--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Kočík Milan
Název: Psychotronika, léčitelství
Zdroj: NN Ročník........: 0005/004 Str.: 003
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1995
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

PSYCHOTRONIKA, LÉČITELÉ, ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA

VYBRALI JSME Z ČASOPISU REGENERACE A PŘEDSTAVUJEME: ING. VALDEMAR GREŠÍK - muž s rentgenovýma očima.

Absolvent fytoterapeutického oboru hradecké farmakologie. V prosinci mu bylo 3 2 let. Spolupracoval s UNESCO na přípravě některých přírodních látek. BYL POSL EDNÍM ŠÉFEM KAHUDOVY PSYCHENERGETICKÉ LABORATOŘE A PŘIPADL MU ÚKOL UKONČIT PŘE D TŘEMI LETY JEJÍ ČINNOST. Jeho schopnosti byly objeveny při setkání s dr. Vác lavem Vydrou z Aše. V období, kdy přešel od virgule a hledání vody, za dva až tři měsíce začal mít zrakové vjemy. Dopracoval se k vidění aury, bez techniky nahlíží dovnitř nemocného člověka. Psychotronická laboratoř, kam se obrátil, h o pozvala na kurs do Chomutova. Tam byly zjištěny jeho schopnosti na zkušebním polygonu. Zapojil se do lékařského diagnostického výzkumu, předváděl ukázky n a Ministerstvu zdravotnictví dr. Bouchalovi a před komisí. Poté se začal zajím at o medicínu a hlavně o anatomii. Měl velké štěstí na spolupráci s lékaři a b ylo mu tak umožněno vidět mnoho nemocných lidí, poznat jak vypadají různé chor oby. Obtěžuje ho, když ve vyjímečných případech potkává člověka, o kterém ví, že je před svým koncem. Od známých a kamarádů nastal velký tlak na jeho osobu v r. 1986, kdy nastoupil jako asistent do PSYCHOENERGETICKÉ LABORATOŘE. Doposu d má na svém stole žádosti o stanovení diagnózy i dva roky staré, protože to n elze všechno stihnout. PRIMÁŘ LUBOMÍR OLIVA SE O NĚM VYJÁDŘIL JAKO O JEDINÉM D IAGNOSTIKOVI SE 100 % ÚSPĚŠNOSTÍ. Jako poslední šéf Psychoenergetické laborato ře ( PEL ) pracoval na vlastním výzkumu, který souvisel s lidmi a jejich speci fickými schopnostmi. ZKOUMAL ENERGETICKÉ A INFORMAČNÍ PROCESY Z HLEDISKA INFOR MATIKY ( získávání informací ze svého okolí), NEBO Z HLEDISKA AKTIVACE ( působ ení na své okolí). Je prokázáno, že uplatněním psychické či mentální energie z ískávají senzibilové informace jinými než dosud známými cestami přenosu. V R. 1990 BYL OPONENTUROU VÝZKUMNÉHO ÚKOLU POTVRZEN FENOMÉN MENTÁLNÍ DIAGNOSTIKY. V ÝZNAMNÝ BYL PŘITOM PŘÍNOS KARLA KOŽÍŠKA Z BRNA. Jako vedoucí laboratoře do věc í nezasahoval coby senzibil, ale svých schopností použil při odhalování lidí s kterými mělo cenu se zabývat či ne. Tvrdí, že je dobré některé věci vědět, al e přijít s tím v pravý čas je umění. Při osvobození se od rozumu s využitím vz dělání se stává pohled na svět komplexnější, než s pohledu přírodního léčitele . Je mnoho těch, co jdou přírodní cestou a jejich výsledky jsou fantastické. N ěkdy se ovšem dopustí obrovského omylu. Stane se, že dojde k záměně procesu de generativního se zánětlivým. Plete se stranová diagnóza, např. určení ledviny apod. Je velké množství skeptiků, kteří v tyto věci nevěří. Jednu skupinu tvoř í lidé odmítající možnost podobných jevů, protože to odporuje jejich filozofii a nemohou to přijmout jako fakt. Skeptici se dají přesvědčit, ale skupinu, kt erou to nezajímá asi sotva. U lékařů je to výrazné u dnešních čtyřicátníků a p adesátníků, kteří byli vychování marxismem. NA SVĚTOVÉM KONGRESU (Nový Zéland) , POŘÁDANÉM ORGANIZACÍ PRO VÝZKUM PARANORMÁLNÍCH TERAPIÍ (patronace UNESCO), B YL TĚSNĚ PO PŘEVRATU JEDINÝM ZÁSTUPCEM VÝCHODNÍHO BLOKU. Na Západě berou léčit elství jako fakt, zajímají je úspěchy léčení, ale diagnózou se tam nikdo nikdy nezabýval. JE TO PARADOXNÍ, ALE UMĚNÍ DIAGNOSTIKOVAT NÁM BYLO VNUCENO BÝVALÝM REŽIMEM. Vědělo se, že léčitelé dovedou napravovat páteře, ale za předpokladu , že laik nebude schopen stanovit diagnózu. Opak byl tedy pravdou a tak DRŽÍME ŠPIČKU VE SVĚTOVÉM VÝZKUMU PSYCHOTRONIKY, ALE I VE VÝZKUMU DIAGNOSTIKY. Právě na Zélandu bylo předvedeno, že Čech s prázdnýma rukama dělá diagnózu lépe, ne ž německý přístroj. Což je pro ně naprosto nepochopitelné, protože věří techni ce. KE VZTAHU MEZI PSYCHOENERGETICKOU LABORATOŘÍ A VÝZKUMNÝM PRACOVIŠTĚM PSYCH OTRONIKY - JUVENOLOGIE (pod vedením dr. Zdeňka Rejdáka) SE ODMÍTÁ p.GREŠÍK VYJ ADŘOVAT. Protože v PEL pracoval od roku 1986 a profesora KAHUDU, celou atmosfé ru kolem něho, zažil jenom rok. Dále, že celá řada věcí byla čistě osobních a proto nepatří na veřejnost. ANIŽ SI TO VĚTŠINA LÉČITELů V DOBÁCH BÝVALÉHO REŽI MU UVĚDOMOVALA, KRYLA PSYCHOENERGETICKÁ LABORATOŘ JEJICH ČINNOST UŽ POUHOU SVO U EXISTENCÍ. PRAKTICKY NA KAŽDÉHO LÉČITELE SE STB CHODILA PTÁT: JAK UMÍ, KOLIK BERE, KOHO LÉČÍ.

Souviselo to i s nejrůznějšími udáními, pomluvami. Jeden léčitel byl zachráněn před jistým kriminálem (nechce jmenovat). Dnes to vypadá jako selanka, s nost algií se vzpomíná, ale často lehko nebylo. A jedna perla na závěr : v lednu 19 92 se likvidovala laboratoř a V LUSTRU BYLO NALEZENO ODPOSLOUCHÁVACÍ ZAŘÍZENÍ - ŠTĚNICE ! . .

TAJEMSTVÍ HYPNÓZY A SUGESCE

KAŽDÝ KRÁL měl mezi předky nějakého otroka a každý otrok zase nějakého krále. (Helen Kellerová)

8. ČÁST

VZNIK A ODSTRAŇOVÁNÍ ZLOZVYKů

Obyčejně se předpokládá, že jakýkoliv zvrácený sklon potomka je jenom zvětšení m nenormálního "nervového" stavu rodičů či jiného předka. V dnešní době mnozí z nejvýznamnějších psychologů tvrdí, že dědičnost až tak nezatěžuje. Alkoholik snad mohl zdědit sklony k pití, ale není ničím nucen to přijmout. SVOBODNÁ Vů LE ČLOVĚKA NEZNÁ HRANICE A ČLOVĚK JE SCHOPEN ODSTRANIT PŘEKÁŽKY ZE SVÉ CESTY. Ať ti, kteří žijí v nevolnictví jakéhokoliv zlozvyku, nabydou odvahy. Nezáleží na odpornosti, houževnatosti a době trvání zlozvyku, vždy musí ustoupit před psychickou sílou. HLAVNÍM ZDROJEM KAŽDÉHO LIDSKÉHO ČINU JE EMOCIÁLNÍ STRÁNKA A VůLE, NIKOLIV ROZUM. Při všech léčivých pochodech je to vždy vůle, kterou mus íte zlozvyky napadnout. Je ve vašich silách osvobodit se z oddání otroctví. Dů kladně se analizujte, aby jste se přesvědčili o nutnosti odstranění zhoubných návyků.

ALKOHOLISMUS

Sklon k nadměrnému pití způsobuje mnoho životních tragédií. Toto zlo je natoli k rozšířené, že je skutečně třeba mít silně vyvinutou vůli, aby člověk odolal hledání útěchy v nadměrném používání alkoholických nápojů. Pročervenalá tvář o d soustavného pití alkoholu prozrazuje kandidáta do blázince. ALKOHOL NIČÍ VŠE CHNY ORGÁNY TĚLA - LEDVINY, MOZEK, SRDCE, JÁTRA, ŽALUDEK A CELÝ NERVOVÝ SYSTÉM . Sugestivní metody vedou k radikálnímu vyléčení v 75 % případů, oproti 35 % p ři léčení jinými metodami. Dříve, než začnete s léčbou UVEĎTE SE DO STAVU KLID U A UVOLNĚNÍ, USMĚRNĚTE TOK MYŠLENEK. Myslete plynule a vytrvale na urážku pří rody, sebevraždu, kterou tímto způsobem pácháte. Nenadávejte si, ale domlouvej te jako nejlepšímu příteli, zaujměte pohrdavý postoj k alkoholickým nápojům. S polehněte se na energii, kterou dokáže vytvořit vaše podvědomí. V TOMTO STAVU NEPŘENÁŠEJTE SUGESTIVNÍ FORMULE DO SVÉHO PODVĚDOMÍ. PAMATUJTE SI, ŽE AŤ JSTE J AKÉHOKOLIV NÁBOŽENSTVÍ ČI BEZ VYZNÁNÍ, NEMůŽETE NIKDY SPÁCHAT ZLOČIN PROTI DÍT ĚTI, BEZ TOHO, ABY JSTE POZDĚJI NEBYLI ZA TO POTRESTANÍ. Alkoholismus totiž sp oustu dětí a rodin uvrhl do bídy. Nyní se vezme na pomoc RHK, protože upřený p ohled na Krystal osvobozuje od ostatních myšlenek. Stáváte se vnímavý vůči sug esci. Přednášejte tichým, přesvědčivým hlasem: "Nejsem otrokem alkoholické váš ně, nebudu v ní hledat útěchu, nechutná mi a nebude chutnat, bouřím se proti t omuto zlozvyku, osvobodím se, alkohol již ztratil nade mnou vládu a moc". Poto m se postavte k otevřenému oknu a nadechujte hluboce nosem a vydechujte ústy ( asi 5x). Toto cvičení se provádí ráno a večer, po ukončení práce, dá se provád ět i na lůžku, kdy myšlenky těsně před usnutím se lehce uchycují v podvědomí. KOUŘENÍ

Touto metodou se dá zbavit nejenom kouření, ale i návykových látek jako jsou n apř. kokain, morfium, opium. ŠKODLIVOST KOUŘENÍ, HLAVNĚ SVÝMI PRCHAVÝMI JEDY V E FORMĚ DÝMU, JE PRO ZDRAVÍ VELMI ZHOUBNÉ. Nejde o zatracování mírného kouření či používání alkoholu. Ale ve větší míře jsou nepochybně škodlivé. Nebezpečí spočívá v usazování prchavých jedů do plic a žaludku, odkud putují do krve. NI KOTIN, AMONIAKOVÉ PLYNY vysušují hrdlo, rozkládají krev. KYSLIČNÍK UHELNATÝ zp ůsobuje ospalost, narušuje srdeční činnost. KYANOVODÍK je nebezpečný nervový j ed, otravuje dýchací svaly. Analizujte se - stojí vás to mnoho peněz, ochuzuje duševně, ničí tělesně, demoralizuje nervově. Pokud jste kuřák, netěšíte se pl nému zdraví, vytváříte si degenerativní změny v organismu, ničíte si schopnost duševně pracovat. Dosáhněte stavu, kdy můžete začít se sugestivními rozkazy a opakujte si obdobné formule, které byly uvedeny v předešlém odstavci o alkoho lismu. Zase ráno a večer. Zlozvyk kouření je zrádný, nemůžete ho považovat za vyléčený do úplného odstranění jedu z vašeho organismu. Trvá to 1 - 3 měsíce. Jako u předešlého zlozvyku, tak i u kouření je nutné se chránit proti možnosti recidívy. Proto se pokračuje v opakování formlek i po přesvědčení o vyléčení. CHYBY ŘEČI

Nikdo nemůže správně procítit kromě samotného postiženého, jak pokořující je p ostavení toho, kdo nemůže správně vyslovovat. Osoba, která takto trpí, ať již je to koktání či zajíkání, si zaslouží vysoké sympatie. TYTO VADY JSOU VE SKUT EČNOSTI PORUCHAMI NERVOVÉHO SYSTÉMU A NESCHOPNOSTÍ SPRÁVNĚ DÝCHAT. KOKTÁNÍ je charakterizováno nedobrovolnými pomlkami a nedokonalým článkováním. Koktající pociťuje potíže při vydávání jednotlivých zvuků,zaráží se při vyslovování obvz láště b, d, g, k ,p ,t ,s, v. ZAJÍKÁNÍ je neschopnost spojovat souhlásky s nás ledujícími samohláskami a projevuje se neovladatelným, zmateným opakováním jed notlivých zvuků vyslovovaného slova. Zajíkající se člověk vydává zvuky i jiné, než o které se snaží. SÍLA VůLE SAMA NESTAČÍ NA OVLÁDNUTÍ TOHOTO ZLA, DOTYČNÝ JE TOTIŽ BEZMOCNÝ PROTI STRACHU. TO DOKAZUJE, ŽE PSYCHICKÁ CHYBA PŘEŠLA V POS TIŽENÍ ŘEČI. Strach ochrnuje hlasový nerv. Nejdříve je tedy nutné zbavit se st rachu a pak se odstraňuje nedostatek v řeči. STRACH JE AUTOSUGESTIVNÍ, PROTO J E NUTNÉ POUŽÍT STEJNOU SÍLU NA ODSTRANĚNÍ KOKTÁNÍ I ZAJÍKÁNÍ, KTERÁ JI ZPůSOBU JE. V tomto případě není třeba se uvádět do vyrovnaného stavu a hned se předná ší sugestivní příkazy : " Nebudu již v řeči váhat a dělat chyby ve výslovnosti , mluvím plynule a volně, více už nebudu koktat (zajíkat se)". Opět lze přizpů sobit si sugestivní příkazy ke konkrétnímu, vašemu případu. Slova vyslovujte v yšším hlasem jako při sebeuzdravování, každé slovo naprosto zřetelně a jasně, bez navazování dalších. Příkazy ať obsahují slova, která dělají potíže při vys lovování. Cvičení se opakuje 2x denně po dobu jednoho měsíce. Je-li problém v návaznosti souhlásek na samohlásky vyslovuje se opakovaně:"ba-ba", "be-be", "b o-bo","bu-bu". Potom se přejde na jednoslabičné slova: bál-bok-bez-buk-býk, te n-tok-tuk-rok-rak. Vyslovování se věnuje asi půl hodiny každý den. Později víc eslabičná slova:např. baletka-babyka-beránek, depeše-desatero-divadlo, fábor-f arář-fermež, generál-guláš-gymnázium atd. Dávat pozor na výslovnost a chyby. T řetí týden se dělá cvičení se slovy, jenž mají na začátku samohlásku a uprostř ed souhlásku: alkohol-archa-abeceda, Eva-eben, Indie-inspektor-inženýr, občanka-obklad-obsílka,úlohy-uctivost-úkladný apod. Čtvrtý týden již sestava k rátkých vět: Dobrý den, pane. Drahota je dnes značná. Ten člověk je bezohledný apod. Vyberte si takové věty, které se dají lehce naučit a zapamatovat. Když budete dost svědomití, do měsíce se projeví zlepšení. Současně se však musí pr ovádět dechová cvičení. U otevřeného okna stůjte vzpřímeně s rukami podél těla a hluboce se nadechujte, napočítejte v duchu do pěti, potom zase pomalu nosem vydechujte. Toto cvičení se opakuje 5x ráno a večer první týden, který je věn ován dechovým cvičením. Zjistíte, že při nadechování nozdrami se přinutí všech ny dechové orgány, včetně bránice, k činnosti. Až si navyknete na správné dých ání, prodlužuje se čas na napočítání do osmi, postupně do deseti. Cvičení se d á přizpůsobit tak, že se uzavře jedna nozdra přitisknutím prstem a dýchá se st řídavě. Získá se tak větší KONTROLA NAD HLASOVÝM VAZIVEM, COŽ JE CESTA K ODSTR ANĚNÍ PORUCHY ŘEČI. Několik důležitých rad: Mluvte klidně, nespěchejte, nerozč ilujte se. Neobávejte se zvuku svého hlasu, nepřipusťte, aby se vás zmocnil st rach. Neztrácejte odvahu, záleží jenom na vás. Buďte důkladní a trpěliví, prot ože odstraňujete chybu, na kterou jste dlouho trpěli. Zde platí jediné - pomůž eš si sám.

ZÁVĚR 3. DÍLU

Je jenom málo lidí, kteří nedokáží za normálních okolností uplatnit psychické síly. Zdali bude tento náš seriál nápomocný k tomu, aby se lidem otevřely oči a k pochopení zodpovědnosti vůči sobě, tak jeho význam při vaší životní kariéř e bude nesmírný. Bude to odměna za práci, která byla věnována tomuto psaní, pr otože obroda jednotlivce ze zdravotního hlediska urychlí dokonalost, ve kterou doufáme a modlíme se za ni. JEDNOTLIVCI SPRÁVNĚ VYCHOVANÍ V PSYCHICKÝCH VĚDÁC H MOHOU POUŽÍVÁNÍM TÉTO VNITŘNÍ SÍLY ZAVÉST HARMONII DO SVÉHO VLASTNÍHO ŽIVOTA , PůSOBIT SVÝM VLIVEM NA ŽIVOT OSTATNÍCH. Tento systém je zárukou šťastného va šeho budoucího života. Pokud jsou volné psychické síly, nemoc způsobená nesprá vnými funkcemi tělesné soustavy je zkrocena a vyhnána. Autosugesce je vnitřní silou, která dříme v každém z nás. Naučí vás HLEDAT V SOBĚ SAMÉM. NEZANEDBÁVEJ TE DAR, KTERÝ JE VE VÁS, povede vás po cestě s vaším duchem a požehná vám mocn ou psychickou silou.

(Pokračování příště-4.díl) M.Kočík