--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Grünthalová Pavla
Název: Poslední šance zbavit se soudů s nečistýma rukama
Zdroj: NN Ročník........: 0003/024 Str.: 003
Vyšlo: 01.01.1993 Datum události: 01.01.1993 Rok: 1993
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných marně žádá odvolání zkompromitovaných soudců

Výbor na ochranu nespravedlivě stíhaných - VONS - byl založen na jaře l978. Až do konce roku l989 sledoval a zaznamenával (formou jednotlivých sdělení VONS) případy justiční persekuce osob, které byly pronásledovány a persekvovány komunistickým režimem z politických důvodů. Za dobu více než deseti let svého působení vydal celkem ll20 sdělení o konkrétních případech persekuce občanů Československa z politických důvodů. Na základě činnosti VONS tak vznikla jedinečná dokumentace na jejímž základě VONS může podat konkrétní důkazy o činnosti soudců a prokurátorů, kteří se za komunistického režimu dopouštěli politicky motivované represe na svých spoluobčanech. Za to, že upozorňovali na porušování právních norem a na kriminalizaci politických odpůrců, byli členové VONS a někteří jejich spolupracovníci v několika procesech odsouzeni k víceletému vězení.

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných vždy úzkostlivě dbal na naprostou objektivitu svých sdělení a nikdy nepublikoval neověřený údaj. Proto byl po celou dobu své působnosti v celém demokratickém světě považován za spolehlivý zdroj informací.

Všechny tyto skutečnosti opravňují VONS nepochybně k tomu, aby jeho vyjádření k návrhu na doživotní jmenování soudcůČR, bylo ministrem spravedlnosti bráno velmi vážně a přijmuto s radostí, jako důležitý příspěvek k vytváření základů demokratické justice. Nestalo-li se tak, má veřejnost právo žádat od ministra spravedlnosti vysvětlení. My k tomu chceme přispět tím, že dnes zveřejníme základní informace o materiálech, které se týkají činnosti doživotně jmenovaných soudců ČR, a které byly VONS předány ministru spravedlnosti Novákovi dopisem ze dne l5. 3. l992. V příloze tohoto dopisu poskytl VONS ministrovi spravedlnosti a dalším kompetentním orgánům sv= poznatky o 42 soudcích, navržených k doživotnímu jmenování, kteří svými rozsudky, vynesenými v období před l7. listopadem l989 závažně, a někteří i opakovaně, porušili lidská práva. Protože ani po půl roce neobdržel VONS na tento dopis odpověď, (v rozporu se zákonem stanovenou lhůtou), urgoval ji dopisem ze dne l6. 9. l992. Opět však urgence zůstala bez jakékoliv reakce pana ministra Nováka.

Mezitím byla většina těchto ministrem spravedlnosti navržených a na seznamu VONS figurujících soudců (až na ll z nich, kteří se kandidatury sami vzdali), bez ohledu na jejich závažná porušení právní etiky a platných zákonů před rokem l989, předsednictvem ČNR ve funkci potvrzeno. Mezi celoživotně jmenovanými soudci České republiky jsou:

JUDr. Marcela Andělová - Městský soud v Praze Nar. 2l. l2. l95l

Jako přísedící v senátu městského soudu v praze dne 4. 4. l989 zamítla odvolání v cause Jana Petrová a spol. podle par. 20l/l tr. z. a l56/2 tr. z. (výtržnictví a útok na veřejného činitele, kterých se měli dopustit spolu s dalšími obviněnými kladením věnců k soše sv. Václava na Václavském nám. v Praze dne l6. ledna l989. Jana Petrová byla odsouzena k nepodmíněnému trestu v trvání 9 měsíců v I.NVS a Ota Veverka k trestu odnětí svobody v trvání l2 měsíců ve II. NVS. Další rozsudky byly s podmíněným odkladem. (viz sdělení č. 982).

JUDr. Andělová byla přísedící i v senátu městského soudu v Praze, který dne 26. 5. l989 zamítl odvolání a potvrdil rozsudky s podmíněným odkladem Vlasty Chramostové a Libue Šilhánové, které tak uznal vinnými z trestných činů útoku na státní orgán společenské organizace podle par. l54/2 tr. zák., kterého se měly dopustit tím, že v dopise protestovaly proti brutálním zásahům příslušníků SNB na Václ. nám. (viz sdělení č. l028

JUDr. Eva Buriánová - Městský soud v Praze Nar. 3. l0. l948

Přísedící v senátu městského soudu v Praze, který dne 2l. 3. l989 rozhodoval o odvolání v případu Václava hvla, obviněného z tr. činu podněcování podle par. l64 tr. zák. a ztěžování výkonu pravomocí veřejného činitele podle par. l56a tr. zák. Městský soud překvalifikoval l56a na přečin podle par. 6a zákona o přečinech a původní trest odnětí svobody v trvání devíti měsíců snížil na dobu osmi měsíců. (viz sdělení č. 965)

JUDr. Stanislav Černý - Okresní soud v Liberci nar. 3. 7. l953

Soudce okresního soudu v Liberci rozhodl ve veřejném zasedání, konaném dne 28. 9. l983 v NVÚ Minkovice o přeřazení Jiřího Gruntoráda z II. do III. NVS

(viz sdělenení č. 342

Předseda senátu okresního soudu v Liberci, který projednával případ Pavla Wonky, obžalovaného z trest. činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle par. l7l/lc tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že odmítal ve výkonu trestu pracovat na protest proti nespravedlivým šikanám a kázeňským trestům v NVÚ Minkovice. Pavel Wonka vznesl námitku proti podjatosti senátu a hlavní líčení bylo odročeno. Dále se JUDr. Černý tímto případem nezabýval. (viz sdělení č. 688)

JUDr. Miroslav Dlouhý - Městský soud v Brně nar. 23. 5. l95l

Jako samosoudce městského soudu v Brně odsoudil dne 22. l2. l988 Slávka Popelku k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání osmi týdnů do I. NVS. Shledal ho vinným přečinem proti veřejnému pořádku podle par. 6a zákona o přečinech za rozšiřování letáků, vyzývajících k manifestaci za svobodné volby, skutečnou přestavbu a odstoupení Vasila Biľaka.

(viz sdělení č. 868)

JUDr. Drahomír Drápal - Městský soud v Brně nar. 25. 9. l957

Jako samosoudce městského soudu v Brně odsoudil dne 7. l0. l988 Slávka Popelku k odnětí svobody v trvání šesti týdnů nepodmíněně v I. NVS za přečin proti veřejnému pořádku podle par. 6a/ zákona o přečinech za to, že v Brně rozšiřoval letáky s ekonomicko-politickým textem. (viz sdělení č. 822)

JUDr. Vladimír Kocourek - Krajský soud v Hradci Králové nar. 25. 7. l945

Předsedal senátu Krajského soudu v Hradci Králové, který dne l6. 6. l988 zamítl odvolání Antonína Pernického a potvrdil rozsudek okresního soudu v Pardubicích (jehož senátu předsedal JUDr. Mjartan), kterým byl Ant. Pernický odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání třiceti měsíců ve třetí NVS a jako zvlášť nebezpečný recidivista dále i k dvěma rokům zákazu pobytu v Pardubicích, za to, že se kriticky hanlivě vyjadřoval o KSČ, Stalinovi a Husákovi, čahož se dopustil ve služebně VB pouze za přítomnosti příslušníků VB, když cestoval z předchozího výkonu trestu. Jeho jednání byla kvalifikováno jako výtržnictví podle par. 202 odst.l tr. zák. a jako verbální útok na veřejného činitele podle par. l56 odst. 2 tr. zák.

(viz sdělení č. 785)

Přísedící krajského soudu v Hradci Králové, který, dne 28. 8. l989 zamítl odvolání Františka Stárka a Ivy Vojkové a potvrdil rozsudek ve výši dvou a půl roku v II. NVS F. Stárkovi a jednoho roku s nepodmíněným odkladem na dva roky Ivě Vojtkové za pobuřování podle par. l00 odst. la, 3a tr. zák. v případě Stárka a napomáhání k tomuto trestnému činu v případě Ivy Vojtkové. U Stárka navíc propadnutí věcí a dvouletý ochranný dohled. Trestného činu se měl F. Stárek dopustit vydáním časopisu Vokno a Voknoviny.

(viz sdělení č. l058)

JUDr. Ludmila Lišková - Okresní soud v Klatovech nar. l3. l2. l945

Předsedkyně senátu okresního soudu v Klatovech dne 27. l. l98l odsoudila Jiřího Černegu k šesti měsícům odnětí svobody nepodmíněně do I. NVS za hanobení republiky a jejího představitele podle par. l03. Jiří Černega se na oslavě svatby nechal i se svými přáteli vyfotografovat s portrétrm prezidenta republiky. (Gustav Husák)

(viz sdělení 232)

JUDr. Miroslav Mjartan - Okresní soud v Pardubicích nar. l0. 9. l960

Předseda senátu okresního soudu v Pardubicích, který odsoudil dne l0. 5. l988 Antonína Pernického za výtržnictví (podle par. 202 odst. l tr. zákona) a verbální útok na veřejného činitele (par. l56 odst. 2 tr. zák.) k nepodmíněnému trestu ve výši 30 měsíců ve III. NVS a jako zvlášť nebezpečného recidivistu ke dvěma letům zákazu pobytu v Pardubicích. Trestného činu se měl dopustit, když byl zadržen na nádraží v Pardubicích při návratu z předchozího trestu a ve služebně VB se kriticky a hanlivě vyjadřoval ke KSČ, Stalinovi a Husákovi.

(viz též JUDr. Kocourek, který u krajského soudu v Hradci Králové rozsudek potvrdil)

(viz sdělení č. 785)

JUDr. Milena Němcová - Městský soud v Praze nar. 25. 4. l95O

Předsedkyně senátu obvodního soudu pro Prahu l, který dne 29. 6. l978 odsoudil více než semdesátiletého profesora Vladimíra Říhu ktrestu odnětí svobody na šest měsíců nepodmíněně podle par. l00 odst. l, písm. a/tr. zák. za zpracovávání materiálu "Zpráva o mém výslechu v Ruzyni". (viz sdělení č. l9)

Mgr. Theodor Petrišín - Okresní soud v Jičíně nar. 29. ll. l946

Jako předseda senátu okresního soudu v Jičíně rozhodl dne 24. 5. l988 pouze přerušit trest Waltru Kaniovi na dobu jednoho roku, přestože náčelník NVÚ Valdice plk. Kordík navrhoval upustit ze zdravotních důvodů od zbytku trestu. Signatář Charty 77 Waltr Kania byl vězněn ll let a zbývalo mu ještě více než šest měsíců trestu odnětí svobody. Trpěl virovým zánětem jater typu B a chronickým srdečním onemocněním po dvou infarktech myokardu.

(viz sdělení 772)

JUDr. Stanislava Píchová - Městský soud v Praze nar. l6. 4. l934

Předsedkyně senátu MS Praha, který zamítl ve veřejném zasedání odvolání Vladimíra Marka, kterým napadl rozsudek obvodního soudu pro Prahu 2, jímž byl dne l6. 6. l987 V. Marek odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání čtyř měsíců s podmíněným odkladem na jeden rok. Obvodní soud tehdy odsoudil člena Jazzové sekce V. Marka za trestný čin poškozování zájmů republiky v cizině podle par. ll2 tr. zák., neboť měl odesílat do Japonska a USA dopisy a pojednání zejména o rockové hudbě a filozofii, v nichž měl podávat o poměrech v čs. republice nepravdivé zprávy a tím poškozovat zájmy republiky v cizině.

(viz sdělení č. 555, 559, 564, 571, 654, 675) Předsedkyně senátu MS v Praze, který dne l5. 9. l978 novým rozsudkem potvrdil vinu i výši trestu obžalovaných - Michala Kobala (l2 měsíců nepodmíněného trestu odnětí svobody a nařízení ochranné ústavní léčby) a Ivana Maňáka (l8 měsíců nepodmíněného trestu odnětí svobody). Soud se postavil za názor, že podpis Charty 77 a styky s jejími signatáři dostatečně prokazují nepřátelství k socialistickému společenskému a státnímu zřízení a odmítl v tomto ohledu připustit jakékoliv důkazy ve prospěch obviněných. Oba obžalovaní v závěrečné řeči popřeli nepřátelské pohnutky svého jednání, Michal Kobal upozorňoval na psychický nátlak, jemuž byl za sedm měsíců vazby vystaven. Předsedkyně senátu jeho závěrečnou řeč arogantním způsobem přerušovala a nakonec ji předčasně ukončila. (sdělení č. 33)

JUD. Alexandr Rudý - Obvodní soud pro Prahu 9 Rozdával vstupenky při hlavním líčení proti bratrům Wonkovým u MS Praha , 20. 26. 5. l987, stíhaných pro podvracení republiky, útok na veřejného činitele, na státní orgán a orgán společenské organizace podle par. 98 odst. l, l55 odst l/a, l56 odst 2 a l54 odst 2 trestního zákona. v případě Jiřího Wonky pro pobuřování podle par. l00 odst. l tr. zák. Pavel Wonka chtěl kandidivat do FS a rozšiřovat svůj vlastní program. Soud zajistil, že na zasedání mohla být přítomna pouze matka a nepřipustil ani zástupce amerického a britského velvyslanectví, přestože o vstupenky řádně žádali, na vynesení rozsudku zamkl předseda senátu Jan Rojt dokonce soudní síň. Pavel Wonka byl odsouzen k 2l měsícům ve II. NVS a k následnému tříletému ochrannému dohledu, Jiří Wonka pak k jednomu roku do I. NVS. (viz sdělení č. 648)

Předseda senátu MS v Praze, který dne 23. 7. l987 rozhodoval o stížnosti Anny Šabatové proti zabrání věcí z domovní prohlídky. V neveřejném zasedání potvrdil rozhodnutí obvodního soudu pro Prahu 2 a zabrání věcí se stalo pravomocným.

(viz sdělení č. 669)

Předseda senátu Městského soudu v Praze , který dne ll. 9. l987 zamítl odvolání aktivisty Jazzové sekce Vladimíra Marka a potvrsil rozsudek obvodního soudu pro Prahu 2 a V. Marka za trestný čin poškozování zájmů republiky v cizině podle par. ll2 tr. zák. odsoudil ke čtyřem měsícům odnětí svobody s podmíněným odkladem na jeden rok.

(viz sdělení č. 682)

Přísedící v odvolacím řízení v trestní věci funkcionářů Jazzové sekce, kdy MS v Praze zamítl odvolání a potvrdil rozsudky prvoinstančního soudu podle par. ll8 odst. l tr. zák., Karel Srp šestnáct měsíců a Vladimír Kouřil deset měsíců oba nepodmíněně a Josef Skalník deset měsíců na tři roky a Čestmír Huňát a Tomáš Křivánek oba k osmi měsícům na dva roky.

(viz sdělení č. 639)

JUDr. Tomáš Stuchlík - MS v Praze nar. 7. 3. l946

Předseda senátu MS v Praze zamítl dne 2. 2. l989 odvolání Richarda Štencla odsouzeného pro přečin proti veřejnému pořádku podle par. 6a zákona o přečinech k peněžitému trestu, resp. k náhradnímu trestu odnětí svobody v trvání jednoho měsíce za účast na manifestaci na Václavském náměstí dne 28. l0. l988.

(viz sdělení č. 922)

Předseda senátu MS v Praze dne l6. 2. l993 zamítl odvolání Jana Křivana, odsouzeného obvodním soudem pro Prahu l ke čtyřem měsícům odnětí svobody s podmíněným odkladem na jeden rok pro trestný čin útoku na veřejného činitele a stěžování výkonu pravomoci veřejného činitele podle par. l56/2 a l56/a tr. zákona za účast na manifestaci v Praze dne 28. l0. l988.

(viz sdělení č. 950)

Předseda senátu MS v Praze potvrdil dne 8. 3. l989 rozsudek obvodního soudu pro Prahu l, kterým byl Luboš Rychvalský odsouzen za účast na manifestaci dne 28. l0. l988 pro přečin proti veřejnému pořádku podle par. 6a zákona o přečinech k peněžitému trestu 2000 Kčs.

(viz sdělení č. 958)

Přísedící senátu MS v Praze, který dne 4. 4. l989 zamítl odvolání ve věci proti Janě Petrové a spol a potvrdil rozsudky prvoinstsnčního soudu: Jana Petrová - 9 měsíců nepodmíněně v I. NVS, Ota Veverka - l2 měsíců ve II. NVS a další k trestům s podmíněným odkladem : David Němec - 6 měsíců na tři roky a peněžitý trest, Jana Šternová - 4 měsíce na jeden rok, Stanislav Penc, Petr Placák a Saša Vondra, každý ke dvěma měsícům na dva roky a peněžitému trestu 2500 Kčs. Byli odsouzeni pro výrtržnictví podle par. 202/l, Jana Petrová a Ota Veverka navíc pro útok na veřejného činitele podle par. l56/2 tr. zákona. Měli se jich dopustit kladením věnců k soše sv. Václava.

(viz sdělení č. 982)

JUDr. Jana Šírová - Nejvyšší soud ČR nar. 2O. l0. l947

Předsedkyně senátu krajského soudu v Hradci Králové, který dne l3. 6. l984 v odvolacím řízení potvrdil rozsudky nad O. Baštou, Z. Šilarem a K. Henischem odsouzenými okresním soudem v Pardubicích k l5, l2 a 8 měsícům odnětí svobody pro trestné řiny výtržnictví a stěžování výkonu pravomoci veřejného činitele podle par. 202/l a l56/a tr. zákona, kterých se měli dopustit při konfliktu s příslušníky VB při koncertu v Kuněticích u Pardubic.

(viz sdělení č. 366 a 384)

JUDr. Petr Švec, Okresní soud v Jindřichově Hradci nar. 23. l. l952

Předseda senátu okresního soudu v Jindřichově Hradci, který dne 2l. l0. l98l odsoudil M. Petrů, J. Rataje a J. Volejníka k šestnácti , šestnácti a deseti měsícům odnětí svobody nepodmíněně v I. NVS pro trestný čin pobuřování podle par. l00 tr. zákona, kterého se dopustili tím, že se kriticky vyjadřovali o poměrech v ČSSR při svých návštěvách v restauracích.

(viz sdělení č. 286)

JUDr. Marcela Horváthová - Okresní soud v Trutnově nar. 28. 8. l957

Odsoudila jako samosoudkyně nepohyblivého Pavla Wonku, dovezeného před soudkyni na vozíčku k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro nedodržování ochranného dohledu. Stalo se to v roce l988, šest dní před smrtí P. Wonky.

Protože za třičtvrtě roku od odeslání dopisu ministru spravedlnosti nedošlo k jakémukoliv pokroku a žádoucí změně při jmenování soudců ČR, vydal dne l2. ledna l993 VONS své sdělení č. l/93, kde rekapituluje celou situaci a v jehož závěru se praví: "Poněvadž výše zmíněná jednání nevedla k žádnému výsledku, VONS nezbylo než učinit poslední možný krok, který dovoluje zákon č. 335/l99l Sb. o soudech a soudcích: požádat ministra spravedlnosti ČR, aby podle hlavy 4., par.44 uvedeného zákona podal kárnému soudu návrh na odvolání soudců, uvedených v příloze dopisu VONS ministru spravedlnosti ČR JUDr. J. Novákovi ze dne l5. března l992 (pokud mezitím sami neodstoupili).

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných tak učinil svým dopisem ze dne l2. l. l993.

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, Čs. liga pro lidská práva, člen FIDH."

Podepsáni: Rudolf Battěk, Ludvík Pacovský, Jakub Trojan K tomu říká člen VONS Alexandr Stankovič: "Setkali jsme se po listopadu l989 s více případy, kdy byli v justici ti, kdo se právem octli v našem seznamu dokonce povyšováni. Přitom víme i o soudcích, kteří se dokázali zachovat čestně, a kteří zůatávají na svých podřízených místech. Doufejme, že až bude ministr Novák - zaslouženě - odovolán, tyto věci se konečně změní."

Poznámka NN: Dodnes tito soudci soudí. Ministr spravedlnosti je s nimi zřejmě spokojen!