+------------------------------------------------------------------------------+

¦Autor: Cibulka Petr č.: 465 ¦

¦Název: Kdo kryje agenturu KGB ?! ¦

¦Zdroj: NN Ročník........: 0001/005 str.: 000 ¦

¦Vyšlo: 01.01.1991 Datum události: 01.12.1989 ¦

ČLÁNEK BYL NALEZEN FULLTEXTOVÝM VYHLEDÁVÁNÍM NA http://www.cibulka.cz/nnoviny/index.htm  

+------------------------------------------------------------------------------¦

¦Oblasti..: 50 StB a její agentura ¦

¦ 51 KGB a její agentura ¦

¦ 23 Opoziční strany ¦

¦ 36 Volby ¦

¦ 24 Mimoparlamentní strany ¦

¦Předměty.: a Personalistika ¦

¦ i Aféry ¦

¦ l Kritika ¦

¦ ¦

¦ ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

Rešerže:

-------

 

Úplný obsah:

-----------

Občanská komise při ředitelství policie v Brně došla během mnohaměsíčního pátrání k otřesným závěrům o povaze moci, která nám vládne.

FAKTA:

A/ 1. 12. 1989 rozeslal I. náměstek ministra vnitra ČSSR genpor. ing. Alojz Lorenc, CSc. všem náčelníkům správ StB v krajích a XII. Správě SNB (tedy ne centrálním správám StB v Praze! Pozn. NN) pokyn (mimo pořadí a přísně tajný Pozn. NN) číslo jednací:

nz-00671/89 (viz. příloha).

Příloha:

PT

mimo pořadí

č.j.: nz-00671/89

Všem náčelníků správ StB v krajích a XII. S-SNB

Věc: Pokyn I. náměstka MV ČSSR

Stávající manuelní způsob práce v archívech a při vedení svazkové agendy neodpovídá současným požadavkům uživatelů. V řadě případů jsou vedeny materiály, které ztratily státobezpečnostní hodnotu, současně narůstají požadavky na skladovací prostory, které jsou zcela přeplněny.

Naturální podoba písemností nevyhovuje zásadám konspirace a nelze je zabezpečit při situaci ohrožení a BPS (branná pohotovost státu - redakce NN).

K odstranění těchto nedostatků nařizuji:

a) ve všech operativních archivních archivech čs. kontrarozvědky realizovat jednotné vedení operativních fondů.

- fond TS (tajných spolupracovníků - redakce NN) ve kterém budou vytříděné svazky TS, schůzkových bytů, kandidátů tajné spolupráce a důvěrníků

- fond KR (kontrarozvědky - redakce NN) ve kterém budou vedeny vytříděné svazky KR, spisy PO (prověřovaných osob - redakce NN) a NO (nepřátelských osob - redakce NN)

- fond OB (objektových svazků - redakce NN) ve kterém budou vedeny vytříděné objektové svazky

- fond T (taktický - redakce NN) ponechat ve stávající podobě

- fond V (vyšetřovací - redakce NN) - vyšetřovací spisy

b) vytřídění archivních materiálů provést podle následujícíh kriterií:

- fond TS - ponechat pouze seznam dokumentů, seznam osob, zprávu o získání, memorandu, závazek - slib, kompromitující materiály, poslední vyhodnocení a návrh na uložení

- fond KR - ponechat pouze seznamy dokumentů, seznam osob, návrh na zavedení, vyhodnocení a závěrečnou zprávu

- fond OB - ponechat seznam dokumentů a osob, návrh na zavedení, roční vyhodnocení a závěrečnou zprávu

- fond T - ponechat ve stávající podobě, případně rozhodnout o jeho zničení jako celku

- fond V - vytřídit materiály operativního významu, pokud se ve svazku nacházejí, ostatní materiály ponechat v naturální podobě

- fond Z - přehodnotit dobu úlože dle předpisu A-oper II-I,

zbývající materiály zpracovat na mikrofiše

- fond H - vytřídit a ponechat materiály, které z historických hledisek dokumentují činnost kontrarozvědky

- archivní materiály k osobám starším 70 let bez přefilmování zničit.

c) Náčelníci správ StB a náčelník XII. S-SNB zajistí provedení:

- vytřídění archivních materiálů z fondu TS, KR a OB s cílem podstatně redukovat objem archiválií

- podle harmonogramu SEO VOS FMV převezou takto redukované fondy na toto pracoviště, kde bude provedeno jeho nafilmování a převedení na mikrofiše. Po provedené kontrole budou písemnosti zničeny

- ke splnění tohoto úkolu vyčlenit přiměřený počet příslušníků a dále pro převoz materiálů a obsluhu reprografické linky.

Vytřídění živých svazků:

a) svazky TS ponechat pouze seznam dokumentů, seznam osob, zprávu o získání, aktualizované memorandum, závazek, kompromitující materiály, závažnou dokumentaci, zbytek neprodleně skartovat.

b) signální, osobní, pátrací - dle povahy objektové svazky, buď přes SEO skartovat nebo ponechat: seznam osob, seznam dokumentů, návrh na zavedení, vyhodnocení, závažné dokumenty, kompromitující materiály, zbytek skartovat. Při skartaci tajných a přísně tajných materiálů postupovat dle směrnic.

c) okamžitě skartovat všechny záchyty z přestavby, nákupu, záznamy z diagramů vrátit neprodleně VI. Správě SNB (6. odborům)

Po linii ochrany ekonomiky a vnějšího zpravodajství postupovat diferencovaně. U agentury která pracovala na objektech vnitřní linie, postupovat podle bodu a).

O způsobu zpracování archivních i živých materiálů určených k zaznamenání na mikrofiše budete vyrozuměni, o uložení dokumentačních a kompromitujících materiálů budete vyrozuměni také.

Je potřebné postupovat tak, aby na útvarech nezůstaly materiály jež by měly vzhledem k současnému politickému uspořádání kompromitující charakter.

Vytříděné materiály je potřebné urychleně zničit za dodržení přísných bezpečnostních opatření v papírnách a pod.

I. náměstek MV ČSSR

genpor. ing. Alojz LORENC CSc / 11 397 +++

B/  8. 12. 1989 následoval další Lorencův pokyn. Kupodivu zcela identický, až na jednu maličkost. Zmizela instrukce: "Je potřebné postupovat tak, aby na útvarech nezůstaly materiály, jež by měly vzhledem k současnému politickému uspořádání kompromitující charakter".

C/ Tentýž den, tedy 8. 12. 1989, byl rozeslán další pokyn genpor. Alojze Lorence pod č.j. OB-00153/01-89 avizující, že bude vydán nový pokyn ve věci skartace a současně nařizující skartaci prvního pokynu z 1. 12. 1989 č.j. NZ-00671/89!!!

Vše je dokumentačně a svědecky doloženo!

D/ Do třetice přišel ještě toho dne, tedy 8. 12. 1989,   v 17.33 hod. na uvedené adresy nový pokyn, kterým Lorenc zakazuje s okamžitou platností vytřiďování a ničení veškerých písemností FMV.

V celém Československu pouze náčelník východoslovenské správy StB našel v sobě dost odvahy a zodpovědnosti a skartaci odmítl.

Z uvedeného vyplývá:

1. Skartace na všech centrálních správách StB v Praze byly provedeny v celém rozsahu protizákonně! Lorencův rozkaz se jich totiž netýkal. Přesto do dnešního dne nejenže nebylo ani proti jedinému příslušníkovi StB zahájeno trestní stíhání, ale dokonce ani nezačalo vyšetřování této záležitosti! Vojenská prokuratura pod vedením nedávného soudruha Křiženeckého tuto mimořádně rozsáhlou a nebezpečnou zločinnou činnost špiček StB zatím úspěšně kryje!!! Jak dlouho ještě? A kdo jim k tomu požehnal? Pokud soudruh Křiženecký, donedávna militantní stranický karierista neví, jaká skutková podstata trestného činu byla tímto jednáním naplněna, jedná se o zneužití pravomoci veřejného činitele podle paragrafu 158 trestního zákona.

2. Skartace na krajských správách StB a XII. Správě SNB provedené podle pokynu genpor. ing. Alojze Lorence CSc. z 1. 12. 1989 č.j. nz-00671/89 byly provedeny v souladu se zákonem pouze formálně. Ve skutečnosti i zde se jedná o rozsáhlou trestnou činnost krajských špiček StB. Přesto, že na tyto skutečnosti byla vojenská prokuratura mnohokrát upozorněna, zločince kryje a sabotuje všechny kroky vedoucí k jejich potrestání.

Opět fakta: Z archivů StB a XII. Správy SNB zmizelo prakticky všechno. Přeloženo do řeči, kterou by mohl pochopit i soudruh Kříženecký a jeho stalinistické bratrstvo se sametovou tváří: Skartováno nebo předáno KGB bylo nejen to, co tak přesně vyjmenoval v pokynu z 1. 12. 1989 Lorenc, ale mnohonásobně víc. To znamená, že krajské správy StB a XII. Správa SNB postupovaly proti rozkazu! V každém právním státě, kterým se komunistické nomenklaturní gangy tak zaklínají, by vojenská prokuratura mohla učinit pouze jedinou věc: Zahájit vyšetřování všech podezřelých, uvalit vazbu na iniciátory a postavit všechny před soud za provedení skartací nad rámec pokynu ze dne 1. 12. 1989. Tedy jednak za zneužití pravomoci veřejného činitele podle paragrafu 158 a jednak za neuposlechnutí rozkazu podle paragrafu 273. To, co je ovšem jasné každému laikovi, není jasné vojenské prokuratuře. Je to náhoda?

3. Občanská komise při ředitelství policie v Brně získala materiály, před kterými bledne vše co bylo dosud řečeno. Skartace totiž pokračovaly i po 8. 12. 1989, tedy opět proti rozkazu. Tento detail uvádíme jen pro dokreslení, to hlavní teprve přijde. Existují svědci a důkazy o převozu přísně tajných materiálů StB do objektů sovětských kasáren v Bruntále a jejich předání KGB.

Jan Ruml, v rozkaze 62/90 ze dne 15. 5. 1990 o průběhu skartací nařídil shromáždit všechny tyto informace a předat je pro potřeby trestního stíhání do Prahy. Jeho rozkaz byl bezezbytku splněn, přičemž se podařilo shromáždit velké množství průkazného materiálu. Kromě jiného i seznam bývalých příslušníků StB a SNB iniciativně zainteresovaných na skartaci materiálů StB prováděné v listopadu a prosinci 1989 v Jihomoravském kraji.

Příjmení, jméno, hodnost, funkce, datum narození, bydliště:

Belatka Karel, pplk  N-VI  30. 8. 1934  Brno, Blažkova 7

JUDr. Drahovzal Josef, pplk  N-OO  13. 11. 1944   Brno, Kubíkova 2

Gbelec Rostislav, plk  ZN StB  12. 5. 1934  Brno, Poznaňská 18

JUDr. Hrabal Jindřich  N-VI  18. 9. 1950  Brno, Novoměstská 39

Kozák Zbyněk, kpt.  ZN-OPV  8. 12. 1950  Brno, Zemědělská 22

(prošel úspěšně prověrkami, dnes slouží u VB)

Koutný František, mjr  N-OAO  10. 3. 1949  Brno, U Velké ceny 14

Ing. Levíček Jan, pplk  N-ÚO  3. 12. 1944  Brno, Hroznová 38

(odpovědný za akci NORBERT, prošel úspěšně prověrkami, dnes slouží u VB)

Otáhal Vladimír, pplk  ZN-IV  9. 4. 1941  Brno, Kujbyševova 1

JUDr. Pořízka Adolf, pplk  N-OPV  4. 8. 1936  Brno, Vaňhalova 7

JUDr. Puklický Jan, plk  N-StB  30. 5. 1940  Brno, Zemědělská 10

Roller Jan, mjr  ZN-OO  5. 2. 1946  Brno, Kalininova 3

(prošel úspěšně prověrkami, dnes slouží u VB)

Rozsypal Antonín, pplk  N-OA  29. 1. 1938  Brno, Vaňhalova 9

Ing. Šobáň Josef, plk  N-KS  13. 5. 1934  Ostrava, Fifejdy 2790

JUDr. Vaňura Jindřich, kpt.  N-OPV  3. 7. 1947   Brno, Vaňalova 5

Na základě tohoto materiálu byl vytvořen vyšetřovací tým při Úřadu na ochranu ústavy a demokracie vedený JUDr. Šetinou, který už v říjnu 1990 připravil veškeré podklady pro zahájení trestního stíhání estébáckých špiček západočeské, severočeské, východočeské a středočeské správy StB. V tomto momentě, údajně na pokyn z Hradu, bylo vyšetřování zastaveno. Znovu se tedy ptám: Jak dlouho ještě necháme škodit vojenskou prokuraturu? Kdo u nás kryje agenturu KGB a kdo nám vlastně vládne?

Petr Cibulka