--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Pavlík Vladimír
Název: Kolik z nich se bude domáhat satisfakce u konkrétních estébáků
Zdroj: NN Ročník........: 0005/049 Str.: 000
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1995
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

KOLIK Z NICH SE BUDE DOMÁHAT SATISFAKCE U KONKRÉTNÍCH ESTÉBÁKŮ?

8. ČÁST

Jeden z našich pravidelných čtenářu a příznivců za necelé tři roky prostudoval několik desítek encyklopedií, jak předlistopadových, tak i polistopadových. V ýsledkem jeho práce je, že naši čtenáři se dozví některé zajímavé pasáže ze ži vota evidovaných spolupracovníků StB žijícich v ČR a SR.

V prvních částích budeme předkládat jména z publikace KDO JE KDO - 1994/95, kd e data jejich narození jsou shodná s daty narození v seznamech spolupracovníků StB, které vydali Necenzurované noviny, na základě databází StB. Z morálního a lidského hlediska nezveřejňujeme jména těch, kteří jsou v publikaci označeni jako mrtví, nebo o kterých si myslíme, že již nežijí, vzhledem k jejich datům narození, kde se jedná o ročníky 1990 - 1915.

Jsme zvědavi, kolik z nich bude žalovat bývalé důstojníky StB, pokud mají poci t, že jsou zaevidovaní protiprávně a že jsou nevinní. ANEBO - KOLIK Z NICH SE DOKÁŽE POSTAVIT PROTI ŠPINAVÉ HRADNÍ HAVLOVSKÉ STOCE?

Údaje o jednotlivých osobách jsou čerpány z uvedené publikace KDO JE KDO - 199 4/95.

Prof. Ing. Josef MÁCHA, DrSc., nar. 4. 2. 1927, agent StB, ev. č. 12048, krycí jméno MOTOTECHNA - genetik, šlechtitel. Nyní - profesor obecné zootechniky a genetiky, ved. ústavu obecné zootechniky a genetiky. Stud. pobyt na Královské VŠZ v Kodani, pobyty USA, SSSR, SRN, Anglie, Rakousko, Francie aj. Otmar MÁCHA, nar. 2. 10. 1922, agent StB, ev. č. 8590, krycí jméno OTMAR - hud ební skladatel. Nyní - důchodce.

Prof. Ing. Ivan MACHAČ, CSc., nar. 17. 7. 1937, důvěrník StB, ev. č. 21689, kr ycí jméno MUŇO - vysokoškolský učitel, chemik. Nyní - prof. kat. chemického in ženýrství VŠCHT Pardubice, člen Čes. spol. chemické. 1989-90 rektor VŠCHT Pard ubice.

Ing. Pavel MAJOR, nar. 13. 3. 1942, agent StB, ev. č. 18509, 46996, 699601, kr ycí jméno VOJÁČEK - obchodník. Nyní - GENERÁLNÍ ŘEDITEL a. s. PRAGOEXPORT. 198 1-89 zaměstnán u zastupitel. firmy Pragoexportu v SRN. VŽDY BEZPARTIJNÍ!! RNDr. Ivan MAKÁSEK, nar. 3. 5. 1944, důvěrník StB, ev. č. 34913, krycí jméno L ADA - biolog. Nyní - šéfredaktor čas. pro ochranu přírody a živ. prostředí. Ing. Michael MÁLEK, nar. 18. 4. 1951, důvěrník StB, ev. č. 27631, krycí jméno FILM - obchodník. Nyní - ředitel společnosti GUILD, filmová distribuce Praha. PhDr. Karel MALINA, nar. 21. 2. 1931, agent StB, ev. č. 7400, 740088, krycí jm éno REPORTÉR - sportovní redaktor. Nyní - sportovní reportér Českého rozhlasu Praha, místopředseda Klubu fair play.

Zdeněk MARAT, nar. 15. 2. 1931, agent StB, ev. č. 15063, 506388, krycí jméno T EXTAŘ - skladatel populární hudby. Nyní - hudební skladatel

Prof. RNDr. Ivo MAREK, DrSc., nar. 24. 1. 1933, důvěrník StB, ev. č. 23513, kr ycí jméno AKCE IVAN - vědecký pracovník. Nyní - univerzitní profesor. Host. pr ofesor: 1968-70 Case Western Reserve University Cleveland, Ohio, USA, 1970-Mat h. Research Center of the University of Wisconsin, USA, 1971-Novosibirská stát . univerzita, Novosibirsk, SSSR. Přednáškové pobyty: University of California at Berclay, California, Stanford University, Palo Alto, California, University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico, University of Texas, Austin, Texas, T emple University, Philadelphia, Pennsylvania, Purdue University, West Lafayett e, Indiana, Universidad Politecnica de Madrid, Španělsko, Katholieke Universit eit, Nijmegen, Nizozemí, Chalmers Institute of Technology, Göteborg, Švédsko, Universita Karlsruhe, SRN, Universita Konstanz SRN. NEBYL NIKDY POLITICKY ORGA NIZOVÁN!!

Milan MARYŠKA, nar. 23. 3. 1943, agent StB, ev. č. 33670, 367088, krycí jméno KUČERA - režisér dokument. filmů, výtvarník. Nyní - Krátky fil, a. s., Praha, režisér. Člen Unie čes. vytv. umělců.

Prof. Dr. Zdeněk MASAŘÍK, DrSc., nar. 23. 3. 1928, důvěrník StB, ev. č. 39073, krycí jméno RUDOLF - jazykovědec, spec. německý jazyk v synchronii a diachron ii. Nyní - emer. prof. filozofické fakulty, do r. 1992 ved. katedry germanisti ky a nordistiky. 1972-92 ved. katedry germanistiky a nordistiky na FF MU v Brn ě. Předn. pobyty v Německu, Rakousku, Anglii aj.

JUDr. PhDr. Zdeněk MASOPUST, DrSc., nar. 26. 2. 1938, agent StB, ev. č. 5400, 19068, 906801, krycí jméno PRÁVNÍK - vědecký pracovník. Nyní - pracovník Ústav u státu a práva AV ČR. Stud. pobyt na Yale Univ. USA 1969-70. Prof. ThDr. Jan MATĚJKA, nar. 12. 5. 1932, agent StB, ev. č. 3294, krycí jméno MATĚJ - profesor liturgiky. Nyní - profesor liturgiky, ředitel Liturgického i nstitutu, prelát arcijáhen metropolitní kapituly.

JUDr. Zdeněk MATĚJKA, nar. 19. 9. 1935, agent StB, ev. č. 6054, krycí jméno PA VEL, důvěrnik StB, ev. č. 49804, krycí jméno TENOR - diplomat. Nyní - velvysla nec, vedoucí české na jednáních KBSE ve Vídni. Od r. 1961 ministerstvo zahr. v ěcí. 1963-65 člen Čs. delegace v Dozorčí komisi neutrál. států v Panmundjomu, Korea, 1968-71 3. tajemník čs. velvyslanectví ve Washingtonu, 1982-87 I. tajem ník čs. velvysl. v Dilií, od 11. 12. 1989 ředitel sekretariátu ministra zahr. věcí, 3/1990-12/1991 náměstek ministra zahr. věcí, 6/1990-7/1991 poslední gen. tajemník polit. porad. výboru Varšavské smlouvy, 1992-poradce ministra zahr. věcí ČSFR.

Prof. MUDr. Zdeněk MATĚJOVSKÝ, DrSc., nar. 30. 4. 1930, důvěrník StB, ev. č. 8 475, krycí jméno ANDREJ - lékař. Nyní - přednosta ortoped. klin. ILF Fak. nem. Bulovka.

Prof. PhDr. Pavel MATERNA, CSc., nar. 21. 4. 1930, agent StB, ev. č. 16736, 19 414, 941406, krycí jméno PETR - logik. Nyní - od roku 1990 ved. věd. pracovník Filozof. ústavu AV ČR, ext. učitel FF MU Brno, člen Národ. komitétu pro logik u, metodologii a filozofii vědy. Orientace ODS/ODA.

Milan MAUR, nar. 8. 12. 1950, agent StB, ev. č. 26831, 683103, krycí jméno KAM IL - výtvarník. Nyní - registrován v Unii vytv. umělců jako malíř. Studijní za hraniční pobyty - Egypt, SRN, Švýcarsko, Itálie, Polsko, Rakousko, Maďarsko, B ulharsko. VŽDY BEZPARTIJNÍ!!

Jiří MEDEK, nar. 18. 10. 1950, agent StB, ev. č. 20502, 35750, 050288, 575088, krycí jména MRAK - spisovatel. Nyní - redaktor časopisu Podvobraz. 1971-76 Ru dé právo.

Doc. Ing. RNDr. Václav MEJSTŘÍK, DrSc., nar. 7. 9. 1928, důvěrník StB, ev. č. 17129, krycí jméno VAŠEK - ekolog. Nyní - ved. věd. pracovník, řed. Ústavu kra jinné ekologie AV ČR. 1967-68 Univ. v Canterbury, New Zealand, 1968-69 cesta l odí kolem světa, návštěva 25 zemí, 1969-70 Univ. of New Brunswick, Kanada, 15x pobyt v zahraničí 1-3 měs., 6 měs. pobyt v Indii. Člen KSČ 1947-48. PO ÚNORU 1948 Z KSČ VYSTOUPIL!!

Mgr. Jiří MELÍŠEK, nar. 16. 6. 1932, agent StB, ev. č. 2451, 245188, krycí jmé no HENRY - spisovatel, scenárista. Nyní - člen Obce spisovatelů. Doc. RNDr. Milan MELOUN, DrSc., nar. 3. 2. 1943, agent StB, ev. č. 10728, 0728 05, krycí jméno ADAM - chemik, vysokoškolský učitel. Nyní - docent na katedre analyt. chemie VŠCHT Pardubice, od r. 1988 externí profesor na kat. anorg. che mie, Royal Inst. Technology ve Stockholmu. 1979-81 Univ. of Bahgdad, Irák. VŽD Y BEZPARTIJNÍ!! JAKO NESTRANÍK MUSEL 12 LET ČEKAT NA POVOL. DOCENT. HABILITACE .

Doc. JUDr. Vladimír MIKULE, nar. 12. 4. 1937, agent StB, ev. č. 11233, krycí j méno ŠIMON - právnik. Nyní - vedoucí legislat. úseku Ústavy st. správy od 1. 1 . 1990, člen FS od 1. 7. 1990.

Doc. MUDr. Pavel MIROVSKÝ, CSc., nar. 9. 3. 1951, agent StB, ev. č. 26994, kry cí jméno PAVLA - lékař. Nyní - country manager farmaceut. koncernu Rhone-Poule nc Rorer pro Českou a Slovenskou republiku. 1980-83 odb. asistent Univerzity v Oranu, Alžírsko, 1986-87 stip. Svět. zdrav. organizace Univerzity Edinburgh a Kenya Medical Research Institut Nairobi, 1988-89 stipendium franc. vlády Piti é-Salpétriere, Paříž, 1991-92 Harvard Medical School, Boston. KONZERVATIVEC BE Z POLITICKÉ PŘÍSLUŠNOSTI.

Prof. Ing. Dr. Josef MLEZIVA, DrSc., nar. 20. 11. 1923, agent StB, ev. č. 6465 , krycí jméno BEDŘICH - makromolekulární chemik. Nyní - profesor chemie a tech nologie makromol. látek na VŠCHT Pardubice. Vždy bezpartijní. Antonín MOSKALYK, nar. 11. 11. 1930, důvěrník StB, ev. č. 19985, krycí jméno S KALÁK - režisér a scenárista. Nyní - režisér a scenárista, aktivista Asociace českých audioviz režisérů.

(POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ)

Vladimír PAVLÍK