Stanovisko pracovní skupiny pro kulturu Občanského fóra v Brně 

     Programové zásady Občanského fóra tím, že označují kulturu za 
"způsob  života celé  občanské společnosti",  říkají zřetelně,  že 
kulturní  instituce nemohou  dál posluhovat  ideologii. Kultura se 
musí stávat  rozměrem lidské existence  ve svobodném demokratickém 
státě. 
     Dosavadní  státní  ideologie  si  domýšlivě  osobovala  právo 
povolovat a cenzurovat, řídit a kontrolovat kulturní život. Za tím 
účelem  centralizovala  a  integrovala  kulturní  zařízení, aby je 
mohla lépe ovládat. 
     Demokratická  společnost by  měla podle  přání občanů pomáhat 
jim  uplatňovat   tvořivé  schopnosti  a   kulturně  žít.  Kultura 
nepotřebuje  úřady,  ale  sály,   zkušebny,  výstavní  prostory  a 
ateliéry. 
     Co je nutné v tomto směru v Brně změnit? 

I. Hlavní zásady  

Brnu  je  třeba  vrátit  postavení  významného  střediska  národní 
kultury jako alternativy, protiváhy i konkurence centru pražskému. 
V praxi to znamená oprošťovat organizaci i správu kultury od všeho 
malého, provinciálního a nevelkorysého -  a naopak dělat co nejvíc 
pro  to, aby  se Brno  alespoň v  některých oblastech  a odvětvích 
kultury stalo centrem hlavním. 
     Cesty k tomu mohou být následující: 
     a)  dát  maximální  možnost  uplatnění  uměleckým a kulturním  
osobnostem,  které v  Brně působí;   jde o  osobnosti, které  si v  
minulých desetiletích  uchovaly svou lidskou  a uměleckou identitu  
(a  z  těchto  důvodů  také  byly  nerůznějšími způsoby omezované,  
umlčované  a  pronásledované)ctižádostí  města  i  uměleckých a  
kulturních institucí by mělo být, aby právě takové osobnosti stály  
v jejich  čele  neboť  zejména  ony mohou  být zárukou překonávání  
provinciálnosti  
     b)  dávat   také  větší  příležitosti   tvůrcům  i  kulturním 
pracovníkům, kteří mají talent, charakterové i odborné předpoklady 
se  takovými  osobnostmi  stát (v  odvětvích, kde lidé  nejsou, je 
nutné snažit se je pro Brno získat) 
     c) v  této souvislosti je mimořádnou  pozornost třeba věnovat  
brněnskému  uměleckému školství,  kde ve  většině případů nepůsobí  
skutečné  osobnosti,   ale  nomenklaturní  kádry;   úroveň  tohoto 
školství je proto často pokleslá, některé obory ztrácejí oprávnění 
na  existenci; změny  v této  oblasti nemohou  být kosmetické, ale 
musí být  zásadní; působit v tomto  školství je morální povinností 
všech skutečných  uměleckých i vědeckých osobností  (v tomto směru 
je  žádoucí  jim  učinit  nabídku  i  vytvořit pro jejich působení 
náležité předpoklady) 
     d) rozvíjet je žádoucí zejména ta odvětví a obory, které mají 
v  Brně svou tradici (ať už z meziválečného období nebo posledních 
desetiletí) a svým významem překračují rámec regionu; 
jsou  to  např.:  některé  progresívní  tendence  v  divadelnictví 
(program Mahenovy činohry z 60.  let, malá autorská divadla, odkaz 
I. Váni Psoty v baletu, progresívní operní dramaturgie 30. a konce 
60. let 
     -  janáčkovská  tradice  v  hudbě,  silná generace současných 
skladatelů vážné hudby (zejména soudobé hudební směry),Mezinárodní 
hudební festival 
     -  několik  osobností  spisovatelských,  soustředěných  kolem 
časopisu Host do  domu, Index a Blok a  vůbec tradice uměleckých a 
kulturních periodik 
     -  výrazné  osobnosti  výtvarného  umění  (skupiny  RA a Q) a 
architektury  (avantgarda 20.  let), včetně  tradice brněnské  
uměnovědy (O. Sus, J. Levý) 
     -  celostátně respektovaná  brněnská vlna  rockových skupin i 
folkové osobnosti; 
zásadně  je ovšem  nutné důsledně  se vyrovnávat  s předcházejícím  
dvacetiletím i čtyřicetiletím tam,  kde pahodnoty byly vydávány za  
hodnoty a skutečné charakterní osobnosti byly umlčovány a bylo tak  
napácháno velké množství osobních křivd i materiálních škod  
     e)  s  jistou  velkorysostí  je  třeba  vytvářet  materiální, 
prostorové  i   organizační  předpoklady  pro   činnost  uvedených 
osobností  a   institucí  uměleckých  i   kulturních:  není  možné 
vymlouvat   se  na   ztížené  ekonomické   podmínky  -   je  nutné 
přerozdělovat prostředky určené na kulturu,  a to zejména tam, kde 
jimi  bylo   ve  skutečnosti  plýtváno   na  činnosti  související 
s propagací  a  prosazováním  jediné  ideologie (politickovýchovná 
oddělení   kulturních  zařízení,   "názorná  agitace",   využívání 
prostředků na kulturu pro činnost agitačních středisek, atd.) 
     f) nezbytné je umožňovat  konfrontaci uměleckých a kulturních 
hodnot vznikajících v  Brně s mezinárodním kontextem, a  to v obou 
směrech: pořádáním mezinárodních festivalů a konferencí, hostování 
významných evropských  a světových umělců v  Brně, stejně tak jako 
častější  vystupování  nejlepších   brněnských  umělců  i  souborů 
v zahraničí; samozřejmostí  by měla být i  dostupnost knih i filmů 
významných  tvůrců  v  knihovnách  i  kinech  bez ohledu na jejich 
názorovou orientaci 
 

II. Nejdůležitější předpoklady pro realizaci těchto zásad  

1.  Nový obsah  musí dostat  činnost odborů  kultury všech stupňů. 
Zásadně  je třeba  odmítat praxi,  kdy se  odbory kultury staly do 
značné   míry   pouhými    realizátory   a   vykonavateli   pokynů 
ideologických  oddělení  KSČ  a   převodními  pákami  mezi  těmito 
odděleními a kulturními zařízeními. Nadále  by tyto odbory měly ve 
vztahu ke  kulturním zařízením a  institucím vykonávat jen  funkci 
správní  (jak  je  to  dáno  jejich  posláním), nikoli povolovací, 
dohlížecí atd. 
Je třeba  začít připravovat nový způsob  správy kultury na základě 
zkušeností  z  jiných  evropských  zemí  s  demokratickou  tradicí 
s vědomím, že  se v příštích  létech staneme obyvateli  společného 
"evropského domu"; v některých  směrech může přinést cenná poučení 
i způsob  správy z  meziválečného období.  Za účelem  seznámení se 
s výše uvedenými  způsoby správy bude  třeba při odborech  kultury 
vytvořit  pracovní  skupiny,  které  předloží příslušné  materiály 
a zhodnotí je z hlediska využitelnosti pro naši správu. 

2. Hlavní  zásadou nového přístupu  k práci kulturních  zařízení a 
uměleckých  institucí  musí  být   zásada  jejich  svéprávnosti  a 
kvalifikovaného, kompetentního,  odborného řízení; tato zařízení a 
instituce  musí zásadně  řídit  pouze  jejich vedení,  které je za 
jejich činnost rovněž plně odpovědné. 
V současné době  musí být v této  souvislosti řešena otázka důvěry 
těmto   vedoucím   pracovníkům   ze   strany  jejich  zaměstnanců, 
uměleckých svazů, obcí a OF.  Ustavení nových či potvrzení starých 
by měla být řešena vypsáním veřejných konkursů. 
Pro  umělecké  instituce  musí  platit  zásada jejich svéprávnosti 
a právo  sebeurčení. Základní  dokumenty, jimiž  se jejich činnost 
řídí, jsou: 
    a.    zřizovatelská   smlouva,  vymezující  poslání,  práva  a 
povinnosti instituce, výši dotace a výši odvodů, a dále jen  počet 
povinných představení či vystoupení v místě působiště za rok 
    b.  statut,  který  vypracovává  samotná  instituce  a dává ho 
zřizovateli a orgánu státní správy na vědomí. 

3.  Zásadně  je  třeba  odstraňovat  několikakolejnost  v  oblasti 
správy  kultury v  Brně, včetně  vzájemného překrývání  kompetencí 
mezi krajskými,  městskými, obvodními a  okresním odborem (což  je 
jedna  ze  závažných   příčin  nadbytečnosti,   byrokratičnosti  i 
neúčinnosti státní správy). 

4.  Je třeba  zrušit  neadekvátní  seskupení a  důsledky nesmyslné 
centralizace, rušit střechové  organizace,  podporovat  svébytnost 
a samostatnost  jednotlivých  kulturních   zařízení,  umožňovat  a 
podporovat jejich samostatné iniciativy. Kulturní zařízení by měla 
působit  jako součást  konkrétních  prostor,  v nichž  je kulturní 
činnost vykonávána, nikoli jako uměle vytvořené úřední organizace. 

5.  Pro  kulturu  je  žádoucí   přidělovat  alespoň  část  z  nově 
uvolňovaných prostor  s vědomím, že  v předcházejícím období  bylo 
množství prostor sloužících kultuře zabíráno pro jiné účely. Ihned 
je  v  této  souvislosti  nutno  řešit  případy,  které neumožňují 
důstojnou  práci  některých  zařízení  a  institucí.  Po  vyřešení 
alespoň provizorních náhradních prostor pro činnost filharmonie je 
naléhavé   zejména    získat   prostory   pro    nově   vznikající 
nakladatelství Atlantis (které může mít zásadní význam pro proměnu 
Brna z  centra regionálního ve významné  centrum národní kultury), 
definitivní řešení  prostor pro  HaDivadlo, zajištění zkušeben pro 
agenturní soubory a postupné  adaptace prostor pro nově vznikající 
kulturní  seskupení  a   organizace  (např.  Sdružení  divadelních 
aktivit,   hudební  vydavatelství   a  jiná   umělecká  sdružení). 
Pozornost  je třeba  věnovat výstavbě  koncertního sálu  a získání 
odpovídajících prostor pro knihovny a péči o památkářské  objekty. 
Součástí těchto dislokací by mělo být i vytvoření náměstí či ulice 
volné  tvorby  s  písničkáři,  výtvarníky,  pouličním  divadlem  i 
dalšími aktivitami. 

6. Jednotlivá  kulturní zařízení i  umělecké instituce by  se měly 
profilovat jako  kulturně společenská střediska,  která nevyvíjejí 
jen  jedinou  činnost,  ale  nabízejí  celé  spektrum  služeb  pro 
veřejnost  i amatérské  soubory.  Pro  takováto i  nově vznikající 
střediska  je   žádoucí  vyčleňovat  mzdové   i  další  prostředky 
vynakládané dosud na tzv. politickovýchovnou činnost. 
Je  třeba  zásadně  zvažovat  rozumnost  vynakládání prostředků na 
kulturu,  provést  jejich  přehled   a  soupis  (úkol  pro  odbory 
kultury!)  a začít  podporovat skutečné  kulturní aktivity, nikoli 
úřadování kolem. 

7.  Pro podporu  kulturních aktivit,  pro něž se nepodaří získávat 
státní dotace,  bude žádoucí vytvořit  brněnský kulturní fond,  do 
něhož by mohly přispívat podniky i jednotlivci. Tak vznikne určitá 
záloha pro alternativní financování některých projektů. 

8.  V novém  demokratickém  ovzduší  musí projít  veřejnou diskusí 
velké   státní  zakázky   na  díla   výtvarná,  architektonická  i 
urbanistická.  Jen  tak  bude  možno  předcházet  "gigantománii" a 
dodržovat zásady  účelnosti a přiměřenosti. Stejně  tak bude nutno 
zvažovat   ba   prověřovat   např.   rozsah  některých  festivalů. 
Velkorysost  není možno  zaměňovat s  megalomanií jednotlivců nebo 
institucí. 

9.  Bude  žádoucí  podporovat  nově  vznikající činnost spolkovou, 
která  se   stane  přirozenou  platformou   pro  realizaci  osobní 
kreativity i sociálních kontaktů. 

10.  Je nezbytně  nutné zhodnotit  minulé období  formou zprávy  o  
rehabilitacích uměleckých a kulturních pracovníků.  

11.  Je  třeba  vytvořit  programové  rady  brněnských  studií Čs. 
rozhlasu  a  televize  za  účasti  nejvýznamnějších  kulturních  a 
uměleckých  osobností  našeho  města  a  zasadit se o to, aby tito 
odborníci  byli také  členy  komisí  odborů kultury  při národních 
výborech. 
 

Schváleno  na schůzi  Pracovní komise  pro kulturu  OF v  Brně dne 
18.1.1990 a na schůzi Parlamentu Občanského fóra 24.1.1990. 
 
 

 
ZPĚT