JUDr. Olga Mafková
Městský soud Brno

Rooseveltova 16
601 62 B R N O

k č.j. 45C 204/93
 

Vážená paní předsedkyně,

protože při posledním stání dne 27.4.1995 byla při výslechu svědků věnována zvláštní pozornost konkursu, jeho průběhu a mnoha podrobnostem (např. svědkové uváděli do zápisu jména mimobrněnských členů konkursní komise), nedošlo k plánovanému přečtení problematiku objasňujícího dopisu Ministerstvu školství ani k mému doplňujícímu svědeckému vystoupení (nemohl jsem tak obhájit nepravdivé a neúplné údaje svědků o průběhu konkursního řízení) a soud rozhodl pozvat jako svědka dalšího účastníka konkursního řízení p. Karla Horkého, připojuji svoje připomínky a požadavky k tomuto bodu soudního jednání jako doplněk k dopisu z 10.4.1995.

Vypsání konkursu "na místo pedagoga pro výuku elektroakustické a počítačové hudby" bylo protiprávní, tedy neplatné, protože nebyly dodrženy zákonné podmínky. V tehdy platném "Zákoně o vysokých školách" 172/1990, § 37, odst. 1 je uvedeno: "Rektor může na návrh akademického senátu fakulty nebo akademického senátu vysoké školy vypsat konkurs i na obsazené místo, pokud je tento postup odůvodněn potřebou zabezpečit příslušnou odbornou a morální úroveň vysoké školy...".

Tento konkurs vypsal jen "Děkan Hudební fakulty JAMU v Brně", nikoli rektor, jak vyplývá z uveřejnění konkursu v denním tisku (deník "Rovnost", 14.5.1992, čís. 112, str. 5).

Na písemný dotaz Akademickým senátům JAMU dne 14.6.1993 se žádostmi o písemné sdělení, zda AS daly "návrh na vypsání konkursu na obsazené místo" pedagoga pro výuku elektroakustické a počítačové hudby podle tehdy platného Zákona o vysokých školách, došly negativní odpovědi (23.6.1993 - dopis tajemnice AS Hudební Fakulty JAMU doc. Klugarové, 24.6.1993 - dopis předsedy AS JAMU - doc. Cejpka).

Mou "odbornou a morální úroveň" objasňuje již dříve soudu předložená kopie dopisu Ministerstvu školství.

Z vypsání podmínek konkursu v uvedeném deníku jednoznačně vyplývá, že se jedná o celý plánovaný úvazek oproti údajům v dopise tří funkcionářů JAMU z 24.2.1993 a svědecké výpovědi doc. Havlíka na str. 25/1, 4.odst.: "...podle mého vědomí konkurs na pedagoga byl vypsán na úvazek 0,5...". Dále svědek Havlík uvádí (24/2, 1.odst.): "... Ve školním roce 1992/93 nastoupil do funkce vedoucí katedry kompozice a dirigování doc. Dr. Leoš Faltus. Po docentu Piňosovi. Nový vedoucí katedry měl jisté představy o práci na tomto pracovišti a proto bylo rozhodnuto o vypsání konkursu na místo pedagoga pro výuku elektroakustické a počítačové hudby, jednalo se o místo na poloviční úvazek."

Evidentně nepravdivé je svědectví doc. Havlíka o tom, že "bylo rozhodnuto o vypsání konkursu" po nástupu nového vedoucího doc. Faltuse "ve školním roce 1992/93". Nastoupil totiž do funkce v září 1992 a konkurs byl vypsán 14.5.1992 - přitom je však zřejmé z dokladů předložených soudu od JAMU, že smlouva K.Horkého na půl úvazku byla změněna od 1.10.1993 (tj. za sedm a půl měsíce po jeho nástupu) na plný pedagogický úvazek.

Podvodně organizovaný konkurs nebo prokazatelně nepravdivé svědectví vyplývá z výpovědi doc. Havlíka, který tvrdí (str.24/2, dole): "...Dále uvádím, že v září r. 1992 podepsal žalobce dodatek k pracovní smlouvě jehož obsahem bylo prodloužení pracovní smlouvy do 31.12.1992. Bylo to tedy 3 měsíce před ukončením resp. před vypršením shora uvedeného termínu. K tomu poznamenávám, že dle mého názoru žalobce si měl být vědom této okolnosti, že za tři měsíce nastane skutečnost, která v dodatku k pracovní smlouvě je uvedena a že tedy v následujícím období již jeho pracovní postavení na hudební fakultě nebude existovat."

Konkurs se konal 25.11.1992, dne 7.12.1992 byl zveřejněn výsledek konkursu na schůzi katedry.

Pokud by předcházející svědectví bylo pravdivé, věděl svědek Havlík jako předseda konkursní komise již "3 měsíce před" koncem roku (t.j. od 1.10.1992), tedy téměř 2 měsíce před konáním konkursu, jak jím vedený konkurs dopadne. Výsledek konkursu byl tedy předem připraven, konkurs byl podvodně zmanipulován.

Já jsem samozřejmě netušil, že výsledek konkursu je předem rozhodnut. Prohlašuji proto, že jsem 1.10.1992 nevěděl, že "za tři měsíce nastane skutečnost", kdy moje "pracovní postavení na hudební fakultě nebude existovat."

Toto podezření z podvodných postupů před konáním konkursu v mém dopisu Ministerstvu školství chybí, protože jsem se s těmito postupy seznámil až při soudním jednání.

Z výše uvedeného vyplývá, že kvůli datu konání konkursu a oznámení výsledků konkursu jsem nemohl vědět o neprodloužení smlouvy před 7.12.1992, navíc kolektivní smlouva vyžaduje informaci o ztrátě zaměstnání 3 měsíce předem. Navíc JAMU předložený doklad čís.6 (ze soupisu podepsaného rektorkou JAMU pod názvem "Předložení listinných důkazů" ze dne 14.4.1995) nazvaný "Studijní plán 1992/93" uvádí můj plánovaný pedagogický úvazek na celý školní rok (tedy i na rok 1993).

Podle výpovědi proděkana B.Havlíka při soudním jednání existovaly písemné texty ve formě požadavků pro účastníky konkursu nebo jako pokyny pro průběh konkursu s nějakými předem připravenými dotazy před konáním konkursu - viz. zápis ze svědecké výpovědi (str. 24/2, uprostřed strany: "...Úkolem kandidátů v tomto konkurzním řízení bylo vypracovat otázky koncepce tedy konkrétně jakou mají představu o výuce ve svém předmětu. Kromě tohoto zásadního dokumentu mám na mysli tuto koncepci výuky předložili ještě další dokumenty,...".

Prohlašuji, že já jsem žádné materiály, dotazy ani požadavky neobdržel, nikdo mě písemně ani ústně nežádal, abych cokoliv u konkursu předložil. Vypracoval jsem proto jen textové podklady, o kterých jsem předpokládal, že mohou konkursní komisi zajímat. O tom konečně svědčí i text zápisu z průběhu konkursního řízení, předložený soudu (3.odst.): "Kandidát odb.asistent R.Růžička se ke koncepci výuky vyjadřoval velmi neurčitě, charakteristický byl odklon od položených otázek směrem k vlastní osobě a k tvorbě. Zdůrazňoval vlastní zásluhy, ocenění a prohlásil, že nepočítal s tím, že se ho někdo bude ptát na koncepci výuky".

Dosud jsem žádné písemné texty sloužící účastníkům nebo konkursní komisi nedostal ani přes podanou ústní žádost vedoucímu katedry doc. Faltusovi, když jsem se dozvěděl o uvedených materiálech od členů konkursní komise po konkursním řízení. Proto jsem podal 5.1.1993 dopis děkanovi HF JAMU jako žádost o pozastavení platnosti výsledků konkursu pro důvodné podezření z neregulérnosti průběhu konkursního řízení. Dodnes nepřišla odpověď. Podrobnější údaje obsahuje dopis Ministerstvu školství.

Přesné znění Studijního a zkušebního řádu (ze soupisu "Předložení listinných důkazů"), celého čl.12, čís.3, uvádí jednoznačně, že nebylo možné bez porušení předpisů udělit zápočty do 31.12.1992. Cituji: "Zápočty se udělují zpravidla v posledním týdnu výuky nebo ve zkušebním období nebo podle dohody s pedagogem později."

Text řádu zcela jednoznačně uvádí možnost udělení zápočtů v posledním týdnu výuky nebo později. Jiné vysvětlování Studijního a zkušebního řádu vede k matení soudu. Konec výuky zimního semestru 1992/93 byl 10.1.1993, zkušební období začalo 11.1.1993. Poslední výuka se konala 18.12.1992 (ne 31.12. jak tvrdí svědkové - to již byly vysokoškolské prázdniny, které trvaly od 19.12.1992 do 3.1.1993). Navíc za několik málo dnů (od 8. do 18.12.) v předvánočním období udělit zápočty všem studentům (i studentům při zaměstnání) bylo bez újmy na kvalitě výuky prakticky nerealizovatelné.

Po poradě s odborníkem na pracovně právní vztahy JUDr. L. Davidem jsem dne 29.1.1993 oznámil JAMU změnu pracovního poměru na dobu neurčitou a nadále jsem pracoval jako pedagog JAMU. Nesouhlasná odpověď JAMU z 4.2.1993, podepsaná děkanem Skovajsou, jejíž kopie byla soudu již dříve předložena, přiznává původně ústní požadavek mého nadřízeného vedoucího doc. Faltuse na dokončení výuky formou zápočtů: "...byl jste pouze požádán, abyste dokončil zápočty studentům za výuku...".

Ve své svědecké výpovědi doc. Faltus ostatně uvádí (str. 24/1, 4.odst.): "Zápočty dané žalobcem po 31.12.1992 akceptovala vedoucí studijního odd., pokud by v tomto byl problém mám já jako vedoucí katedry právo tyto zápočty udělit sám." Zápočty vedoucí sám neudělil, moje zápočty byly akceptovány už proto, že v době udělování zápočtů nebyl pověřen výukou elektroakustické a počítačové hudby žádný jiný pedagog. Nebyla ještě ani uzavřena smlouva s "vítězem" konkursu K.Horkým - ten nastoupil na konkursem vypsané místo až začátkem letního semestru dne 18.2.1995.

Na základě uvedených skutečností, zejména s vědomím o neplatnosti konkursu, jsem počítal s dalším pedagogickým působením na JAMU, i s tím, že praxe s dodatečným prodlužováním smluv bude obdobná jako dříve, a že tedy moje pedagogická smlouva bude opět obdobně prodloužena. Nasvědčuje tomu také skutečnost, že jsem po 31.12.1992 nadále vedl výuku, zúčastňoval se seminářů (na jednom z nich jsem měl samostatný příspěvek), schůzí katedry i přijímacího řízení a na příkaz vedoucího katedry doc. Faltuse jsem uděloval zápočty, které byly akceptovány.

 
Mgr. Rudolf Růžička

Brno 2.září 1995

zpět