--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Maraczi Pepíno
Název: Občanské komise - co bude dál ?
Zdroj: NN Ročník........: 0003/001 Str.: 008
Vyšlo: 01.01.1993 Datum události: 19.12.1992 Rok: 1993
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

Téměř 240 delegátů a členů Občanských komisí /OK/ se sešlo v Praze 19. prosince 1992 v době, kdy se nevědělo, zda jde o znovuobrození OK nebo o jejich pohřeb. Po zahájení tohoto kongresu se ujal slova ministr vnitra ČR Jan Ruml:

"Mandát členů OK má prokazatelně legální původ. Je však třeba vymezit činnost a oprávněnost těchto komisí. Policie ještě není zdaleka taková, jakou bychom si ji představovali. Nedá se říci, že by se zbavila své komunistické minulosti. Jde také o atmosféru v policii, o konpcepci policie. /.../ Personální spisy policistů jsou mnohdy vykradené, po dvaceti letech u policie mají policisté stejně tlustý spis jako nováčci. /.../ Dosud nebyl přijat takový zákon o služebním poměru, aby ten, kdo se provinil proti lidským právům, byl z řad policie propuštěn. Mnozí propuštění z FMV se nakonec stejně objevili na MV ČR. Dovolím si říct, že bez práce OK by byla policie v horším stavu, než je teď. Přes veškeré problémy s rozdělením státu jsem přistoupil k závažným personálním změnám. Jsou noví tři krajští ředitelé, je nový ředitel vyšetřování. Od 1.1.1993 bude úplně nové vedení inspekce MV. Republikové ministerstvo vnitra musí dobře fungovat. Do České policie přechází 11 000 policistů z české části FMV. Vybudovat nové vnitro je obtížný úkol. Doufal jsem, že se mezi policií a občany vytvoří tolik potřebné mosty. Proto vám učiním jeden návrh. Většina z vás má za ty tři roky fungování OK bohaté zkušenosti, kterých je třeba využít. Přátelé, vstupte do řad policie! Jste to právě vy, na koho se mohu bez váhání obrátit. Budeme také mít jistotu, že nejen na krajích jsou lidé, na které je možné se spolehnout." Dále ministr Ruml poděkoval všem členům OK a upozornil, že nejen on chce mít v této zemi pocit bezpečí.

KSČ - zločinecká organizace

Jako druhý vystoupil ing. Antonín Bělohoubek: "Členy OK není třeba přesvědčovat o tom, že po listopadu 89 jsou komunisté silnější, než byli předtím, protože komunisté reformní si k našemu údivu i zděšení velice rychle odpustili s komunisty normalizátory a dnes si svorně dávají záležet na tom, aby se poctiví antikomunisté nedostali do žádných funkcí. Víme, komu sloužil ať už policejní pěšák, či důstojník. Ani v nejmenším nepochybuji o tom, že se objeví teroristické akce proti tvrdším antikomunistům. Čeká nás ještě spousta krušných chvil. Takové tvrzení, že revoluční doba skončila, má jednu vadu na kráse: je nepravdivé. Revoluce totiž neskončila, protože vůbec žádná nebyla. Byl a je to spíše podvod. Občanské komise by měly působit aspoň tak dlouho, dokud neodejdou od policie všichni Husákovi i Jakešovi vyvolenci. To je závěr, který nám diktuje přísná logika a nedeformovaná optika."

Předseda Republikánské unie /RU/ Igor Klimovič pak upozornil na to, že by měl Jan Ruml zůstat ministrem nejen po 1. lednu 1993, ale i v roce 1994.

O změnách a problémech u policie po rozdělení našich zemí promluvil ředitel Policie ČR Ivan Vyleta. Upozornil na fakt, že v krajích potřebujeme dostat k policii kvalifikované lidi s patřičným vzděláním. Dále přítomným sdělil, že na policejním ředitelství jsou připravovány personální změny. Mezi policisty jsou však skupiny, které vyvolávají neklid a svou činností spíše škodí. Dochází k útokům na vedení MV a policie, projevuje se nespokojenost s chystanými změnami. Je třeba tato společenství rozrušit a vytvořit pevný základ demokratického státu.

Ředitel úřadu pro vyšetřování Stanislav Pokorný vysvětlil, jak postupovat v případě, že by měl někdo zájem pracovat v jejich úřadu.

Co nového v lustracích ?

Další účastník kongresu Petr Folk, člen nezávislé vyšetřovací komise, sdělil podrobnosti o zvláštním dokumentu ze dne 29. 11. 1989, ve kterém vedení tehdejšího MV usměrňovalo své podřízené. Šlo o směrnici tajné policie, jak v nových podmínkách nahradit vedoucí úlohu komunistické strany. Ten dokument obsahoval také pokyny, jak vytvářet dezinformace, jak zajistit maximální ostrahu, jak kompromitovat představitele opozice. Dále Petr Folk řekl: "Stále jsou zde tlaky, aby byl bagatelizován lustrační zákon, aby pozbyl svého významu ve sféře politické. Objevuje se také snaha ovlivnit rozhodnutí, koho tento zákon postihuje a koho ne. Nezávislá komise došla k názoru, že lustrační zákon má své nedostatky." Potom všechny seznámil s návrhem nezávislé vyšetřovací komise ohledně lustračního zákona, který byl dán k projednání ČNR. Podle tohoto návrhu by se měl lustrační zákon vztahovat na funkcionáře KSČ, KSS a ČSM v letech 1948-1956 a v letech 1970 až 17. 11. 1989. Nezávislá vyšetřovací komise se shodla, že by bylo vhodné vypustit dobu A. Novotného, ale ponechat v něm placené pracovníky KSČ, nomenklaturní kádry KSČ a KSS na vedoucích funkcích, vedoucí kádrových oddělení a jejich zástupce, vedoucí oddělení zvláštních útvarů a jejich zástupce, pracovníky zpravodajské služby PS, protože tyto příhraniční složky byly leckdy aktivnější než samotní estébáci. Každý kandidát na poslance zákonodárných sborů musí na kandidátce zveřejnit výsledek lustračního osvědčení. Komise navrhuje prodloužení doby platnosti tohoto zákona do roku 2 000. Předsednictvu ČNR bude předložen paragrafový návrh tohoto zákona. Z lustračního zákona vypadne kategorie písmena c, ve které bylo evidováno na 70 000 lidí. Nemáme evidenci o tom, kolik lidí z této kategorie dostalo lustrační osvědčení. Z této kategorie do konce měsíce listopadu dostalo pozitivní lustrační osvědčení na 4 770 občanů. Z tohoto počtu požádalo o přezkoumání 2 800 lidí a z nich vydala Nezávislá vyšetřovací komise zhruba asi 3 % pozitivních osvědčení. Ústavní soud nakonec tuto kategorii písmena c) vypustil.

Místopředseda Konfederace politických vězňů /KPV/ Stanislav Stránský ve svém příspěvku dodal, že 102. Velká pardubická a události kolem ní, měla za cíl odstranit z funkce ministra Jana Rumla. Poukázal na to, že švajneraj se děje ještě dnes, a to nejde jen o mafie na ulicích.

Jan Ruml před svým odchodem do ČNR upozornil, že se ani u jednoho člena české vlády nepřesvědčil o dostatečné vůli a snaze, aby prošel jím předložený zákon o Občanských komisích.

Petr Cibulka přítomným sdělil, že Charta 77 bude pokračovat v debolševizaci společnosti, že lustrační zákon je nedokonalý. Vyzval přítomné, aby dodali, pokud je mají, další jména důstojníků StB, která by se zveřejnila v našich novinách v dalších, připravovaných dílech o estébácích. Dále řekl, že pokud budou kdekoli policejní ředitelé bránit v přijetí členů OK do služeb policie, budeme o nich informovat veřejnost a zveřejňovat jejich celá jména.

III. odboj bude uznán

Jako další host vystoupil generální prokurátor ČR pan Jiří Šetina. Upozornil na fakt, že jsou skupiny lidí, které vytvářejí kalnou vodu na základě dezinformací. Bývalá komunistická nomenklatura je v klidu a skvěle profituje na postech, které předtím získala. Zakopaná a organizovanější než kdykoli jindy. Jako příklad uvedl případ z Olomouce, kde se od dubna 1990 snažila nová moc odvolat okresního prokurátora dr. Kolára. Ten s ohledem na svou minulost naprosto nevyhovoval. Doktor Kolár, i když právník a odborník, dozoroval tzv. I. hlavu (tzn. trestné činy proti republice) a StB. Tento člověk byl nakonec odvolán i za okolností, kdy všech šestnáct pracovníků prokuratury v Olomouci rezignovalo s tím, že odcházejí spolu s dr. Kolárem. Organizovanost bývalé bolševické nomenklatury je velice dobrá, jsou si vědomi své síly a naší slabosti. "Dnes je na pořadu uznání III. odboje a mám pocit, že je to míněno vážně a že III. odboj bude uznán. Po třech letech docházíme k závěru, že bude možné ze zákona postihnout zločiny minulosti. Hned po Novém roce vznikne společným rozkazem ministra Rumla a generálního prokurátora instituce, která se bude plošně a profesionálně zabývat zločiny minulosti. Tento nový úřad, který bude fungovat při GP, je nazván Koordinační centrum pro dokumentaci a vyšetřování zločinů v období let 1939 až 1989. Využijeme ke zdokumentování i krajské prokuratury. /.../ Nikdy jsem si nemyslel, že by represívní složky měly pracovat utajeně, bez kontroly veřejnosti. Na počátku této kontroly byly vaše Občanské komise, které pracovaly hned od počátku roku 1990 a vykonaly zcela nezastupitelnou práci. Myslím si, že pokud vaše OK v této formě dosud neuspěly, není třeba házet flintu do žita. Represívní složky je třeba kontrolovat a my všichni takovou kontrolu jenom uvítáme. Víme, s ohledem na historii, že u nás je tato kontrola potřeba dvojnásob, že těchto represívních složek bylo vždy zneužito jako prvních. Vyzbrojme se proto znalostmi, přijměme historicky otevřenou instituci, která funguje po dlouhou dobu například v demokratických státech. Děkuji vám za pozornost."

Občanské komise budou pokračovat

Přemysl Vachalovský poukázal na článek v Květech, kde členové OK byli autorkou Ivanou Hudcovou přirovnáni k jakýmsi pomocníkům VB s plácačkami. Podal návrh, aby byly OK zaregistrovány na MV jako občanská iniciativa.

Byl opět zvolen stávající Koordinační výbor OK, který připraví další kongres OK. Koordinační výbor celorepublikový rovněž připraví stanovy a ostatní dokumenty pro práci a registraci občanské iniciativy. Dále svolá ustavující kongres občanské iniciativy, a to bezprostředně po její registraci. Toto usnesení bylo přijato hlasováním všemi zúčastněnými.

Zapsal a fotil: Pepíno Maraczi