--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Grünthalová Pavla
Název: Lidové milice - na reakci palice
Zdroj: NN Ročník........: 0003/012 Str.: 012
Vyšlo: 01.01.1993 Datum události: . . Rok: 1993
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

V nedávné době se současná obdoba pravověrných komunistů z padesátých let, vedená soudruhy Štěpánem a Obzinou, znovu přihlásila ke zločinné komunistické ideologii a k otevřenému boji o její praktickou realizaci. K tomuto účelu soudruzi vytvořili platformu, jejíž politická deklarace se zove: "Za socialismus" a hlásí se k marxleninismu. Za vzor si vzala "úspěchy" Číny, Severního Vietnamu a Kuby a prohlásila, že o naplnění podobných cílů u nás bude svou činností usilovat. Její vůdci k tomu mají jistě nejlepší kvalifikaci. Soudruh Obzina, za totality ministr vnitra a soudruh Štěpán, bývalý městský tajemník KSČ v Praze a známý protagonista a "fanda" Lidových milicí, o jejichž oddanost a hlavně zbraně se opíral až do chvíle, kdy ho v listopadu 1989 v ČKD vypískaly. To však neznamená, že by se nenašli další soudruzi, kteří by tuto ozbrojenou pěst dělnické třídy rádi nevzkřísili. Jak vyplývá z níže uvedených materiálů, neměli by přitom ani moc potíží s jejich znovuvyzbrojením, a to nejen díky své stranické protřelosti, ale bohužel i díky naší naivitě, nedůslednosti a alibismu odpovědných polistopadových činitelů. V tomto článku přinášíme našim čtenářům ukázky z Přísně tajných materiálů předsednictva ÚV KSČ o poslání, činnosti a výzbroji Lidových milicí a údaje o stavu převzetí výzbroje LM po listopadu. Není to bohužel příliš optimistické čtení.

Jako ve Švýcarsku

"Lidové milice v ČSFR jsou dobrovolným ozbrojeným sborem, s bohatou a pokrokovou tradicí, které déle než 40 let přispívají k prosazování a ochraně pokroku a sociální spravedlnosti v zájmu pracujícího lidu. Současní iniciátoři útoků proti existenci našich Lidových milicí záměrně neberou v úvahu skutečnost, že podobné ozbrojené formace existují i v dalších zemích, a to nejen socialistických. V podstatě na miličním principu je vybudována obrana Švýcarska, delší dobu je ověřován tento systém v některých oblastech Rakouska... i dnes se setkáváme s pojmem Národní garda USA, která je vůbec nejstarší formou lidových ozbrojenců... Naše Lidové milice se postupně staly významnou složkou systému ochrany a obrany státu, v němž plní nezastupitelné úkoly, a to jak v míru, tak i za branné pohotovosti. Proto je třeba usilovat o jejich zachování."

(Z informace a zdůvodnění návrhu k zabezpečení další činnosti Lidových milicí, který byl předložen generálním tajemníkem ÚV KSČ K. Urbánkem a schválen předsednictvem Ústředního výboru KSČ dne 30. 11. 1989 ! Samozřejmě byla Přísně tajná !).

Lidové milice měly v té době podle organizačních tabulek 81 800 příslušníků, z toho v ČSR 63 200 a v SR 18 600. Na nezájem o členství si stěžovat nemohly, k 1. 7. 1989 byly naplněny na 103,69 %. (Z přísně tajné informace o naplněnosti jednotek LM k 1. 7. 1989 a jejich aktivitě v 1. pololetí roku 1989, zpracované Hlavním štábem LM v ČSSR, č. j. LM - 003145/1989).

V této informaci se dále dočítáme, že jednotky LM v jednotlivých krajích byly k 1. 7. 1989 naplněny takto:

Praha - 97,18 % (to je 7192 příslušníků LM), ve všech ostatních krajích byly plánované stavy příslušníků LM překročeny. Nasazeno v různých akcích, zejména v lednu 1989 bylo 38 985 příslušníků LM. Tuto zprávu předkládal předsednictvu ÚV KSČ M. Jakeš, zprcována byla náčelníkem Hlavního štábu LM v ČSSR Miroslavem Novákem.

Odznaky

V rovněž přísně tajné zprávě (otevřít se směla jen se souhlasem vedoucího všeobecného oddělení ÚV KSČ), která má č. j. P 5643/88-25 v příloze III. a nazvané: Zpráva o plnění hlavních úkolů Lidových milicí ve výcvikovém období 1987-88, se mimo jiné píše: "... hlavní pozornost štábů a jednotek LM byla orientována na zvyšování ideové vyspělosti a politické aktivity příslušníků LM, na další zkvalitňování úrovně bojové pohotovosti a připravenosti k plnění úkolů v míru a za branné pohotovosti státu. V zájmu zvyšování úrovně bojové pohotovosti a připravenosti štábů a jednotek LM byl kladen značný důraz na prohlubování součinnosti s ČSLA, SNB, PS a vojsky MV. V rámci speciální politické přípravy ... byla všem příslušníkům LM objasněna podstata, metody a formy psychologického působení nepřátelských sil na země socialismu a způsob boje proti nim. Nadále se udržuje vysoká společenská angažovanost milicionářů. Přes 30 % příslušníků LM vykonává funkce v základních organizacích strany, téměř 10 % ve vyšších stranických orgánech, přes 7 % pracuje jako poslanci a 41 % vykonává funkce v jiných organizacích Národní fronty.

Vynaložené úsilí je možné dokumentovat i tím, že 53 % příslušníků LM je nositeli odznaku "Vzorný milicionář", 15 % příslušníků jsou třídní specialisté, 47 % milicionářů získalo střelecký odznak. Titul "Vzorná jednotka" byl udělen 3643 družstvům, 1428 četám, 283 rotám a 560 závodním jednotkám."

Výcvik

Pokud jde o bojový a bezpečnostní výcvik: "Ve střelecké přípravě z ručních zbraní byla procvičena střelba na pevné, mizivé a pohyblivé cíle ve dne i v noci a střelba na vrtulníky a vzdušné výsadky.

U minometných, protitankových a protiletadlových jednotek byly prohloubeny praktické návyky řízení palby.

V rámci bezpečnostního výcviku byly upevněny praktické návyky příslušníků LM při spolupráci s SNB v bezpečnostních akcích a PROCVIČENY PŘEDURČENÉ JEDNOTKY LM, VYČLENĚNÉ PRO PODPORU SNB. Vzájemná součinnost s SNB byla také upevňována PŘI REALIZACI KONKRÉTNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH AKCÍ.

Třídní charakter

"V řídící, organizátorské a kádrové práci byl hlavní důraz položen na další růst její úrovně a účinnosti v LM tak, aby se stala ještě výraznějším nástrojem cílevědomého ovlivňování činnosti LM při plnění úkolů XVII. sjezdu KSČ.

V průběhu hodnoceného období se dařilo posilovat třídní charakter členské základny LM. K 1. 1. 1988 měly Lidové milice 84 494 příslušníků, z toho 54 % dělníků, 11,8 % mistrů, 26,8 % THP. V současné době je v LM 863 žen.

Internátní příprava funkcionářů LM byla plánovitě prováděna v kurzech Lidových milicí při Vysoké škole pozemního vojska ve Vyškově a ve vojenském učilišti Nové Mesto nad Váhom. Za hodnocené období bylo ve 30 typech kurzů proškoleno 1 890 funkcionářů LM.

Na úseku týlového zabezpečení významným způsobem pomáhala ČSLA. Stávající hodnota vojenského materiálu v LM představuje cca jednu miliardu a sto dva milióny Kčs (1 102 000 000)."

Tolik z hodnocení plnění hlavních úkolů Lidových milicí ve výcvikovém období 1987-88.

Jak na to

A jaké byly Hlavní úkoly Lidových milicí ve výcvikovém období 1989-1990? O tom se dozvídáme v příloze III b č. j. P 5643/88-25 mimo jiné následující:

"V duchu revolučního odkazu Února je nezbytné zaměřit úsilí všech příslušníků LM na zvyšování jejich podílu při plnění politických, ekonomických a ideologických úkolů a požadavků branné a bezpečnostní politiky strany, vyplývajících ze závěrů XVII. sjezdu KSČ. V rámci speciální politické přípravy je třeba: - objasnit příslušníkům LM význam internacionálního přístupu k řešení otázek obrany v duchu zásad branné a bezpečnostní politiky strany

- rozebrat cíle a formy působení vnějších a vnitřních protisocialistických sil, otázky ideologické diverze, antikomunismu a pacifismu a osvětlit způsoby boje proti nim. Zvýšenou pozornost věnovat politickému zabezpečení účasti Lidových milicí na vojenských přehlídkách v Praze a Bratislavě v roce 1990 a dalším akcím organizovaným u příležitosti 45. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. (Tyto přípravy byly naštěstí zbytečné - pozn. autora).

Rozvíjet další spolupráci s SNB v rámci přípravy plánů sil a prostředků LM na plnění mimořádných bezpečnostních úkolů k zachování klidu a pořádku na teritoriu.

Výcvik završit v roce 1990 takticko-pořadovým cvičením v rámci okresu na téma: Jednotky LM při ochraně a obraně teritoria s přechodem k útočné činnosti.

Na úseku kádrové práce provádět plánovitý výběr milicionářů do velitelských a štábních funkcí, pravidelně hodnotit nomenklaturní kádry a výběr funkcionářů limitovat jejich použitelností v míru i za branné pohotovosti státu."

Finance

Aby mohly Lidové milice tyto bohulibé humanitní cíle plnit, musela být jejich činnost dobře materiálně zabezpečena a o to se staralo, jak vyplývá z dalšího, velmi štědře, přímo vrcholové vedení strany, jejíž "údernou pěstí" LM byly.

Předsednictvo ÚV KSČ schválilo dne 2. 6. 1986 Plán materiálního a technického zabezpečení činnosti Lidových milicí ČSSR na období 1986 - 1990, jehož realizací byli pověřeni soudruzi Husák, Václavík a Novák. (Přísně tajný materiál, č. j. P 463). V důvodové zprávě k tomuto materiálu se mimo jiné praví: "V průběhu sedmé pětiletky bylo do užívání LM zavedeno 30 druhů nových výzbrojních materiálů, kterými byly nahrazeny zastaralé typy. Hodnota navrhovaných požadavků představuje částku 350 miliónů Kčs. Finanční krytí dodávek vojenského materiálu a techniky pro LM včetně nákladů na jejich dopravu je zahrnuto do rozpočtu ministerstva národní obrany."

Výzbroj

A jakéže to zbraně potřebovaly milice doplnit, aby mohly zajišťovat pořádek v teritoriu? Například: "pistole vzor 52, reaktivní protitankové granáty, univerzální kulomety vzor 59, bezzákluzové protitankové kanony vzor 59 apod."

Seznam požadavků na materiální a technické zabezpečení činnosti LM na léta 1986 - 1990 obsahuje 291 položek. Je mezi nimi například:

1 700 kusů pistole vzor 52

700 kusů samopalů vzor 58 V

11 000 protitankových granátů RPG cca 15 000 000 ostrých nábojů do pistolí

100 000 ostrých ručních granátů

cca 22 000 náloží TNT

a dokonce i 23 bezzákluzových kanonů 59 A "Všechny druhy materiálů, techniky a pomůcek jsou jednotkám Lidových milicí dodávány zásadně (!) bezplatným převodem," stojí v důvodové zprávě a dále se z ní dozvídáme, že: "Finanční zabezpečení běžné činnosti jednotek a štábů LM z prostředků stranických orgánů a závodů bude i nadále realizováno podle platných zásad. Z rozpočtů stranických orgánů bude hrazeno stravování a ubytování jednotek při výcviku a školení a běžná (?) činnost krajských a okresních štábů LM. Závody a podniky hradí z vlastních prostředků náklady na ušlé mzdy příslušníků při akcích, dopravu jednotek při výcviku a náklady na zřizování, provoz a údržbu zbrojnic závodních jednotek LM." (Tedy přesně řečeno - z výdělků nemilicionářů - pozn. autora). Není tedy divu, že i tento dokument byl Přísně tajný a otevřít ho bylo možno jen se zvláštním souhlasem vedoucího všeobecného oddělení ÚV KSČ.

Po listopadu

Po listopadu 1989 vydal tehdejší ministr obrany M. Václavík na základě dohovoru (!) s generálním tajemníkem ÚV KSČ K. Urbánkem rozkaz k převzetí vojenského materiálu Lidových milicí armádou. Přehled počtů zbraní, munice a hlavních druhů materiálu převzatého od LM (FMO příloha k č. j. 2016/142) obsahuje mimo jiné tyto položky:

Pistole 7,62 vz. 52 - 19 517 kusů Samopal 7,62 vz. 58 - 71 041 kusů

Univ. kulomet vz. 59 - 6 890 kusů Malorážka 5,6 mm - 3 109 kusů

Náboje do pistolí - cca 5 000 000 kusů Náboje do samopalů - cca 13 000 000 kusů

Náboje do kulometů - cca 5 000 000 kusů Náložky TNT - cca 43 000 kusů

Trhavina plastická - 13 030 kg

Vzhledem k tomu, že při přebírání zbraní LM armádou vznikly rozdíly mezi evidencí LM a skutečným počtem armádou převzatých zbraní LM, existuje odůvodněný předpoklad, že mnoho zbraní, které LM vlastnily, nebylo armádě odevzdáno a může být v budoucnosti zneužito. V této věci interpeloval v roce 1991 ministryni kontroly a ministra obrany poslanec FS Michal Malý. Z odpovědí ministryně kontroly K. Kořínkové (dále MK) a ministra obrany L. Dobrovského (dále MO) vyjímáme:

Na dotaz M. Malého: Jakým způsobem byly dořešeny přebytky a schodky mezi evidencí LM a evidencí pořízenou ČSA? Bylo proti někomu zahájeno trestní stíhání?

K. Kořínková: "FMK nesledovalo, zda přebytky a schodky byly způsobeny trestnou činností..."

L. Dobrovský: "Příslušníci ČSA převzali fyzicky materiál, který byl v dané době ve skladech LM připraven k předání. Při přebírání materiálu vznikly i schodky, včetně munice a ženijní munice. Čs. armáda neodpovídala ani neprováděla kontrolu evidence a hospodaření s materiálem u LM, protože jí tuto činnost žádný právní předpis neumožňoval, ani nenařizoval. Čs. armáda nemůže řešit otázky dohledávání zbraní a munice mimo rezort FMO. Druhá otázka interpelace poslance Malého zněla: Byla porovnána předaná evidence LM s evidencí a materiály v archivu ÚV KSČ a s evidencí zbrojních závodů? Jestliže ano, s jakým výsledkem? K. Kořínková: "Ministerstvo kontroly nebylo řešením této záležitosti pověřeno, materiály LM z bývalého archivu ÚV KSČ neprověřovalo a z tohoto důvodu nemá požadované informace." L. Dobrovský: "Z předložené evidence bývalých LM, které má armáda k dispozici, nelze posoudit, zda byla porovnána s evidencí a materiály v archivu ÚV KSČ a s evidencí zbrojních závodů. Do způsobu účtování a vedení evidence bývalých LM Čs. armáda nezasahovala a ani k tomu nebyla oprávněna.

Čs. armáda převzala od bývalých LM počty zbraní, munice a vojenské techniky podle operativní evidence Hlavního štábu LM. Tato evidence byla předložena ČSA, aniž by mohla být ze strany ČSA nějakým způsobem ověřena její věrohodnost. O tom, zda LM prováděly samostatně nákup dalších zbraní a u koho, není FMO známo."

Kontrola tedy žádná

Nikdo se tedy nezabýval kontrolou skutečného stavu zbrojního arsenálu Lidových milicí, nikdo to neměl "v kompetenci." Ačkoliv je všeobecně známo, že mezi evidencí LM a evidencí materiálu LM, převzatého FMO, jsou rozdíly, orgány odpovědné za bezpečnost státu a občanů nechaly tuto otázku nevyřešenou.

Příslušné státní orgány zřejmě nezaráží, že při přebírání zbraní a vojenské techniky LM bylo v některých případech převzato více zbraní, než bylo v evidenci LM, v jiných případech zase méně. Konkrétně bylo převzato např. o 33 malorážek, 2 600 000 nábojů vz. 7,62, 1 460 náložek TNT a 298 kg plastických trhavin více. Již tato skutečnost jasně prokazuje, že evidence zbraní a munice LM byly buď nedbale vedeny, nebo záměrně zkresleny, v každém případě však nevěrohodné.

Chtěly-li si Lidové milice nebo KSČ vybudovat skryté arsenály zbraní pro případnou příští potřebu, nepochybně k tomu měly dostatek příležitostí. Současný růst těžkých trestních činů za použití střelných zbraní, množství zbraní, které jsou volně k dostání na černém trhu (někde i na burzách), by odpovědné činitele měly vést k důkladné analýze jejich původu. Není totiž vyloučeno, že jde právě o zbraně, původně patřící do arsenálu LM. Není také vyloučeno, že jejich dodávání na černý trh je první fází cíleného úsilí o destabilizaci společnosti. Další fáze této snahy by mohly být "podpořeny" i hromadným využitím zbraní, které unikly evidenci po listopadu 1989. Podobně jako v únoru 1948. Pavla Grünthalová