JUDr. Ludmila Smejkalová, Právní poradenské středisko odborových svazů, Dům odborových služeb, Malinovského nám.4, BRNO

Poznámky k odvolání proti Rozsudku Městského soudu v Brně z 20.6.1996, č.j. 45 C 204/93

 
1. Chyby v textu rozsudku způsobené chybnou formulací, zápisem či opisem (dr.Mafková není podepsána), nepřesným výkladem nebo úmyslně (jde totiž o chyby ve výsledném znění vedené vždy proti žalobci!) - nepořádné nebo záměrně tendenční vypracování rozsudku

1a. str.2/1, 2.odst., ř.11-12 "...předcházející byly z předmětu elektroakustická hudba..." - zde zcela zřejmě vypadl termín výuky počítačové hudby, na kterou se zápis v rozsudku odvolává (nepořádně zpracováno)

1b. str.2/1, 2.odst., ř.18 "...pedagoga akustické a počítačové hudby..." - konkurs na akustickou hudbu nebyl na JAMU do r.1993 vyhlášen, nemohl jsem proto takto svědecky vypovídat

1c. str.2/1, 2.odst., ř.27-28 - "...na základě pracovní smlouvy, která nebude prodloužena,..." - úplný opak je pravdou: Piňos i Faltus tvrdili, že moje smlouva na místo odborného asistenta na JAMU bude!!! prodloužena

1d. str.2/2, ř.1-2 - "...namítal serióznost konkursního řízení..." - v tomto kontextu je možné chápat význam oboustranně - v dopisu Ministerstvu školství jsem uváděl naopak "neserióznost" postupů před a během konkursu.

1e. str.2/2, 2.odst., ř.3,4 - "...žalobce nebyl žádným z akademických funkcionářů školy pověřen, aby po 31.12.1992 pokračoval ve výuce studentů." - akademičtí funkcionáři nikoho nepověřovali, byla to náplň práce vedoucího katedry Faltuse

1f. str.2/2, 3.odst., ř.12 - "...odevzdal uzavřený výkaz tzv. studijní zprávu..." - žádný uzavřený výkaz ani jakákoliv jiná zpráva se při ukončení zaměstnání na JAMU neodevzdává. Pokud je tím míněn soupis zápočtů za zimní semestr, tak ten je možné odevzdat až po zápisu všech zápočtů a zkoušek, což je reálné až po ukončení celého školního roku a podzimních termínů (tj. obvykle k 1.10.) a tím i k uzavření studia běžného školního roku. Mimochodem tento soupis zápočtů mám doma a slouží jako doklad pro podání žaloby - jinak bych nevěděl, kdy jsem zápočty a zkoušky zapsal studentům do indexů.

1g. str.2/2, 4.odst., ř.3,4 - "...v listopadu roku 1992, kdy byl vyhlášen konkurz na místo pedagoga." - pokud se jedná o konkurs na pedagoga pro elektroakustickou a počítačovou hudbu, jde o nepravdivé tvrzení, protože konkurs byl vypsán podle soudu předložených dokladů 14.5.1992 v deníku Rovnost.

1h. str.3/2, 3.odst., ř.7,8 - "Nový vedoucí katedry měl jisté představy o práci na tomto pracovišti a proto bylo rozhodnuto o vypsání konkursu..." - jde o již po několikáté opakované nepravdivé tvrzení, protože konkurs byl vypsán dne 14.5.1992 v deníku Rovnost, kdy Faltus na JAMU nepracoval.

1i. str.4/2, 2.odst., ř.8 "...kompozice akustické hudby..." - akustická hudba se do skončení mého zaměstnání na JAMU nikdy nevyučovala

1j. str.6/1, ř.3 - "...aspoň 3 dny předem." - zcela mylná informace (má být zřejmě 3 měsíce) - nepořádné vypracování rozsudku
 

2. Nepravdivé údaje v textu rozsudku, ke kterým není žádný podklad ve výpovědích nebo jsou svědectví chybná či nepravdivá

2a. str.2/1, 2.odst., ř.7-9 - "...studenta ještě prozkoušel, zjistil jeho znalosti a z toho dovodil, že probíhala ještě výuka." - výuka probíhala proto, že jsem byl vyzván vedoucím katedry dokončit výuku, udělit zápočty a příp.zkoušky a že také probíhalo období řádné výuky v zimním semestru (do 10.ledna)

2b. str.2/1, 2.odst., ř.14-16 - "...vytvořil velmi pozoruhodnou kompozici, se kterou se zúčastnil mezinárodní skladatelské soutěže. Za tuto činnost byl zmíněnému studentovi udělen zápočet." - zápočet nemůže být udělen za žádnou "činnost" studenta, ale za úspěšně a aktivně absolvovanou výuku.

2c. str.2/1, 2.odst., ř.23 - "...konkurzu neuspěl..." - v mně zaslaném písemném sdělení JAMU o výsledku konkursu je uvedeno: "...že jste vyhověl podmínkám konkursního řízení...", což je v rozporu s uvedeným významem slova "neuspěl"

2d. str.2/1, 2.odst., ř.8 a násl. odspodu - ani slovo o výuce v průběhu celého letního semestru, která předcházela udělení zápočtů a zkoušek studentům

2e. str.3/1, ř.4,5 - "Hovořili o nutnosti uzavřít zápočty studentům před koncem kalendářního roku" - Faltus mě informoval o tom, že nebudu dál zaměstnán na JAMU dne 4.1.1993, jak uvádím ve výpovědi na str.2/1, takže uzavřít zápočty před tímto datem nebylo možné. Navíc Faltus sám dobře věděl, že to není reálné už vzhledem k studentům při zaměstnání, kteří v závěru prosince do výuky nechodí (ostatně ani řádní studenti). Jeho tvrzení je tedy vymyšlené a nepravdivé.

2f. str.3/1, ř.35,36 - "...že se spíše obává, že bude z přijímacích zkoušek vykázán..." - kdybych se obával, tak na přijímací zkoušky nepůjdu, nebyl jsem k přijímacím zkouškám pozván, je to tedy nesmysl

2g. str.3/1, ř.8 odspodu - "...v některých případech aktivní umělci a je tím dána možnost poskytnout zápočet dříve..." - nejsem aktivní umělec, nemohl jsem proto podle znění tohoto Faltusova svědectví, které je uvedeno v rozsudku, poskytnout zápočet mimo předepsaný termín i když to údajně "...zkušební řád umožňuje..."!!!

2h. str.3/1, ř.1 odspodu, str.3/2, ř.1 - "...o setrvání žalobce na pracovišti se svědek dozvěděl až prostřednictvím personálního oddělení v souvislosti s podáním této žaloby..." - nepravdivé tvrzení svědka Faltuse. Po podání žaloby dne 14.6.1993 už výuka na pracovišti neprobíhala vzhledem ke skončení výuky v letním semestru.

2i. str.3/2, odst.1, ř.15,16 - "...v průběhu letního semestru, kdy se dozvěděli o tom, že byla podána předmětná žaloba." - opětovně opakované nepravdivé tvrzení svědka Faltuse. Po podání žaloby dne 14.6.1993 už výuka neprobíhala, protože již skončil letní semestr.

2j. str.4/1, ř.10,11 odspodu - "Potvrdil, že ze strany vedoucího katedry byla učiněna ústní výzva směrem k žalobci..." - nikdo druhý, ani svědek Havlík, se žádné ústní výzvy Faltuse vůči mně nezúčastnil, nemůže proto o ní svědčit, pokud o tom jen slyšel od žalovaného!!!

2k. str.4/1, posl.řádek, str.4/2, 1.řádek - "...výkaz zápočtů za zimní semestr roku 1992/93 na studijní oddělení neodevzdán." - tento soupis zápočtů mám doma a slouží jako doklad pro podání žaloby

2l. str.5/1, odst.2, ř. 7-9 - "...po 1.1.1993 mu nebylo ze strany jeho bezprostředně nadřízeného přikázáno, aby vedl výuku..." - opak je pravdou, bylo!!! mně to přikázáno - tato skutečnost je právě předmětem sporu a soudního jednání

2m. str.6/1, odst.2, ř.18-22 - "Dne 7.12.1992 informoval vedoucí katedry doc.Faltus na schůzi katedry ... a také ho upozornil na nutnost uzavřít zápočty studentům do konce kalendářního roku." - zlovolně nepravdivé tvrzení dr.Mafkové, oddůvodňující znění rozsudku, pro které nejsou žádné podklady v doložených materiálech (např. zápis ze schůze) ani ve svědeckých výpovědích
 

3. Prokazatelné rozpory v textu rozsudku, nelogičnosti, zbytečnosti atd.

3a. str.3/1, ř.6 odspodu - "Když se dozvěděl (svědek Faltus), že je podána žaloba ohledně této záležitosti, tehdy jak se říká mezi čtyřma očima, s žalobcem, o celé záležitosti hovořili, tehdy mu řekl, že počínání ze strany žalobce chápal jako podraz. Nato mu žalobce odvětil, že naopak žalovaný na něj udělal podraz s konkurzem." - naprosto nesmyslné tvrzení, protože žaloba byla podána 14.6.1993 v době, kdy už jsem se svědkem Faltusem řadu měsíců nemluvil!!

3b. str.3/2, 2.odst., ř.6-8 - "...s ohledem na vývoj následných událostí připustil, že toto vše ho vedlo k těm výrazům,..." - připouštím, že při chování Faltuse ke mně jsem mu také mohl ve zlosti říci, že je "prase a hovado" - to se říká u soudního jednání i prezidentům a vysílá se to pak v rozhlase a televizi

3c. str.4/1, ř.15-17 - "...v září roku 1992 podepsal žalobce dodatek pracovní smlouvy, jehož obsahem bylo prodloužení pracovní smlouvy do doby 31.12.1992. Bylo to tedy 3 měsíce před ukončením,..." - chybný zápis, který nebyl při svědecké výpovědi během soudního jednání dr.Mafkovou opraven (jsou to totiž 4 měsíce)

3d. str.4/1, ř.19 - "...za 3 měsíce nastane skutečnost..." - stálé setrvávání svědka na nepravdivém tvrzení, který soud neopravil

3e. str.4/1, ř.26-27 - "...právě 3 měsíce před 31.12.1992 došlo ke změně pracovní smlouvy..." smlouvu jsem podepsal od 1.9.1992, do konce prosince to jsou 4 měsíce, nikoli 3, jak je opětovně nepravdivě uvedeno v rozsudku, takže bylo možnost splnit povinnost "organizace tuto okolnost s pracovníkem projednat" 3 měsíce předem. Nebylo to však možné kvůli datu konání konkursu a jeho rozhodnutí až dne 7.12., tedy 3 týdny před skončením platnosti smlouvy!!! Jde o úmyslně nepravdivé tvrzení, které jsem napadl v přímém dopise dr.Mafkové, o kterém není v rozsudku ani slovo. Mimo to jsou v rozsudku na str.5/1, ř.9 odspodu zcela jasně uvedena správná data platnosti smlouvy. Dr.Mafková tento omyl zjevně přehlédla.

3f. str.4/2, ř.9 odspodu - "...by byla šance, že by i nadále mohl v této funkci setrvat,..." - jeden z mála svědeckých textů, který se však ve výsledku rozsudku neprojevil

3g. str.4/2, 3.odst., ř.10-13 - "...od 1.9.1992 se vedoucím tohoto pracoviště stal doc.Faltus ... Posléze byl vypsán konkurs..." - stále, snad i záměrně opakovaná nepravdivá informace, tentokrát svědkem Piňosem, protože konkurs byl vypsán podle předložených dokladů již 14.5.1992 v deníku Rovnost

3h. str.5/2, 1.odst., ř.11-13 - "...pokud se žalobce dohodne s vedoucím katedry, doc.Faltusem, že činnost, kterou v lednu dokončoval, nebylo možné provést v prosinci, lze uzavřít dohodu..." - zcela jasný písemný důkaz z počátku r.1993 o tom, že žalovaná strana věděla o mé výuce v lednu!!! - v rozsudku se to rovněž neprojevilo

3i. str.6/1, 2.odst., ř.27-29 - "Nikdo se také nepozastavoval nad tím, když se žalobce jako host zúčastnil...jednak přijímacích zkoušek." - na str.3/1, ř.35 je v rozsudku ve výpovědi Faltuse, "...že se spíše obává, že bude z přijímacích zkoušek vykázán..." - opětovně kontroverzní tvrzení v rozsudku.

3j. Několikrát - obzvláště na str.2/2, 4.odst., 3/2, 3. odst. a 4/1, 1.odst. shora, dále pak 5/2, 3.odst. - rozsudek popisuje výsledky konkursu včetně vyjmenování účastníků a dalších podrobností a nezmiňuje se vůbec o rozporech při vypsání konkursu (půlúvazek, celý úvazek) a o jeho průběhu. Přitom je zřejmě, že konkurs nemá žádnou souvislost s projednávanou žalobou.

 
4. Opomenutí nebo úmyslné zamlčení důležitých podkladů obžaloby a svědeckých výpovědí v rozsudku, které jsou přiloženy k soudním spisům a které nejsou uvedeny v přehledu předložených důkazů soudu (v rozsudku na str.5/1 a násl.) a nikde o nich v rozsudku není zmínka - i když údajně soud může vybírat jakékoliv důkazy a jakékoliv eliminovat

4a. dopis předsedkyni senátu dr.Mafkové, podaný 8.9.1995

4b. chronologický soupis dat o průběhu žaloby, přiložený k dopisu dr.Mafkové 8.9.1995

4c. kopie dopisu dr.Davida adresovaného JAMU a odpověď JAMU dr.Davidovi

4d. kopie potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), vyžádaný dr.Mafkovou dne 16.11.1995 při soudním jednání včetně usnesení soudu o zastavení řízení s JAMU - předáno 29.11.1995

4e. dopis Ministerstvu školství, rovněž vyžádaný dr.Mafkovou

4f. doklady o vypsání konkursu na celý úvazek

4g. Studijní plán 1992/93 - plán mé výuky na JAMU na celý stud.rok (z dokladů JAMU č.6)

4h. doklady o informování vedení katedry a JAMU o mé výuce - předání hlášení o výuce v předmětech i se jmény studentů vedení KKD (28.10.1992), předání kopií podkladů o průběhu výuky na KKD (25.2.1993) prorektorovi Parschovi na jeho žádost

4i. soud nepřihlížel vůbec k funkci odborů ve sporu, přestože jsou doloženy bohaté materiály o zásahu odborů do jednání s vedením JAMU
 

5. Nedostatečné projednání Městského soudu následujících podstatných skutečností s návrhem na další jednání v průběhu odvolání ke Krajskému soudu

5a. Opětovně navrhuji k projednání během odvolání u Krajského soudu otevření situace před a během konání konkursu, celý jeho podrobný průběh, který byl ze strany zástupce žalobce zcela opomíjen a kterému naopak soud poskytl velkou pozornost a velký prostor i v zápisu rozsudku. Při té příležitosti pozvat jako svědky ke Krajskému soudu členy konkursní komise (mj.i dříve navrženého Mgr.J.Jiráska).

5b. Požádat soud o zjištění, kdy, kdo a jakým způsobem podal návrh na výuku elektroakustické hudby na DiFa (k soudu se nedostavil předvolaný zástupce JAMU). Městský soud to již později neprojednával.

5c. Znovu a důkladně prověřit průběh výuky v letním semestru stud.roku 1992/93 - v rozsudku je zmínka jen o udělených zápočtech.

5d. Posoudit odborně soudem přesné znění Studijního a zkušebního řádu (ze soupisu "Předložení listinných důkazů"), celého čl.12, čís.3, kde je uvedeno jednoznačně, že nebylo možné bez porušení předpisů udělit zápočty do 31.12.1992 - v rozsudku není o tom ani zmínka.

5e. Předložit Krajskému soudu dořešení zápisu ze schůze katedry 1.3.1993 - zápis ze schůze KKD, které jsem se na základě příkazu či spíše zákazu vedoucího KKD nezúčastnil: "...vyjasnění otázek honoráře za výuku..." - bod č. 9 zápisu - jak došlo k "vyjasnění otázek" Městský soud nevyřešil

5f. Požádat Krajský soud při odvolání o vyžádání u žalovaného předložení dopisu, o kterém jednala schůze Akademického senátu JAMU dne 8.10.1993 se zápisem: "...AS projednal dopis děkana HF rektorce o Mgr. R. Růžičkovi..." - předpokládám, že dopis obsahoval finanční nebo i morální řešení mé situace

5g. Požádat soud o odborné prošetření, jak se postupovalo podle předpisů a jak se mělo postupovat na JAMU po rehabilitaci - jaké měly být předkládány smlouvy rehabilitovanému (na dobu určitou či neurčitou) a jaké pedagogické postupy se měly u rehabilitovaných realizovat (habilitace, docentury, profesury)? - jednání o této situaci v mém případě otevřeně kritizovaly odbory na JAMU (doc.Křístková o tom neúspěšně jednala s vedením JAMU)

5h. V zápise rozsudku není nic o funkci odborů ve sporu, přestože jsou doloženy bohaté materiály o zásahu odborů do jednání s vedením JAMU - k jednání u Krajského soudu předvolat zástupce odborů na JAMU: doc.Šmolíka, bývalého předsedu odborů, který zahájil jednání s JAMU a doc.Křístkovou, která se nejvíce angažovala při jednání s vedením JAMU.

5i. Předvolat ke Krajskému soudu spolu s uvedenými zástupci odborů i jiné svědky (např. členy katedry kompozice a dirigování doc.Emmerta, OA Skotáka, OA Pololáníka aj.), kteří by vyvrátili nepravdivá a pro mě urážlivá tvrzení uvedená Dr.Mafkovou v rozsudku - např. na str.6/1, ř.10 odspodu "...vedení fakulty i jeho bezprostředně nadřízený se k žalobci chovali velmi tolerantně...", na str.6/1, ř.3 odspodu "...jeho úmyslem nebylo čestně se se vzniklou situací vypořádat, ale zneužít toho, že měl volný přístup na pracoviště..." nebo na str.7/1, ř.4,5 "...bylo jednoznačně prokázáno, že žalobce si počínal naprosto svévolně...". Tito svědkové by dosvědčili při odvolání opak uvedeného. Sám Faltus ve své svědecké výpovědi tak nenávistně nevystupoval.

 
6. Kopie některých důležitých textů z dopisu dr.Mafkové a k tomuto dopisu přiložených soupisů dat

6a. dopis JUDr.Mafkové

Vypsání konkursu "na místo pedagoga pro výuku elektroakustické a počítačové hudby" bylo protiprávní, tedy neplatné, protože nebyly dodrženy zákonné podmínky. V tehdy platném "Zákoně o vysokých školách" 172/1990, § 37, odst. 1 je uvedeno: "Rektor může na návrh akademického senátu fakulty nebo akademického senátu vysoké školy vypsat konkurs i na obsazené místo, pokud je tento postup odůvodněn potřebou zabezpečit příslušnou odbornou a morální úroveň vysoké školy...".

Tento konkurs vypsal jen "Děkan Hudební fakulty JAMU v Brně", nikoli rektor, jak vyplývá z uveřejnění konkursu v denním tisku (deník "Rovnost", 14.5.1992, čís. 112, str. 5).

Na písemný dotaz Akademickým senátům JAMU dne 14.6.1993 se žádostmi o písemné sdělení, zda AS daly "návrh na vypsání konkursu na obsazené místo" pedagoga pro výuku elektroakustické a počítačové hudby podle tehdy platného Zákona o vysokých školách, došly negativní odpovědi (23.6.1993 - dopis tajemnice AS Hudební Fakulty JAMU doc. Klugarové, 24.6.1993 - dopis předsedy AS JAMU - doc. Cejpka).

Mou "odbornou a morální úroveň" objasňuje již dříve soudu předložená kopie dopisu Ministerstvu školství.

Z vypsání podmínek konkursu v uvedeném deníku jednoznačně vyplývá, že se jedná o celý plánovaný úvazek oproti údajům v dopise tří funkcionářů JAMU z 24.2.1993 a svědecké výpovědi doc. Havlíka na str. 25/1, 4.odst.: "...podle mého vědomí konkurs na pedagoga byl vypsán na úvazek 0,5...".

Podvodně organizovaný konkurs nebo prokazatelně nepravdivé svědectví vyplývá z výpovědi doc. Havlíka, který tvrdí (str.24/2, dole): "...Dále uvádím, že v září r. 1992 podepsal žalobce dodatek k pracovní smlouvě jehož obsahem bylo prodloužení pracovní smlouvy do 31.12.1992. Bylo to tedy 3 měsíce před ukončením resp. před vypršením shora uvedeného termínu. K tomu poznamenávám, že dle mého názoru žalobce si měl být vědom této okolnosti, že za tři měsíce nastane skutečnost, která v dodatku k pracovní smlouvě je uvedena a že tedy v následujícím období již jeho pracovní postavení na hudební fakultě nebude existovat."

Konkurs se konal 25.11.1992, dne 7.12.1992 byl zveřejněn výsledek konkursu na schůzi katedry.

Pokud by předcházející svědectví bylo pravdivé, věděl svědek Havlík jako předseda konkursní komise již "3 měsíce před" koncem roku (t.j. od 1.10.1992), tedy téměř 2 měsíce před konáním konkursu, jak jím vedený konkurs dopadne. Výsledek konkursu byl tedy předem připraven, konkurs byl podvodně zmanipulován. Já jsem samozřejmě netušil, že výsledek konkursu je předem rozhodnut. Prohlašuji proto, že jsem 1.10.1992 nevěděl, že "za tři měsíce nastane skutečnost", kdy moje "pracovní postavení na hudební fakultě nebude existovat."

Z výše uvedeného vyplývá, že kvůli datu konání konkursu a oznámení výsledků konkursu jsem nemohl vědět o neprodloužení smlouvy před 7.12.1992, navíc kolektivní smlouva vyžaduje informaci o ztrátě zaměstnání 3 měsíce předem. Navíc JAMU předložený doklad čís.6 (ze soupisu podepsaného rektorkou JAMU pod názvem "Předložení listinných důkazů" ze dne 14.4.1995) nazvaný "Studijní plán 1992/93" uvádí můj plánovaný pedagogický úvazek na celý školní rok (tedy i na rok 1993).

Podle výpovědi proděkana B.Havlíka při soudním jednání existovaly písemné texty ve formě požadavků pro účastníky konkursu nebo jako pokyny pro průběh konkursu s nějakými předem připravenými dotazy před konáním konkursu - viz. zápis ze svědecké výpovědi (str. 24/2, uprostřed strany: "...Úkolem kandidátů v tomto konkurzním řízení bylo vypracovat otázky koncepce tedy konkrétně jakou mají představu o výuce ve svém předmětu. Kromě tohoto zásadního dokumentu mám na mysli tuto koncepci výuky předložili ještě další dokumenty,...".

Prohlašuji, že já jsem žádné materiály, dotazy ani požadavky neobdržel, nikdo mě písemně ani ústně nežádal, abych cokoliv u konkursu předložil. Vypracoval jsem proto jen textové podklady, o kterých jsem předpokládal, že mohou konkursní komisi zajímat. O tom konečně svědčí i text zápisu z průběhu konkursního řízení, předložený soudu (3.odst.): "Kandidát odb.asistent R.Růžička se ke koncepci výuky vyjadřoval velmi neurčitě, charakteristický byl odklon od položených otázek směrem k vlastní osobě a k tvorbě. Zdůrazňoval vlastní zásluhy, ocenění a prohlásil, že nepočítal s tím, že se ho někdo bude ptát na koncepci výuky".

Dosud jsem žádné písemné texty sloužící účastníkům nebo konkursní komisi nedostal ani přes podanou ústní žádost vedoucímu katedry doc. Faltusovi, když jsem se dozvěděl o uvedených materiálech od členů konkursní komise po konkursním řízení. Proto jsem podal 5.1.1993 dopis děkanovi HF JAMU jako žádost o pozastavení platnosti výsledků konkursu pro důvodné podezření z neregulérnosti průběhu konkursního řízení. Dodnes nepřišla odpověď. Podrobnější údaje obsahuje dopis Ministerstvu školství.

Přesné znění Studijního a zkušebního řádu (ze soupisu "Předložení listinných důkazů"), celého čl.12, čís.3, uvádí jednoznačně, že nebylo možné bez porušení předpisů udělit zápočty do 31.12.1992. Cituji: "Zápočty se udělují zpravidla v posledním týdnu výuky nebo ve zkušebním období nebo podle dohody s pedagogem později."

Text řádu zcela jednoznačně uvádí možnost udělení zápočtů v posledním týdnu výuky nebo později. Jiné vysvětlování Studijního a zkušebního řádu vede k matení soudu. Konec výuky zimního semestru 1992/93 byl 10.1.1993, zkušební období začalo 11.1.1993. Poslední výuka se konala 18.12.1992 (ne 31.12. jak tvrdí svědkové - to již byly vysokoškolské prázdniny, které trvaly od 19.12.1992 do 3.1.1993). Navíc za několik málo dnů (od 8. do 18.12.) v předvánočním období udělit zápočty všem studentům (i studentům při zaměstnání) bylo bez újmy na kvalitě výuky prakticky nerealizovatelné.

Po poradě s odborníkem na pracovně právní vztahy JUDr. L. Davidem jsem dne 29.1.1993 oznámil JAMU změnu pracovního poměru na dobu neurčitou a nadále jsem pracoval jako pedagog JAMU. Nesouhlasná odpověď JAMU z 4.2.1993, podepsaná děkanem Skovajsou, jejíž kopie byla soudu již dříve předložena, přiznává původně ústní požadavek mého nadřízeného vedoucího doc. Faltuse na dokončení výuky formou zápočtů: "...byl jste pouze požádán, abyste dokončil zápočty studentům za výuku...". Ve své svědecké výpovědi doc. Faltus ostatně uvádí (str. 24/1, 4.odst.): "Zápočty dané žalobcem po 31.12.1992 akceptovala vedoucí studijního odd., pokud by v tomto byl problém mám já jako vedoucí katedry právo tyto zápočty udělit sám." Zápočty vedoucí sám neudělil, moje zápočty byly akceptovány už proto, že v době udělování zápočtů nebyl pověřen výukou elektroakustické a počítačové hudby žádný jiný pedagog. Nebyla ještě ani uzavřena smlouva s "vítězem" konkursu K.Horkým - ten nastoupil na konkursem vypsané místo až začátkem letního semestru dne 18.2.1995.

Na základě uvedených skutečností, zejména s vědomím o neplatnosti konkursu, jsem počítal s dalším pedagogickým působením na JAMU, i s tím, že praxe s dodatečným prodlužováním smluv bude obdobná jako dříve, a že tedy moje pedagogická smlouva bude opět obdobně prodloužena. Nasvědčuje tomu také skutečnost, že jsem po 31.12.1992 nadále vedl výuku, zúčastňoval se seminářů (na jednom z nich jsem měl samostatný příspěvek), schůzí katedry i přijímacího řízení a na příkaz vedoucího katedry doc. Faltuse jsem uděloval zápočty, které byly akceptovány.

6b. Výběr ze soupisu dat pro soudní spor s JAMU

14.5.1992 - deník "Rovnost", str.5 - vypsání konkursu na místo "pedagoga pro elektroakustickou a počítačovou hudbu" děkanem HF s termínem nástupu 1.9.1992 - z formulace jasně vyplývá, že se jedná o celý pedagogický úvazek (viz. také poznámka k dopisům RR z 14.6.1993) /poznámka: z vypsání podmínek jednoznačně vyplývá, že se jedná o celý úvazek! - oproti údajům v dopise tří funkcionářů JAMU z 24.2.1993/

od 1.9.1992 do 31.12.1992 - prodloužení smlouvy na dobu určitou na místo "odborného asistenta KKD HF JAMU" /poznámka: dosud bez připomínek ze strany vedení KKD nebo JAMU/

13.11.1992 - dopis JAMU (podepsána L.Vařejková) - konání konkursu dne 25.11.1992

25.11.1992 - konkurs na místo pedagoga pro elektroakustickou a počítačovou hudbu

2.12.1992 - dopis JAMU (podepsán prorektor Havlík) - výsledek konkursu "...vyhověl podmínkám konkursního řízení, dle hlasování konkursní komise jako druhý v pořadí..." prosinec 1992 - několikeré ústní ubezpečení vedoucího KKD (doc. Faltus) i bývalého vedoucího KKD (prof.Piňos), že mně bude smlouva na pedagogické místo odborného asistenta opět od 1.1.1993 prodloužena

4.12.1992 - dopis JAMU (podepsán proděkan Havlík) - zamítnutí zahájení habilitačního řízení 10.12.1992 - dopis RR: doplnění hlášení z 28.10.1992 o průběhu výuky adresované vedení KKD /poznámka: bez jakýchkoliv připomínek ze strany vedení KKD nebo JAMU/

14.12.1992 - RR: ústní žádost vedoucímu KKD a předsedovi konkursní komise (doc. Faltus) o předání písemných pokynů k hodnocení uchazečů, které byly předloženy členům konkursní komise v den konání konkursu /poznámka: odpověď doc. Faltuse: "ztratily" se - ptal se, od koho jsem se o nich dozvěděl - byly pro mě tajné ?/

4.1.1993 kolem poledne - informace vedoucího KKD (doc. Faltus) o změně rozhodnutí vedení JAMU o prodloužení pedagogické smlouvy - nebude prodloužena - bez předchozího oznámení o ukončení, jak vyžaduje Kolektivní smlouva JAMU /poznámka: přitom mně byl dán od vedoucího KKD (doc. Faltus) pokyn dokončit výuku a udělit zápočty v přidělených předmětech za zimní semestr 1992/93 - bez dokončení výuky nebylo možné zápočty udělit/

4.1.1993 odpoledne - konání předem naplánovaného semináře za účasti studentů a hostů o perspektivách výuky kompozice elektroakustické hudby na KKD - přednesl jsem předem připravený referát

5.1.1993 - dopis RR: děkanovi HF JAMU - žádost o pozastavení platnosti výsledků konkursu na místo pedagoga pro výuku elektroakustické a počítačové hudby pro důvodné podezření z neregulérnosti průběhu konkursního řízení /poznámka: dodnes nepřišla odpověď!/

22.1.1993 - RR: porada s odborníkem na pracovně právní vztahy (JUDr. L. David) /poznámka: nadiktování dopisu vedení JAMU, který je třeba odeslat v den, kdy nedostanu výplatu zálohy na leden 1993 - do té doby i potom pracovat nadále jako pedagogický pracovník JAMU - dohodu o prac. činnosti navrženou vedoucím KKD za výuku v lednu nepřijmout/

29.1.1993 - dopis RR: JAMU - oznámení změny pracovního poměru na dobu neurčitou

1.2.1993 - RR: účast na přijímacím řízení pro obor skladby, během něhož se vedoucí KKD choval ke mně neobvykle konfliktně a hrubě před ostatními členy přijímací komise

4.2.1993 - dopis JAMU: odpověď děkana JAMU (doc. Skovajsa) - nesouhlas se změnou na dobu neurčitou /poznámka: dopis přiznává původně ústní požadavek nadřízeného vedoucího KKD (doc. Faltus) na dokončení výuky formou zápočtů!/

5.2.1993 - dopis RR: Rektorát, Akademický senát JAMU, Výbor SEAH Praha - odvolání proti zamítnutí zahájení habilitačního řízení

16.2.1993 - RR: předání dopisu děkana JAMU ze 4.2.1993 zastupujícímu právníkovi JUDr. Davidovi /poznámka: dr.David označil zápočty za součást pedagogické pracovní smlouvy - v případě pokračujícího nesouhlasu ze strany JAMU doporučil obrátit se na odbory z důvodu dlouhotrvajícího a finančně náročného soudního sporu/

17.2.1993 - dopis JUDr. L.Davida adresovaný děkanovi JAMU (doc.Skovajsa) - mj. "... klasický případ změny pracovního poměru z doby určité na neurčitou..."

24.2.1993 - dopis JAMU (podepsaný funkcionáři: Skovajsa, Havlík, Faltus) adresovaný dr. Davidovi - pokračující nesouhlas se změnou na smlouvu s dobu neurčitou

25.2.1993 - RR: předání kopií podkladů o průběhu výuky na KKD z 18.10. a 10.12.1992 osobně prorektorovi Parschovi na jeho žádost

27.2.1993 - dopis RR: Závodní rada VOS JAMU - žádost o pomoc při řešení sporu se zaměstnavatelem

1.3.1993 - zápis ze schůze KKD, které jsem se na základě příkazu či spíše zákazu vedoucího KKD nezúčastnil: "...vyjasnění otázek honoráře za výuku..." - bod č. 9 zápisu /poznámka: zřejmě si vedení JAMU bylo vědomo možnosti protiprávního jednání při nehonorování mé výuky na JAMU!/

3.3.1993 - dopis vedoucí POSOS JUDr. Š. Heinzové adresovaný vedení VOS JAMU - mj. "...plně ztotožňujeme s názorem a postupem dr.Davida k otázce změny pracov. poměru Mgr. Rudolfa Růžičky..."

4.3.1993 - RR: účast, bližší vysvětlení sporu na schůzi ZR VOS JAMU 8.3.1993 - dopis předsedy ZR VOS JAMU (dr. Šmolík) adresovaný rektorce a členům kolegia JAMU /poznámka: dr.Šmolík tehdy mně osobně řekl: "Nas...l jsi je, protože nejsou z dob totality zvyklí na odpor k jejich rozhodnutí." - to je nejvýstižnější důvod/

18.3.1993 - dopis RR: návrh na řešení pracovního sporu předsedovi ZR VOS JAMU (dr. Šmolík) jako podklad pro jednání s vedením JAMU

20.3.1993 - dopis RR: odůvodnění návrhu na řešení pracovního sporu, adresovaný odborům - jako podklad pro jednání s vedením JAMU březen, duben 1993 - několikanásobné neúspěšné jednání zástupců VOS JAMU s vedením JAMU (zejm. doc. Křístková)

květen 1993 - článek v "Necenzurovaných novinách" ("Postkomunistická mafie na vysokých školách?" - čís. 18/1993, str. 5) o sporu s JAMU - redaktor Slezáček, kterému jsem dal podklady

14.6.1993 - návrh na zahájení řízení s JAMU (JUDr. Smejkalová) u Městského soudu Brno 14.6.1993 - dopisy RR: Akademický senát JAMU, Akademický senát HF JAMU - žádosti o písemné sdělení, že AS daly návrh na vypsání konkursu na místo pedagoga elektroakustické a počítačové hudby /poznámka: podle tehdy platného Zákona o vysokých školách 172/1990, § 37, odst. 1, nebylo možné bez návrhu AS "...vypsat konkurs i na obsazené místo pokud je tento postup oddůvodněný potřebou zabezpečit příslušnou odbornou a morální úroveň vysoké školy..." - navíc konkurs mohl vypsat jen rektor nikoli děkan!, jak se stalo u konkursu ze 14.5.1992/

23.6.1993 - dopis AS HF JAMU - negativní odpověď (tajemnice AS HF doc. Klugarová)

24.6.1993 - dopis AS JAMU - negativní odpověď (předseda doc. Cejpek)

10.7.1993 - dopis RR: soupis zápočtů, zkoušek a klasifikace ve stud. roce 1992/93 - pro dr. Smejkalovou /poznámka: soupis, potvrzený zápisy v indexech studentů, je v rozporu s údaji v dopise tří funkcionářů JAMU z 24.2.1993/

15.7.1993 - dopis RR: Ministerstvo školství Praha - žádost o prošetření a nápravu postupu vedení HF a KKD JAMU v Brně a o pomoc při sporu se zaměstnavatelem

27.7.1993 - Ministerstvo školství (podepsána ředitelka dr. Rattayová) - odpověď na dopis 6.8.1993 - dopis RR: doplňující zpráva pro dr. Smejkalovou k soupisu z 10.7.1993

20.8.1993 - Ministerstvo školství (podepsána ředitelka dr. Rattayová) - odpověď na dopis "...požádala jsem o prošetření Vaší záležitosti rektorku JAMU..." /poznámka: předat stížnost k vyřízení tomu, na jehož činnost si stěžuji, si snad nedovolili ani za totality! - dosud žádná odpověď)

30.8.1993 - RR: ústní požadavek odb. pracovníkům JAMU na vydání zápočtového listu (potvrzení o zaměstnání)

2.9.1993 - dopis dr. Paclta, jednoho z nejvýznamnějších hudebních vědců v ČR - P.S.: citace p. Klause /poznámka: dozvěděl jsem se, že kolegové z KKD protestovali proti jednání JAMU se mnou, bylo jim vedením vyhrožováno, že dopadnou jako já - podobné protesty zaslali instituce i jednotlivci i ze zahraničí (mj. předseda Společnosti pro elektroakustickou hudbu v Praze ing. Odstrčil)/

6.9.1993 - dopisy dr. Smejkalové adresované rektorce JAMU, předsedovi ZO VOS a odb. pracovnici dr. Němcové - žádosti o vydání potvrzení o zaměstnání

10.9.1993 - odpověď kvestora JAMU (dr. Gondek) - nevydání potvrzení o zaměstnání

4.10.1993 - plná moc VOS JAMU pro dr. Smejkalovou k zastupování RR v pracovně právním sporu s JAMU

4.10.1993 - dr.Smejkalová - návrh na zahájení řízení proti JAMU o vydání potvrzení o zaměstnání u Městského soudu Brno

8.10.1993 - zápis ze schůze Akademického senátu JAMU: AS projednal "...dopis děkana HF rektorce o Mgr. R. Růžičkovi..." - citace veřejně vyvěšeného zápisu na informační tabuli JAMU /poznámka: nevím, co dopis obsahoval/

5.11.1993 - dopis RR: žádost adresovaná ZR VOS JAMU o finanční příspěvek na náklady právního sporu - předáno hotově 3.000 Kč jako záloha

6.12.1993 - dopis kvestora JAMU (dr. Gondek) adresovaný RR - předání potvrzení o zaměstnání

10.12.1993 - Dr. Smejkalová: zpětvzetí návrhu o uložení povinnosti vydat potvrzení o zaměstnání u Městského soudu Brno

20.12.1993 - usnesení Městského soudu Brno o zastavení řízení o povinnosti vydat potvrzení o zaměstnání

prosinec 1993 - RR: osobní jednání s novým děkanem HF JAMU (prof. Smejkal) - předání dopisu s návrhy na řešení sporu po vstřícném kroku JAMU (předání potvrzení o zaměstnání) /poznámka: poslední snaha o mimosoudní řešení sporu s JAMU/

4.1.1994 - dopis děkana HF JAMU (prof. Smejkal) - kolegium děkana rozhodlo setrvat na původním stanovisku

28.2.1995 - první jednání ve věci sporu s JAMU u Městského soudu Brno za předsednictví JUDr. O.Mafkové (výpověď RR, dr.Smejkalové dr.Paňákové za JAMU), odročeno na

27.4.1995 březen 1995 - další článek v "Necenzurovaných novinách" ("Komunistický středověk" - čís. 15/1995, str. 6) o sporu s JAMU - redaktor Slezáček, čís. 16/1995, poslední strana - informace o druhém soudním jednání

 
7. Závěrečné poznámky

7a. Na str.6/1, od ř.13 odspodu a na str. 7/1 - jsou v soudním závěru uvedeny nepodložené, nepravdivé závěry, nepochopitelně ostře tendenčně zaměřené vůči žalující straně, ba jakási neuvěřitelná, ničím neoddůvodněná nenávist k žalujícímu - mj. "..uděloval studentům zápočty, pak to bylo v rozporu s pokyny jeho nadřízeného...", "...vedení fakulty i jeho bezprostředně  nadřízený se k žalobci chovali velmi tolerantně...", "..jeho úmyslem nebylo čestně se se vzniklou situací vypořádat,...", "...bylo jednoznačně prokázáno, že žalobce si počínal naprosto svévolně a znalost poměrů na straně jedné a značná míra tolerance a taktu na straně druhé mu umožnili (v rozsudku: měkké i!), aby i nadále kontaktoval své studenty a navodil tak situaci, o kterou popírá svůj žalobní návrh." 

7b. Na závěr tohoto mého komentáře k rozsudku si neodpustím jednu myšlenku. Zdá se mně, že rozsudek využívá výlučně svědeckých materiálů žalované strany, tedy státní instituce, jakou JAMU byla a je. Materiály řadového občana velkoryse přehlíží. Podle toho také vyznívá rozsudek. Připomíná mně to dřívější soudní praxi.

K tomu mohu citovat dvě věty z článku z denního tisku (NN, č.14/1996, str.11): Za komunismu "se u soudu věřilo vždycky jen veřejnému činiteli, o jehož slovech není důvodu pochybovat" - tak zněl každý soudní závěr. Svědectví řadových občanů nemají žádnou váhu.
 

Brno 10.10.1996

Rudolf Růžička

zpět