způsobem,který snižuje  na nejnižší míru  riziko vyzrazení záměrů

kontrarozvědky nepovolaným osobám nebo protivníku.

 

Čl. 52

Získávání cizinců ke  spolupráci provádějí jazykově kvalifikovaní

a zkušení   náčelníci  nebo   pracovníci  kontrarozvědky   mající

předpoklady k jednání s cizinci.

 

 

 

 

 

+------------------------------------------------------------------------------+

¦Autor: Karel Bedřich                                                          ¦

¦Název: Rozchod federace                                                       ¦

¦Zdroj: NNp                               Ročník........: 0001/007   Str.: 006 ¦

¦Vyšlo: 01.01.1991                        Datum události:   .  .     Rok: 1991 ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

Úplný obsah:

-----------

Celé  dva  roky  po  listopadovém  převratu se mimo potíže ryze politické a

ekonomické,  potýkáme  s  problémy  státoprávního uspořádání. Českou vládní

reprezentaci  je  v  tomto případě možno označit spíše za "nereprezentaci",

protože  stanoviska, která   zastává jsou   v  zásadním  rozporu s potřebou

skutečné české politiky. Pokud ovšem  za projevy této politiky nepovažujeme

permanentní   taktiku   ústupků   stále   narůstajícímu   tlaku   slovenské

nacionálně-socialistické  lobby. Tato  pochybená politika ztělesněná českým

premiérem Petrem Pithartem, který  sám  sebe označil za "českého realistu",

není ničím  jiným  než  pouhou sentimentální reminiscencí na roky pěstovaný

mýtus  zvaný  první  republika. Pithartův  "realismus"  je  zoufalou snahou

uchovat již  nefunkční  a prakticky mrtvou československou federaci. Možná,

že  Petrovi Pithartovi  křivdím, není  vyloučeno, že   pana  premiéra hryže

svědomí (má-li jaké) při vzpomínce  na loňskou "pomlčkovou válku" vyvolanou

za přispění   Václava Havla  a   na   trapnosti, které   loňského   podzimu

vyvrcholily uzavřením impotentních  kompetenčních dohod z nichž nezbyly ani

ty halušky, které "dohodu"  posvětily. Ve federalistickém zanícení je možno

spatřovat i  určitou   neokomunistickou spřízněnost některých reprezentantů

obou národních  vlád, lhostejno zda se jedná o osmašedesátníky či komunisty

nejčerstvější, jimiž   se  Občanské  hnutí (i ODU-VPN), které má téměř beze

zbytku obsazeny vládní funkce, jenom hemží.

 

 

Kořeny separace

Nacionalismus  a jeho  ještě  obludnější  odrůda - šovinismus, je   fenomén

historicky negativní. Západ s rozhořčením a někdy i s údivem pozoruje dění,

ve  kterém  ve  střední  a  východní  Evropě dochází  po  pádu  totalitních

komunistických režimů, a  které   většinou   nechápe. Ve  většině západních

evropských zemí totiž  nedocházelo   ke konfliktním  střetům mezi národem a

státem. V našem prostoru vznikaly mnohonárodnostní státy, které byly nuceny

národnostní  otázku   nějakým   způsobem  řešit. V průběhu 19. století, kdy

dochází k národnímu obrození a prvním střetům, bylo Rakousko-Uhersko nuceno

tento problém  řešit rovněž. Pro nesmírnou složitost se to však nepodařilo a

národnostní   problém   zdědila   nově   vzniklá   ČSR budovaná rovněž jako

národnostní stát. Vyřešit  se to nepodařilo ani během existence republiky i

díky   tomu, že   byla v   praxi   uplatňována   falešná  a pokrytecká idea

československého   národa   i   praktickou  neexistencí práv menšin. Nebyla

respektována práva Němců, Slováků,  ani  Maďarů   a není  potom divu, že od

třicátých let dochází k velkým národnostním  problémům v období hospodářské

krize, které Německu usnadnily rozbití  ČSR. A já jsem přesvědčen, že pokud

by vývoj pokračoval normálním tempem  a   v normálních podmínkách, pokud by

nedošlo po II. světové válce roku  1948 k bolševickému puči, československý

stát, uměle vytvořený z  vůle vítězných mocností po I. světové válce, tento

problematický   státní   útvar  by se s největší pravděpodobností rozpadl.

Proběhlo   by  to  ovšem v klidu a bez větších otřesů. Přirozenému rozchodu

zabránilo   nastolení komunistické diktatury, která vůli národů potlačila a

čtyři  desetiletí  ji  konzervovala. Po  listopadovém převratu pak zákonitě

dochází  ke  svobodnému  projevu vůle slovenského národa tak, jak to vidíme

dnes. Není   však   sporu  o tom, že rozpad státu v dnešní nestabilitě plně

vyhovuje  scénáři   nekomunistických  kruhů větší části slovenské politiky,

která   zločinnou   marxleninskou   ideologii   přetvořila   v   nacionálně

socialistické   pojetí   s   průvodními  znaky  vypjatého   antisemitismu a

fašizujících  tendencí. To  vše  s podporou stále aktivně působící agentury

KGB  a  příslušníků  StB,  kteří  infiltrovali správní orgány i bezpečnost,

jejichž   působení   i  ve  sdělovacích prostředcích se odráží v manipulaci

veřejným míněním na Slovensku.

 

Možné řešení

Ozývají   se   hlasy,  které   vcelku   rozumně   argumentují    postavením

demokratických,  nikoli však nutně profederálních Slováků, pronásledovaných

polofašistickými   bojůvkami, z nichž někteří již byli nuceni opustit svoje

domovy. Je  zřejmé, že  na   Slovensku  v  příštích volbách bohužel zvítězí

neobolševické formace - HZDS, SDĽ, SNS atp., jejichž předvolební koalice je

na spadnutí. V praxi   to znamená zastavení všech transformačních procesů a

obnovení nedemokratického režimu. Tento problém slovenské společnosti nelze

vyřadit  ze zřetele, ale nelze tam ani vnést demokracii, po které podstatná

část  Slovenska   sáhnout nechce. Únavné poukazy na "mlčící většinu", která

nakonec  rozhodne, jsou  snahou  po zamlžení skutečného stavu. Je jasné, že

neblahý slovenský  vývoj by ovlivnil politické i ekonomické změny v českých

zemích. Spojení českých a slovenských kryptokomunistů všech odrůd snažících

se zvrátit   labilní   situaci  v  oblasti systémových změn, by bylo pouhým

vyústěním dalšího spolužití.

Zbývá   tedy   jediné  řešení: rozdělení federace na dva samostatné státy -

české země a Slovensko. Protože nepřistoupíme-li včas k rozumnému rozdělení

státu,  může se   situace snadno přiblížit jugoslávskému vývoji. Referendum

potom není ničím   jiným   než formou  průzkumu veřejného mínění - nic však

nevyřeší. Dojemná   patriarchální   starost   české   reprezentace  o  osud

demokracie na Slovensku je chvályhodná, ale pokud se pokládáme za demokraty

a uznáváme-li právo národů na sebeurčení, nemůžeme do slovenského vývoje

zasahovat žádným způsobem.

 

Slovo závěrem.

Sedmdesát let trvající československý experiment  se  neosvědčil a udržovat

toto soustátí i nadále by znamenalo opakovat chyby předchozích   generací s

rizikem   periodiky   se   opakujících krizí provázených rostoucí vzájemnou

nevraživostí. Novou Evropu   bychom měli vidět jako společenství přirozeným

způsobem se prostupujících a  spolupracujících regionů a historických zemí,

ve společenství svébytných   území   lišících se pouze vlastní tradicí, ale

jedné evropské kultury. V nové  Evropě bude možno obnovit vztahy mezi Čechy

a Slováky bez předsudků a zátěže minulosti.

 

B.Karel

 

 

 

 

 

+------------------------------------------------------------------------------+

¦Autor:                                                                        ¦

¦Název: Slovenská národná jednota                                              ¦

¦Zdroj: NNp                               Ročník........: 0001/007   Str.: 007 ¦

¦Vyšlo: 01.01.1991                        Datum události:   .  .     Rok: 1991 ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

Úplný obsah:

-----------

NÁRODNÁ

JEDNOTA

 

VÁS POZÝVA

 

Na celonárodnú demonštráciu pod názvom :

 

1. VÝROČIE ZRADY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

 

Demonštrácia  sa uskutoční  pri príležitosti  1. výročia hanebnej

potupy  slovenského národa  Slovenskou národnou radou,odmietnutím

schválenia slovenského jazyka,ako  jazyka štátného,na celom území

Slovenska bez výnimky.

Demonštrácia sa uskutoční :

dňa 25. októbra 1991 o 17.OO hod

na námestí Andreja Hlinku (dnešné SNP)

 

 

 

 

 

+------------------------------------------------------------------------------+

¦Autor: (dag)                                                                  ¦

¦Název: Pánis sa vyznamenal                                                    ¦

¦Zdroj: NNp                               Ročník........: 0001/007   Str.: 007 ¦

¦Vyšlo: 01.01.1991                        Datum události:   .  .     Rok: 1991 ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

Úplný obsah:

-----------

 

Pánis sa vyznamenal

A to hneď  po skončení mítingu.Skupinky  ľudí ešte postávali  na

námestí-jední nechápajúc  a ďalší ti,pre  ktorých zostalo konečne

celé       námestie.Pretľkajúc       sa       davom       počúvam

vysvetľovania,argumenty,hádky.Pýtam      sa      ľudí:Čo     nato

poviete?"Ĺudia,ktorí rušili míting,ukázali jasne svoj charakter a

morálku,nemajú úctu ani k hlave štátu a ani k ostatným slovenským

predstaviteľol,"povedal nám  ing.Karol Sedlák,prednosta Okresného

úradu  v  Banskej  Bystrici.Pán,ktorý  pricestoval  z Liptovského

Mikuláša   a   reprezentoval   Demokratickú   stranu   s   úžasom

skonštatoval,že na  takomtom mítingu ešte  nebol:"Toto bol míting

za spoločný  štát - nemali  tu čo hľadať  a poviem to  otvorene -

"snsáci",fašisti,nacionalisti  a komunisti."  Doktorka Žemľová  z

Galanty ma  hneď zhrozene upozornila na  inzultáciu starej pani z

Bratislavy,na ktorú sa vrhla skupina "hejslovákov".Dotyčná nebola

schopná  odpovedať  na  moje  otázky,triasla  sa  a  bola strašne

vyľakaná.Nuž,a tých na druhej strane som sa nepýtala,to som totiž

počula.A  najmä  som  počula  hrubé  a  vulgárne  slová,euforické

výkriky...Úpokojeniu  veru  nepomohol  ani  Stanislav Pánis,ktorý

svoje  ovečky,tentokrát  naostro,chcel  utíšiť,zrejme  pre istotu

(rychlejšie  totiž  uplynie)  minútou  ticha.Napokon  sa otvorili

bezpečnostné  zátarasy,ktoré  ako  prvy  využil  vyššie  menovaný

poslanec FC a pozval dotyčných na zajtrajší míting.Zúčastneným za

bujarého povzbudzovania  medziiným povedal:"Ďakujem vám  za to,že

ste nám pomohli dokázať  aspoň malým víťazstvom,že Slovenský štát

se  blíži!"Neviem,do akej  miery  tomu  veri pán  Pánis,ale ti,čo

okolo neho  stáli,jasne hovorili o tom,čo  nás očakáva.Prispelo k

tomu  aj   to,že  budúci  štát   by  zrejme  nebol   založený  na

víťazstve,ale na hanbe.Na takej,akej sme boli včera svedkami.

(dag)

 

 

 

 

 

+------------------------------------------------------------------------------+

¦Autor: Dvořák Bohdan                                                          ¦

¦Název: Usnesení sjezdu KAN                                                    ¦

¦Zdroj: NNp                               Ročník........: 0001/007   Str.: 007 ¦

¦Vyšlo: 01.01.1991                        Datum události: 26.10.1991 Rok: 1991 ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

Úplný obsah:

-----------

Delegáti sjezdu KAN, konaného 26. října 1991 schvalují

 

1. zprávu o  činnosti a práci ÚR KAN  a jejího předsednictva, jak

ji podal předseda ÚR KAN,

2. zprávu o hospodaření ÚR KAN a předsednictva,

3. návrh rozpočtu na období  po sjezdu KAN, včetně nutnosti úvěru

ve výši  Kčs pro další  činnost, a zejména  volební účely v  roce

1992.

4. Schvalují rovněž návrh programových  zásad KAN s tím, že budou

dále rozšířeny a prohloubeny.

Ukládají

ÚR  KAN, předsednictvu  a sekretariátu  ÚR KAN  a vedení místních

klubů:

5.  zajištění  politické,  hospodářské  a  organizační činnosti a

struktury  řízení   všech  orgánů  KAN  v   souladu  s  přijatými

stanovami. ÚR  KAN zajistí do  3 měsíců vydání  členských průkazů

členů KAN. Do 26. února budou provedeny lustrace členů KAN,

6.  zajištění  realizace  a  dodržování  politického programu KAN

schváleného sjezdem.

Souhlasí

7. s uzavřením volební koalice s ODS.

Pověřují

ÚR KAN, předsednictvo a sekretariát

8. ke koaličním jednáním s dalšími pravicovými stranami a hnutími

v zájmu vytvoření silného pravicového bloku ve volbách 1992,

9. k vypracování statutu činnosti jednotlivých komisí při ÚR KAN,

zejména z hlediska  jejich propojení s  místními kluby a  ustavení

zemědělské komise.

a vedení místních KAN

10.  organizováním spojení  místních  klubů  s těmito  komisemi v

souladu s jejich statutem.

11.  Pověřují   dále  všechny  komise   dopracováním  politického

programu KAN a ukládají Ústřední radě, aby jeho plnění pravidelně

hodnotila.

Delegáti sjezdu schvalují následující prohlášení:

12.  KAN považuje  státoprávní uspořádání  založené na  občanském

principu   za  prioritní.   Současné  politické   reprezentace  a

zákonodárné  sbory nemají  oprávnění k  rozbití společného státu.

KAN proto podporuje vypsání referenda o státoprávním uspořádání s

otázkou formulovanou tak, aby odpověď dávala jednoznačný smysl.

KAN  se domnívá,  že demokratickým  principům odpovídá  většinový

volební  zákon  lépe,  než  poměrné  zastoupení,  které  může být

zneužito   k   nepřiměřenému   mocenskému   postavení   některých

politických stran.

13. Zákon FS ze 4. října 1991 o předpokladech pro výkon některých

funkcí ("lustrační zákon") považují  delegáti sjezdu za minimální

první krok k debolševizaci  naší společnosti, a rozhodně odmítají

jeho  změkčování  formou  novelizace.   Bez  důsledné  očisty  se

společnost nemůže vrátit k účinné demokracii.

Trváme  na  "plošném"  zveřejnění  jmen  všech  příslušníků StB a

jejich agentů.

14.  Delegáti  sjezdu  se  ztotožňují  se  závěry  1. mezinárodní

konference o zločinech komunismu a  považují za potřebné, aby KAN

v této činnosti pokračoval.

15.  KAN  nadále  podporuje  radikální  ekonomickou  transformaci

založenou na privatizaci a tržním hospodářství, a rozhodně odmítá

perestrojkovou ideologii tzv.  "třetí cesty" našeho hospodářství,

hlásanou především pány Komárkem a Matějkou.

16.  Sjezd opakovaně  vyjadřuje nedůvěru  předsedovi české  vlády

P.Pithartovi pro stálé politické kolísání a opakované chyby.

17.  Požaduje odvolání  současného ředitele  ČST J.  Kantůrka pro

jeho tendenční řízení tohoto media.

18. Vyjadřuje  rozhodný protest proti  snaze kryptokomunistických

odborů   vstoupit  do   politiky  a   s  odborářskými  finančními

prostředky  ovlivňovat  předvolební  boj   a  politický  život  v

Československu.

19. Odsuzujeme postoj předsedy FS  A.Dubčeka v souvislosti s tzv.

lustračním zákonem FS ze 4.10.1991.

20.  KAN bude  při jednání  s pravicovými  parlamentními stranami

prosazovat, aby  v novém volebním  zákonu bylo zakotveno  volební

právo čs. exilu.

21.  Delegáti sjezdu  prohlašují,  že  zkušenosti s  komunismem a

nebezpečí,  které  představuje   pro  lidstvo,  jsou  dostatečným

důvodem   k  zákazu   činnosti  komunistických   stran  a  šíření

komunistických myšlenek.

Bohdan Dvořák, předseda ÚR KAN

 

 

 

 

 

+------------------------------------------------------------------------------+

¦Autor: Kostlán František                                                      ¦

¦Název:                                                                        ¦

¦Zdroj: NNp                               Ročník........: 0001/007   Str.: 007 ¦

¦Vyšlo: 01.01.1991                        Datum události:   .  .     Rok: 1991 ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

Úplný obsah:

-----------

Po  projednání a  schválení stanov  promluvili hosté.  Postupně k

členům  KAN  promluvili  zástupci  Konfederace  politických vězňů,

Občanské  demokratické  strany,  Liberálně  demokratické  strany,

Československé  strany  lidové,  Občanské  demokratické  aliance,

Hnutí   za   občanskou    svobodu,   Národně   sociální   strany,

Republikánské  unie a  ekologické organizace  Děti země. Zástupci

demokratických stran se shodli  na potřebě společné kandidátky do

následujících voleb do parlamentů.

Po  obědě  projednali  a  schválili  delegáti  program a usnesení

(otiskujeme  na jiném  místě) a  zvolili novou  Ústřední radu KAN,

která následně  zvolila předsednictvo a  nového předsedu ÚR  KAN.

Staronovým předsedou  se stal Bohdan  Dvořák z Pardubic,  členové

předsednictva jsou  JUDr. Vojen Guttler za  Prahu a Čechy, Daniel

Šíma za  Moravu a Slezsko  a Juraj Olejček  za Slovensko. KAN  je

tedy organizací federální. Členy ÚR KAN byli mimo jiných zvoleni:

známý  disident, vězeň  svědomí Petr   Cibulka z  Brna a  jedna z

vedoucích osobností KAN, nepostradatelný Vladimír Talášek.

Delegáti potvrdili pravidlo, že členem  KAN se nemůže stát nikdo,

kdo byl, byť jen krátce, a  až po listopadu 1989, členem jakékoli

strany. Znovu tím  potvrdili, že i nestraníci mají  svá dogmata a

jsou do určité míry (někteří z nich) poznamenáni výchovou, kterou

nás  obdařili komunisté  prostřednictvím soustředěné  propagandy.

Velmi  důležitý bod  jednání se  týkal lustrace  všech členů KAN,

který  byl  přes  námitky  jednotlivců  nakonec  schválen,  takže

členové  KAN   budou  na  rozdíl   od  členů  politických   stran

lustrováni.  Přes drobné  nedostatky v  organizaci proběhl  sjezd

Klubu  angažovaných nestraníků  úspěšně, a  je zřejmé,  že v  KAN

budeme  mít  jednu  z  mála  organizací,  která  bude  prosazovat

radikální debolševizaci společnosti, jako nutný začátek nastolení

demokracie v Československu.

František Kostlán

 

 

 

 

 

+------------------------------------------------------------------------------+

¦Autor: Dvořák Bohdan                                                          ¦

¦Název:                                                                        ¦

¦Zdroj: NNp                               Ročník........: 0001/007   Str.: 008 ¦

¦Vyšlo: 01.01.1991                        Datum události: 03.11.1991 Rok: 1991 ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

Úplný obsah:

 

Jméno a příjmení    bydliště       rod.číslo       podpis

 

Předsednictvo Federálního shromáždění

P r a h a

Ve smyslu petičního zákona č.85/90 Sb. žádáme, aby na program 18.

schůze   FS  byl   zařazen  bod,   požadující  odvolání  předsedy

Federálního shromáždění, pana Alexandra Dubčeka z jeho funkce.

Odůvodnění:

1) Pan  Alexandr Dubček demonstrativně  odmítl podepsat lustrační

zákon, schválený Federálním shromážděním 4. října 91. Tento zákon

považujeme  na  rozdíl  od  pana  Dubčeka  za nezbytný první krok

k očistě naší společnosti od exponentů bývalého režimu.

2) Pan Alexandr  Dubček svým postojem k událostem  na náměstí SNP

fakticky  podpořil  nacionalistické  bojůvky,  které podle našeho

názoru jednoznačně porušily řadu ustanovení čs. trestního zákona.

Postoj  pana  Dubčeka  tak  přispívá  k  podpoře separatistických

tendencí k rozbití společného státu.

3) Pan  Alexandr Dubček svými prohlášeními  v zahraničí poškozuje

zájmy demokracie a České  a Slovenské federativní republiky, když

presentuje  vývoj  v  Československu  jako  pokračování obrodného

procesu  z roku  1968, což   je v  zásadním rozporu  se skutečným

obsahem změn v naší zemi.

Za petiční výbor KAN:

Bohdan Dvořák, předseda KAN, tř. Míru 58

530 01  Pardubice

V Praze, 3.11.1991

Petiční podpisové archy zasílejte na adresu:

PO. Box 504, 111 21  Praha 1

 

 

 

 

 

+------------------------------------------------------------------------------+

¦Autor: KAN členové                                                            ¦

¦Název: KAN                                                                    ¦

¦Zdroj: NNp                               Ročník........: 0001/007   Str.: 008 ¦

¦Vyšlo: 01.01.1991                        Datum události: 08.10.1991 Rok: 1991 ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

Úplný obsah:

-----------

Vážení spoluobčané,

my,  členové KAN  Plzeň, s  odvoláním na  Listinu lidských práv a

svobod   23 si dovolujeme  postavit se na  obranu demokratického

řádu  naší  společnosti,  a  proto  vystupujeme  s  následujícími

požadavky :

I. Požadujeme provedení úplné debolševizace naší společnosti, což

představuje :

1. Důsledné dodržování zákona  o politických stranách, zejména té

části,  podle  níž  strany,  které  svojí  činností  a  ideologií

porušují  lidská práva,  mohou být  postaveny mimo  zákon. V této

souvislosti  žádáme  -  podle  závěrů  Mezinárodní  konference  o

zločinech komunismu, zveřejnění tajných  archívů KSČ a na základě

konkrétních  důkazů o  zločinech uvážení  možnosti postavení  KSČ

mimo zákon.

2.  Trváme na  urychlené realizaci  zákona o  lustracích v praxi,

tzn., aby lidé, kteří nesou  zodpovědnost za devastaci naší země,

kteří ji vědomě uvrhli do katastrofálního stavu, byli nuceni nejen

opustit  své   posty,  ale  hnáni   k  zodpovědnosti.  Požadujeme

potrestání všech  členů aparátu KSČ a  SSM (viz lustrační zákon),

příslušníků SNB (zejména StB),  Sboru nápravné výchovy, Vojsk MV,

ČSLA,  LM, pracovníků  orgánů  činných  v trestním  řízení, kteří

aktivně   vystupovali  proti   tzv.  nepřátelům   socialistického

zřízení. Při  obžalobách je možné se  opírat o svědectví archivů,

ale i  o svědectví občanů  zaslaná Mezin. konferenci  o zločinech

komunismu. Navrhujeme,  aby po jistou dobu  (min. 10 let) nemohli

lidé aktivně spjatí s  minulým režimem vykonávat jakékoli vedoucí

funkce v  místní a státní správě  a na všech úrovních  řízení. U

těch, kteří  mají nárok na  starobní důchod, požadujeme,  aby jim

byl vyměřen v minimální výši stanovené zákonem.

3. Žádáme, aby bylo urychleně dokončeno předání majetku KSČ a SSM

státu.   Navrhujeme  provést   revizi  osobního   majetku  bývalé

vládnoucí  garnitury, v  případě nelegálního  nabytí jej odebrat.

Trváme na tom, aby byly vyvozeny důsledky proti těm, kteří vědomě

zdržovali a bránili předání tohoto majetku.

4. Požadujeme schválení zákona o nesvobodě a uznání III. odboje.

 

II. Požadujeme,  aby bylo zamezeno  nekontrolovatelnému přelévání

majetku  KSČ,  SSM  a  NF  a  prostředků  nelegálně  nabytých  do

soukromých společností.  Jsme pro deetizaci  společnosti, ne však

pro vznik nových hospodářských mafií.

 

III.    Žádáme   vytvoření    odpovídajících   legislativních   a

materiálních  předpokladů  pro  potírání  organizovaného zločinu.

Navrhujeme urychlení prací na  přijetí zákonů o domovském právu,

o obecní policii,  o železniční a  letecké policii, o  občanských

komisích a novelizaci stávajících  zákonů č.333 o Federálním pol.

sboru, č. 283  o Policii ČR, č. 244  o FBIS a č. 335  o soudech a

soudcích  za  účelem  zvýšení   pravomocí  při  potírání  trestné

činnosti  a novelu  přestupkového  a  trestního zákona  ve smyslu

zpřísnění trestů.

 

IV.  Jsme   pro  vybudování  občanské   společnosti  založené  na

demokratických  základech,  která  by   navazovala  na  human.  a

demokratické tradice  první republiky a opírala  by se o principy

západních demokracií. Státoprávní uspořádání by mělo být založeno

na zásadách  občanských a územních,  nikoli národních. Požadujeme

vypsání referenda o budoucím státoprávním uspořádání.

 

V. Bude-li zachován společný stát, chceme mít jednoho prezidenta,

jedinou  zahraniční a  obrannou politiku,  jedinou emisní  banku,

jednotný   celní,  daňový   a  rozpočtový   systém,  nedělitelnou

energetickou a  dopravní síť. Ve společném  státě budeme trvat na

důsledném   potrestání   všech    projevů   fašismu,   šovinismu,

antisemitismu.

..................................................................

Pokud  se,  vážení  spoluobčané,  ztotožňujete  s  těmito  našimi

požadavky,  můžete nás  podpořit tím,  že na  naši adresu zašlete

vyplněné  podpisové  archy  (se  jménem,  bydlištěm /stačí obec/,

povoláním a podpisem).

V Plzni dne 8.10.1991