C O M P U T E R   M U S I C     [ VOLUME  2 ] 

     Rudolf  R ů ž i č k a :   Elektroakustická počítačová tvorba  

                  2 x 45 min., Stereo, Dolby 
 

                         Strana 1 ( A )  

< 1 > " Elektronia B " pro  komorní  sbor,  komorní  orchestr  a 
      elektronické zvuky, vytvořené pomocí počítače     [ 9:05 ] 
 Interpretace: sbor a orchestr členů  Státní  filharmonie  Brno, 
 sbormistr: L. Mátl, dirigent: J. Hanousek 

< 2 > " Timbri " pro dechový kvintet  a  elektroakustické  zvuky 
 Interpretace: Akademické dechové kvinteto Praha        [ 6:35 ] 

< 3 > " Discordia " - elektronická počítačová skladba   [ 9:00 ] 

< 4 > " Concertino " pro harfu a elektroakustické zvuky [ 7:40 ] 
 Interpretace:  L. Váchalová 

< 5 > " Tibia " pro flétnu a elektroakustické zvuky     [ 9:35 ] 
 Interpretace:  A. Bourek 
 

                         Strana 2 ( B )  

< 1 > " Cantata ai ai a " pro mezzosoprán,  basbaryton,  komorní 
      sbor, komorní orchestr a elektroakustické zvuky  [ 13:25 ] 
 Interpretace: E. Výmolová, P. Stejskal, Moravští  madrigalisté, 
 orchestr Statní opery v Brně, sbormistr: J. Šafařík,  dirigent: 
 J. Zbavitel 

< 2 > " Arcanum " - elektronická počítačová skladba    [ 12:10 ] 

< 3 > " Malefica " pro  mezzosoprán,  flétnu,  klarinet,  violu, 
      cembalo a elektroakustické zvuky                 [ 18:50 ] 
 Interpretace: Ars cameralis Praha 

 

   Hudební skladatel Rudolf Růžička (nar. 1941) studoval skladbu 
na  Janáčkově akademii múzických umění  v Brně.  Studia dokončil 
dvouletým  kursem  elektroakustické  hudby  v Praze.  Od  r.1969 
přednáší    na  Janáčkově  akademii   v   postgraduálním  studiu 
počítačovou skladbu jako na jediné škole v Ceskoslovensku. 
   Růžička napsal přes 30 skladeb s pomocí počítače.  Jeho první 
počítačovou skladbou je "Elektronia B" z r.1965,  další významné 
počítačové  instrumentální, vokální  a  elektroakustické skladby 
jsou:  Kosmická symfonie  pro  velký orchestr,  Kantáta ai ai a, 
Koncert - symfonie pro housle a orchestr,  Discordia,  Malefica, 
Arcanum. 
   R. Růžička  obdržel  první  ceny  v  mezinárodních  soutěžích 
elektroakustické tvorby:  v r.1970  v soutěži  "MUSICA NOVA"  za 
skladbu "Gurges" a za skladbu "Tibia I" v soutěži o cenu Marcela 
Josseho v Paříži v r.1984  a řadu dalších cen a čestných uznání. 
Velkou  poctou  bylo  jeho  jmenování   členem  soutěžní  poroty 
"International   Computer   Music   Competition   NEWCOMP  1987" 
v americkém Bostonu. 
  Jedinou knihou v češtině, pojednávající o počítačové kompozici 
a  analýze  hudebních skladeb  je  Růžičkova publikace  "Využití 
samočinných  počítačů  při vzniku  uměleckých děl  se  zvláštním 
zaměřením  na  hudbu  a  soudobou  hudební  kompozici",   vydaná 
v r.1980. 
 
 

Distribuce: Petr Cibulka, Vrázova 53, 616 00 BRNO, tel. 756221  
 
 

 
ZPĚT